Halk Eğitim Merkezleri Sitesine Hoş Geldiniz, 07 Şubat 2023

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu 2022-2023

MEB DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları 2022-2023 Dönemi Başvuru Tarihleri İlan Edildi. Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yaz Dönemi Öğretmen Ve Öğrenci Başvuru Tarihleri Belirlendi.

DYK Kursları 2022-2023 Güz Dönemi Başvuru Takvimi
Kurs Merkezi Başvuruların Alınması Ve Onaylanması: 15 Ağustos – 19 Ağustos 2022
Öğretmen Başvuruları: 20 Ağustos – 26 Ağustos 2022
Öğrenci Başvuruları: 27 Ağustos – 2 Eylül 2022 (Öğrenci Başvurusu 23 Eylül 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı)
Kurs Sınıflarının Oluşturulması: 3 Eylül – 4 Eylül 2022
Kursların Başlaması: 5 Eylül 2022
Kursların Tamamlanması: 9 Haziran 2023

Yaz Okulları
“Yaz Okulları Temel Eğitim Düzeyinde 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflara Yönelik; Ortaöğretim Düzeyinde İse 9, 10, 11 Ve 12. Sınıflara Yönelik Matematik Ve İngilizce Derslerinden Olacak.

Öğrencilerimiz Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Ve Yaz Okulları İçin 15-18 Haziran Tarihleri Arasında Başvuruları E-Kurs Modülü Üzerinden Yapabilecek.
Yaz Okulu Kapsamında Açılacak Kurslar 4. Sınıf, 5-6. Sınıf (Tek Grup), 7-8. Sınıf (Tek Grup), 9-10. Sınıf (Tek Grup) 11-12. Sınıf (Tek Grup) Şeklinde Oluşturulan Sınıf Seviyelerinde Oluşturulacak.

Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığını Güçlendirmek, Matematiği Sevdirerek Günlük Yaşam Becerileriyle İlişkilendirilmesini Sağlamak Amacıyla Başlattığımız ‘Matematik Seferberliği’ Kapsamında Matematik Dersinden; Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Ve Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Amacıyla İngilizce Dersinden Hazırlanacak Etkinlik Temelli Çerçeve Programları Doğrultusunda Yaz Okulları Haftada 12 Saat, Toplamda 48 Saat Olarak Uygulanacak.

Yaz Okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos Tarihleri Arasında Öğretmen Ve Öğrenci Başvurularının Yoğunluğuna Göre Okul İdarelerince Belirlenen Tarihler Arasında Açılacak. Öğretmen Ve Öğrenciler Yaz Dönemi Sürecinde İstedikleri İlde Seviyelerine Uygun Okul Türlerinde Yaz Okullarına Katılabilecek. Yaz Okullarında Görevlendirilen Öğretmenler, 28-30 Haziran Tarihleri Arasında ÖBA Üzerinden Yapılacak 2 Günlük Bir Eğitime Alınacak.”

Destekleme Ve Yetiştirme Kursları DYK 2022-2023 İş Takvimi

İŞLEMLER
YAZ
DÖNEMİ
KURSLARI
YILLIK
KURSLAR
YAZ
OKULLARI
Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.6-10 Haziran 202215-19 Ağustos 2022
Öğretmen başvurularının alınması. Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.11-14 Haziran 202220-26 Ağustos 2022
Öğrenci başvurularının alınması.15-18 Haziran 202227 Ağustos – 2 Eylül 2022
Kurs sınıflarının oluşturulması.19-23 Haziran 20223-4 Eylül 2022
Yaz Okulu Kapsamında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alacak öğretmenlere Bakanlıkça online hizmet içi eğitim verilmesi.28-30 Haziran 2022
Kursların başlaması.4 Temmuz 20225 Eylül 2022
Kursların tamamlanması.28 Ağustos 20229 Haziran 2023

Genel Esaslar

1. Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

2. Kurslar, 29/08/2019 tarihli ve 83203306-10.04-E.15508138 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

3. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır.

4. Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

5. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

6. Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

7. Kurslardaki idari ve mali iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

8. Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

9. Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.

10. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günler için kurs planlaması yapılmaz.

11. Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokul ve genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ilkokullarının 4 sınıflarında kurs açılabilir.

12. Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

13. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’ten fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir.

14. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden belirlenir.

15. Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programları tekrar edilebileceği gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programları da uygulanabilir.

16. Nakil ve yurtdışından gelme gibi nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı resmî ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmek üzere kurs başvuru süresinin sona ermesinden sonra ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince talep edilen tarihlerde yeni kurs merkezi açılır veya bu öğrencilerin açılan kurs merkezlerine katılımı sağlanır.

17. Kurslarda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-Kurs Modülü üzerinden görevlendirilir. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmenin, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenmesi esastır.

18. 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar bu Kılavuz kapsamında EK-2’de belirlenen derslerden en fazla altı ders seçebilirler. Ayrıca yaz okulu kapsamında 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere; Bakanlıkça hazırlanacak çerçeve program kapsamında bir dersten haftada 12 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kapsamda yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde açılacak kurslar aşağıda tabloda belirtilen sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılır.

YILLIK AÇILAN KURSLAR
Sınıf Düzeyi
En Fazla Ders Sayısı
Haftalık En Fazla Saat
Sayısı
6, 7, 8, 10 ve 11
6
18
12 Ve Mezun
6
24
YAZ DÖNEMİ KURSLARI
Sınıf Düzeyi
En Fazla Ders sayısı
Haftalık En Fazla Saat Sayısı
8
6
18
12 ve Mezun
6
24
YAZ OKULU
Sınıf Düzeyi
En Fazla Ders sayısı
Haftalık En Fazla Saat Sayısı
4
2
24
5-6 (Tek Grup)
2
24
7-8 (Tek Grup)
2
24
9-10 (Tek Grup)
2
24
11-12 (Tek Grup)
2
24

19. İlköğretim kurumlarında her ortaokul kurs merkezidir. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ilkokulları da kurs merkezi olabilir. Ortaöğretim kurumlarında ise kursların; eğitim kurumlarının türleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve öğrenci sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafi bütünlük gibi hususlar dikkate alınarak eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanı içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurumlarda ortak olarak açılması esastır. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanında birden fazla kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumlarda kurs merkezleri, ayrı ayrı belirlenip açılabilir.

20. Kurs merkezlerine; kendi öğrencileri öncelikli olmak üzere, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan okullardan öğrenci kabul edilir.

21. Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

22. Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne günlük olarak işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.

23. Devamsızlık süresinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin durumu; posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini kurs merkezi yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.

24. Öğrenci/kursiyerin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

25. Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır.

26. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

27. Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

28. Kurslara ait yıllık planlar kurslarda görevli ilgili derslerin alan zümre öğretmenlerince kurslara ait iş takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.

29. Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 40 haftadan fazla olamaz.

30. Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu, TEGM Materyal, OGM Materyal, EBA TV (İlkokul, Ortaokul – Lise) ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve materyalidir.

31. Bakanlıkça hazırlanacak çerçeve program kapsamında açılacak yaz okulları bir dersten haftada 12 saat, toplamda 48 saat olacak şekilde planlanır.

32. Yaz dönemi kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilecekleri gibi öğrenciler de bulundukları yerleşim biriminde açılan kurslara katılım sağlayabileceklerdir.

Öğretmen Başvuruları

1. Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

2. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama alanları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

3. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

4. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atanma şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Devlet/e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.

5. Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

6. Yaz dönemi kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabileceklerdir.

Kurslara Öğrenci Kursiyer Başvuruları

1.
a) Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir. Ayrıca yaz okulu kapsamında 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler kurslara başvurabilir.

b) Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden ihtiyaç doğrultusunda belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

c) Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir.

2. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

5. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

6. Öğrenci/ kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Kurs Süreleri

1. Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.

2. Yıllık düzenlenecek kurslar; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için eylül ayında planlanır. Talep olması halinde 8 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için temmuz ayında da planlanabilir. Yaz dönemi düzenlenecek kurslar; 8 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için temmuz ayının ilk haftasında başlayacak şekilde planlanır.

3. Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

4. Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

5. Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, iklim gibi konularda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla, aynı dersten ise 2 saatten fazla olmamak üzere planlanır.

Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın.

Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

 1. Sait dedi ki:

  Slm hocam atletizim 1 kademe yardimci antıronor kurs acabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Atletizm Eğitici Koşulları
   1. Programın uygulanmasında alanı spor alanında eğitim almış olan alan
   öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek
   elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri ile birlikte, ilgili spor
   federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

  2. Asiye ciger dedi ki:

   12. Sınıflar icin DYK kurslari varmi acaba

   1. Hem Kursları dedi ki:

    DYK kursları 8-12 ve mezunlar için açılıyor. Öğrenci Başvurusu 31 Ağustos 2021 -10 Eylül 2021 tarihlerinde alındı.

 2. Tuğba dedi ki:

  İletişim numarası yok kayıt ne zaman belli değil bir kurs varsa herşeyi açık edin ki herkes kaydını yapabildik develt meselesi sanki size ulaşmak ne saçma şey

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yazı içinde kayıt tarihleri, kayıt linki bulunuyor.
   DYK Kursları Yaz Döneminde Öğrenci Başvurusu 14 Temmuz – 17 Temmuz 2020 Tarihlerinde Alınacak.
   https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx

Yorum Yaz