Halk Eğitim Merkezleri Sitesine Hoş Geldiniz, 08 Haziran 2023

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu 2023-2024

MEB DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları 2023-2024 Dönemi Başvuru Tarihleri İlan Edildi. Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yaz Ve Güz Dönemi Öğretmen Ve Öğrenci Başvuru Tarihleri Belli Oldu.

Öğrenci / kursiyerlerle ilgili işlemler
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin / kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci / kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.

Kurs Merkezi Ve Kurs Açma Yetkisi
Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’lerde kurs açılabilir.

Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitim merkezinin bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde Türkçe dersinden kurs açılabilir.

Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler, yıllık planlanan kurslarda eylül ayı, yaz dönemi kurslarında ise haziran ayı sonuna kadar belirlenir.

Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurs merkezi müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır.

Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar öğrenci kaydı yapılabilir. Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ise ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir. Nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

Yıllık düzenlenecek kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça belirlenen sınıf seviyeleri için eylül ayında planlanır. Talep olması halinde 8 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de planlanabilir.

Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında kursların; eğitim kurumlarının türleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve öğrenci sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafi bütünlük gibi hususlar dikkate alınarak eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanı içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurumlarda ortak olarak açılması esastır. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanında birden fazla kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumlarda kurs merkezleri, ayrı ayrı belirlenip açılabilir. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’ler de kurs merkezi olabilir.

Bakanlığımıza bağlı resmî ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmek üzere kurs başvuru süresinin sona ermesinden sonra ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince talep edilen tarihlerde yeni kurs merkezi açılır veya bu öğrencilerin açılan kurs merkezlerine katılımı sağlanır.

Bilim ve sanat merkezlerinde bilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir. Açılacak yaz okulları ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Yaz Okulları Uygulama Kılavuzu hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde yaz okulu açılabilir. Açılacak yaz okulu ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda belirtilir.

Kurslara katılacaklar
Kurslara; Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencileri, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar katılabilir.

Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler kurslara katılabilir.

Kurs Süreleri
Yaz döneminde açılan kursların süresi; 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az 40 haftadan fazla olamaz.

Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22:00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, hava koşulları gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kurs merkezi müdürlüğünün planlaması dâhilinde dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanır.

Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.

Öğrenci / Kursiyer Sayısı
Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden belirlenir.

DYK Kursları 2023-2024 Dönemi Başvuru Takvimi

 

İŞLEMLER

YAZ
DÖNEMİ KURSLARI

 

AFET BÖLGESİNDE YER ALAN 11 İL YAZ OKULLARI

 

YILLIK
KURSLAR

 

YAZ OKULLARI

Kurs merkezi başvurularının alınması

1 – 06 Haziran 2023

3 – 08 Temmuz 2023

14 – 20 Ağustos 2023

Öğretmen başvurularının alınması

7 – 14 Haziran 2023

10 – 16 Temmuz 2023

21 – 25 Ağustos 2023

Öğrenci başvurularının alınması

15 – 22 Haziran 2023

17 – 27 Temmuz 2023

26 – 31 Ağustos 2023

Kurs sınıflarının oluşturulması

23 – 30 Haziran 2023

28 – 31 Temmuz 2023

1 – 03 Eylül 2023

Kursların başlaması

3 Temmuz 2023

1 Ağustos 2023

4 Eylül 2023

Kursların tamamlanması

01 Eylül 2023

1 Eylül 2023

7 Haziran 2024

Genel Esaslar

1. Bu e-Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

2. Kurslar, 29/08/2019 tarihli ve 83203306-10.04-E.15508138 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

3. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır.

4. Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

5. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

6. Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu / sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde il / ilçe komisyonuna başvuru yapan öğretmenler görevlendirilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu / sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve / veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir. İl/ ilçe komisyonlarında bulunan öğretmenlerin de ihtiyacı karşılayamaması durumunda kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir.

7. Kurslardaki idari ve mali iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

8. Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

9. Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.

10. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günler için kurs planlaması yapılmaz.

11. Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci / kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokul ve genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ilkokullarında da kurs açılabilir.

12. Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

13. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci / kursiyer sayısının 24’ten fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların / grupların öğrenci / kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların / grupların birleştirilmesi yoluna gidilir.

14. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci / kursiyer sayısı yeniden belirlenir.

15. Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programları tekrar edilebileceği gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programları da uygulanabilir.

16. Nakil ve yurtdışından gelme gibi nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı resmî ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmek üzere kurs başvuru süresinin sona ermesinden sonra ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince talep edilen tarihlerde yeni kurs merkezi açılır veya bu öğrencilerin açılan kurs merkezlerine katılımı sağlanır.

17. Kurslarda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-Kurs Modülü üzerinden görevlendirilir. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmenin, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenmesi esastır.

18. 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar EK-2’de belirlenen derslerden en fazla altı ders seçebilirler. Ayrıca yaz okulu kapsamında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere; Bakanlıkça hazırlanacak çerçeve program kapsamında bir dersten haftada 12 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kapsamda yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde EK-3’de belirtilen derslerden açılacak kurslar aşağıdaki çizelgede yer alan sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılır.

YILLIK AÇILAN KURSLAR
Sınıf Düzeyi
En Fazla Ders Sayısı
Haftalık En Fazla Saat
Sayısı
6, 7, 8, 10 ve 11
6
18
12 Ve Mezun
6
24
YAZ DÖNEMİ KURSLARI
Sınıf Düzeyi
En Fazla Ders sayısı
Haftalık En Fazla Saat Sayısı
8
6
18
12 ve Mezun
6
24
YAZ OKULU
Sınıf Düzeyi
En Fazla Ders sayısı
Haftalık En Fazla Saat Sayısı
4
2
24
5-6 (Tek Grup)
2
24
7-8 (Tek Grup)
2
24
9-10 (Tek Grup)
2
24
11-12 (Tek Grup)
2
24

19. Afet Bölgesinde yer alan 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa)’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2 nci dönemine yönelik oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla açılacak yaz okulu kursları 2 nci sınıftan 12 nci sınıf düzeyine kadar Bakanlıkça belirlenen kritik kazanımlar dikkate alınarak hazırlanan programlar doğrultusunda EK-4’de belirlenen derslerden Temel Eğitim düzeyinde haftalık 24 saat, Ortaöğretim düzeyinde ise 30 saat olarak aşağıdaki çizelgelerde belirtilen kriterler dikkate alınarak planlanacaktır.

20. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında kursların; eğitim kurumlarının türleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve öğrenci sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafi bütünlük gibi hususlar dikkate alınarak eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanı içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurumlarda ortak olarak açılması esastır. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanında birden fazla kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumlarda kurs merkezleri, ayrı ayrı belirlenip açılabilir. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’ler de kurs merkezi olabilir.

21. Kurs merkezlerine; kendi öğrencileri öncelikli olmak üzere, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan aynı türdeki okullardan öğrenci kabul edilir.

22. Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

23. Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne günlük olarak işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.

24. Devamsızlık süresinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin durumu; posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini kurs merkezi yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.

25. Öğrenci / kursiyerin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

26. Açılan her bir kursta öğrenci / kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il / ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il / ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il / ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır.

27. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

28. Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

29. Kurslara ait yıllık planlar kurslarda görevli ilgili derslerin alan zümre öğretmenlerince kurslara ait iş takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.

30. Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 40 haftadan fazla olamaz.

31. Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu, TEGM Materyal, OGM Materyal, EBA TV (İlkokul, Ortaokul – Lise) Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi, MEB Yardımcı Kaynak Paketi, Diyalekt İngilizce Eğitim Platformu Dersler Cepte Uygulaması ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve materyalidir.

32. Bakanlıkça hazırlanacak çerçeve program kapsamında matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okulları bir dersten haftada 12 saat, toplamda 4 hafta 48 saat olacak şekilde planlanır.

33. Yaz dönemi kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilecekleri gibi öğrenciler de bulundukları yerleşim biriminde açılan kurslara katılım sağlayabileceklerdir.

34. Afet Bölgesinde yer alan 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa)’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2 nci dönemine yönelik oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla açılacak yaz okulu kurslarında öğretmenler ve öğrenciler 11 il içinde istedikleri okullarda kurslara katılım sağlayabileceklerdir.

35. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren açılan kurslarda öğrenci/kursiyer başarısının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar e-Kurs modülüne işlenir.

Öğretmen Başvuruları

1. Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

2. Kadrolu / sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama alanları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

3. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

4. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atanma şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Devlet/e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.

5. Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Kurslara Öğrenci Kursiyer Başvuruları

1. a) Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir. Ayrıca yaz okulu kapsamında 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler kurslara başvurabilir.

b) Afet Bölgesinde yer alan 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa)’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2 nci dönemine yönelik oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla açılacak yaz okulu kurslarında 2 nci sınıftan 12 nci sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler kurslara başvurabilir.

c) Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden ihtiyaç doğrultusunda belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

2. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler ve açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

4. Öğrenci / kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Kurs Süreleri

1. Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.

2. Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

3. Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

4. Yaz okulu kapsamında açılan kurslar hariç kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, iklim gibi konularda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla, aynı dersten ise 2 saatten fazla olmamak üzere planlanır.

Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın.

Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

 1. Sait dedi ki:

  Slm hocam atletizim 1 kademe yardimci antıronor kurs acabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Atletizm Eğitici Koşulları
   1. Programın uygulanmasında alanı spor alanında eğitim almış olan alan
   öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek
   elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri ile birlikte, ilgili spor
   federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

  2. Asiye ciger dedi ki:

   12. Sınıflar icin DYK kurslari varmi acaba

   1. Hem Kursları dedi ki:

    DYK kursları 8-12 ve mezunlar için açılıyor. Öğrenci Başvurusu 31 Ağustos 2021 -10 Eylül 2021 tarihlerinde alındı.

 2. Tuğba dedi ki:

  İletişim numarası yok kayıt ne zaman belli değil bir kurs varsa herşeyi açık edin ki herkes kaydını yapabildik develt meselesi sanki size ulaşmak ne saçma şey

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yazı içinde kayıt tarihleri, kayıt linki bulunuyor.
   DYK Kursları Yaz Döneminde Öğrenci Başvurusu 14 Temmuz – 17 Temmuz 2020 Tarihlerinde Alınacak.
   https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx

Yorum Yaz