Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 16 Haziran 2024
Anasayfa » Ustalık » Muhasebe Dersi Ustalık Sınav Soruları ve Cevapları

Muhasebe Dersi Ustalık Sınav Soruları ve Cevapları

Muhasebe Dersi Ustalık Sınav Soruları ve Cevapları

Ustalık Tüm Meslek Dalları Muhasebe Dersi Çıkmış Sınav Soru Ve Cevapları. Ustalık Belgesi Sınavı Ortak Meslek Muhasebe Dersinin Süresi 32 Saattir. Ustalık Dersleri İki Kısımdan Oluşmaktadır. Birinci Kısımda Ortak Meslek Dersleri, İkinci Kısımda İse Tüm Alanların Ortam Meslek Dersleridir. Ustalık Belgesi Almada Tüm Alanların Ortam Meslek Derslerinden Muhasebe Dersi Çıkmış Sınav Soru Ve Cevapları.

Ustalık Belgesi Muhasebe Dersinde Muhasebede Kullanılan Belge Ve Tabloları Düzenleme, Muhasebede Kullanılan Defterleri Tanıma Bilgi Ve Becerisi Kazandırılır.

Ustalık Belgesi Muhasebe Sınavı Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin amaçlarındandır?
a) Kendileriyle iş ilişkisi bulunan üçüncü şahısların durumunu bilmek
b) İşletmenin sahip olduğu değerleri tespit ve kontrol etmek
c) İşletmelerin sonucunu tespit etmek
d) Hepsi

2- Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin faydalarındandır?

a) Eldeki bilgilerle işletmenin verimliliğini ölçmek
b) Ticari olmayan borç ve alacaklara karışmaz
c) İşletmelerin sonucunu tespit eder
d) Hepsi

3- Aşağıdakilerden hangisi senet çeşitlerindendir?
a) Gider pusulası b)Orjinal fatura c) Resmi senet d)Makbuz

4- Bayağı senet niçin kullanılır?
a) İhracat için kullanılır b) İmalatta kullanılır c) Ticari olmayan borç ve alacaklar için düzenlenir d) Gelen malı geri çevirmek için kullanılır

5- Alıcı faturaya kaç gün içinde itiraz edebilir?
a) 8 b) 4 c) 2 d)5

6- Satılan mal veya yapılan iş karşılığında satılan malın veya yapılan işin cinsini,miktarını, fiyatını ve tutarını gösteren,satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen belgeye ne denir?
a) Senet b) Makbuz c) Fatura d) Pusula

7- Aşağıdakilerden hangisi EMRE senette bulunması gerekmez?
a) Pul b) Kime ödeneceği c) Ödenecek Miktar d) Rehin senedi

8- Aşağıdakilerden hangisi TİCARİ senetlerdendir?
a) Ciro b)Poliçe c) Fatura d) Protesto

9- Birinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler hangisidir?
a) Yevmiye defteri b) Karar defteri c) Defteri kebir d) Hepsi

10- Gerçek kişiler hangi vergiye tabidirler?
a) Gelir vergisi b) Kurumlar vergisine c) Yıllık beyanname d) Katma Değer beyannamesi

11-2001 yılına ait gelir vergisi beyanı hangi tarihte verilir?
a) 2001 yılında b) 2003 yılında c) 2002 yılı mart ayında d) 2000 yılı şubat ayında

12- Vergi Usul Kanunu’na göre defter ve belgeler kaç yıl saklanır?
a) 2 b) 5 c) 7 d) 10

13- İkinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini işledikleri deftere ne ad verilir?
a) İşletme defteri b) Yevmiye defteri c) Envanter defteri d) Fatura

14- Aşağıdakilerden hangisi işletme defterinde bulunması gereken unsurlardandır?
a) Sıra numaraları b) Giderler c) Gelirler d) Hepsi


15- İşletme defteri hesabında gelir tarafı, gider tarafından fazla ise ne olur?
a) Zarar b) Karar – zarar denk c) kar d) Hiçbiri

16- İşletme hesabı defterinin sol tarafına ne kaydedilir?
a) Gider b)Gelir c) Gider ve gelir d) Toplam

17- Sermayenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder b) İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder
c) Aylık olarak hazırlanan mizana denir d) İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlere denir

18- Aşağıdakilerden hangisi muhasebe metotlarındandır?
a) Son giren ilk çıkar metodu b) Standart maliyet metodu c) Basit kayıt sistemi d) Defter

19- Aşağıdakilerden hangisi defter tutacaklar sınıfına girer?
a) Ticaret Şirketleri b) Çiftçiler c) Serbest meslek erbabı d) Hepsi

20- Türk Ticaret Kanunu’na göre defter ve belgeler kaç yıl saklanır?
a) 10 b) 12 c) 3 d) 5

Süre : 40 dakika

Not Baremi : Her Sorunun Doğru Cevabı 5 Puandır. halkegitimkurs.com

Ustalık Belgesi Muhasebe Dersi Cevapları

1- d) Hepsi

2- d) Hepsi

3- c) Resmi senet

4- c) Ticari olmayan borç ve alacaklar için düzenlenir

5- a) 8

6- c) Fatura

7- d) Rehin senedi

8- b)Poliçe

9- d) Hepsi

10- a) Gelir vergisi

11- c) 2002 yılı mart ayında

12- b) 5

13- a) İşletme defteri

14- d) Hepsi

15- c) Kar

16- a) Gider

17- d)İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlere denir

18- b) Standart maliyet metodu

19- d) Hepsi

20- a) 10

Ustalık Belgesi Ortak Derslerden Muhasebe Sınavı Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel unsurlarından biri değildir?
a)Kaydetme b)Sınıflandırmak ( Bölümleme) c) Rapor Etme d) Pazarlama
2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin genel amaçlarından biridir?
a) Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek.
b) Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek.
c) Kendileri ile iş ilişkisinde bulunan diğer tacirlerin durumlarını bilmek.
d) Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek.
3. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden biri değildir?
a) Gelir-Giderlere (Kar / zarara) ilişkin ilkeler, b) Bilânçoya ilişkin ilkeler,
c) Tam Açıklama İlkesi d) Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler,
4. Bir ülkeden diğer bir ülkeye gidecek malların bir kısmının bir memleketin ulusal sınırları içinde bir müddet kalmasıyla oluşan ticaret şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) İhracat Ticareti b) Transit Ticaret c) Dış Ticaret d)İç Ticaret
5. Aşağıdakilerden hangisi tacir sayılabilmek için gerekli şartlardan biri değildir?
a) Ticari bir işletmenin var olması b) Küçükler ve hacir altındaki kişiler adına ticari işletme işletmesi,
c) Ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletmesi d)Ticari işletmenin işletilmesi
6. Aşağıdakilerden hangisi tacirlerin haklarından biri değildir?
a) Ücret İsteme Hakkı, b) Oda Seçimlerine Katılma Hakkı,
c) Defter Tutma Yükümlülüğü, d) Faiz Oranını Serbestçe Tayin Etme Hakkı
7. Aşağıdakilerden hangisinde İş Bırakma Bildiriminin verilmesiyle ilgili olarak verilen sürelerden hangisi doğrudur?
a) 1 ay içinde b) 2 ay içinde c) 3 ay içinde d) 6 ay içinde
8. Aşağıda verilen dört aylık sigorta primleri bordrosuyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 1. Dönem Mayıs, Haziran, Temmuz,Ağustos aylarını kapsar
b) 2. Dönem: Eylül,Ekim, Kasım,Aralık aylarını kapsar
c) 1. Dönem Mayıs ayında SSK’ya verilir.
d) 3. Dönem Ocak, Şubat ,Mart,Nisan aylarını kapsar.
9. Aşağıdakilerden hangisi başlıca ticaret yerlerinden biri değildir?
a) dükkan b) Vergi dairesi c)depo ve antrepo d) panayır
10 . Aşağıdaki işlerden hangisi ticarethane sayılmaz?
a) Her çeşit imalat ve inşaat işleriyle uğraşan işletmeler,
b) Madencilik işleriyle uğraşmak üzere kurulan işletmeler,
c) Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın,ilan ve istihbarat işleriyle uğraşan işletmeler,
d) Hastahaneler, okullar ve diğer kamu daireleri
11. “Satıcının, alıcıya göndermeyi kabul ettiği siparişlerini bildiren mektuptur. Bu mektupta;fatura ,sigorta,taşıma belgeleri de gönderilir.” Tanımı verilen alış veriş belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mal Gönderme Mektubu b) Sipariş Mektubu c) Sipariş Kabul Mektubu d) Mal Teslim Alma Mektubu
12. Aşağıdakilerden hangisi fatura kullanmak mecburiyetinde değildir?
a) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, b) Serbest meslek erbabı,
c) Kazançları götürü usulde tespit edilen tüccarlar, d) Defter tutmak mecburiyetinde olmayan çiftçiler,
13. “Satıcıların peşin olarak yaptıkları mal ve hizmet satış¬ları için düzenledikleri faturalara…………. denir.”
Yukarıda tanımı verilen fatura aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bayağı Fatura b) Geçici Fatura c) Genel Fatura d) Orjinal Fatura
14. “Bir alacağın tamamını veya bir kısmını kendisine ya da başkası adına hemen ödenebilmesi için alacaklı tarafından düzenlenen belgeye ………… denir.” Boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Çek b) Ciro c) Bono d) Poliçe
15. Mükelleflerin, çeşitli kaynaklardan bir tak¬vim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratlarının bir araya getirilip toplan¬masına ve böylece hesaplanan gelirlerin vergi dairesine bildirilmesi için düzenlenen beyannamelere “………………………..” denir. Bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi b) Muhtasar Beyanname c) Münferit Beyanname d) Vergi Matrahı
16. Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı olarak tutulabilecek defterlerden biri değildir?
a) Yevmiye Defteri (Günlük Defter) b) Mal (Emtia) Defteri c)Kasa Defteri d) Depo ve Satın Alma Defteri
17. Aşağıdakilerden hangisi defterlerde kayıt kurallarından bir değildir?
a. Tutulacak defter ve kayıtların nizamı Türkçe olmalıdır.
b. Kayıtlar, defterlere mürekkepli kalemle veya kopya kalemi ve makine r ile yazılmalıdır.
c. Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar çizilmeden boş bırakılabilir ve atlanılır.
d. Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirilemez.
18. Bu deftere, yevmiye (günlük) defterine kayıt edilmiş işlemleri usulüne uygun olarak hesaplara dağıtan ve ayrıntılı olarak bu hesaplarda toplayan ………………………….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Defter-i Kebir( Büyük Defter) b) Kasa Defteri c) Yevmiye( Günlük Defter) d) Mizan
19. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir ekonomik faaliyetin maliyetini hesaplayabil¬mek için maliyete etki eden faktörlerden biri değildir?
a) Hammadde b) İşçilik c) Amortismanlar d) Pazar
20. 10.000.000 TL. maliyetindeki bir mal maliyeti üzerinden % 15 zararla satılırsa kaç liraya satılır?
a) 850.000 b) 750.000 c) 8.500.000 d) 6.500.000

Not: Her Sorunun Doğru Cevabının Puan Değeri 5’er Puandır. halkegitimkurs.com

Ustalık Belgesi Ortak Derslerden Muhasebe Sınavı Soruların Cevapları

1)D
2)B
3)C
4)B
5)B
6)C
7)A
8)C
9)B
10)D
11)A
12)D
13)A
14)A
15)A
16)A
17)C
18)A
19)D
20)C

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz