<style>.lazy{display:none}</style>
Halk Eğitim Merkezi Sitesine Hoşgeldiniz, 15 Nisan 2024
Anasayfa » Sınav Soruları » Usta Öğretici Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları

Usta Öğretici Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları

Usta Öğretici Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları

MESEM Mesleki Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları. Usta Öğreticilik Kursu 40 Saattir. Kurs Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Açılır. Usta Öğretici Belgesi Almak İsteyen Ustalık Belgesi Sahipleri Yada En Az Ön Lisans Mezunları Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvuru Yapmalıdır.

Usta Öğreticilik Sınavında 50 Soru Sorulur. Sınav Süresi 45 Dakikadır. Sınavda 50 Puan Ve Üstü Alanlar Başarılı Sayılır.

Konular
Mesleki Eğitim: 4 Saat
Meslek Etiği Ve Ahilik: 2 Saat
İş Sağlığı Ve Güvenliği: 8 Saat
İletişim: 4 Saat
Eğitim Psikolojisi: 4 Saat
Mesleki Öğretim Yöntem Ve Teknikleri: 8 Saat
Öğretim Programları Uygulamaları: 4 Saat
Kalite Ve Verimlilik: 2 Saat
Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri: 2 Saat
Sınav: 2 Saat
Toplam: 40 Saat

Usta Öğretici Kursu Sınav Soruları Ve CevaplarıUsta Öğretici Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları

Mesleki Eğitim Örnek Sorular

1. Endüstri alanında ve çeşitli iş kollarında ihtiyaç duyulan ara insan gücünü ve kalifiye teknik elemanı; üretim ve hizmet içerisinde eğiterek yetiştirmeyi hedeflemektir.
Metinde belirtilen hedef hangi kavrama aittir?
A) Sağlık eğitimi
B) Mesleki eğitim
C) Beden eğitimi
D) Ruhsal eğitim

2. I. Mesleklerinde kalifiye çalışanlar olarak meslek sahibi yapmak.
II. Gençlerin uygun meslek seçimine rehberlik yapmak.
III. Çırak öğrencilerin sanatlarını daha iyi öğrenmelerini sağlamak.
Maddelerden hangileri mesleki eğitim ilkelerindendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II, III


3. Bireyin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliğini içine alan öğrenme türüdür.
Metinde ifade edilen öğrenme türü hangisidir?
A) Hayat Boyu Öğrenme
B) Örgün Öğrenme
C) Sarmal Öğrenme
D) Gizil Öğrenme

4. Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişi kimdir?
A) Çırak
B) Kalfa
C) Usta
D) Usta öğretici

5. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişi kimdir?
A) Çırak
B) Kalfa
C) Usta
D) Usta öğretici

6. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen, üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapan kişidir.
Metinde ifade edilen kavram hangisinde verilmiştir?
A) Kalfa
B) Usta
C) Usta öğretici
D) Öğretmen

7. Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiye verilen isimdir?
A) Kalfa
B) Usta
C) Usta öğretici
D) Öğretmen

8. I. İşletme
II. 18 yaş altı öğrenci velisi
III. Mesleki Eğitim Merkezleri
İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi kimler tarafından imza altına alınır?
A) I
B) I, II
C) I, III
D) I, II, III

9. İşletmelerde mesleki eğitim gören/staj yapan öğrencilere, mesleki eğitimin devam ettiği sürece yürürlükteki asgari ücretin net tutarının % kaçından az olmamak üzere ücret ödenir?
A) %10
B) %20
C) %30
D) %40

10. İşveren; öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini kaç iş günü içinde elektronik ortamda veya yazılı olarak ilgili okul/kurum müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

11. I. Mesleki eğitimi işletmelerde çerçeve öğretim programına uygun olarak yürütmek
II. Öğrencilerin başarısını takip etmek
III. Öğrencilerin devamsızlığını takip etmek
IV. Öğrencinin, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi işletmenin sorumlulukların dandır?
A) I-II
B) II-III
C) I-II-IV
D) Hepsi

12. I. Öğrenci veya yasal temsilcileri ile işletmelerle mesleki eğitim sözleşmesini imzalamak
II. İşletmelerdeki beceri eğitimi dersinin eğitici personel/usta öğretici tarafından yapılmasını sağlamak
II. İşletmelerdeki eğitimin mesleki amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak
Maddelerden hangileri okul/kurumun sorumluluklarındandır?
A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II, III

13. Çırak sözleşmesi, taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde tek taraflı olarak feshedilir. Fesih durumu, sözleşmenin fesih tarihinden itibaren kaç iş günü içinde ilgili okul/kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

14. Hangisi mesleki eğitim merkezlerine kayıt olabilmek için gerekli olan şartlardan değildir?
A) En az ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olmak
B) Bir işletme ile sözleşme imzalamak
C) Sağlık durumunun ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması
D)18 yaşını bitirmemiş olmak

15. Dördüncü veya daha üst seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar ……………… sınavına alınırlar.
Yukarıda boş bırakılan yere verilenlerden hangisi gelmelidir?
A) Ustalık
B) Kalfalık
C) Usta Öğreticilik
D) İş Yeri Açma

Cevap Anahtarı
1-B
2-D
3-A
4-A
5-B
6-B
7-C
8-D
9-C
10-B
11-D
12-D
13-C
14-D
15-A

Meslek Etiği Ve Ahilik Örnek Sorular

1.“İlk olarak Sokrates tarafından ifade edilen; her dönemde insanların hareketlerini düzenleyen ve insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru yanlış ya da iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplini” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A) Değerler
B) Ahlak
C) Etik
D) Etik İkilem

2.“Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olguları oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.”
Metinde tanımı verilen kavram hangisidir?
A) Norm
B) Ahlak
C) Değerler
D) Mesleki Etiği

3. Hangisi Ahilikte, eğitim sisteminin özelliklerinden biridir?
A) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.
B) İş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır.
C) Eğitimin süresi sınırlıdır.
D) Eğitim ücretlidir.

4. Ahilik kültürünün oluşmasında en önemli payı içeren unsur hangisidir?
A) Eleman eksikliği
B) Ahlaklı ve nitelikli personel ihtiyacı
C) Kazancın önemi
D) Dini temeller

5. Ahilik eğitim sisteminde yer almayan unsur hangisidir?
A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir.
B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir.
C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır.
D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.

6. Hangisi Ahi törenlerinden biri değildir?
A) Yiğitbaşılık töreni
B) Yol sahibi olma töreni
C) Yol kardeşliği töreni
D) Şed kuşanma töreni

7. I. Ticaret ve Sanayi Odaları
II. Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)
III. Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonu
IV. Vakıflar
Kurumlardan hangisi, kökeni Ahilik teşkilatına dayanan günümüz kurumlarından biridir?
A) I-II
B) II-III
C) I-III-IV
D) I-II-III-IV

8. Hangisi Ahiliğin kişisel gelişimine katkılarından biri değildir?
A) Sabırlı olma
B) Güler yüzlü olma
C) Emeğin kutsallığı
D) Öfkelenmeme

Cevap Anahtarı
1-C
2-D
3-A
4-B
5-C
6-A
7-D
8-C

İş Sağlığı Ve Güvenliği Örnek Soruları

1. İşçi sağlığı ve güvenliğinin esas amacı nedir?
A) Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak
B) İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak
C) İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak
D) İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek

2. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları kimlerdir?
A) Yalnızca işçiler
B) Yalnızca işverenler
C) Devlet, işçiler ve işverenler
D) Devlet ve işçiler

3. Tanımlanan kazalardan hangisi 506 sayılı SSK Kanununun 11 inci maddesine göre bir iş kazası sayılır?
A) Sigortalı bir işçinin evinde geçirdiği her türlü kaza
B) İşveren tarafından yürütülmekte olan bir işi yapan işçinin geçirdiği kazalar
C) İşçinin izinli olduğu zamanlarda geçirdiği her türlü kazalar
D) Bir işçinin asıl çalıştığı işinin dışında kendi işini yaparken geçirdiği kazalar

4. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumluluklarını belirten ifade hangisidir?
A) Koruyucusuz makine kullanmak
B) İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak
C) Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak
D) İşyerinde meydana gelen bir arızaya, işveren veya işveren vekillerine bildirmeden hemen müdahale etmek

5. 6331 Sayılı kanunun adı nedir?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
B) Mesleki Eğitim Kanunu
C) Türk Ceza Kanunu
D) Medeni Kanun

6. I. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevzuat çıkarmak
II. İşyerlerini yürürlükteki mevzuata göre denetlemek
III. İşyerlerinde işçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermek
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevleri nelerdir?
A) I
B) I ve II
C) II ve III
D) I-II-III

7. Yangının çıkması için belirtilen hâllerden hangisi olmalıdır?
A) Yalnızca ısının olması yeterlidir.
B) Yanıcı maddenin var olması yeterlidir.
C) Yanıcı madde ve oksijen olması yeterlidir.
D) Yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması gerekir.

8. Yüksek gerilimli bir elektriğe çarpılan kişiye hangisi tatbik edilmez?
A) Henüz elektrikle temas hâlinde ise bir yalıtkan yardımı ile kazalı elektrik temasından kurtarılır.
B) Kazalının vücudunun soğuması için üzerinden elbiseleri çıkarılır.
C) Kazaya uğrayan kişinin kalp atışları kontrol edilir.
D) Kazalının kalp atışı ve nefes alışverişi yok ise kazalıya kalp masajı ve suni teneffüs yapılır.

9. I. Sosyal Güvenlik Kurumu
II. Kolluk Kuvvetleri
III. Ticaret Odası
(6331 Sayılı) İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre bir işletmede iş kazası gerçekleşmesi durumunda yukarıdaki kurum/kurumlardan hangisine haber verilmesi gerekmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I-II-III

10. I. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen
II. Emzikli kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için ayrılan sürelerde meydana gelen
III. İşveren tarafından verilen bir işin yürütümü esnasında meydana gelen
IV. İş yerine ait servis hizmeti esnasında meydana gelen
Verilen kazalardan hangisi/hangileri iş kazası kapsamında değerlendirilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I-II-III
D) I-II-III-IV

11. Hangileri iş kazalarının iş gücü kaybı açısından dolayı maliyetlerden biri değildir?
A) Düşme ve incilme
B) Sakatlanma
C) Yüzeysel yaralanma
D) Ölüm

12. İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için yapılan planlamaların tümüne ne ad verilir?
A) Tehlike
B) Risk
C) Önleme
D) Tehlikeli olay

13. İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek olaylara karşı, çalışanı kişileri veya işyerini tümüyle etkileyecek, zarar ve hazar verebilecek duruma ne ad verilir?
A) Koruma
B) Önleme
C) Tehlike
D) Risk

14. I. Bulaşma
II. Patlama
III. Zehirleme
İş yeri ortamında kimyasallar ile çalışılırken sigara içilmesi ve yiyecek yenilmesi yukarıdaki risklerden hangisini/hangilerine neden olur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I-II-III

15. İş yerlerinde acil çıkış yolları ve kapılarının özellikleri konusunda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Acil çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır.
B) Acil çıkış kapıları işçinin kendisine doğru çekmesiyle kolayca açılmalıdır.
C) Tehlike durumunda tüm çalışanların iş yerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerine elverişli olmalıdır.
D) Acil çıkış yollarının kapıları ve sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, iş yerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olmalıdır.

Cevap Anahtarı
1-B
2-C
3-B
4-B
5-A
6-D
7-D
8-B
9-C
10-D
11-A
12-C
13-C
14-D
15-B

İletişim Soruları

1. Duygu ve düşüncelerin karşı taraftaki kişiye konuşma, yazı, işaret, jest ve mimik gibi çeşitli yollarla aktarılması sürecine ……………. denir. Bu bilgi, duygu, anlam ve düşünce alışverişi en az insanlık tarihi kadar bir geçmişe sahiptir.
Metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) İletişim
B) Deneyim
C) Öğrenim
D) Gösterim

2. I. Gönderici
II. Alıcı
III. İleti
IV. Kanal
Hangisi ya da hangileri iletişimin öğelerindendir?

A) I ve II
B) I-II-IV
C) I-III-IV
D) I-II-III-IV

3. Kaynak tarafından alıcıya aktarılan mesajın gönderilme şekline …………. denir. Ses, ışık, görsel, işaret, televizyon, telefon vb. örnek olabilecek ögelerdendir.
Metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Kaynak
B) Kanal
C) Alıcı
D) Bağlam

4. Usta öğretici: “Bu işi tek başına hatasız olarak yapabilecek var mı gençler?” dedi.
Çırak Mehmet: “Ben varım usta.” dedi.

Metne göre aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi hatalı verilmiştir?

A) Gönderici: Usta öğretici
Alıcı: Çıraklar

B) İleti: Bu işi tek başına hatasız olarak yapabilecek var mı gençler?
Dönüt: Ben

C) Kanal: Ses
Bağlam: Pratik eğitim alanı

D) Kod: Ses
Kaynak: Çırak

5. İletişimde mesaj öğesi başka hangi kelimeyle ifade edilir?
A) İleti
B) Uyarı
C) Haber
D) Beyan

6. Bir kişiden hoşlanmama anlamına gelen kelimeye ne denir?
A) Sempati
B) Empati
C) Antipati
D) Entropi

7. Hangisi iletişim konusu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) İnsanlar arasındaki iletişim sadece konuşarak gerçekleşir.
B) İletişim birlikte yaşamanın bir gereğidir.
C) İletişimin pek çok çeşidi vardır.
D) İletişimi başlatana kaynak denir.

8. Bir kişiye hissedilen pozitif (olumlu) duyguya ne denir?
A) Empati
B) Sempati
C) Entropi
D) Sosyopati

9. Hangisi iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 1K’yi ifade eden kelimedir?
A) Kaç
B) Kaç kere
C) Kaçıncı
D) Kim

10. Hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
A) Sürekli yüksek perdeden konuşmak
B) Karşıdakinin seviyesine göre hitap etmek
C) Karşıdakinin dediklerini sürekli onaylamak
D) Karşıdakini sen diliyle onaylamak

11. Hangisi karşımızdaki kişiye empatik tepki vermenin iki yoludur?
A) Beden dilinin kullanılması – Yazılı olarak
B) Beden dilinin kullanılması – Sözlü olarak
C) Otoritenin kullanılması – Sözlü olarak
D) Otoritenin kullanılması – Yazılı olarak

12. I. Radyo
II. Telefon
III. Dilekçe
IV. Mektup
V. E-mail
Hangisi kitle iletişim araçlarındandır?
A) Yalnız I
B) I-III-IV
C) II-IV-V
D) Hepsi

13. Alıcının mesajı alarak değerlendirip yorumlamasına ve bunun ardından kaynağa yanıt vermesine ne denir?
A) Kanal
B) Ortam
C) İletişim
D) Geribildirim

14. En etkili iletişim kanalı hangisidir?
A) Beden dili
B) İmaj
C) Olumlu kelimeler
D) Olumsuz kelimeler

Cevap Anahtarı
1-A
2-D
3-B
4-D
5-D
6-C
7-A
8-B
9-D
10-B
11-B
12-A
13-D
14-A

Eğitim Psikolojisi Soruları

1. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde nispeten kalıcı, izli davranış değiştirme sürecine ne ad verilir?
A) Eğitim
B) Psikoloji
C) Gelişim
D) Yönelim

2. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen, zihinsel süreçlerini ve duygusal yaşamlarını bilimsel yöntemler kullanarak açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik temel bilim dalıdır.
Tanımı yapılan bilim dalı aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) Psikoloji
B) Öğrenme
C) Yönlendirme
D) Gelişim

3. I. İnsanın kendini daha iyi tanıması
II. İnsanın davranışlarının nedenlerini anlaması
III. Anne babadan başlayarak çevredeki insanlarla uyum kurma
IV. Çevredeki gruplarla uyum kurma
V. Toplumu daha iyi anlayarak çevreyle uyum kurmayı sağlama
Hangisi veya hangileri psikoloji biliminin faydalarındandır?
A) I-II-V
B) II-III-IV
C) III-IV-V
D) I-II-III-IV-V

I. Beceri eğitimini başarı ile uygulaması
II. Kişilerarası iletişimi etkili olarak uygulaması
III. Beceri eğitiminde derse dikkat çekmesi
IV. Çırakların eğitimlerine karşı olumlu tutum ve motivasyon sağlaması

4. Eğitim psikolojisini özümsemiş bir usta öğretici için hangisi doğru bir yargıdır?
A) I-II-III
B) I-II-IV
C) II-III-IV
D) I-II-III-IV

5. Döllenmeden başlayarak ölüme kadar geçen süreç içerisindeki fiziksel, zihinsel, ahlaki vb. her türlü gelişim alanındaki değişiklikler incelenmektedir. Biyolojik, psikolojik ve davranışsal yeteneklerin basitten karmaşık sistemlere doğru değişiminin incelenmesi olarak da tanımlanmaktadır.
Metinde tanımı yapılan ifade hangisidir?
A) Eğitim psikolojisi
B) Gelişim psikolojisi
C) Sağlık Psikolojisi
D) Kişilik Psikolojisi

6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme sonrasında kazanılmış bir davranıştır?
A) Buruna toz kaçınca hapşırma
B) Soğuk havalarda titreme
C) Sıcak havalarda terleme
D) Yaşaran gözleri mendille silme

7. Hangisi aşırı koruyucu anne-baba tutumuna bir örnektir?
A) Çocuğun duygu ve düşüncelerinin daha çok bastırılması
B) Ailede iletişimin tek yönlü olması
C) Çocuğun istenmeyen davranışlarının cezalandırılması
D) Çocuğa çok az sorumluluk verilmesi

8. Hangisi öğrenme sonucu oluşan bir davranış değildir?
A) Sürücünün kırmızı ışığı görünce frene basması
B) Öğrencinin 2×5’in 10 ettiğini söylemesi
C) Şiddetli bir gürültü olduğunda bebeğin gözlerini kırpması
D) Postacının girdiği sokağın ismini levhaya bakmadan söylemesi

9. Mehmet usta çırağı Ali’yi sürekli olarak diğer çırak öğrenciler ile kıyaslamakta, ondan diğer arkadaşlarının gösterdiği başarıyı sergilemesini beklemektedir.
Mehmet ustanın bu beklentisi gelişimin hangi ilkesi ile uyuşmamaktadır?
A) Gelişim, kalıtım ve çevrenin ortak etkileşimidir.
B) Gelişim, genelden özele doğrudur.
C) Gelişimde hazır bulunuşluk düzeyi önemlidir.
D) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

10. Bir usta öğretici; çırak öğrencilerine yeni bir konuya başlamadan önce öğrencilerin konu ile ilgili çağrışımlarını ortaya çıkarmaya, onlara ilginç sorular sorarak konuya ilişkin merak ve ilgilerini artırmaya çalışmaktadır.
Bu olayda, usta öğreticinin bu davranışı onun hangi gelişim kavramını dikkate aldığını göstermektedir?
A) Hazır bulunuşluk
B) Olgunlaşma
C) Gelişme
D) Bireysel farklılıklar

Cevap Anahtarı
1-A
2-A
3-D
4-D
5-B
6-D
7-D
8-C
9-D
10-A

Mesleki Eğitimde Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Soruları

1. “Amaçlıdır, önceden hazırlanmış bir program doğrultusunda planlı olarak yapılır, öğretim yoluyla uygulanır. Eğitim süreci uygulayıcı tarafından planlanır, uygulanır ve izlenir. Eğitim başlangıcından bitişine kadar bir özel alanda gerçekleştirilir. Süreç içinde belli aralıklarda değerlendirme işlemi yapılır. Kendi içinde örgün eğitim ve yaygın eğitim olarak ikiye ayrılır. “
Paragrafta belirtilen eğitim türü hangisidir?
A) İnformal eğitim
B) Uzaktan eğitim
C) Formal eğitim
D) Bilgisayar destekli eğitim

2. “Bireyin kendi yaşamı içinde çevresiyle olan etkileşimi sonrası kendiliğinden oluşan öğrenmeleri olarak tanımlanabilir. Belli bir planı yoktur. Olumlu öğrenme olabileceği gibi olumsuz öğrenmeler de gerçekleşebilir.”
Paragrafta belirtilen eğitim türü hangisidir?
A) İnformal eğitim
B) Uzaktan eğitim
C) Formal eğitim
D) Bilgisayar destekli eğitim

3. I. Öğretim metotlarını ve tekniklerini bilmek ve pratik eğitimde uygulamak
II. Eğitim çalışmalarını iyi planlamak, disiplinli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak
III. Çeşitli öğretim araç ve gereçlerinin hazırlanmasını ve kullanılmasını bilmek
IV. Olumlu davranışları ile çıraklara örnek olarak onlara rehberlik etmek
V. Çalışmaları objektif olarak değerlendirmek
Hangisi usta öğreticilerin eğitimle ilgili yapması gereken görevler arasındadır?
A) I-II-III
B) I-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-II-III-IV-V

4. “Usta öğretici; çırakların yaptığı işleri uygun yöntemler kullanarak değerlendirmeli, eksik gördüğü konular varsa bunları tamamlamalıdır.”
Paragrafta anlatılmak istenen usta öğreticinin hangi görevidir?
A) Eğitim
B) Ölçme ve değerlendirme (kalite-kontrol)
C) Organizasyon ve yönetim
D) Rehberlik

5. Usta öğreticinin, kaynakları ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak iş yerinde sorunsuz işleyen bir düzen kurma işlemi hangi görevi arasındadır?
A) Eğitim
B) Ölçme-değerlendirme (kalite-kontrol)
C) Organizasyon ve yönetim
D) Rehberlik

6. Hangisi bir usta öğreticinin ders anlatırken dikkat etmesi gereken unsurlardandır?
A) Sade ve anlaşılır bir dil kullanmak
B) Gerektiğinde eğitim aracı kullanmak
C) Öğrencilere soru sorma imkânı vermek
D) Hepsi

7. Öğrenme; öğretim faaliyetleri sonucunda kişinin yeni davranışlar kazanması veya davranışlarında değişiklik meydana getirmesidir.
I. Öğrenci, işlem basamaklarıyla işlemin bütünü arasındaki ilişkiyi gördüğü zaman daha etkili olarak öğrenir.
II. Beceri eğitiminde öğrenmenin etkili ve kalıcı olması için sık sık tekrar yapılmalıdır.
III. Birden fazla duyu organına hitap etmek öğretimin daha etkili olmasını sağlar.
Beceri eğitimine yönelik öğrenmenin başarılı olabilmesi için yukarıdaki hususlardan hangisi veya hangilerine dikkat edilmelidir?
A) I-II-III
B) I-II
C) II-III
D) I-III

8. Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?
A) Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma
B) Sadece düz anlatım tekniği kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama
C) Öğrencileri neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme
D) Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme

9. I. Gösterip yaptırma
II. Benzetim (simülasyon)
III. Mikro öğretim
IV. Örnek olay
V. Deney
Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisinin öğrencilere beceri eğitiminde psikomotor (devinimsel) hedef alanlarını kazandırmada etkisi bulunmaz?
A) V
B) I-II
C) III-V
D) IV-V

10. Hangisi beceri eğitiminde öğrenmeyi kolaylaştırır?
A) İnsana ihtiyacı olmayan bilgileri aktarmak
B) Zordan başlayarak kolaya doğru öğretmek
C) Öğrenilenleri sık sık tekrarlamak
D) Tam öğrenme gerçekleşmeden birçok işlemi ardışık olarak yaptırmak

11. Hangisi anlatım yönteminin faydalarından değildir?
A) Grup eğitiminde kolaylık sağlar.
B) Kısa zamanda çok kişiye yönelik öğretim faaliyeti yapılabilir.
C) Her türlü bilgi, gözlem, araştırma ve inceleme bu yolla öğrencilere aktarılabilir.
D) Öğrencilerin aktif olmasını engeller.

12. I. Çırağın birçok duyu organını kullanması sağlandığı için daha sağlam ve kalıcı bilgiler oluşturulur.
II. Öğretici öğretmek istediği beceriyi gösterebilir.
III. Anlatım yöntemindeki anlaşılamayan konular gözlenebilir hâle gelir.
IV. Algı ve dikkati tam olarak gelişmeyen çıraklarda etkili olmayabilir.
V. Her konuyla ilgili gösteri yapılamayabilir.
Hangisi veya hangileri gösterim yönteminin sakıncalarındandır?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) IV-V

13. Deney yöntemi; çırakların bilgilerini gözlem ve deneyler yaparak kazandığı, teorik bilgileri pratik olarak uyguladığı bir yöntemdir. Beceri davranışlarının kazandırılması için en uygun yöntemdir.
I. Çırak, işin içinde aktif olarak bulunur.
II. Bu yöntem fazla sayıda duyu organına hitap eder.
III. Öğretimde bireysellik ön plana çıkar.
IV. Yapılan yanlışlıklara anında müdahale edilerek doğrusu öğretilir.
V. Algı ve dikkati tam olarak gelişmeyen çıraklarda etkili olmayabilir.
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri deney yönteminin faydaları arasında bulunmaz?
A) I-II
B) II-III
C) III-IV
D) V

14. Beceri eğitiminde en etkili öğrenme yöntemi verilenlerden hangisidir?
A) Anlatım
B) Sunuş
C) Deney
D) Soru cevap

15. Hangisi öğretim faaliyeti basamaklarından biri değildir?
A) Hazırlık
B) Takdim
C) Uygulama
D) Gözetim

16. Hangisi öğretim yöntemlerinden değildir?
A) Gösteri
B) Sınıf anlatımı
C) Soru-cevap
D) Anlatım

Cevap Anahtarı
1-C
2-A
3-D
4-B
5-C
6-D
7-A
8-B
9-A
10-C
11-D
12-D
13-D
14-C
15-D
16-B

Öğretim Programı Uygulamaları Soruları

1. Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle ne ile işe başlanmalıdır?
A) Programın nasıl olacağını tasarlanmakla
B) Programı nasıl olacağını hiç düşünmemek
C) Programı baştan savmak
D) Hiçbiri ile başlanmamalıdır
E) Hepsiyle başlanmalıdır.

2. I. Hedef
II. İçerik
III. Eğitim Durumları
IV. Değerlendirme
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri eğitim programlarının temel öğeleri arasındadır?
A) I
B) I-II
C) I-II-III
D) I-II-III-IV

3. Bir programın en temel ögesini oluşturan “Niçin?” sorusuna cevap arayan, öncelikle eğitimin amacının belirlenmesini ve öğrenciye kazandırılmak istenilen davranış veya özelliklerin ihtiyaçlara göre belirlenmesini öngörür.
Yukarıdaki metinde eğitim programının hangi temel öğesi ifade edilmiştir?

A) Hedef
B) İçerik
C) Eğitim durumları
D) Değerlendirme

4. Mesleki iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koymak suretiyle eğitim etkinliklerini, bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlamayı hedefleyen planlardır.
Yukarıdaki metinde yapılan açıklama hangisine aittir?
A) Öğretim programı
B) Yöntem geliştirme
C) Araştırma geliştirme
D) Öğrenme psikolojisi

5. I. Analiz
II. Geliştirme
III. Tasarlama
IV. Uygulama
V. Değerlendirme
Program geliştirme sürecinde hangi iki aşamanın yeri değiştirilirse sıralama doğru yapılmış olur?
A) I-II
B) II-III
C) III-IV
D) IV-V

6. Mesleki eğitim merkezi programını uygulayan okul ve kurumlarda okutulan dersler içinde yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak ders hangisidir?
A) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
B) Matematik
C) İşletmelerde Mesleki Eğitimi
D) Mesleki Gelişim

7. Bir eğitim öğretim yılı kaç haftadan oluşur?
A) 32 hafta
B) 36 hafta
C) 40 hafta
D) 44 hafta

8. Başarılması zorunlu dersler arasındadır. Bu dersin teorik eğitimi okullarda, pratik eğitimi ise iş yerlerinde usta öğretici sorumluluğunda yapılmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken ders ismi hangisidir?
A) İşletmelerde Mesleki Eğitim
B) Mesleki Gelişim
C) Kültür dersleri
D) Meslek Analizi

9. Çerçeve öğretim programları kaç yıl olarak tasarlanır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

10. Haftalık ders çizelgelerinde hangi dersler bulunmaz?
A) Ortak dersler
B) Standart dersler
C) Dal dersleri
D) Alan dersleri

11. İşletme yıllık planı kimler tarafından yapılır?
A) İş yerinde çalışan usta öğreticiler
B) Okuldaki koordinatör müdür yardımcısı
C) İş yerinde çalışan ustalar
D) Okuldaki alan öğretmenleri

Cevap Anahtarı
1-A
2-D
3-A
4-A
5-B
6-C
7-B
8-A
9-D
10-B
11-D

Kalite Ve Verimlilik Soruları

1. Müşteri için en ekonomik, en kullanışlı ve her zaman memnuniyet veren bir ürünü geliştirmek, ürünün tasarımını yapmak, üretmek, zamanında teslim etmek ve satış sonrası hizmet verebilmektir.
Metinde verilen kavram hangisidir?
A) Kalite
B) Verimlilik
C) Fonksiyonellik
D) Maliyet

2. Belli bir amaca ulaşmak için katlanılan fedakârlıkların parasal ifadesidir. İşletmelerin ürettiği mal ve hizmetleri insanların kullanımına hazır hâle getirene kadar yapmış olduğu tüm harcamaların toplamıdır.
Metinde hangi kavram ifade edilmiştir?
A) Kalite
B) Verimlilik
C) Fonksiyonellik
D) Maliyet

3. I. Ham madde
II. Yardımcı maddeler
III. İşçilik
IV. Genel giderler
V. Amortismanlar
Hangisi veya hangileri maliyeti etkileyen faktörlerdendir?
A) I-II-III
B) I-III-V
C) II-IV-V
D) Hepsi

4. I. Değişken maliyetler
II. Sabit maliyetler
III. Toplam maliyetler

a. Üretim miktarına göre artan ya da azalan giderlerdir (örneğin, ham madde giderleri).
b. Sabit ve değişken maliyetlerin toplamıdır.
c. Üretim miktarı ne olursa olsun değişmeyen giderlerdir (örneğin, kira giderleri).
İşletmelerde kullanılan maliyet türleri ile açıklamaları hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-a
II–b
III-c

B) I-b
II-a
III-c

C) I-c
II-b
III-a

D) I-a
II-c
III-b

5. Hangisi kalite ve verimliliğin ülke ekonomisine olumlu etkilerinden biri değildir?
A) Can ve mal güvenliğini sağlar.
B) Üretim maliyetlerini düşürür, satış gelirlerini artırır.
C) Seri imalatın imkân ve süresini uzatır.
D) Rekabeti geliştirir.

6. Bir işletmenin, mal ve hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan ve baskı yoluyla yayınlanabilen her türlü işarete ne ad verilir?
A) Marka
B) Coğrafi işaret
C) Kalite
D) Patent

7. Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma ve ihraç etme hakkına ne ad verilir?
A) Coğrafi işaret
B) Faydalı model
C) Marka
D) Patent

8. Kalite hangisini sağlamaz?
A) Müşteri memnuniyeti
B) Gereksiz kullanım
C) Üretimde hatasızlık
D) Güvenli ürün

9. Belirli bir amaca ulaşabilmek için katlanılan fedakârlıkların parasal tutarına ne ad verilir?
A) Ürün
B) Fayda
C) İhtiyaç
D) Maliyet

10. Hangisi kalite ve verimliliğin ekonomiye sağladığı faydalardandır?
A) Maliyeti düşürmesi
B) Rekabeti geliştirmesi
C) İsrafı önlemesi
D) Hepsi

11. Bir işletmede hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi için sürdürülen faaliyetlerin tamamına ne denir?
A) Personel geliştirme
B) Mali işlemler
C) Kalite yönetim sistemleri
D) Bakım onarım

12. Bir işletmenin, mal ve hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan ve baskı yoluyla yayınlanabilen her türlü işarete ne ad verilir?
A) Marka
B) Coğrafi işaret
C) Kalite
D) Patent

Cevap Anahtarı
1-A
2-D
3-D
4-D
5-C
6-A
7-D
8-B
9-D
10-D
11-C
12-A

Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri Soruları

1. Bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse bu özelliğin derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleri ile ifade edilmesidir.
Metinde ifade edilen kavram nedir?
A) Ölçme
B) Değerlendirme
C) Ölçüt
D) Birim

2. Ölçme işlemi bittikten sonra elde edilen niceliktir. Ölçme işleminin sonunda elde edilen sayı ya da semboldür.
Metinde ifade edilen kavram nedir?
A) Ölçme
B) Değerlendirme
C) Ölçüt
D) Birim

3. Ders geçme yönetmeliğinde “İşletmelerde beceri sınavından başarılı olabilmeniz için pratik sınavdan aldığınız puanın en az 50, işletme notlarının iş dosyası ile beceri sınavının ağırlıklı ortalamasının da en az 50 olması gereklidir” yazmaktadır.
Belirtilen açıklama hangi kavramı açıklamaktadır?
A) Ölçme
B) Ölçüt
C) Ölçüm
D) Değerlendirme

4. Bir sınıftaki başarılı öğrencilerin yüksek, başarısızların da düşük puan aldığı bir sınavda kullanılan ölçme aracı için hangisi söylenebilir?
A) Sınıf homojen bir yapıya sahiptir.
B) Sınav soruları çok kolaydır.
C) Sınavın geçerliği yüksektir.
D) Sınav öğrencileri ayırmada yetersizdir.

5.“Özellikle küçük yaşlardaki çocukların eğitiminde kullanılan bu öğrenme yönteminde taklit, önemli bir yere sahiptir.”
Sözü edilen öğrenme türü hangisidir?
A) Koşullanma yoluyla öğrenme
B) Edimsel koşullanma
C) Model alarak öğrenme
D) Bilişsel öğrenme

6. Kaynağı ve yönü bilinemediği için engellenemeyen hata türüne ne ad verilir?
A) Sabit
B) Sistematik
C) Kasıtlı
D) Tesadüfi

7. “………… , yanıtlayıcının soruların yanıtlarını düşünüp hatırlayarak ve hatırladığı yanıtı organize edip yazı olarak sunduğu sınav türüdür.”
Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) Çoktan seçmeli test
B) Yazılı sınav
C) Eşleştirme testi
D) Sözlü sınav

8. Hangisi ölçme ve değerlendirmenin sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Eğitim süreçlerinin verimliliğinin kontrolü
B) Öğrenme eksikliklerinin tespiti
C) Eğiticinin mesleki yeterliliğini artırma
D) Doğru ve etkili geri bildirim verme

9. Derste anlatılmayan konuları sınavda sorma aşağıdaki ölçme ilkelerinden hangisinin ihlal edilmesini örnekler?
A) Geçerlilik
B) Güvenirlik
C) Kullanışlık
D) Örneklemecilik

10. Hangisi beceri eğitimi faaliyetlerinden biri olamaz?
A) Çizelge üzerine günlük öğrenci çalışmalarını belirlemek
B) Kazanılan becerileri iş yapma testleri ile sınamak
C) Güvenlik kural ve tedbirlerine uygun hareket etmek
D) Araç ve gereçleri tertipli düzenli kullanmamak

Cevap Anahtarı
1-A
2-C
3-B
4-C
5-C
6-D
7-B
8-C
9-A
10-D

Usta Öğreticilik (İş Pedagojisi Kursu) Öğretim Materyali İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz