<style>.lazy{display:none}</style>
Halk Eğitim Merkezi Sitesine Hoşgeldiniz, 26 Mayıs 2024
Anasayfa » Ustalık » Ustalık Sınavı İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği Soruları

Ustalık Sınavı İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği Soruları

Ustalık Sınavı İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği Soruları

Ustalık Sınavı Ortak Meslek Derslerinden İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği Dersi Çıkmış Ustalık Sınavı Soru Ve Cevapları.
Ustalık Dönemi Ortak Ders Programları:
İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği Dersi Süresi 32 Saat
İşletme Süresi 16 Saat
Çalışma Hukuku Süresi 32 Saat
İş Ve İnsan İlişkileri Süresi 24 Saat
Muhasebe Süresi 32 Saat
Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Süresi 16 Saat
Ekonomi Süresi 24 Saat
Ustalık Sınavı Ortam Meslek Dersleri Toplam Eğitim Süresi 176 Saattir. halkegitimkurs.com

Denklik Yolu İle Kalfalık Ustalık Belgesi Alma Koşulları İçin Tıklayın.

Ustalık Sınavı İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği Soruları

Aşağıdaki Boşluklara Uygun Olan Cevapları Yazınız
S-1-Belli bir zarar ve arızalanmaya sebep olan beklenmeyen, umulmayan ve planlanmamış olaya …………………………. denir.

S-2-Bir iş kazasının meydana gelmesinde sosyolojik, psikolojik …………………………………………. gibi bir çok faktör rol oynar.

S-3-Hasta yada yaralı kişiyi hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan yardıma ………………………………………………. denir.

S-4-İşçinin çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık sakatlık veya ruhi arıza hallerine …………………………………………………………… denir.
Aşağıdaki sorularda doğru olan cümlelerin sonuna ( D ), yanlış olan cümlelerin sonuna ( Y ) yazınız.

S-5- İlk çalışma Bakanlığı 1946 tarihinde kurulmuştur. ( )

S-6- İşe uygun makine kullanılması iş kazalarının oluşmasını engellemez. ( )

S-7- Günümüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının adı Murat BAŞESKİOĞLU dur. ( )

S-8- İş kazasının ve meslek hastalığının tanımı Anayasada yapılmıştır. ( )

Aşağıdaki Soruların Doğru Cevaplarını İşaretleyiniz

S-9-İşçi sağlığı Daire Başkanlığı hangi bakanlığa bağlıdır?
a) Milli Eğitim Bakanlığı b ) Köy işleri bakanlığı c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı d ) Ticaret bakanlığı

S-10-Meydana geliş yerlerine göre kaza çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş kazası, trafik kazası b) deniz kazası, ev kazası c ) Spor kazaları, tarım kazaları d ) Hepsi

S-11-İş kazalarının önlenmesinde kullanılan koruyucu araçlar kaç guruba ayrılır?
a) 2 b) 4 c) 3 d) 1

S-12-Meslek hastalıklarından korunma ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tıbbi, işyerlerindeki çalışma çevresine ait ve işçiye ait kişisel korunma önemlidir.
b) Eğitim ve uyarma c) İşe giriş için tıbbi kontrol d) Havalandırma

S-13-iş kazalarının %10-20’si kimin hatasından dolayı meydana gelmektedir?
a) Çalışanların b ) İşveren ve yönetimin c) İş yerinin d) Mevzuat

S-14-Meslek hastalıkları ve iş kazalarının meydana gelmemesi için kişileri yaptıkları iş ve tehlikeleri konusunda nasıl bilgilendirebiliriz?
a) Korunma araçlarıyla b) Eğitimle c) Çalışarak d) İş kazaları konusunda edinilen tecrübe ile


S-15-Sinir-ruh sistemi ve işitme duygusu üzerinde etki eden faktör nedir?
a) İşçi sağlığı b) Fazla sessizlik c) Meslek hastalığı d) Gürültü

S-16-Kompresörlerde çalışanlarda parmaklarının hassasiyetinin kaybolduğu ve iltihaplanmalara sebep olduğu görülmektedir.
Bunun sebebi nedir?
a) Gürültü b) İş kazası c) Meslek hastalığı d) Titreşim

S-17-İş kazalarının ve meslek hastalıklarının asgari seviyeye indirmek ve iş güvenliği ile ilgili koruyucuları standartlaştırmak
hangi kuruluşun görevidir?
a) Sendikalar b) İşçi sağlığı ve iş güvenliği merkezi (İSGÜM) c) İş müfettişleri d) İş veren

S-18-3308 Sayılı Kanunun adı nedir?
a) Sendikalar kanunu b) Basın iş Kanunu c) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu d) İş Kanunu

S-19-“İşveren, çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür” hükmü hangi kanunda vardır?
a) Umumi Hıfzısıhha Kanunu b) İş Kanunu c) Borçlar Kanunu d) Belediyeler kanunu

S-20-İnsanın büyümesi ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşamsı için gerekli olan enerjiyi, proteini, vitaminleri
ve madenlerin her birini ihtiyaç duyulan miktarlarda alınmasına ne denir?
a) Beslenme b) Besin c) Yemek d) Yiyecek

SINAV SÜRESİ : 40 dakika Her soru 5 (beş) puandır. halkegitimkurs.com

Ustalık Sınavı İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği Cevapları

1. İş kazası
2. Fiziki ve teknik sebepler
3. İlk yardım
4. Meslek hastalıkları
5. D
6. Y
7. D
8. Y
9. C- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
10. D- Hepsi
11. A- 2
12. A- Tıbbi, işyerlerindeki çalışma çevresine ait ve işçiye ait kişisel korunma önemlidir.
13. B- İşveren ve yönetimin
14. B- Eğitimle
15. D- Gürültü
16. D- titreşim
17. B- İSGÜM
18. C- Çıraklık ve Mesleki Eğitim kanunu
19. C- Borçlar kanunu
20. A- Beslenme

Ustalık Belgesi Ortak Derslerden İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Çıkmış Soruları

1- Sosyal güvenliği sağlayan yardımlaşma sandıklarının bugünkü eş değeri hangisidir?
a) Sağlık Bak. b ) İş ve işçi Bul. Kur. c ) S.G.K. d) Çevre Bakanlığı e) Çalışma Bakanlığı
2- Düşmeler sonunda ortaya çıkan ve kemik bütünlüğünün bozulmasıyla sonuçlanan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Burkulma b) Kırık c) Çıkık d) Zorlama e) Ezilme
3- Türkiye’de en fazla can ve mal kaybına sebep olan kazalar hangileridir?
a) Trafik Kazaları b) İş kazaları c) Ev kazaları d) Kitlesel kazalar e) Oyun kazalar
4- Kazaların temel sebepleri nelerdir?
a) İnsan kusuru ve ihmali b) Bilgisiz ve yetkisiz çalıştırma c) Normal hız ve tamir noksanlığı
d) Eldeki malzemelerin noksan ve hor kullanılması e) Hepsi
5- İş kazalarının %80 aşağıdakilerden hangisinin hatasından kaynaklanmaktadır?
a) İş veren ve yönetim b) Mevzuatın c) İş yerinin d) Çalışanların e) Hepsi
6- Aşağıdakilerden hangisi görünen zararlardan biridir?
a) Geçici ve sürekli iş görmezlik masrafı b) İlk müdahale ve tedavi masrafları
c) Mahkeme masrafları d) Makine yenilenmesi için yapılan masraflar e) Hepsi
7- Ağıdakilerden hangisi İş güvenliğinin amacı değildir?
a) Üretimi korumak b) İşçiyi korumak c) İş verimini arttırmak d) İş güvenliğini sağlamak e) İş vereni korumak
8- Yangın, bina çökmesi ve panik gibi durumlarda ortaya çıkan kazalar hangi grup kazalar olarak sınıflandırılır?
a) Ev kazaları b) İş kazaları c) Trafik kazaları d) Kitlesel kazalar e) Genel kazalar
9- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının artmasına yol açan hususlardan değildir?
a) Fazla çalışmak b) Çok fazla iş yoğunluğu c) Mantıksız iş rejimi d) Fazla ve sürekli iş gücü harcama e) Sağlıklı çalışma ortamı
10- Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisi değildir?
a) Kişi ayakta duramaz yıkılır b) Hasta havasızlıktan şikayet eder. C) Hastanın rengi solar d) Darbe yediği bölgede kan sızıntısı görülür e) Hasta heyecanlı olur.
11- Hangi tip kanama kılcal kanamaların bir belirtisidir?
a) Kanın rengi koyu kırmızıdır b) Kan basınçlı fışkırır c) Kanın rengi açık kırmızıdır.
d) Kanda sürekli akış vardır. e) Kanama sızıntı halindedir
12- Aşağıdakilerden hangisi besin zehirlenmelerinde ortaya çıkan belirtilerden değildir?
a) Göz bebeğinde küçülme b) Kusma c) Karındfa ağrı d) Bulantı e) Göz bebeğinde büyüme
13- Baretler hangi korumalarda kullanılır?
A) Ayakların korunmasında b) Başın korunmasında c) Ellerin korunmasında d) Kulakların korunmasında e) Gözün korunmasında
14- Elektrik çarpmasında ilk veya en uygun ilk yardım hangisidir?
a) Elektrik düğmesi veya sigortadan elektriği kesmek b) Hastaya suni teneffüs yapmak c) Kapalı Kalp masajı uygulamak d) Hastaya ılık içecek vermek e) Hastayı sıcak tutmak.
15- İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması veya barış ve huzurun sağlanmasında kimlerin iş birliği gereklidir?
A) İşveren- işçi birliği b) İşçi – devlet işbirliği c) Sendika- devlet iş birliği
d) Devlet- işçi –işveren üçlüsü e) Hiç biri
16- İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda aşağıdaki zararlardan hangisi olmaktadır?
a) Ekonomide maddi ve manevi kayıp b) Maliyetlerde büyük artışlar c) İş verimini düşürmek suretiyle zarar d) iş gücü zararları meydana gelmekte e) Hepsi
17- Aşağıdakilerden hangisi kazaların temel sebeplerinden değildir?
a) Çalıştırılan insan kusuru ve ihmali b) Bilgisiz ve yetkisiz çalıştırma c) Normal hız ve tamir noksanlığı d) Eldeki malzemelerin hor kullanımı e) Dikkatli ve titiz çalışma
18- İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasında, iş veren mesuliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş yeri açılmadan iş güvenliği tedbirlerinin alınması b) İş yeri eğitimine önem verilmesi c) İş başı eğitimine önem verilmesi d) Önce insan unsuruna sonra da üretimin güvenliği ve verimin sağlanması e) Hepsi
19- ……………………; iş kazalarını , meslek hastalıklarını , yangınları ve sanayileşme hastalığı diyebileceğimiz insan bunalımlarını ortadan kaldırma ya da azaltmak amacıyla yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanır.
20- Bir kaza veya beklenmedik bir rahatsızlık sonunda kişinin içinde bulunduğu durumdan daha kötü duruma düşmesini önlemek için yapılacak ilk uygulamaya ve ilk tedbirlerin bütününe ………………………..denir.
Her Soru 5’er Puandır. Sınav Süresi 40 Dakikadır.
Ustalık Belgesi Alma Koşulları Yazısını Okumak İçin Buraya Tıklayın.

Ustalık Sınavı Ortak Derslerden İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Dersi Sorularının Cevapları

1-c ) S.G.K.

2-b) Kırık

3-a) Trafik Kazaları

4-e) Hepsi

5-d) Çalışanların

6-e) Hepsi

7-c) İş verimini arttırmak

8-d) Kitlesel kazalar

9-e) Sağlıklı çalışma ortamı

10-d) Darbe yediği bölgede kan sızıntısı görülür

11-e) Kanama sızıntı halindedir

12-a) Göz bebeğinde küçülme

13-b) Başın korunmasında

14- a) Elektrik düğmesi veya sigortadan elektriği kesmek

15-d) Devlet- işçi –iş veren üçlüsü

16-e) Hepsi

17-e) Dikkatli ve titiz çalışma

18- e) Hepsi

19- İŞ GÜVENLİĞİ

20- İLK YARDIM

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz