Halk Eğitim Merkezleri Sitesine Hoş Geldiniz, 06 Temmuz 2022

Halk Eğitim Usta Öğretici Görevlendirilmesi

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Görevlendirilmesi

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Ve Ücretli Uzman Öğretici Görevlendirilmesinde Aranılan Şartlar Nelerdir, Usta Öğretici Başvuru Belgeleri Nelerdir.

Görev Süreleri
Ders Görevi İle Görevlendirilen Sigortalı Usta Öğreticilerin Günlük Çalışma Süresi En Fazla 8 Ders Saatidir. Bu Çalışma Süresi Resmi Görevi Bulunmayanlar (Herhangi Bir İş Akdi İle Başka Kurum Veya Kuruluşta Çalışmayanlar) İçin Haftada 40, Emekliler İçin 30, Başka Kurum Ve Kuruluşta İş Akdi İle SGK’lı Çalışanlar İçin 10 Ders Saatini Geçemez. Sigortalı Usta Öğreticiler Bir Mali Yıl İçinde En Fazla 11 Ay Çalışabilirler.

Denklik Yolu İle Kalfalık Ustalık Belgesi Alma Koşulları İçin Tıklayın.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır Tıklayın.

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır (Yıl İçerisinde Alım Yapılan Halk Eğitim Merkezleri Bulunabilir). Başvuru Süreleri Tamamlandıktan Sonra Takvim Dışı Başvurular Devam Eder. Kurumlar Yüklenen Belgeleri Onayladıktan Sonra Başvurular Komisyon Tarafından Onaylanır.

Usta Öğretici Sıralama Listeleri Belli Olduktan Sonra Listedeki Sıralamaya Göre Kurs Açacak Usta Öğreticiler Kurum Tarafından Çağrılır.

• Halk Eğitim Merkezlerinde Yeterli Sayıda Öğretmen Veya Kadrolu Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda İhtiyaç, Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapacak Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilerden Karşılanır. Ek Ders Ücreti Karşılığında Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilmesinde; Öncelikle Çevredeki Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri, Alan Uzmanları, Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenler Ve Diğer Resmî Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Çalışan Uzman Kişiler, Emekli; Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Alan Uzmanları, Öğretmenler Ve Kadrolu Usta Öğreticiler İle Bakanlığa Bağlı Yaygın Eğitim Kurumlarında En Az İki Kurs Dönemi Başarılı Şekilde Uzman Ve Usta Öğreticilik Yapmış Olanlar, Öğreticilik Yapabilme Yeterliliğine Sahip Olup Herhangi Bir Kurum Ve Kuruluşta Veya Kendi Adına Sigortalı Çalışanlardan Karşılanır.

• Kendi Okulunda Veya Kurumunda Aylık Karşılığı Ve Zorunlu Ücretli Ek Ders Karşılığındaki Çalışma Sürelerini Tamamlayamayan Öğretmenlerin, Merkezlerde Görevlendirilmesi İstek Ve İhtiyaç Doğrultusunda Olur. Kurslarda Görevlendirilmeleri Kadrolarının Bulunduğu Okul Ve Kurumların Günlük Çalışma Saatleri İçinde Olur. Kadrolarının Bulunduğu Okul/Kurumların Resmi Çalışma Saatleri Dışında Kurslarda Görevlendirilmesi, Öğretmenin İsteğine Bağlıdır.

Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır? Usta Öğreticilik Belgesi Alma Koşulları Yazımızı Okumak İçin Tıklayın
• Yukarıda Nitelikleri Belirtilenlerden İhtiyaç Karşılanamaz İse Aşağıdaki Şartları Taşıyanlar Arasından İlk Defa Ücretli Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilmesi Yoluna Gidilir.

Merkezlerde Görev Yapacak Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilerin Branş/Alan Yeterliliklerinde Öncelik Sırasına Göre;

Kadrolu Usta Öğretici
MADDE 25 – (1) Usta Öğreticiye Kurum Müdürü Tarafından İhtiyaç Olması Hâlinde Açılan Kurslarda Görev Verilir. Gerektiğinde Birden Çok Kurs Merkezinde De Görev Verilebilir.
(2) Kurs Görevi Verilemediği Takdirde, Görevli Bulunduğu Çevrede, Kurum Müdürlüğünün Uygun Göreceği Planlama, Kursa Hazırlık, Öğretim Programı Geliştirme Çalışmaları, Kurs Materyali Geliştirme Çalışması, Alan Araştırmaları Ve Çevre İnceleme, Atölyelerde Üretim Çalışmaları Görevi Verilir.
(3) Asıl Alanlarında Kurs Açılmamışsa İstekleri De Dikkate Alınarak Alanlarına Yakın Kurslarda Görev Verilebilir. Alanında Veya Yan Alanda Kurs Açılamaması Durumunda Kurumunun Uygun Göreceği Büro Ve Üretim Hizmetlerinde Görevlendirilir.

Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme
MADDE 26 – (1) Kurs Açılacak Alanda, Kurumda Ve Kurumun Bulunduğu Eğitim Bölgesinde Yeterli Sayıda Öğretmen Ve Kadrolu Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda İhtiyaç, Ders Ücreti Karşılığı Görev Yapacak İstekliler Arasından Karşılanır.
(2) İhtiyaç Hâlinde Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmeler, Resmî Kurumlardan Veya İlan Yoluyla Yapılır.
(3) Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmeler, Aşağıda Belirtilen Öncelik Sırasına Göre Yapılır:
A) Örgün Eğitim Ve Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarındaki Öğretmenler Ve Kadrolu Usta Öğreticiler.
B) Emekli Öğretmenler.
C) Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi İle Öğretim Görevlileri.
Ç) Resmî Kurumlarda Çalışanlardan İhtiyaç Duyulan Alanda Lisans Mezunu Kişiler.
(4) Üçüncü Fıkrada Sayılanlardan Görevlendirme Yapılamaması Durumunda İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesi Yapılır.

(5) İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar Şunlardır:
A) Görev Alacağı Kursun Öğretim Programında Belirtilen Eğitici Şartını Taşımak.
B) Türk Vatandaşı Olmak.
C) 18 Yaşını Doldurmuş Olmak.
Ç) Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak.
D) 26/9/2004 Tarihli Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53 Üncü Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Ya Da Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkum Olmamak.
E) Askerlikle İlişiği Bulunmamak.
F) Sağlık Durumu Yönünden Görevini Yapmasına Engel Bir Durumu Olmamak.
(6) İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmelerinde Yapılacak Değerlendirmeler, Millî Eğitim Müdürlüklerinde Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Veya Şube Müdürünün Başkanlığında, Bir Hayat Boyu Öğrenme Kurum Müdürü İle Bir Örgün Eğitim Kurum Müdüründen Oluşan Komisyon Tarafından Yapılır Ve Mülki İdare Amirinin Onayına Sunulur.
(7) Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Eylül Ayı İçerisinde Milli Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular, Kurum Müdürlüklerine Yapılır.

• İlk Defa Ücretli Uzman Ve Usta Öğretici Olmak İçin Başvuranların İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Şartları Aynı Olanlar Arasından Yaygın Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Veya Şube Müdürü, Halk Eğitimi Merkez Müdürü Ve Alan Öğretmeninden Oluşan Komisyon Marifetiyle Seçme İşlemi Kurayla Yapılarak Sıralandırılır. Bu Sıralamaya Göre İhtiyaç Duyulan Ücretli Usta Öğreticiler Görevlendirilir, Görevlendirilenlerin Dışında Kalanlar İse Yedek Olarak Sıralandırılır Ve O Öğretim Yılı İçinde İhtiyaç Duyulması Halinde Bu Sıralandırmaya Göre Görevlendirme Yapılır.
• Merkez Yönetimince Düzenlenen Kurslarda Görevlendirilen Ücretli Uzman Ve Usta Öğretici İçin Bir Genel Değerlendirme Raporu Hazırlanır Ve Bu Rapor Dosyasında Saklanır. Tekrar Görevlendirmede Bu Raporlar Dikkate Alınır. Yapılan Rehberlik, Denetim Ve Değerlendirmelerde Yetersiz Olduğu Gözlemlenen Ücretli Usta Öğreticilere Tekrar Görev Verilmez.
• Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticinin Raporlu Veya İzinli Olması, Göreve Geç Başlaması, Dönem Bitmeden Ayrılması Gibi Nedenlerden Dolayı Uzman Ve Usta Öğretici Tekrar Görevine Başlayıncaya Kadar Eğitim Öğretimin Aksamaması İçin Yerine Bu Süre İçerisinde Başka Bir Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilir. Kurs Döneminin Uzatılması Yoluna Gidilemez. Merkez, İl, Bölge Ve Ulusal Düzeyde Düzenlenecek Seminer, Toplantı, Kurs, Sergi, Defile, Yarışma Gibi Etkinliklerde Görevlendirilen Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticiler Bu Görevleri Süresince Görevli Ya Da İzinli Sayılırlar.

Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu EK-2

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Her Yıl İçin 1 Puan (Yıl İçin 180 İş Günü Üzerinden Hesaplanır)
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Usta Öğretici Değerlendirme Formu (EK-2) 3 Kısımdan Oluşmaktadır.
Kurs Alanında Eğitim
Alanında Hizmet / İş Deneyimi
Ek Puan
Alanında Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Durumundaki Puanları Alırlar. Bu Bölümdeki Puanlardan Sadece Biri Geçerlidir. En Fazla 65 Puan (Alanında Doktora) Alınabilir. Lisans Mezunu Olanlar 40 Puan Alır. Bilgisayar Alanında Lisans Mezunu Bilişim Teknolojisi Alanında Kurs Açmak İsterse 40 Puan Alacaktır.
Alanında Hizmet / İş Deneyimi Kısmanda Toplam Eğitici Olarak Çalışılan Gün Sayısına Göre Sistem Otomatik Puan Vermektedir. Bu Kısımdan Alınabilecek En Fazla Puan 10’dur.
Ek Puan Kısmı Alan Dışı Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Kısmından Puan Alamamaktadır. Alan Dışı Kurs Açanlar Mezuniyet Durumlarına Göre Belirtilen Puanı Almaktadır. Ayrıca Usta Öğretici Belgesi Bir Puan Almaktadır.

Aşçı Çırağı, Pide Yapımı, Pizza Yapımı Ve Aşçı Yardımcısı Usta Öğretici Olma Koşulları:
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Olarak Atananlar, Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
Aşçılık İle İlgili Ön Lisans Programlarından Mezun Olup Aşçılık Mesleğinde En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı/Mutfak Dalında IV. Seviye Eğitim Almış Olanlardan Aşçılık Mesleğinde En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

Ücretli Usta Öğreticilerin Görev Ve Sorumlulukları

MADDE 27 – (1) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.

(2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez.

(4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez.

(5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

(6) Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde Ek-5 Değerlendirme Formuna göre başarısız oldukları, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

Usta Öğretici Başvuruları Sırasında İstenilen Belgeler
Başvuru Dilekçesi
• Nüfus Cüzdan Sureti Ve Yerleşim Yeri Belgesi
• Sabıka Kaydı (Son 6 Ay İçinde Alınmış Olacak)
• Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi)
• Öğrenim Belgesi (Diploma Veya Okul Çıktı Belge Sureti, Kurs Sertifika Suretleri, Branş Belgesi, Onay İçin Aslı Ve Fotokopisi Getirilecek)
• Daha Önce Görev Yaptığına İlişkin, Görev Yaptığı Yerden Veya İlçeden Alınmış Belge. Sgk Prim Dökümü Çizelgesi Ve Özgeçmişini Yazarak Getirecek
• Askerlikle İlişiklerinin Olmadığına Dair Belge (Erkekler İçin)
• 2 Adet Fotoğraf
• Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi

Merkezde görevlendirilen Uzman ve Usta Öğretici, öğreticilik görevini plan ve program dâhilinde yürütür. Kendisine modüler sistemde kurs açılan Uzman ve Usta Öğretici, modüler sistemin tüm gereksinimlerini bilmek ve plan ve programlarını buna uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür.
Uzman Ve Usta Öğreticinin Günlük Çalışma Süresi En Fazla 8 Saattir. Merkez, Uzman Ve Usta Öğreticiyi Cumartesi-Pazar Günleri De Dâhil Olmak Üzere 07.00-22.00 Saatleri Arasında Görevlendirebilir. Resmi Tatil Günlerinde Görev Yapamaz.
Uzman Ve Usta Öğretici, Merkezce Tespit Edilecek Yerde Görev Yapmakla Yükümlüdür.
Uzman Ve Usta Öğretici, Merkezce Kabul Edilebilir Bir Mazereti Olmadığı Sürece Kursunu Bitirmekle Yükümlüdür. Uzman Ve Usta Öğretici Kursu Bitirmesine Mani Olan Mazeretini Merkeze Yazılı Olarak Bildirir.
İlgili Uzman Ve Usta Öğreticilerin Sigorta İş Ve İşlemleri Merkezce Yürütülür, Usta Öğreticilerin Sağlık Raporları Aldığı Zaman Kurumumuza İbraz Etmek Durumundadırlar Aksi Takdirde Oluşan Cezai Ödemeler Usta Öğretici Tarafından Ödenecektir.
Sonraki Öğretim Yıllarında Görev Almak İsteyen Uzman Ve Usta Öğreticilerin Sözleşmeleri Öğretim Yılı Başından İtibaren Yenilenir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. SEYMA dedi ki:

  SPOR YÖNETİCİLİĞİ MEZUNUYUM BADMİNTON ANTRENÖRLÜK BELGEM VAR HALK EĞİTİMDE KURS AÇABİLİR MİYİM NELER GEREKLİ TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN .

  1. 2. kademe antrenörlük belgesi ile badminton kursu açılabilir.

 2. Elif dedi ki:

  Merhaba siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. El sanatları alanında halk eğitimlerde usta öğretici olmak için ne yapmam gerekiyor

  1. en az alanında ustalık belgesi, 4. seviye kurs bitirme belgesi ile başvurulabilir.

 3. Reyhan dedi ki:

  Merhaba Haziran ayında İş sağlığı ve güvenliğinden mezun olacağım, üste öğretici oryantasyon kurs programı belgem ve eğitimcinin eğitimi belgem bulunmakta iş güvenliği teknikeri olarak halk eğitimde kurs açabiliyor muyum?

  1. Çalışanları iş güvenliği sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş güvenliği uzmanları veya iş yeri hekimleri tarafından verilir.

   1. Reyhan dedi ki:

    Eğitim verebilmem için C sınıfı sertifikamın olması gerekmekte mi? yoksa önlisans iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olmam yeterli oluyor mu?

   2. belge isteniyor diye biliyorum.

 4. Yasemi dedi ki:

  İlahiyat Önlisans mezununuyum. Kamuda ücretli öğretmenim. Üniversitede verilen Yaratıcı Drama eğitimini alsam ki üniversite bana verecekleri sertifika ile kamuda ve özelde kurs açabileceğimi söylediler. Önlisans mezunu olarak alacağım belge ile öğretmenlik yaptığım okulda Drama egzersiz kursu açabilir miyim?

  1. Drama kursu eğitici koşulları
   öncelik sırasına göre;
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre atanan, Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk, Rekreasyon /Rekreasyon Yönetimi) alanları öğretmenleri; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri (Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk) , Rekreasyon /Rekreasyon Yönetimi alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

   3. Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk, Rekreasyon /Rekreasyon Yönetimi) Alanında/Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

   4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre atanan tüm alan öğretmenlerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan Halk Eğitim Merkezlerinde açılan drama kursunu tamamlamış olanlar veya drama, oyunculuk, drama ve oyunculuk alanlarında eğitim aldığını ya da lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında Drama dersi aldığını belgelendirenler,

   5. (Değ: 21.01.2020/1562262 Makam Onayı) En az lise mezunu olanlardan en az 320 ders saati drama, oyunculuk, drama ve oyunculuk alanlarında eğitim aldığını belgelendirenler

 5. Cansel Aydoğan dedi ki:

  Merhabalar, Turizm ve otel işletmeciliği lisans mezunuyum. Turizm işletmeciliği tezli yüksek lisans tez dönemindeyim. Halk eğitim merkezinde Öğretmen olmak için ne yapmalıyım.

  1. ücretli usta öğretici başvuruları merkezi sistem üzerinden e-yaygın sisteminden alınıyor. başvurular ağustos ayında başlar.
   detaylar linkte http://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 6. osman saba dedi ki:

  SELAMIN ALEYKÜM meslek yüksek okul muhasebe mezunuyum ardında aöf işletme lisans mezunuyum halk eğitim bilgisayar işletmenliği+oryantasyon sertifika var
  halk eğitimde çalışabilirmiyim
  son olarak ise 13 yıllık silahlı güvenliğim işe yarar mı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Muhasebe ve finansman alanı için başvurulabilir.
   Başvurular ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alınır.
   http://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 7. Fatma dedi ki:

  Merhaba iyi günler.Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans bölümü mezunuyum.Halk eğitimde hangi kursalardı açabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ulaştırma hizmetleri alanı için başvurulabilir.

 8. Uğur dedi ki:

  Mesleki tecrübesi 4 yıl olmamış veteriner hekimler usta öğretici olarak görevlendirilebilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   lisans mezunları için meslek deneyimi aranmıyor. öğretmenlik yapan adaylara ek puan verilir.

 9. damla dedi ki:

  merhaba liseden çocuk gelişimi mezunuyum üniversite aöf önlisans ev idaresi bölümü mezunuyum halk eğiitim merkezlerinde ne kursu açabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ev idaresi bölümü aile ve tüketici bilimleri alanı. çocuk gelişimi meslek lisesi mezunları çocuk gelişimi ve eğitimi alanı için 3 yıl meslek deneyimi şartı ile kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

 10. Nesli dedi ki:

  Ben halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapıyorum bölümüm bilgisayar kurs modülüm çok kısa ve her kurs bitiminden sonra bana yeni kurs için en az bir hafta ara veriliyor milli eğitim onayları bu şekilde veriyor diyerek bunun normalde de böyle mi olması gerekiyor yoksa kurs bittikten sonra yeni kurs ara vermeden hemen açılabilir mi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Evraklar tamamlanırsa ve onay yetişir ise hemen bitiminde başlanabilir.

   1. Sevcan dedi ki:

    Merhaba benimde bölümün bilgisayar usta öğretici olmak için nasıl başvuru yapmam gerekiyor veya nereden yardımcı olabilirmisiniz?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    ücretli usta öğretici beşvuruları merkezi sistem üzerinden e-yaygın sisteminden ağustos ayında alınır. ağustos sonrası başvuru yapanların başvuruları ağustos ayı içinde başvuranların başvuruları değerlendirilditen sonra değerlendirmeye alınır.
    http://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

   3. Metin Coşkun dedi ki:

    Merhaba Turizm Işletmeciliği lisans mezunuyum. HALK eğitim merkezinde oryantasyon sertifikası alırsam rusca ders verebilir miyim?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    rusça seviye a1 eğitimi öncelik sıralaması
    A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Rusça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev
    almalıdır.
    B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Rusça öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim
    Bakanlığı’nda Rusça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
    C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Rusça öğretmeni olarak atanmış
    öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
    1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya
    fakültelerin yabancı dil bölümlerinden Rusça mezun olanlardan öğretmenlik formasyon
    bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
    a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve
    üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”
    esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana
    denk gelen Rusça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
    i) Rusça dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim
    sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya
    ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer
    uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen
    Rusça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    ii) Yabancı dilde Rusça öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun
    olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından
    “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası
    sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Rusça dil
    bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/
    YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

   5. Muhammet dedi ki:

    Sağlık meslek lisesi, acil tıp teknisyeni bölümü mezunuyum. Aktif olarak meslekte 3. Yılımı bitirdim.usta öğretici belgem var kurs verebilir miyim

   6. Hem Kursları dedi ki:

    Hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanı için başvurulabilir.
    Hasta Ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi Eğitici Sıralaması
    1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” göre atanan;
    a) Sağlık Hizmetleri öğretmenleri
    b) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri öğretmenleri
    2. Evde Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan meslek elemanları
    3. Yaygın eğitim kurumları yönetmeliğine göre usta öğretici olarak görevlendirileceklerden “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” alanında en az 4. Seviye eğitim aldığını belgelendirenler.

 11. Rabia dedi ki:

  Merhaba ben bu yıl ilk defa diksiyon eğitimi kursu için görev alıcağım .Bu yüzden bu kurs için bana bi program ve dersi işleyebileceğim bir kaynak kitap verilecekmi yoksa bunbunları benimmi temin etmem gerekiyor Bilgi verebilirmisinzi

 12. Esmanur dedi ki:

  İmam hatip lisesi mezunuyum kuran kursu açabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   açmak için başvuru yapılabilir.

   1. Gül dedi ki:

    2 yıl imam hatip lisesi okudum liseyi açıktan düz lise olarak bitirdim kuanı Kerim eğitimimi diyanete bağlı bir kursta tamamladım kuranı kerim kursu açabilirmiyim oryantatasyon belgesine sahibim

   2. Kurs programının uygulanmasında eğitimciler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
    1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre;

    a) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanına Öğretmen Olarak Atananlar,
    b) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanına Öğretmen Olarak Atananlar, 2. Öğretmen bulunamaması durumunda bu alanlara öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
    3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları fakülte mezunları,
    4. İslami İlimler Fakültesi veya Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olup Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olanlar,
    5. İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Yüksek İslam Enstitüsü mezunları,
    6. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Alanlarına kaynaklık eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
    7. İmam Hatip Lisesi Mezunu olup İlahiyat Ön lisans Programından mezun olanlar,
    8. İmam Hatip Lisesi Mezunu olanlar,
    9. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca verilmiş Hafızlık Belgesine sahip olanlar
    Öğretmen /eğitimci olarak görevlendirilir.

 13. EMİNE ÇELİK dedi ki:

  dekoratif el sanatları ustalık ve el ve makine nakışları ustalık belgem var. usta öğreticilik belgem ve alanımda halk eğitimlerde 560 günlük çalışmışlığım var. El sanatları teknolojisi, el ve makine nakışları modülünde halk eğitimde çalışabilirmiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvurular ağustos ayında e-yaygın sisteminden yapılır. Ağustos sonrası yapılan başvurular ağustos ayı içinde başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilir.
   http://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/
   el sanatları alanındaki bazı kurslarda meslek lisesi mezunu yada dördüncü seviye eğitim almış olanlar için 3 yıl meslek deneyimi şartı aranır.

 14. SEFA AYYILDIZ dedi ki:

  merhaba ben 4 yıllık egzersiz ve spor bilimleri bölümünde okuyorum bittiğinde halk eğitimde ne tür kurs açabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Spor alanındaki kurslar için başvurulabilir.

 15. Can Ç. dedi ki:

  Merhaba,
  Grafik Tasarımı Ön Lisans mezunuyum ve Meslek Lisesinde Grafik ve Fotoğraf alanında ücretli öğretmenlik yapıyorum. Halk Eğitim Merkezinde eğitim verebiliyor muyum?

  (Lise eğitimini Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı okudum ve İş yeri açma belgesi verilmişti.)

  Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kurs açmak için başvurulabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alındı. ağustos ayından sonra yapılan başvurular ağustos ayı içinde başvuranların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

 16. Dilan dedi ki:

  Merhaba ben Besyo antrenörlük mezunuyum uzmanlığım fitness ama belgemi almadım transkriple iş başvurusu yapabilirmiyim Fitness tenis ve atletizm için kaçıncı kademe belge istiyorlar formasyonum da var nasıl başvuru yapabileceğimi söylerseniz çok sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   2. kademe antrenörlük belgesi isteniyor. başvurular ağustos ayı sonuna kadar e-yaygın sisteminden alındı. ağustos ayı sonrası yapılacak başvurular 31 ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirmeye alınır.

 17. fulya dedi ki:

  insan kaynakları yönetimi mezunuyum. açabileceğim kurslar nelerdir?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bildiğim Kadarıyla Açılabilecek Bir Kurs Programı Bulunmuyor.

 18. Murat Yılmaz dedi ki:

  Hocam eşim anne ve çocuk sağlığı üzerine daha önce iki kez kurs açtı büyük bir sitede oturuyoruz yeterli talep derslik yani kursun açılabilmesi için bütün imkanlar var ancak şimdide bir sıralama olayı getirmişler bu olay nedir eşim yaklaşık on onikinci sıralarda oluyor kurs açabilmesi için kendinden önceki herkesin kurşunu acmasımı gerekiyor yoksa halk eğitim in bir kotasımi var olay nedir anlayabilmiş değilim bu konu hakkında bir bilginiz varsa bizi aydınlatırsanız çok seviniriz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvurular 2020 Yılı İtibariyle Merkezi Sistem Üzerinden E-Yaygın Online Olarak Alınmaya Başlandı. Başvurular Sisteme Yapıldığı İçin Başvuran Kişilerin Mezuniyet Durumları, İş Deneyimleri Ve Diğer Belgelerine Göre Sistem Kişilere Puan Verir. Başvuran Kişilerin Belgeleri Önce Halk Eğitim Merkezleri Sonra Komisyonlar Tarafından Kontrol Edilerek Nihai Sıralama Oluşur. Kursların Açılması İçin Yeterli Talep Oluştuğunda Sıralamaya Göre Başvuranlar Kurs Açması İçin Çağrılır.
   http://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 19. Sonay dedi ki:

  Merhabalar, ücretli olarak halk eğitimde 40 saat ders açıp başka bir kurumda çalışma imkanımız var mı?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başka kurumlarda çalışanlar haftada 10 saat kurs açabilir diye biliyorum.

 20. Ceren dedi ki:

  İyi günler Maliye lisans mezunuyum hangi bölümlerde kurs açmak için başvuruda bulunabilirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   muhasebe ve finansman alanı. e-yaygın usta öğretici başvurusunda mezuniyet belgesi ekledikten sonra puan bilgisi butonu ile hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir.

 21. mustafa yeşildoğan dedi ki:

  Ben Taekwondo branşında 4.kademe baş antrenörüm .Önlisans olarak açıktan aöf ‘Spor Yönetimi’ bölümünü bitirsem bu 25 puanı alabiliyormuyum acaba? Buna göre hamle yapıcam. Başka bir bölümden mezunum sporla alakasız o yüzden puanımı sadece 2 arttırıyor. Spor yönetimini bitirmem birşey değiştirirmi merak ediyorum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Spor yönetimi bölümü bu yıl için puan alınabilecek bölüm olarak görünüyor.

   1. Mustafa dedi ki:

    Çok sağolun ona göre bu bölümü bitiricem benim için önemli. Yalnız bu yıl için dediniz, yani ilerde kalkabilir mi yoksa test ettik puan veriyor anlamındamı söylediniz acaba

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Eğitici şartları değişebiliyor. Bu yıl ön lisans mezunlarının açabildiği kurslar ilerleyen yıllarda sadece lisans mezunları açabilecek şekilde güncellenebilir.

 22. nejla dedi ki:

  merhaba hocam felsefe mezunuyum formasyon belgem mevcut hangi alanlarda kurs açabilirim ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kişesel gelişim alanı için başvurulabilir. E-yaygın başvurusu sırasında Mezuniyet Belgesi Yüklendikten Sonra Kurs Puan Bilgisi Kısmı Butonuna Tıklanırsa Hangi Kurslardan Puan Alınacağı Görülebilir.

   1. Tuğba dedi ki:

    Merhaba . Makine mühendisliği mezunuyum. Halk eğitim de ne gibi kurs verebilirim acaba?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Makine Teknolojisi alanı için başvurulabilir.

   3. Tuğba dedi ki:

    Gazi universitesi çocuk gelişimi önlisans mezunuyum 2007′ den beri özel ve kurum kreslerinde çalışmaktayım.Kursta öğretmenlik yada usta öğretici olarak çalışabiliyor muyum?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Ücretli Usta Öğretici Olarak Görev Almak İçin Başvurulabilir. Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Alınır. Ağustos Sonrası Yapılan Başvurular, Ağustos Ayında Başvuranların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.

 23. omer faruk dedi ki:

  hocam iyi günler diliyorum ben Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Antrenörlük Mezunuyum Geçen Sene Yaptığım Başvuruda 40 puan verirken şuanda puan vermiyor, aradım konuştum sistemsel bir hata olabilir mezuniyet belgenizi ve durumu mail atın biz ilgilenelim dediler. Şöyle bir şey gördüm Lisans seçimi yaptıktan sonra Antrenörlük Eğitimi Seçeneği yerine Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kısmını seçtim ( Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği değil !! ) buradan 40 puanım geldi bunu seçmemde sorun olur mu? ama Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Antrenörlük Eğitimi Mezunuyum Değişen bir şey yok bence ama bunu nasıl öğrenebilirim bunu telefonda beyan ettiğimde bir bilgim yok siz dediğimi yapın dedi ve düzeltmezlerse puan alamıyorum ve kaç senedir yaptığım iş ( hem okuyup hem de harçlığım çıkarmak için usta öğreticilik yapıyorum). Teşekkür Ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Yüklenen belgeler halk eğitim merkezleri tarafından kontrol edilip onay verilmektedir. Yüklediğiniz belge ile seçilen belge farklı olursa halk eğitim merkezi onay vermeyebilir. Başvuruda bulunduğunuz halk eğitim merkezi ile görüşünüz.

 24. pınar dedi ki:

  merhaba.

  işletme lisans
  Sosyoloji Lisans
  sosyal hizmetler önlisans
  bölümlerinden mezunum.
  Formasyonum da var
  hangi bölümlerden kurs açabilirim.??
  Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İşletme Lisans
   Muhasebe Ve Finansman Alanı Ve Pazarlama Ve Perakende Alanı
   Sosyoloji Lisans
   Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanı
   Sosyal Hizmetler
   Aile Ve Tüketici Bilimleri Alanı

   1. Sevim Nur dedi ki:

    Merhaba, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum tıbbi sekreterlik sertifikam var hangi alanda başvuru yapmalıyım

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Adalet, hukuk ve can ve mal güvenliği alanında kurs açmak için başvurulabilir.

 25. Rukiye dedi ki:

  Merhaba, psikoloji mezunuyum. Halk eğitimde hangi kursları açabilirim? Bulabileceğim bir link varsa atabilirseniz memnun olurum. E yaygında direk alan olarak arattığım zaman Psikoloji alanını göremedim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kişisel gelişim alanında kurs açmak için başvurulabilir.

   1. Rukiye dedi ki:

    Teşekkürler.

   2. Ali dedi ki:

    Merhaba Türkçe öğretmenliği okuyorum ve coğrafya lisans mezunuyum, formasyonumda var. Türkçe öğretimi ile ilgili bir kurs açabilir miyim veya hangi bölümlerde kurs açabilirim.

   3. Hem Kursları dedi ki:

    Bölüm için mezun olmadan açılamıyor diye biliyorum. Coğrafya lisans bölümü mezunları kişisel gelişim alanı için başvuruda bulunabilir.

   4. Mürvet Ataseven dedi ki:

    Merhaba ben Çocuk gelişimi ön lisans ve
    bBüro yönetimi ve sekreterlik mezunuyum.Halk eğitimde kurs açabilir miyim ?
    Evet ise, şartları ve alanları nelerdir ?

   5. Hem Kursları dedi ki:

    Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi İle Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alını İçin Başvurulabilir. Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Alınır. Ağustos Sonrası Başvurular Dönem İçinde Başvuranların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirmeye Alınır.

 26. as dedi ki:

  merhabalar ilahiyat önlisans ve aynı zamanda çocuk geliişimi önlisans mezunuyum.. usta öğretici başvurusu yapabiilmek için oryantasyon kursuna katılmalımıyım .. bir de e yaygın da usta öğretici başvuru kısmını göremedim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuru sistemi henüz aktif edilmedi, bir kaç güne aktif edilmesi bekleniyor. öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında usta öğretici oryantasyon kursu zorunludur.

   1. UĞUR ARSLAN dedi ki:

    Ne zaman aktif olacak

   2. Hem Kursları dedi ki:

    ağustos ayı içinde aktif olacağı ilan edildi, son başvuru 31 ağustos 2021.

   3. Su dedi ki:

    Sosyoloji mezunuyum ve çocuk gelişim 3.sınıf öğrencisiyim. Kurs açma imkanım var mı ?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    kişisel gelişim alanı için başvurulabilir.

 27. Muhammed Ertekin dedi ki:

  Merhaba ben elektrik teknikerliği, ağız ve diş sağlığı, psikoloji mezunuyum bir kurs açmak istersem hangi kurs doğru olur ve benim görevlendirilme oranım nedir?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kişisel gelişim alanında kurs açmak için başvurulabilir.
   Halk eğitim ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında kurumlardan yada e-yaygın sistemi üzerinden alınacak.

 28. Erol dedi ki:

  merhaba ben güzel sanatlar fakültesi geleneksel türk sanatları mezunuyum tezhip, çini, minyatür, ve ebru dersleri gördüm bu alanlarda ders verebilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Sanat Tasarım, Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanında
   Ebru,
   Hüsn-İ Hat,
   Kalem İşi,
   Kaligrafi (Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Mezuniyeti İle Birlikte Transkriptinde Eski Yazı Dersini Gördüğünü Belgelemesi Gerekmektedir.)
   Tezhip
   Sedef Kakma
   Sanatsal Mozaik
   Minyatür (Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Mezuniyeti İle Birlikte Transkriptinde Minyatür Dersini Gördüğünü Belgelemesi Gerekmektedir.)
   Kat’ı
   Halı Dokuma (Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Mezuniyeti İle Birlikte Transkriptinde Halı-Kilim- Kumaş Desenler Dersini Gördüğünü Belgelemesi Gerekmektedir.)
   Çini (Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Mezuniyeti İle Birlikte Transkriptinde Çini Dersini Gördüğünü Belgelemesi Gerekmektedir.)
   Seramik Biçimlendirme (Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Mezuniyeti İle Birlikte Transkriptinde Çini Dersini Gördüğünü Belgelemesi Gerekmektedir.)
   Sır Üstü Porselen Dekorlama

 29. Ümit dedi ki:

  Merhaba.
  Yakın zamanda Seramik biçimlendirme kusu açılacak mı?

 30. Zeynep dedi ki:

  Matematik bölümü mezunuyum formasyonum var halk eğitimde hangi kursları açabilirim ?
  Başvuruları ne zamandır ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvurulabilir.
   Başvurular geçen sene güz dönemi için ağustos ayında alındı.
   https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx

   1. Narin dedi ki:

    Usta öğreticilik başvurusunda bulundum kurum onay verdi komisyon onayından da geçtim ama bir gün sonra sisteme girdiğimde komisyon onayı bekliyor diye yazdı neden böyle oldu anlamadim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Başvurunuzu tamamlayın bölümünde tüm onayları iptal et butonuna tıkladıysanız olabilir. Halk eğitim merkezi ile görüşün.

 31. Nurdan dedi ki:

  Merhaba, ben imamhatip lisesi ve önlisans ilahiyat mezunuyum. Ayriyeten hafızlık belgem de var. Halk eğitimde kurs açmam için oryantasyon belgesi almam gerekiyor mu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlar Dışında Kurs Açmak İçin Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi Zorunludur.

  2. Serenad dedi ki:

   Merhabalar.
   Müzik alanında gitar eğitimi için görevlendirildim.
   Kayır evrak işlerini sistemler işleri bizlere yükleyip orada bizlere yaptırıyorlar ve her öğrenci kaydı alınacağı ekleneceği zaman bizi çağırıp gönderiyorlar.
   Benim sorumluluğum öğrencilerime ders vermek.
   Sanat merkezinde basvuru yapanların numaralarını kendi telefonumda tek tek aratıp 200 kisiden fazla kisiyle konusturup sonra 20 20 toplam 40 kisinin yettigini soyleyip halk egitime gonderdiler. Ugrastim durdum. Mudur yardimcisinin veya memurlarin yapmasi gerekenleri biz neden yapiyoruz hakkimizi nerede arayalim?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları
    MADDE 27 – (1) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.
    (2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.
    (3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez.
    (4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez.
    (5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.
    (6) Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde Ek-5 Değerlendirme Formuna göre başarısız oldukları, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri (Değişik ibare:RG-12/6/2021-31509) iptal edilir ve bu durum e-Yaygın sistemine işlenir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.
    (7) (Ek:RG-12/6/2021-31509) Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.

 32. Selçuk dedi ki:

  İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Mezunuyum aynı zamanda Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Mezunuyum, Anadolu Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifikam var Halk Eğitimden almış olduğum Bilgisayarlı İşletmenlik Sertifikam mevcut 48 yaşındayım kısacası bu özellikler ile eğitmenlik yapabilir miyim? ve nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bildiğim kadarıyla açılabilecek bir kurs bulunmuyor.

   1. Hicran Gökgöz dedi ki:

    Merhabalar giyim üretim teknolojisi ön lisans mezunuyum sadece diplomam var öğretici belgem yok öğretmenlik yapabilir miyim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Giyim Üretim Teknolojisi Alanında Ücretli Usta Öğretici Olarak Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Bazı Kurslar İçin Ön Lisans Mezunlarından 1 Yıl Meslek Deneyimi İstenir.

 33. gülseren dedi ki:

  İyi günler. ben Bir ilin iki farklı halk eğitiminde biri 12 diğeri 15 saat olmak üzere iki kurs açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Farklı Kurumlarda Kurs Açılabilir. Kurumlarda Görevlendirilen Ücretli Usta Öğreticilerin Haftalık Çalışma Süresi En Fazla 40 Saattir. Resmi Görevliler İçin En Fazla 10 Saattir.

  2. Kübra dedi ki:

   Ben iletişim fakültesi mezunuyum isaret dili dersi almıştım ve kayseri halk egitim merkezinde belgem var aynı zamanda tekrar sağır bir hocadan da belge aldım isaret dili üzerine halk eğitimde kurs açabilir miyim süreç nasıl işliyor

   1. Hem Kursları dedi ki:

    İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi kursuna katılmış olmak gerekli. Başvurular geçen yıl eylül ayında e-yaygın sitesinden alanındı.
    Türk işaret dili Eğitici sıralaması
    1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yeniden düzenlenen Öğretmenlik
    Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, Özel Eğitim (İşitme
    Engelliler Öğretmenliği) alanı öğretmenleri,
    2. Öğretmen bulunamaması hâlinde bu alanlara öğretmen olarak atanacak
    nitelikte olanlar,
    3. Özel Eğitim (İşitme Engelliler Öğretmenliği) Alanına kaynak teşkil eden
    yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
    4. Özel Eğitim (İşitme Engelliler Öğretmenliği) alanına kaynak teşkil eden
    yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
    5. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
    Okutma Esaslarına göre atanan, eğitim fakültelerinin lisans programlarından
    mezun olup, Türk İşaret Dili Eğitimi aldığını belgeleyen öğretmenler,
    6. En az ön lisans mezunu olup Türk İşaret Dili Öğreticiliği sertifikası aldığını
    belgeleyenler,

   2. Hülya Esen dedi ki:

    Merhaba önlisans İlahıyat ve Çocuk Gelişimi bölümlerini okumaktayım. Diyanette 4/6yaş grubunda çalışabilirim miyim?
    Usta öğretici oryantasyon Kursu belgesine sahibim. Mesleğimde tecrübeliyim ayrıca

   3. Diyanet’in Eğitici Şartları Hakkında Bilgim Yok. Halk Eğitim Merkezlerinde Ön Lisans Çocuk Gelişimi Mezunları 37-72 Ay 3-6 Yaş Oyun Odası Kursu Açmam İçin Başvuruda Bulunabiliyor.

 34. sevtap dedi ki:

  Sağlık meslek lisesi tıbbi sekreterlik mezunu, önlisans örgün tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu, sağlık yönetimi aöf lisans mezunuyum. 2 yıldır hastanede çalışmaktayım. Halk eğitim merkezinde kurs verebilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanında Hasta Ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi Kursunda Görev Almak İçin Başvurulabilir.
   Eğitici Koşulları

   1. Talim Ve Terbiye Kurulunca Yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” Göre Atanan;
   A) Sağlık Hizmetleri Öğretmenleri
   B) Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmenleri
   2. Evde Bakım Hizmetleri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Meslek Elemanları
   3. Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine Göre Usta Öğretici Olarak Görevlendirileceklerden “Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri” Alanında En Az 4. Seviye Eğitim Aldığını Belgelendirenler.

 35. Nesrin san dedi ki:

  Ben kuran kursu öğreticiliği için başvurdum sıralamada kacıncı sırada olduğumu şifreye öğrenmem gerekiyormuş ama ben şifre nereden alınır bulamadım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   e-yaygın sitesine e-devlet şifresi ile girilerek.

 36. Nesrin san dedi ki:

  Merhabala oğlum 2 profesyonel futbolcu futbol anronörlük mezunu ve formasyon var usta öğreticiliği yapabilirmi eğer olursa hangi yolu izlemesi gerek

  1. Hem Kursları dedi ki:

   eğitici koşulları

   1. Tebliğler Dergisinde yayınlanan Talim ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ’na göre aylık karşılığı ders okutacak Beden Eğitimi alan öğretmenleri,
   2. En az “TFF Grassroots C” lisansı sahibi ve son dönem gelişim seminerine katılmış olanlar,
   3. Spor yüksek öğrenimi veren kurumlardan mezun olanlar
   4. Türkiye Futbol Federasyonu Gönüllü Lider Kursu mezunları,
   5. Çocuk Futbolu Sertifika Belgesi olanlar

   Başvurular Bu Yıl Pandemi Dolayısıyla Eylül Ayında E-Yaygın Sitesinden E-Devlet Şifresi İle Alındı. geçmiş dönemlerde başvurular kurumlara yapılıyordu.

  2. Kubilay hanay dedi ki:

   Ilköğretim matematik öğretmeniyim halk eğitimde öğretmenlik yapabilirmiyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvurulabilir.

 37. serpil dedi ki:

  iyi akşamlar .hem de zeka oyunları kursu açmak istiyorum .fakat kurs belgemi yükleyemiyorum. Mesleki kurs bitirme belgeleri bölümünde hiçbir şey çıkmıyor.bu yüzden kayıt da yapamadım.Ne yapmam lazım?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kesin Olmamakla Birlikte Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri Kısmında 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Seçiliyor (Kurs 4. Seviye Olmayanlarda Belge Bölümü Açılmıyor Görünüyor)
   Belge Alanı Kısmına Geleneksel Oyunlar Ve Zeka Oyunları Seçiliyor
   Dosya Seç Kısmından Belge Yükleniyor
   Yada Başarı Belgeleri Bölümünde
   Diğer Belgeler Kısmı Bulunuyor, Buraya Da Yükleniyor Olabilir.
   Halk Eğitim Merkezinden Bilgi Almayı Deneyin.

 38. TUGBA dedi ki:

  merhaba lisede inşaat teknolojisi mezunuyum ve iş yeri açma belgem var + mimari restorasyon ön lisans mezunuyum, kurs açarak öğretmenlik yapmam mümkün mü ? eğer mümkünse nasıl bir yol izlemeliyim ve hangi belgeleri almalıyım?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   inşaat teknolojisi alanında mesleğinde 3 yıl deneyim şartı ile kurs açmak için başvurulabilir.
   https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?
   başvurular e-yaygın sitesinden e-devlet giriş ile yapılıyor.

 39. Esme dedi ki:

  ingiliz dili ve edebiyatı mezunuyum formasyonum var öğretmenlik için başvurabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İngilizce Kursu Açmak İçin Başvurulabilir.

 40. Gonca Coşkun dedi ki:

  Merhaba, El Sanatları usta öğreticisiyim e-yaygından başvurularımı yaptım. Engelli öğrenciler için de başvuru yaptım. Birinci sırada görünüyorum

  işitme Engelliler İçin Makrame Örgü Yapma,
  Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler İçin Makrame Örgü Yapma,
  Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Ahşap Boyamayla Ürün Yapma,
  Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Ahşap Boyamayla Ürün Yapma,

  Engelli öğrencilere bu branşlarda ders verebilirmiyim. Ek bir belge isteniyormu acaba

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Programı özel eğitim ve el sanatları teknolojisi öğretmeni birlikte yürütür.

 41. ömer A. dedi ki:

  merhaba
  işletme fakültesi işletme bölümü
  iş güvenliği bölümü myo
  makine bölümü myo
  torna tesviye bölümü meslek lisesi
  bolumlerı mezunuyum halk egıtım merkezlerınde kurs acabılırmıyım konu ıle ılgılı bılgı rıca edıyorum hafta sonları tatılım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İşletme Lisans Mezunları
   Muhasebe Ve Finansman Alanında
   Bilgisayar Destekli Muhasebe, Genel Muhasebe, Ön Muhasebe
   Pazarlama Ve Perakende Alanında
   Kasiyer, Reyon Görevlisi, Satış Görevlisi

 42. Melek dedi ki:

  Merhaba iktisat bölümü lisans bölümü mezunuyum kurs açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   muhasebe ve finansman alanında
   ön muhasebe, genel muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe
   pazarlama ve perakende alanında
   kasiyer

 43. Murat dedi ki:

  İyi günler. Puan değerlendirmesinde usta öğretici belgesi sahibi olmak herhangi bir bölümden önlisans mezunu olsada puan olarak eklenilebilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu ek puan bölümünde usta öğreticilik belgesi 5 puan olarak değerlendirilir.
   sadece alanında eğitime puan alınır.

 44. Cansu dedi ki:

  3 adet başvurum onaylandı olarak yazıyor, şuan ne yapmam gerekiyor bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim şimdiden.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvuru Yaptığınız Kurum İle Görüşün. Belgelerin Asıllarını İsteyeceklerdir.

  2. Mümine dedi ki:

   Din eğitimi için başvuru yaptım onaylandı ve bu alanda 50 kişi daha başvuru yaptı benim sıra olarak sistemde gözüken 17 ben görev aldığımı nasıl anlicam bundan sonra ki süreç ne olacak

   1. Hem Kursları dedi ki:

    başvuruda bulunduğunuz halk eğitim merkezinden bilgi alınız.

 45. ZİŞAN dedi ki:

  ÖN LİSANS MEZUNUYUM HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 2 AYRI SERTİFİKALARIM VAR HALK EĞİTİM MERKEZİNE BAŞVURSAM ALDIĞIM SERTİFİKALARLA YADA MEZUN OLDUĞUM BÖLÜMÜMLE İLGİLİ KENDİ ALANIMLA HALK EĞİTİM BÜNYESİNDE KURS AÇABİLİRMİYİM?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvurular eylül ayında https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx adresinden e-devlet girişi ile alınacak.
   4. seviye kurs bitirme sertifikası dışında sertifika ile kurs açılamıyor. hangi alanda ön lisans mezunu olduğunuz önemlidir, bazı kurslar için ön lisans mezunlarından alanında meslek deneyimi istenir.

   1. fatma dedi ki:

    merhaba kuaför olarak ustalik ve usta öğretici belgem var.sosyal hizmet on lisans mezunuyum puan hesaplamasinda geçerli olurmu.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    olur, başvurular ağustos ayında kurumlardan yada e-yaygın sistemi üzerinden alınacak.

 46. Akif KARAGÜL dedi ki:

  Selamun Aleyküm.. Sözleşmeli müzik öğretmeniyim. Ana enstrümanım ”Ney”. Boş vakitlerimi olabildiğince HEM’de doldurmak için ”en fazla” kaç ilçede, hangi kurslara öğreticilik için başvurabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kamu kurumlarında çalışanlar kurumlarından izin almak kaydı ile haftada 10 saat kurs açabilir. başvurular eylül ayında e-yaygın sitesinden e-devlet şifresi ile alınıyor.

 47. Cansu dedi ki:

  Merhaba e-yaygın sisteminde başvurumu tamamlıyorum fakat en son başvuru tamamlama alanında iş durumunu soruyor şuan ben herhangi bir yerde çalışmıyorum ve öncesinde de o bölümde belirtilen herhangi bir işte çalışmadım fakat o bölümü doldurmadan kaydı tamamlamıyor ne yapmam gerek acaba?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ön Lisans, Meslek Lisesi, Ustalık, Usta Öğreticilik Belgesi İle Başvurulan Bazı Kurslar İçin Meslek Deneyimi Şartı Arandığı İçin Olabilir.

 48. Kübra dedi ki:

  Kamu yönetimi mezunuyum halk eğitiminde hangi kursları açabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Hukuk Alanında Adli Kalem İşleri, Adli Takip Elemanı Kurslarını Açabiliyor.

   1. Kübra dedi ki:

    E yaygın sisteminden başvuru yapıyorum ancak 0 puan ile değerlendiriliyorum neden böyle oluyor acaba ?

   2. Kübra dedi ki:

    Bide çocuk gelişimi ustalık belgesini eyaygında mesleki kurs bitirme belgeleri sayfasına yüklerken bölüm ve alan ismi olarak çıkmıyor nasıl yapmamız gerekir sizce ?

   3. Hem Kursları dedi ki:

    çocuk gelişimi alanında ustalık belgesi verilmiyor.

   4. Meral dedi ki:

    Merhaba çocuk gelişimi bölümü 2.sinifim usta daha önce almış olduğum formasyonum ve branşım ile ilgili birçok e devletten sorgulana bilir sertifikalarım var usta öğreticilik yapabilirmiyim?

   5. Hem Kursları dedi ki:

    4. seviye kurs bitirme belgesi ile 3 yıl meslek deneyimi ile başvuruda bulunulabilir.

 49. Hande dedi ki:

  merhaba,biyoloğum. usta öğretici olarak hangi kursları açabilirim.tesekkür ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları.

   1. Hande dedi ki:

    Teşekkür ederim. Hijyen eğitimi verebiliyor muyum ? Ya da saglikla ilgili başka bir branşta ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    gıda ve su sektöründe hijyen eğitimi ve güzellik ve saç bakım hizmetlerinde çalışanlar için hijyen eğitimi kursu fen edebiyat fakültesi biyoloji bölümü mezunları açabilir.

   3. Özge dedi ki:

    İyi günler. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Usta öğretici oryantasyon kursuna katılamama gerek var mi?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    öğretmenler ve formasyonu olanlar için zorunlu değildir.

 50. Güntay Karasu dedi ki:

  Merhabalar. Özel bir kolejde sözleşmeli müzik öğretmeni olarak işe başladım.Aynı zamanda halk eğitim de ney ve bendir dersleri vermek için başvuruda bulunabilir miyim?

   1. kiraz dedi ki:

    merhaba düz lise çıkışlı ve ilahiyat ön lisans mezunuyum kuran kursu hocalığı yapabilirmiyim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    İmam hatip lisesi mezunu olma şartı bulunuyor. hafızlık belgesi ile açılabilir.
    1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
    Okutma Esasları”, göre atanan,
    a) İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri
    b) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri
    2. İlahiyat Fakültesi mezunları
    3. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olup İlahiyat ön lisans mezunları
    4. İmam Hatip Lisesi mezunları
    5. Hafızlık belgesi olanlar

 51. Burak DEMİRBAŞ dedi ki:

  Merhabalar.

  Sosyoloji Lisans Mezunuyum ve şuan ise Müzik Öğretmenliği 3.sınıf öğrencisiyim.10 senedir Ney üflemekteyim lakin buna dair bir belgem yok. Halk Eğitim merkezinde Ney eğitimi vermek istiyorum.Bunun yanında gitar ve keman dersleri de verebilirim.Müzik Öğretmenliği lisans diplomam olmadığından Usta öğretici olarak başvuramıyorum.

  Ne yapmam gerekmektedir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Sosyoloji Lisans Mezunları
   Kişisel Gelişim Alanı
   Anadolu Ve Türk Kültürü
   Bireysel Gelişim Ve Kültürel Farkındalık
   Kursları İçin Başvurulabilir.

   1. Burak DEMİRBAŞ dedi ki:

    Müzik alanında bir takım çalışmalar yapamıyor muyuz yani lisans diplomasına sahip olmadığımız için ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Ney Eğitimi Kursu Eğitici Koşulları
    Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;
    1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Müzik öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
    2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
    3. Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
    4. En az lise mezunu olup, en az 1 yıl (eğitim öğretim yılı) ney eğitimi aldığına veya ney eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar,
    5. Yöresinde mahalli sanatçı olarak tanınan kişiler veya bu çalgının kaynak kişisi olarak bilinenler

 52. sultan dedi ki:

  merhaba çağdaş türk lehçeleri ve edebiyatları mezunuyum formasyonum var. halk eğitimde hangi kursları açabilirim ? okuma-yazma kursu açabilir miyim? birde halk eğitimde kurs açmak isteyenler yazılı sınavla mı belirleniyor?

  1. sultan dedi ki:

   hocam bir de farklı ilçelere başvuru yapabilir miyiz?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Geçen Yıllarda Başvurulabiliyordu. Bu Yıl Başvuru E-Yaygın Üzerinden Merkezi Olarak Alınıyor, Sistem Üzerinden Deneyin.

  2. Hem Kursları dedi ki:

   kişisel gelişim alanı
   diksiyon
   osmanlıca
   etkili ve hızlı okuma
   diksiyon, spikerlik ve sunuculuk
   ek-2 değerlendirme formundaki puanlamaya göre belirlenir.
   http://cdn.halkegitimkurs.com/wp-content/uploads/2018/01/halk-egitim-usta-ogretici-basvuru-degerlendirme-formu.jpg

 53. gmz dedi ki:

  Merhaba.. ben beden eğitimi öğretmenliği bölümünden mezunum.. uzmanlık dersim badminton ve antrenörlük belgemi henüz almadım.. bu durumda badminton için kurs açabilir miyim? Ve ayrica daha önce tenis 1. Kademe antrenörlük belgesine aldım.. kurs açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   badminton kursu için en az 2. kademe antrenörlük belgesi istenir.
   tenis 6-9 yaş için 1. kademe antrenörlük belgesi isteniyor.
   Sırasıyla;
   1. Mart 2014-2678 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ’na göre aylık karşılığı ders okutacak Beden Eğitimi alan öğretmenleri,
   2. Türkiye Tenis Federasyonu’ndan onaylı en az 1.Seviye tenis antrenörlük lisansı sahibi son dönem gelişim seminerine katılmış ve vizesini yaptırmış öğreticiler,

   1. Arasirem dedi ki:

    Merhaba meslek lisesi aşçılık bolumu okudum.anadolu ıniversitesi saglık kurumları işletmeciliği on lisans mezunuyum.hangi kursları acabilirim ? Ayrıca eczane destek personeli ve hijyen sertifikam var

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Yiyecek içecek hizmetleri alanında kurs açmak için başvurulabilir.

 54. DİLAN dedi ki:

  Merhabalar ben Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunuyum. Hangi alanlarda kurs açabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları
   hayat boyu rehberlik hizmetleri eğitimi
   iş hayatında iletişim
   kişisel gelişim
   sosyal hayatta iletişim

 55. Sibel Arslantaş dedi ki:

  Usta öğretici olarak sadece 1 kurs mu açma hakkımız vardır.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs açma şartlarını taşıdığınız sayıda kurs açılabilir.

 56. Habibe dedi ki:

  Düz lise mezunu birisiyim.Hafızlık belgesi ve oryantasyon belgesi aldım.Halk eğitimde kurs açabilir miyim.Başvuruda bulundum(hafızlık eğitimi kursu) olarak, 0 puan verdiler. Birşey yapamazsın dediler, alanında mezuniyet belgem yokmuş.Hafız okutmam için hafızlık belgesi(resmi) yeterli nasıl gelmiyor anlamadım.Hafızlık belgesiyle açılabilir diye biliyordum.En az imamhatip mezunu olmam mı gerekiyor. Bu konuda açıklayıcı bilgi alabilir miyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   hafızlık belgesi olanlar kuran-ı kerim okuma kursu açmak için başvuruda bulunabilir. hafızlık eğitim kursu açamaz.
   öncelik sırası:
   Kuran-ı Kerim Okuma Eğitici Koşulları
   1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, göre atanan,
   a) İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri
   b) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri
   2. İlahiyat Fakültesi mezunları
   3. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olup İlahiyat ön lisans mezunları
   4. İmam Hatip Lisesi mezunları
   5. Hafızlık belgesi olanlar

 57. Esra dedi ki:

  Merhaba, usta öğretici olarak açılan kursa yeterli sayıda başvuru olmaz ise kurs açılmıyor diye biliyorum. Böyle bir durumda başka bir kurs da açılamazsa usta öğretici herhangi bir maaş alamıyor değil mi? Birde halk eğitim merkezlerinde açık lise dersleri veriliyor mu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   verilen ders saati üzerinden ücret ödenir. halk eğitim merkezleri açık lise ve açık ortaokul öğrencilerine yönelik destekleyici kurslar açabiliyor.

 58. Kübra dedi ki:

  Merhaba cumhuriyet üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum hangi kurslara açmak için başvuru yapabilirim yardımcı olabilir misiniz 🙏

  1. Hem Kursları dedi ki:

   çocuk gelişimi ve eğitimi alanında kurs açmak için başvurulabilir.

 59. emine dedi ki:

  Ben sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Daha yeni mezun oldum halk eğitim kurslarında çalışabilir miyim ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kpss’ye hazırlık, dyk destekleme ve yetiştirme kursları.

 60. cihat dedi ki:

  Allah rızası için diyarbakırda erkekler için hasta yaşlı bakım kursu açın 8 aydır neredeyse bekliyorum

 61. Görkem dedi ki:

  Merhabalar. 2020 Beden eğitimi öğretmenlik mezunuyum. Branşım Taekwondo, 3.dan’ım 1. Kademe antrenörlük belgemi bu sene alacağım ve Tenis 1. Kademe antrenörlük belgemi de bu sene alacağım. Halk eğitimde kurs açabilir miyim ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Tekvando Kursu Eğitici Koşulları

   Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler:
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan Türkiye Taekwondo Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,

   2. Öğretmen bulunamaması durumunda bu alana öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardan Türkiye Taekwondo Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,
   3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları öğretmen/eğitimcilerden, Türkiye Taekwondo Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,
   4. Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden, Türkiye Taekwondo Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,
   5. En az lise mezunu olanlardan Türkiye Taekwondo Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine sahip olanlardan o yıla ait vizesini yaptırmış olanlar,
   6. Millî sporcu belgesi ile en az 2. Kademe antrenörlük belgesi alanlar
   öğretmen/eğitimci olarak görev almalıdır.

   Tenis 6-9 Yaş Kurs Programı
   Sırasıyla;
   1. Mart 2014-2678 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ’na göre aylık karşılığı ders okutacak Beden Eğitimi alan öğretmenleri,
   2. Türkiye Tenis Federasyonu’ndan onaylı en az 1.Seviye tenis antrenörlük lisansı sahibi son dönem gelişim seminerine katılmış ve vizesini yaptırmış öğreticiler,

   Tenis 10-12 Yaş, Tenis 13-15 Yaş
   1. Mart 2014-2678 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ’na göre aylık karşılığı ders okutacak Beden Eğitimi alan öğretmenleri,
   2. Türkiye Tenis Federasyonu’ndan onaylı en az 2.Seviye tenis antrenörlük lisansı sahibi son dönem gelişim seminerine katılmış ve vizesini yaptırmış öğreticiler,

   Tenis 16 Yaş Üzeri

   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre; Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan Türkiye Tenis Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,
   2. Öğretmen bulunamaması durumunda bu alana öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardan Türkiye Tenis Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,

   3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, öğretmen/eğitimcilerden Türkiye Tenis Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,
   4. Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Türkiye Tenis Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,
   5. En az lise mezunu olup Türkiye Tenis Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,

 62. SEÇKİN TEZKORKUT dedi ki:

  Merhaba;emekli usta öğretici olarak halk eğitimde çalışıyorum.tezhip tasarımcıyım. ebru ,hat,.minyatür.kalem işi bizim unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan çıkartılıp normal 10 tane öğrenci zorunluluğu getirdiler.bu doğru mu Sakarya da tezhip,ebru ,hat, minyatür unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan çıkarılmış.halbuki bu sanatlarımızla ilgili sayılı kurslar ve atölyeler yok.emekli olarak usta öğretici olarak en fazla ders saati. alabilirim.30 saatten fazla olamaz diyorlar böyle bir kanun var mı.aşıIIrsa 2 saat kanunen bir problem olur mu.BİLGİLENDİRMENİZİ ARZ EDERİM.TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Hem Kursları dedi ki:

   hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü tarafından belirlenir.
   Uzman ve Usta Öğreticiye çalıştığı ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir. Bu süre resmi görevi bulunanlar için haftada 10, resmi görevi bulunmayanlar için haftada azami 40 saattir (Meslek kursları Haftalık 40 Saat, meslek dışında kalan diğer kurslar için haftada 30 saat). Emekliler için 30 saattir.

   1. hakan dedi ki:

    merhabalar.. resmi görevi bulunanlar 10 saat demişsiniz. peki resmi görevi bulunanlar ne demek? mesela benim sigortam inşaattan yatıyor. halk eğitim müdürü sigortan yatıyor deyip 10 saat açtı kursu. ben resmi görevli mi sayılıyorum?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EK-ders yönetmeliğine göre
    Ders ücreti karşılığında görevlendirme
    madde 9
    Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
    a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

    1) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate

    2) (Değişik Alt Bent-BKK 2017/10010) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı
    uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.
    b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

    1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

    2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

    kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.

 63. Sedef dedi ki:

  Merhaba ben lisans mezunuyum ancak meslek lisesi çıkışıyım . giyim üretim teknolojisi bölümü ile ilgili başvuruda bulunabilir miyim şartları nelerdir. Öğretici olarak görev almak istiyorum.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   giyim üretim teknolojisi alanında lise mezunları için alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi istenir.

 64. Ali dedi ki:

  Merhaba. Lise Elektrik Elektronik mezunuyum. İki yıl özel sektörde tecrübem var. 1 Yıldır kamu’da Elektrik Teknisyeniyim. 4 Yıllık Havacılık Yönetimi mezunuyum, 2 yıl Havacılık tecrübem var. Kalorifer yakıtçılığı belgelerim var. Halk eğitimde kurs açabilir miyim?, açma şansım var ise hangi kursları açabilirim.
  Teşekkürler;

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ortaöğretim elektrik-elektronik teknolojisi mezunu olanlardan en az alanında 3 yıllık meslek deneyimi olanlar elektrik-elektronik teknolojisi alanındaki bazı kurslar için başvuruda bulunabilir.

   1. Ramazan Karabiçak dedi ki:

    05/10/1955 doğumluyum.Halk eğitim de usta öğretici olarak görev alabilirmiyim.emekli sınıf öğretmeniyim. Not:65 yaş ve üzeri olan öğretmenler halk eğitimde görev alabilir mi.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    geçen sene görev verilmiyordu. bu sene başvurular e-yaygın sitesinden e-devlet şifresi ile alınacak. başvuru yapmayı deneyebilirsiniz.
    https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx

 65. merve ş. dedi ki:

  merhabalar ben gazi ünivesitesi tıbbi laboratuvar bölümü mezunuyum benim açabilceğim bi ders var mıdır acaba ? ilk yardım yada yaşlı bakım yada hijyen kursu gibi..şimdiden teşkkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ilkyardım kursu eğitici koşulları
   1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” göre atanan;
   a) Sağlık Hizmetleri alan öğretmenleri
   b) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. İlkyardım eğitmeni yetki belgesi bulunanlardan yararlanılabilir.
   3. İlkyardım konusunda eğitim alan sağlık personelinden yararlanılabilir.

 66. Didem dedi ki:

  Merhabalar, 8 yıl aşçılık alanında usta öğreticilik yaptım. Kurs açmak istiyorum. Başvuru için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Bilgilendirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır. yıl içerisinde çeşitli branşlarda alım yapan halk eğitim merkezleri bulunabilir. başvuru tarihleri kurumların resmi internet siteleri ile kurumlardaki panolardan duyurulur.

   1. Cansu dedi ki:

    Merhaba çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümünden bu yıl mezun oldum. Formasyonum var yani edebiyat öğretmeniyim. Yabancılara Türkçe öğretimi eğitimi aldım sertifikam var üniversiteden aldım. Halk eğitimde yabancılar için türkçr dersi açmak istiyorum mümkün mü?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Yabancılar İçin Türkçe Eğitici Koşulları
    1. Öncelikli olarak Yaygın Öğretim Kurumlarına Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
    2. Yaygın Öğretim Kurumlarında kadrolu Türkçe Öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni ve Yabancı Dil öğretmeni bulunamadığı durumlarda Milli Eğitim bakanlığında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Öğretmeni ve Yabancı dil Öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir
    3. Programın uygulanmasında Milli Eğitim Bakanlığında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Öğretmeni ve yabancı Dil Öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılmadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir
    a) Milli Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için Üniversite ve fakültelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk Halk Bilimi mezunları, Yabancı Dil bölümü ve Sınıf Öğretmenliği mezunu olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için; “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi sertifikası” na sahip olduğunu belgelendirenler.

   3. Cemile dedi ki:

    Hayatımda gördüğüm en saçma şartlar Türkçeyi Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve ÇTL bölümü bitirmiş ve hatta Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olan kişiler öğretmeli işte yıllardır biz İngilizceyi de bu yüzden öğrenemedik!!! İngilizce İngilizce konuşarak, Türkçe de Türkçe konuşarak öğrenilir. Sınıf Öğretmeni hadi neyse de yabancı dil öğretmeni nedir?

 67. Asena dedi ki:

  2020 yılı ders saati brüt ve net ücretleri ne kadar oldu acaba?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   2020 Ocak – Haziran Dönemi Saat Ücreti Gündüz Brüt 20,45, Gece 21,91 Türk Lirası.
   Temmuz – Aralık Dönemi Gündüz Brüt Saat Ücreti 21,27, Gece 22,79 Türk Lirası.

   1. Merve dedi ki:

    Radyo-televizyon ve sinema mezunuyum fotoğrafçılık, yazarlık üzerine halk eğitim açmak istiyorum acaba açabilir miyim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Radyo televizyon alanında kurs açmak için başvurulabilir.
    http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=55&alan=Radyo%20Televizyon

   3. Sevinç özgören dedi ki:

    Hayat boyu öğrenme satranç öğretmeniyim bundan sonraki alımlar ne zaman olur acaba eğitmenlik için

   4. Hem Kursları dedi ki:

    halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır. yıl içinde çeşitli branşlarda alım yapan kuramlar bulunabilir. başvuru tarihleri kurumların resmi internet siteleri ile kurumlardaki panolardan duyurulur.

  2. Gülden dedi ki:

   Merhaba Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunuyum.Halk eğitim merkezine çocuk gelişimi ve eğitimi alanında başvuru yaptım.Öğretmenliğim onaylandı.Fakat kurs talep olursa açılacağı söylendi.Daha sonra kurum görevlileri Yetişkinlere çocuk bakımı ve eğitimi için kurs açamayacağımı çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarının yapabileceğini söylediler. Benim 3-6 yaş oyun odalarında sınıf açılırsa ancak görevlendirileceğimi söylediler.İlk başvurumda alan öğretmeni olduğum için çocuk gelişimi alanında tüm kursları açabileceğim söylenmişti.Kurum görevlileri ya konuyu tam bilmiyor yada kurs açılmasını istemiyor.Halk eğitim merkezlerinde neler oluyor çözemedim.Üstelik alanımda ilk sırada puanım.Bu konuda şikayetimi nereye yapabilirim?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    okul öncesi öğretmenliği lisans mezunları çocuk gelişimi ve eğitimi alanında çocuk bakım elemanı, bilinçli hamilelik ve bebek bakımı vb. kursları açabilir. ilçe milli eğitim müdürlüğü hayat boyu öğrenme müdürlüğü.

   2. Gülden dedi ki:

    Teşekkür ederim

 68. Adem dedi ki:

  Ben 2 yıllık Web Tasarım ve Kodlama bölümü mezunuyum kurs açabilir miyim?
  Arkadaşım 4 Yıllık Çocuk Gelişim mezunu onun da açabileceği kurslar bulunuyor mu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bilişim Teknolojileri Alanı Ön Lisans Mezunları İçin En Az 1 Yıllık Meslek Deneyimi Olma Şartı Aranır.
   Çocuk Gelişimi Lisans Mezunları Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 69. Yılmaz dedi ki:

  Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum, pedagojik formasyonum yok, oryantasyon eğitimi alarak Halk Eğitim merkezlerinde Osmanlıca gibi derslerde kurs açabilir miyim? Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Türk Dili Ve Edebiyat Lisans Bölümü Mezunları Formasyon Olması Şartı İle Osmanlıca Kursu Açabilir.
   Formasyon Şartı Olmadan Diksiyon, Diksiyon, Spikerlik Ve Sunuculuk Kursu Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 70. seher dedi ki:

  merhabalar cilt bakımı ve güzellik usta öğreticilik ve oryantasyon seltifikalarım mevcuttur ben halk eğitim merkezinde kurs öğretmenliği yapabilirmiyim ve nereye başvuru yapmam gerekıyor acaba yardımcı olursanız sevınırım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında Ustalık Belgeniz Varsa Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunulabilir. Başvurular Çoğunlukla Eylül Ayında Alınır. Yıl İçerisinde Çeşitli Branşlarda Usta Öğretici Başvurusu Alan Halk Eğitim Merkezleri Bulunmaktadır. Başvuru Duyuruları Kurumların Resmi İnternet Sitesinden İlan Edilir.

  2. Büşra dedi ki:

   Merhaba çocuk gelişimi önlisans mezunuyum. Daha önce bir yerde çalışmadım. hiç tecrübem yok. Çocuk gelişim alanında kurs açmam için ne yapmak gerekiyor cevap verirseniz cok sevinirim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    e-yaygın sisteminden 31 ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılmalıdır.
    http://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 71. irfan gezen dedi ki:

  Merhaba ben düz lise mezunuyum. Halk eğitimde kurs açabilmem için ne yapmam lazım. Mesela Türkiye Akıl Oyunları Eğitici Eğitmen Sertifikası yani Zeka Oyunları Öğreticiliği kursu alsam bu sertifika yeterli olur mu? Yada bunun yanında başka nasıl bir yol izlemeliyim bilgi verirseniz çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   zeka oyunları öğreticiliği kursuna katılmak için öğretmen olmak, öğretmenlik mezunu olmak, yada lisans mezunu olup formasyon almış olmak gereklidir. düz lise mezunları alanında ustalık belgesi alarak kurs açabilir. (el sanatları alanı, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı vb.)

  2. Sevgi dedi ki:

   Merhaba. Resim/iş eğitimi çıkışlıyım. Hem usta öğreticilik yapmaktayım. Kişisel atölyemde, he kursu (40 saati doldurabilecek şekilde) açabiliyor muyum. Teşekkürler.

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Kursların düzenleneceği yerler
    a) Öncelikle kurum binalarında,
    b) İl, ilçe, belde, köy ve mahallelerde eğitim için sağlanan yerlerde,
    c) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda,
    ç) Eğitim kurumlarına ait binalarda,
    d) Gezici olarak hazırlanan mobil eğitim araçlarında,
    düzenlenir.
    (2) Gerçek kişiler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ait bina ve tesislerin fiziki şartlar, güvenlik, sağlık ve benzeri konular bakımından hizmete uygunluğu, kurum müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ve öğretmenden, yoksa usta öğreticiden oluşan bir komisyon tarafından belirlenir. Bu husus rapora bağlanır ve millî eğitim müdürünün onayıyla kurs açılır.

   2. Elif dedi ki:

    Merhabalar önlisans anestezi teknikeri mezunuyum sağlıkçı olarak hangi kursta öğreticilik yapabilirim ?

   3. Hem Kursları dedi ki:

    İlk Yardım Kursu Eğitici Koşulları
    1. Talim Ve Terbiye Kurulunca Yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” Göre Atanan;
    A) Sağlık Hizmetleri Alan Öğretmenleri
    B) Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
    2. İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgesi Bulunanlardan Yararlanılabilir.
    3. İlkyardım Konusunda Eğitim Alan Sağlık Personelinden Yararlanılabilir.

  3. büşra aydoğan dedi ki:

   Merhaba ben Meslek Lisesi mezunuyum Resim kursu açmak istiyorum neler gereklidir açmam mümkün müdür

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Resim Kursu Eğitici Koşulları
    Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;
    1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
    2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
    3. Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
    4. En az lise mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Görsel Sanatlar/Resim Eğitimi sertifikasına sahip olanlar,
    5. En az lise mezunu olup, en az 2 yıl (eğitim öğretim yılı) resim eğitimi aldığına veya resim eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar,

  4. Mustafa dedi ki:

   Kursumun günü bitti, yeni kurs açmak istemiyorum, iptal için dilekçe yazmasam sıkıntı olur mu?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    hizmet sözleşmesindeki tarihler dışında geçerli bir mazereti olmadan bırakılması durumunda aşağıdaki madde uygulanır.

    Görevlendirilen ücretli öğretmen/usta öğretici sağlık kurumlarınca tespit edilmiş önemli bir sağlık sorunu ve/veya resmi bir göreve atanması gibi halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından kabul edilebilir bir mazereti dışında hiçbir şekilde görevi bırakamaz. Ücretli öğretmen/usta öğretici görevlendirildiği kursa ait kurs onayındaki süre dolmadan görevi bırakması, görevi savsaklaması, kursiyerleri rahatsız etmesi, halk eğitimi merkezine zarar verecek hal ve harekette bulunması ve benzeri durumlarda halk eğitimi merkezi müdürlüğü ilgili ücretli öğretmen/usta öğreticinin hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme, bir daha kurumda görev vermeme ve/veya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır.

  5. Dilara dedi ki:

   İmam hatip lise mezunuyum hafızlık belgem var kurs yerimi camii olarak gösterebilirmiyim ?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Halk Eğitim Merkezleri Tarafından Uygun Görülen Yerlerde Kurs Açılabilir.

 72. isminaz dedi ki:

  Merhaba,düz lise okudum, sonrasında ilahiyat önlisans mezunuyum, oryantasyon belgemde var, bu durumda halk eğitim merkezinde; elifba Kuranı Kerim kursu açabilirmiyim.?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   imam hatip lisesi mezunu olanlar açabilir. hafızlık belgesi alarak kurs açmak için başvurulabilir.
   Kuran-ı Kerim Okuma Eğitici Koşulları
   1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, göre atanan,
   a) İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri
   b) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri
   2. İlahiyat Fakültesi mezunları
   3. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olup İlahiyat ön lisans mezunları
   4. İmam Hatip Lisesi mezunları
   5. Hafızlık belgesi olanlar

   1. Serpil yucel dedi ki:

    Meb ben düz lise mezunuyum ve kizmeslek açıköğretim lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum iki tane ustaogretici belgem var ayriyeten oryantasyon kursuna basladim halkegitimde kurs acabilir miyim acabilirsem hangi alanda acabililrim tesekkurler

   2. Hem Kursları dedi ki:

    çocuk gelişimi ve eğitimi alanında kurs açılabilir.

   3. İrem dedi ki:

    Merhaba sosyal hizmet lisans mezunuyum halk eğitim merkezlerinde hangi alanlarda kurs verebilirim ? Bir usta öğreticilik belgesine gerek var mıdır ?

  2. Adnan dedi ki:

   EVET AÇABİLİRSİNİZ

 73. RIZA ASAL dedi ki:

  beden eğitimi spor bilimleri fakültesi mezunuyum ve halk eğitimden arkadaşlarım oryantasyon almadan ve antrenörlük belgesi olmadan kurs açabiliyorlar öğrencilerini bulup yer ayarlayıp ,1. Mart 2014-2678 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı Talim
  ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma
  Esasları” ’na göre aylık karşılığı ders okutacak Beden Eğitimi alan öğretmenleri bu maddeye göre belgesiz lisans mezunu olarak tenisten kurs açabiliyor muyum lütfen bu konuda yardımcı olur musunuz *

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tenis 16 yaş ve üzeri kurs programı dışında güncel eğitici şartlarında beden eğitimi alan öğretmenleri görev alabiliyor.

   1. RIZA ASAL dedi ki:

    Bu yazıyı gösterdim ve bu site sıradan bir site bilmiyorlar dendi ve ben anlam veremiyorum beden eğitimi lisans mezunuyum pedagojik formasyonum var başka arkadaşlarım belgesiz orayantasyon eğitimi almadan kurs açtılar efendim kanunda yazanın aksine iş yapıyorlar resmen başlarından atıyorlar ben bunun için ne yapabilirim nasıl bir resmî yazı götürebilirim lütfen yardımcı olun .Sadece teniste değil hentbol voleybol basketbol dan açamıyorsunuz demesi işi hepten bilmediklerini gösteriyor lütfen yardımcı olun

   2. Hem Kursları dedi ki:

    oryantasyon eğitimi pedogojik formasyonu olanlardan istemeyebiliyorlar. kurs açmak için modüllerdeki eğitici şartlarını taşımak gerekli. spor alanı kursları modülleri
    http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=61&alan=Spor

  2. Arıza dedi ki:

   Öğretmenlerin oryantasyon belgesi almasına gerek yok— antrenörlük belgesi olmayanlar kurs açıyor diyorsun da senin kaç tane antrenörlük belgen var 🙂 Besyo mezunları bazı branşlarda antrenörlük belgesi olmadan kurs açabiliyor. Antrenörlük veya öğretmenlik okudukları için … İyice araştırmadan burada ileri geri sallamayin halk eğitimlerden Sonra belgeler ilçe milli eğitim müdürlüklerine gidiyor ve oradan onay alındıktan sonra kurs açılıyor bilip bilmeden sallamayin

 74. nihan arığ dedi ki:

  (7/10/2016-5984) devlet personel başkanlığına göre ;
  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; usta öğreticiler hakkında
  gerek personel mevzuatında üst yaş öngörülmemesi, gerekse emeklilik mevzuatı açısından
  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
  değerlendirilmekte oldukları göz önüne alındığında, 65 yaşını doldurmuş olanların yaygın
  eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilmesinin mümkün bulunduğu
  değerlendirilmekle birlikte, söz konusu görevlendirme yapılırken 5335 sayılı Kanunun
  gerekçesinin de göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. görüşü bulunmaktadır buna göre 65 yaş üstü usta öğreticiliğine devam edebilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   65 yaş üstüne görev vermiyorlar.

  2. İpek dedi ki:

   Merhaba ben estetisyenim güzellik uzmanlığı sertifikam var halk eğitimlerde eğitmen olabilmek için nasıl bir yol izlemem lazım

   1. Hem Kursları dedi ki:

    güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında kurs açmak için alanında lisans mezunu olmak, alanında ön lisans mezunu olmak, alanında ustalık-usta öğretici belgesi sahibi olmak, alanında mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olmak, gereklidir. ön lisans mezunları için 1 yıl, ortaöğretim mezunları için 3 yıl meslek deneyimi istenir.

 75. Tuğba dedi ki:

  İyi akşamlar halk eğitime usta öğreticilik için başvuruda bulunmuştum görevlendirme için beni aradılar ancak bu yıl baska bir kurumda çalıstıgım için açamıcagıma dair dilekçe vermiştim dilekçe iptal edilip tekrar kurs acma talebinde bulunulabilir mi acaba müdürle konustum acamazsınız dedi ama insiyatif kullanıp açabilir miydi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yerinize görevlendirme yapıldıysa açamazsınız.

 76. EMİNE dedi ki:

  MERHABALAR İKİ DİŞ MAKİŞ KUS BELGELRİM VAR 1992 1988 TARİHLERDEN USTALIK BELGESİ ALABİLİRMİYİN

  1. Hem Kursları dedi ki:

   3. seviye kurs bitirme belgesi ile kalfalık, 4. seviye kurs bitirme belgesi ile ustalık sınavına katılabilir.

 77. selda dedi ki:

  Merhaba ben takı tasarımı ve kuyumculuk bölümünden yeni mezun oldum. Usta öğretici belgesi almak istiyorum. İş tecrübesi gerekli midir ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kuyumculuk ve takı tasarım ön lisans mezunları kuyumculuk teknolojisi alanı ve el sanatları teknolojisi alanındaki takı kursları açabilmesi için kursa göre mesleğinde en az 1 yıl, bazı kurslar için mesleğinde en az 3 yıl deneyim şartı, bazı kurslarda meslekte deneyim şartı aranmıyor.

  2. Sevim dedi ki:

   Estetisyenim ustaogretici belgem var ayruca halk egitim oryantasyon sertifikam da var ancak eskişehirde bu kurs acılamazmış halk egitim müdürü oyle dedi internetsıtesinden duyuru yapsa ogrenci olur ancak yapmadı okulada yazmadı oyle bir yazı nereye basvurabilirim burada hiç bir denetim yok cırak kalfa usta aranmadan herkez duzeni kurmuş ben istanbulda okudum estetisyen sartları olmadan kimse işe almıyor fakat eskişehirde denetim yok sanırım cunkü bunun ne dersi ne kursu var tek bir özel yer hemen belge verip hallediyorlar cok madurum şikayet yada basvuru nasıl yaoabilirim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    mili eğitim bakanlığına bağlı olarak hizmet verir. ilçe milli eğitim müdürlükleri ile görüşülebilir.

 78. Buse Kaya dedi ki:

  Merhaba, FUTBOL,BASKETBOL,VOLEYBOL branşlarında başvuruda bulundum, fakat ismimin yanında sadece SPOR yazıyor. Kurs açarken bir problem olur mu? Düzeltilmesi için İtiraz da bulunmama gerek var mı? Tesekkurler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   belirtiğiniz tüm kurslar spor alanında olduğu için öyle yazılmıştır.

 79. Onur dedi ki:

  Merhabalar, bazı spor branşlarında başvuru yaptım ve sıralamaya girdim. Önündeki hocaların kursları neye göre başlayıp bitiyor, nasıl belirleniyor ne zaman biteceği ve sonrakilerin görev alabilmesi için önceki kursun bitmesi mi gerekiyor? Ve son sorum da öğrenci ve uygun yeri halk eğitim ayarladiktan sonra mı görev gelebiliyor yoksa biz mi ayarliyoruz kursu açabilmek için? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kursların açılabilmesi için en az 12 kişilik kursiyerin bulunması gereklidir. her kurs için farklı eğitim süreleri bulunur. kurs süresi kursun toplam eğitim süresine ve kursun haftada kaç gün ve kaç saat açıldığına göre belirlenir.
   kurs yerini kursun açılması için gerekli şartları taşıması koşulu ile kurs öğreticisi yada halk eğitim merkezi ayarlayabilir.

   1. Onur dedi ki:

    Sonraki kişiye sıra gelmesi için önceki kursun bitmesi mi beklenir, yoksa yeni talep oldukça sıralamadaki diğer kişilere mi kurs açtırıyorlar?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    yeni talep yeni grup oluşması beklenir, mevcut öğretci kursu bırkmadıysa.

 80. fatma dedi ki:

  merhaba,

  usta öğretici başvurusunda bulunmak istiyorum ama, ustalık ve usta öğreticilik belgesi isteniyor.
  benım 2 yıllık ön lisans diplomam yeterli mi?

  şimdiden cevabınız için teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   branşlara göre değişiyor. bazı branşlarda ön lisans mezunları kurs açabilir. ön lisans mezunları için bazı branşlarda 1 yıl meslek deneyimi istenir.

   1. Seval dedi ki:

    Muhasebe bölümü için gecerlimi

   2. Hem Kursları dedi ki:

    muhasebe ve finansman alalında ön lisans mezunları için 1 yıl meslek deneyimi aranıyor.

   3. Merve dedi ki:

    Merhaba,
    Lisans mezunuyum muhasebe alanında 4 yıl deneyimim var öğretmen olabilmem için nereye başvuru yapmam gerekiyor, teşekkürler,iyi çalışmalar

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Usta Öğretici Başvuruları Kurs Açılmak İstenilen Halk Eğitim Merkezinin Usta Öğretici Başvuru Tarihleri Arasında Yapılır. Başvurular Çoğunlukla Eylül Ayında Alınır. Yıl İçerinde Çeşitli Branşlarda Usta Öğretici Alımı Yapan Halk Eğitim Merkezleri Bulunabilir. Başvuru Duyuruları Kurumların Resmi İnternet Siteleri İle Kurumlardaki Duyuru Panolarından İlan Edilir.

   5. Melda dedi ki:

    Mrb ben kuaforluk ogretmenligi ypmak istiyorum kalfalik ustalik ve usta ogreticim var lise mezunu deglm aciktan okuyrm oryantasyonada basladm mumkunmudr acaba

   6. Hem Kursları dedi ki:

    güncel eğitici koşulları ile mümkün.

 81. İsminaz dedi ki:

  Düz lise mezunuyum, ilahiyat önlisans mezunuyum, bu durumda halk eğitimde elifba ve kuranı kerim kursu açabilirmiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   açamazsınız. kuran-ı kerim kursu açmak için hafızlık belgesi almalısınız.
   Eğitici Koşulları
   1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, göre atanan,
   a) İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri
   b) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri
   2. İlahiyat Fakültesi mezunları
   3. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olup İlahiyat ön lisans mezunları
   4. İmam Hatip Lisesi mezunları
   5. Hafızlık belgesi olanlar

   1. Serap dedi ki:

    Iyi geceler açk ortaokul öğrencisi halk egitim çocuk gelişim kursuna gidip sertifika alabilir mi

   2. Hem Kursları dedi ki:

    çocuk gelişimi ve eğitimi alamında açılan kurslara göre değişiyor.
    0-72 Ay Çocuk Gelişimi Kursu İçin 14 Yaşının Tamamlamış Olmak, Okur Yazar Olmak
    Çocuk Bakım Elemanı Kursu İçin Okuma Yazma Bilmek Yada İlkokul Mezunu Olmak
    Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Kursu İçin Lise Ve Dengi Okul Mezunu Olmak.

   3. Tugba dedi ki:

    Merhaba her soruya cevap verdiğiniz için teşekkür Ederim. Kuaför bölümü; kalfalık, ustalık, usta öğretici ve oryantasyon belgelerim var. Ayrıca diksiyon, yönetici asistanlığı ve aşçilik MEB onaylı sertifikalarım var.
    Başvuru yaparken en alttaki diğer belge kısmına
    Oryantasyon, diksiyon, yönetici asistanlığı belgelerimi yükledim fakat kalfalık ve ustalık belgemi yüklemedim.
    Şimdi sorum; kalfalık ve ustalık belgelerimi yüklemem gereklimiydi eğer gerekliyse yeniden yükleme şansım varmı.
    Ayrıca 14 yaşında çırak olarak başladım kuaföre yıllarca çalıştım usta oldum belgelerimi aldım fakat çalışırken bize sigorta yapmadılar sigortam olmadığı için sıkıntı çıkar mı kurs merkezlerinden onay gelirse çalıştığımi ispatlamak zorunda mıyım (not: çalışırken çıraklık okuluna devam ettim okulu bitirdim)

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Ustalık belgesi mesleki kurs bitirme belgelerine yüklenir.
    Ustalık belgesi 10 puan değerindedir.
    İş deneyim bilgileri kısmına çalışma deneyimlerini gösteren e-devlet sitesinden alınacak belge yüklenmelidir.
    Eğer onay verildiyse Başvuruyu tamamlayın kısmında tüm onayları iptal et butonu ile başvuruyu iptal edip yeniden başvuru yapılabilir. (not: onayı iptal ederken başvuru yaptığınız halk eğitim merkezine bilgi veriniz)

 82. esra semanur boyaalıcı dedi ki:

  merhabalar, ben beden eğitimi ve spor yüksekokulu antrenörlük eğitimi mezunuyum. formasyon aldım. basketbol kursu açmak istiyorum. okulda basketbol dersi gördüm. açmam için antrenörlük belgesi şart mıdır yoksa öğretmenlik mezunu olmak yetiyor mu ? çünkü antrenörlük belgesi almadan kurs açan var. bazı yerler de belge gerekiyor dedi kafam karıştı.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   modülü yenilenen kurslarda çoğunlukla antrenörlük belgesi isteniyor. basketbol kursu için henüz yeni modül yayınlanmadığı için antrenörlük belgesi gerekmiyor, modül yenilerse eğitici koşulları değişebilir.

 83. derya ağca dedi ki:

  2 yıllık halkla ilişkiler mezunuyum . oryantasyon eğitimi alıp usta öğreticilik yapabilir miyim ;?

  yaş sınırı var mı ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halkla ilişkiler ön lisans mezunları halkla ilişkiler ve organizasyon alanında kurs açmak için halk eğitim merkezlerine başvuruda bulunabilir.

 84. İsminaz dedi ki:

  İlahiyat önlisans mezunuyum, oryantasyon alıp, hem de elifba veya kuranı kerim kursu açabilirmiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   imam hatip lisesi mezunu olup ön lisans ilahiyat mezunları kuran-ı kerim okuma kursu açabilir.

   1. Barış Alkaş dedi ki:

    Beden eğitimi öğrermenliği mezunuyum. Boks antrenörlüğü belgem bulunmamakta, ayrıca üniversitede Boks branşında ders dealmadım. Ancak 17 yıllık aktif sporcuyum. Kurs açabilirmiyim.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    kurs açmak için başvuruda bulunulabilir.

 85. Onur dedi ki:

  Merhabalar, beden eğitimi spor yöneticiliği mezunuyum, birkaç alanda antrenörlük lisansım var kurs açmak için başvuru yapacağım fakat oryantasyon kurslarını kaçırdım, ekim ayında alabileceğim en erken, oryantasyon belgenin olmadan başvuru yapabilir miyim acaba? Sonuçta hemen görev gelmeyecek ve görev gelene kadar oryantasyon belgemi almış olurum diye düşünüyorum, bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuruda bulunmayı düşündüğünüz halk eğitim merkezi ile görüşün. usta öğretici oryantasyon kursu kaydı yaparak başvuruyu alabiliyorlar.

 86. guler dedi ki:

  mrb ben eğitim fakültesi resim iş eğitimi tekstil asd böl.4yıl RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ diploması ile kot boyama, ahşap boyama,kumaş boyama(el baskı) ve çini deseni dekorlama kursları açmak istiyorum teşk.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   resim iş öğretmenliği lisans mezunları sanat ve tasarım alanında kurs açabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=58&alan=Sanat%20ve%20Tasar%C4%B1m

   1. Şükran Kaya dedi ki:

    merhaba ben 2 yıllık önlisans ilahiyat mezunuyum halk eğitimde arapça dersi verebilir miyim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    açamazsınız. ilahiyat ön lisans mezunu olup imam hatip lisesi mezunu olanlar kuran-ı kerim okuma kursu açabilir.

   3. Ayşe Sare dedi ki:

    İki farklı halk eğitim merkezinde görev alınabiliyor mu

 87. Ayşe dedi ki:

  Merhaba kolaylıklar dilerim.Halk Eğitim kurslarından hangisi için hangi özellikler gerektiğini öğrenebilrceğimiz bir site ya da link var mı ? Örneğin ben GSF mezunuyum ancak 21 yıldır Diksiyon Kişisel Gelişim Eğitmeni olarak çalışıyorum MEB den aldığım sertifika ve eğitmen olarak görev yaptığım yerlerden aldığım yazılar geçerli olabiliyor mu onu öğrenmek istiyorum? Bir de Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olunursa emekli maaşından kesinti oluyor mu ? Çok teşekkür ederim şimdiden…

  1. Hem Kursları dedi ki:

   sertifika ile kurs açılamıyor. alanında en az 4. seviye kurs bitirme belgesi gereklidir. (unutulmaya yüz tutmuş sanatlar kursları için geçerli değildir)
   usta öğretici başvuru değerlendirme formundaki alanında eğitim kısmında eğitim durumuna göre puan alınır.
   kurs modülleri içinde eğitici şartları genel olarak belirtilmiştir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/
   Emekli olduktan sonra tekrar çalışanlar durumunu SGK’ya bildirme şartı ile maaşları kesilmemektedir.

 88. ayşeö dedi ki:

  Merhaba, Ben Gazi Kamu Yönetimi mezunuyum. Bankalarda, Menkul kıymetler operasyonda ve faktoringlerde toplam 15 yıla yakın hizmetim var( Bankacılık, SPK alanlarında bilirkişiyim aynı zamanda). Formasyonum var. Ayrıca AÖF TDE bölümünden de bu sene mezun oldum. Halk eğitimlerde hangi branşlarda öğretmenlik yapabilirim? Finansal okuryazarlık dersi öğretmen yeterliliklerine baktığımda Muhasebe – Finans alan öğretmenliği mezunları başvurur diyor. Benim bu kadar mesleki deneyimimin hiç mi önemi yok? Yardımlarınızı rica ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kamu yönetimi lisans mezunları hukuk alanında adli kalem işleri, adli takip elemanı kursu açmak için başvuruda bulunabilir.

 89. esra dedi ki:

  Ben Sınıf Öğretmenliği mezunuyum. Halk eğitim kurumlarında görev alabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   okuma yazma kursu açabilirsiniz.

   1. Enise dedi ki:

    Kamu yönetimi mezunuyum. Formasyon alıp adalet öğretmenliği alanım oluştu. 80 saatlik ozel egitim sertifikam var. 3 yildir ozel egitim ucretli ogretmenlik yaptim. Bu yil ile 4.yilima girmis olucam.Kurslarda hangi bölümlerde görev alabilirim.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Kamu Yönetimi Lisans Mezunları Hukuk Alanında Adli Kalem İşleri, Adli Takip Elemanı Kursu Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

   3. Makbule dedi ki:

    Ayni donemde hem devlet okulunda ucretli ogretmen hemde halk egitim merkezinde usta ogretici olarak gorev yapilabilinir mi

   4. Hem Kursları dedi ki:

    çalıştığı kurumdan izin almak kaydı ile haftada 10 saat kurs açılabilir.

 90. Zeynep dedi ki:

  Merhaba, işaret dili öğreticilik ve tercümanlığı belgem var ,kamu yonetimi mezunuyum, usta öğreticilik belgem var, oryantasyon belgem var. Bu belgelerle isaret dili usta öğreticilik icin başvuru yaptigimda toplam kac puan alırım,hangi belgemden kac puan verilir

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Alanında Eğitim Bölümünde İşaret Dili Öğretici Ve Tercüman Eğitimi Kursunu 4. Seviye Kabul Ederlerse 10 Puan, Alanında Hizmet Deneyimi Varsa Her Yıl İçin (180 İş Günü) 1 Puan, Ek Puan Olarak Usta Öğretici Belgesi 5 Puandır.
   Kamu Yönetimi Lisans Mezunları Hukuk Alanında Adli Kalem İşleri Ve Adli Takip Elemanı Kursu Açabilir. Alanında Lisans Mezuniyeti İle 30 Puan, Ek Puan Olarak Usta Öğretici Belgesi İle 5 Puan Alınabilir.

   1. Zeynep dedi ki:

    Kamu yonetimi+formasyonum var diyelim.İşaret dili alanımın dışında olmasina rağmen işaret dili usta öğreticiliği için başvuru yaptığımda formasyondan puan alırmıyım

   2. Hem Kursları dedi ki:

    hayır, alanında eğitim, alanında hizmet iş deneyimi olarak geçiyor.

   3. Gökçe dedi ki:

    Çoçuk gelişimi önlisans öğrencisiyim bitincw halk eğitimde çalışabilirmiyim

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında şu andaki eğitici koşullarında bazı kurslar için ön lisans mezunlarına görev verilebiliyor. eğitici koşulları sürekli güncellendiği için ilerleyen yıllar için görev verilip verilmeyeceği değişebilir.

   5. Elif Kuyucu dedi ki:

    Merhaba iktisat mezunuyum pedagojik formasyonum var ayrıyetten özel kurumundan aldığım bilgisayarlı muhasebe ve muhasebe proğramı olan netsis başarı sertifikam var ayrıca özel bir şirkette 2 buçuk senelik muhasebe sorumluluğu deneyimim var. Mevcut bu durumda bilgisayarlı muhasebe kursu açma hakkım var mıdır bilgilendirirseniz sevinirim

   6. Hem Kursları dedi ki:

    iktisat lisans mezunları bilgisayar destekli muhasebe kursu açmak için başvuruda bulunabilir.

 91. Gül dedi ki:

  Merhaba sosyoloji mezunuyum felsefe adı altında formasyon belgem ayrıca hem öğretmen ,usta öğretici kursu aldım kurs açma sansım var mı ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvurulabilir.

   1. gül dedi ki:

    hocam DYK nasıl başvuru yapılıyor bilgi alabilirmiyim ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    destekleme ve yetiştirme kursları başvuru takvimi henüz açıklanmadı. geçen sene 5 eylül’de açıklandı. başvuru takvimi meb sitesinden ilan edilir. öğretmenler için başvuru tarihlerinde https://e-kurs.eba.gov.tr/ adresinden başvuru yapılır.

   3. Cansu dedi ki:

    Merhaba, psikoloji mezunuyum ve formasyon belgem var. Halk eğitimde hangi kursları açabilirim, ya da bunların belirtildiği bir link varsa lütfen yazar mısınız ben bulamıyorum

 92. Deniz dedi ki:

  Merhaba, lisans mezunuyum. Usta öğreticilik için başvuruda bulunmak istiyorum.Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi almam gerekiyor mu? Başvuruda bulunmam için lisans mezunu olmam yeterli mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Eğitim Fakültesi Mezunları İle Formasyon Belgesi Olanlar Dışında Oryantasyon Belgesi İsteniyor. Başvuruda Bulunacağınız Halk Eğitim Merkezine Göre, Başvuru Sırasında Oryantasyon Kursu Başvuru Dilekçesi Alarak Başvuruları Kabul Edebilir.

   1. Zahide dedi ki:

    Merhaba onlisans gida teknolojisi mezunuyum usta ogretici basvurusunda bulunmak icin diplomam yeterlimi

   2. Hem Kursları dedi ki:

    gıda teknolojisi alanındaki kurslar için 1 yıl meslek deneyimi şartı ile kurs açabiliyor.
    http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=22&alan=G%C4%B1da%20Teknolojisi

 93. Osman Kuzu dedi ki:

  Merhaba,
  Emekli biri olarak Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerinden birinde hafta içi 24 Saat Genel Muhasebe eğitimi veriyorum. Halk eğitim merkezlerinde de eğitim versem haftada ve toplamda ayda kaç saat verebilirim.
  Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Toplam Haftada Toplam 40 Saat, Kamu Çalışanları Kurumun İzni İle Haftada 10 Saat Kurs Açabilir.

   1. Altuğ Erkul dedi ki:

    Merhaba özel bir spor salonunda ücretli / sigortalı olarak çalışıyorum. Halk eğitimde kurs açabilir miyim, açabilirsem kaç saat açabilirim? Kurs açabilmem için çalıştığım spor salonunda kaç gün sigortamın olması gerekir? Bir limit sınırlaması var mı? Kurs açmadan önce çalıştığım yerdeki çalışma saatimi/ günümü azaltmam gerekir mi? Teşekkürler…..

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Sigortalı çalışanlar haftada en fazla 10 saat kurs açabilir.

 94. Sinem dedi ki:

  Merhaba, Uluslararası ticaret mezunuyum, formasyonum var Halk eğitimde hangi kursları verebilirim? Ayrıca Usta Öğretici Belgesi almam gerekiyor mu?

 95. Seher dedi ki:

  Merhabalar ben cilt bakımı ve güzellik uzmanı dalı uzerınde usta ögretıcı sertifika larım mevcut yanlız oryantasyon kursunada katılmak ıstıyorum acaba oryantasyon kayıtlarınız nezaman ogrenebılırmıyım sımdıden tesekur ederım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici oryantasyon eğitimi halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca açılabilmektedir. kursa kayıt olmak istediğiniz halk eğitim merkezinden bilgi alabilirsiniz.

  2. Canan dedi ki:

   Önlisans ilahiyat mezunuyum hafızım Kur’an
   kursu öğreticilik tecrubem var oryantasyonn belgem var halkegitimde Kur’an öğreticiliği yapabilirimiyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    İlahiyat Ön Lisans Mezunu Olup, İmam Hatip Lisesi Mezunu Olanlar Kuran-I Kerim Okuma Kursları Açabilir.
    Eğitici Öncelik Sıralaması:

    1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, göre atanan,
    a) İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri
    b) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri
    2. İlahiyat Fakültesi mezunları
    3. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olup İlahiyat ön lisans mezunları
    4. İmam Hatip Lisesi mezunları
    5. Hafızlık belgesi olanlar

 96. Onur dedi ki:

  Merhaba lar bir sorum daha olacak. Spor alanında açılabilecek kursların içeriğine baktığımda bazı branşlarda öğretmen veya diğer gerekli şartları sağlayan eğitmenler bulunmadığı takdirde beden eğitimi mezunlarından yararlanılır yazıyor, spor kursları kursiyerler belirlendikten sonra açılma aşamasına gelince ilan verilip, yapılan eğitmen başvuruları arasından mı seçim yapılıyor acaba? Örneğin kurs açılacak ve öğretmen veya daha ust kademe egitmenligi olan kişi kursu vermek icin başvuru yapmazsa mi beden eğitimi mezunlarindan yararlanılıyor ? Kurs açılma sureci böyle mi işliyor ? Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   açılacak kurslar halktan gelen taleplere, kurum personelinin yaptığı alan taramalarına göre belirlenir. usta öğreticisi olmayan talep olan kurslar için usta öğretici duyurusu yapılır. alınan başvurular arasında ek-2 değerlendirme formundaki puanlamaya göre seçim yapılır. http://cdn.halkegitimkurs.com/wp-content/uploads/2018/01/halk-egitim-usta-ogretici-basvuru-degerlendirme-formu.jpg
   okullardaki öğretmenler kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

   1. Onur dedi ki:

    Bunun dışında da kendimiz de istediğimiz branşta kurs açmak için başvuru yapıyoruz evraklarimiz ile ve talep olunca göreve çağırıliyoruz sanırım doğru mudur?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    talep olan kurslar için usta öğretici alımı yapılır, usta öğreticiler kurs açmak için kendi kursiyerlerini de bulabiliyor.

 97. Onur dedi ki:

  Merhaba spor bilimleri fakültesi spor yöneticiliği mezunuyum, bazı spor branşlarında 1.kademe lisansı m var onlarla kurs açabiliyor muyum? Ve kurs açmadan önce mi oryantasyon almak gerekiyor? Kurs açıp sonradan oryantasyon alanlar da mevcut çünkü. Cevap alabilirsem cok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs açmak için oryantasyon eğitimi zorunludur. spor kurslarında farklı koşullar bulunuyor, linkten http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=61&alan=Spor bakınız.

   1. Onur dedi ki:

    Kurs açmak için başvuru yaptığım branşta değerlendirmede daha üstte yer alan öğretici olmaması halinde kursu ben açabiliyorum değil mi?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    başvurallar arasında ek-2 değerlendirme formundaki puanlamaya göre önde olanlara görev verilir.

   3. Yağmur dedi ki:

    Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanı Anadolu Ve Türk Kültürü Usta Öğreticisi olarak sosyoloji mezunları alınıyormuş. Zira aile eğitimi ile ilgili kursları var ve bunları elbetteki biz sosyologlar vereceğiz.

  2. Sena dedi ki:

   Hangi Spor branşlarında antrenörlük belgeniz var acaba, Yardımcı olmak isterim

   1. Onur dedi ki:

    Merhaba yanıtınızı yeni gördüm, tenis ve atletizm branşlarında lisanslarım mevcut, yardımcı olursanız sevinirim.

 98. Belinay dedi ki:

  64 saat mi emin misnz. Yani 1 ay bile değil o zmn. Günde 5 saat ders olursa ayda 100 saat olmuş oluyor. Nasıl olacak.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=38&alan=Ki%C5%9Fisel%20Geli%C5%9Fim%20ve%20E%C4%9Fitim kişisel gelişim ve eğitim alanında kuran-ı kerim elifba okuma ve tecvidli okuma kursu 64 saattir. birden fazla grup ile kurs açılabilir.

   1. Esra dedi ki:

    Önlisans sosyal hizmetler mezunuyum hangi kursları açabilirim aceba gerekli koşullar nelerdir??

   2. Hem Kursları dedi ki:

    aile ve tüketici bilimleri alanında kurs açmak için başvurulabilir. başvurular e-yaygın sitesine e-devlet şifresi ile alınıyor.

 99. serkan dedi ki:

  Kurs açabilmek için önce usta öğretici mi olmak gerekiyor.?

  Mesela ben üniversitede 1 yıl ingilizce hazırlık okudum ve lisans mezunuyum, kpss puanım 84, YDS puanım 73. İngilizce kurs açmak için yukarıda verdiğiniz cevaplardan anladığım kadarıyla YDS ve KPSS puanımdan kaynaklı olarak ingilizce kurs açabilme hakkım var. Ama anlamadığım ingilizce dilinde önce usta öğretici olmam mı gerekiyor.? Daha sonra kurs açmak için başvuruda bulunmam mı gerekiyor. İki aşamalı bir süreç mi bu? Açıkçası bu usta öğretici durumu kafamı karıştırdı. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs açma şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabilir. kurs açmak için usta öğretici oryantasyonu eğitimi almak zorunlu. eğitim halk eğitim merkezleri tarafından verilir.

   1. Belinay dedi ki:

    Merhaba ben imam hatip lisesi mezunuyum. Oryantasyon belgemi de aldım kayıt yaptıracam gelecek ay kuran kursu için. Size sorum şu
    En fazla kaç saat ders yapabilirim günlük bide bu kurs kaç ay sürer. Kurs süresi bitince istediğim zaman yine açabilir miyim
    Bide ücreti ne olur aylık

   2. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğretici temmuz-aralık 2019 döneminde gündüz Brüt saat ücreti 19,38, gece saat Brüt ücreti 20,77 türk lirası. usta öğreticiler haftada en fazla 40 saat kurs açabilir. kuran-ı kerim okuma kursları süresi 64 saattir. kurs bitince talep olursa (en az 12 kişilik grup) kurs açılabilir.

 100. rumeysa dedi ki:

  merhaba , önlisans el sanatları ve ön lisans ilahiyat mezunuyum , çocuk gelişimi alanında sertifikam var ve 2 yılda bu alanla alakalı tecrübem var , halk eğitimde bunları kullanarak kurs açabiliyor muyum , hangi kursları açabilirim ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   el sanatları ön lisans mezunları el sanatları teknolojisi alanında 1 yıl meslek deneyimi ile, ilahiyat ön lisans mezunu olup imam hatip lisesi mezunu olanlar kuran-ı kerim okuma kursu açmak için başvuruda bulunabilir.

  2. leyla Özgül dedi ki:

   Okulöncesi öğretmenliği lisans mezunuyum kursiyerlerin çocuklarına okulöncesi eğitimi vermek için başvuruda bulunabilirmiyim.

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunları Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.
    http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=12&alan=%C3%87ocuk%20Geli%C5%9Fimi%20ve%20E%C4%9Fitimi

 101. Derya dedi ki:

  Merhaba, İletişim Tasarımı ve Medya bölümü lisans mezunuyum. 3 tane başarı 1 tane de yüksek başarı belgem var. İş tecrübesi olarak da sadece reklam ajanslarında gönüllü ve zorunlu stajlar yaptım başka bir iş tecrübem yok. Reklam tasarımı, İletişim ve Halka ilişkiler alanlarının birinde usta öğretici olmam mümkün mü?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğreticilik için başvuruda bulunulabilir. başvurular çoğunlukla eylül ayında alınır, kurs açılmak istenilen halk eğitim merkezine başvuru tarihleri arasında başvurulur.

 102. Sibel dedi ki:

  Merhabalar, ben Felsefe mezunuyum ve formasyonum ile Usta öğreticilik sertifikam, işaret dili sertifikam var. Bunlara göre hangi kurslarda görev alabilirim. Şimdiden cevabınız için teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   destekleme ve yetiştirme DYK kursları için başvurulabilir. türk işaret dili kursu için İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi (200 saat) sertifikasına sahip olmak gerekli.

 103. ASENA BUSE KASAL dedi ki:

  Haziran Zamlı saat ücretleri ne kadar oldu acaba

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Temmuz, Aralık Dönemi Maaş Katsayısı Henüz Açıklanmadığından Ek Ders Ücreti Belli Olmamıştır.

 104. Bengi tarkı dedi ki:

  OKULLAR HAYAT OLSUN ders saat ücreti farklı mı? Saat ücreti ne kadar acaba?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   2019 Ocak Haziran Döneminde Gündüz Brüt 18,28, Gece Brüt 19,59.

 105. recep dedi ki:

  Mrb ben ziraat mühendisliğini bitirip tezli yüksek lisans mezunuyum.bende kurs açabiliyormuyum.

   1. Hülya dedi ki:

    Merhaba! Plates Kursu açmak istiyorum MEB onaylı özel bi kurstan eğitmenlik sertifikası almam yeterlimi

   2. Hem Kursları dedi ki:

    En Az Lise Mezunu Olup Türkiye Cimnastik Federasyonu Yada Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 1. Kademe Eğitmenlik Belgesine Sahip Olmak Gereklidir.
    Plates Kursu Eğitici Koşulları
    Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler:
    1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan Türkiye Cimnastik Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar,
    2. Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardan Türkiye Cimnastik Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar

    3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, öğretmen/eğitimcilerden Türkiye Cimnastik Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar,
    4. Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Türkiye Cimnastik Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar,
    5. Yukarıda belirtilen şartlara uygun öğretmenin olmadığı durumlarda en az lise mezunu olanlardan Türkiye Cimnastik Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar,

   3. Hale jale dedi ki:

    Plates değil PİLATES, daha ismini bile dogru yazamadıgınız dersi nasıl vereceksiniz. Ne anlatacaksıniz acaba cok merak ediyorum… bence siz bırakın alanında uzman kisiler yapsın

 106. Esma Özdemir dedi ki:

  Merhabalar , ben LİSANS SOSYAL HİZMET MEZUNUYUM . Bölümümle alakalı hangi alanlarda usta öğreticilik yapabilirim ? Ve kurs açma veya açılma mevzusu nedir öğrenebilir miyim ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bildiğim kadarıyla sosyal hizmet mezunlarının açabileceği bir kurs bulunmuyor. kurs açmak için halk eğitim merkezleri usta öğretici duyuruları çoğunlukla eylül ayında yayınlanır. başvurular alındıktan sonra toplanan komisyon ek-2 formundaki puanlamaya göre usta öğreticileri belirler.

   1. Kübra dedi ki:

    Merhaba bilgisayar proğramcısıyım ama mesleki deneyimim yok kurs açabilmem mümkün mü mümkünse hangi dalda kurs açabilirim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Alanında Lisans Mezunu Olanlarda Deneyim Şartı Aranmıyor. Alanında Ön Lisans Mezunları İçin 1 Yıl Mesleki Deneyim, Alanında Ortaöğretim Yada Asgari 4. Seviye Eğitim Almış Olanlardan 3 Yıl Deneyim Şartı Aranır.
    Bilişim Teknolojileri Alanında Kurs Açılabilir.
    http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=6&alan=Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri

 107. sefa dedi ki:

  Merhabalar.ben kamuda çalışıyorum aynı zamanda bisiklet antrenörüyüm.
  bisiklet hakkında;
  -Okullarda ders verebilirmiyim.
  -İş yerimden izin alarak ders verebiliyormuyum,
  -Kendi kulübümün adresini vererek orada da ders verebiliyormuyum.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kamu çalışanları çalıştığı kurumun izni ile haftada en fazla 10 saat kurs açabilir.

 108. Birsen dedi ki:

  Merhaba güzel sanatlar fakültesi grafik tasarım mezunuyum pedagojik formasyon eğitimi aldım, su anda grafik tasarım öğretmenliği ve görsel sanatlar öğretmenliği yapabiliyorum. Belediyenin soğuk seramik kursuna gidiyorum ve bu dalda belediye de kurs açmak istiyorum. Bunun için belgelerim yeterli mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanında Kurs Açmak İçin Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğrenim Ve Fakülte Mezunu Olmak Gereklidir. Seramik Ve Cam Teknolojisi Bölümü Ön Lisans Mezunları 1 Yıl Meslek Deneyimi İle, Seramik Ve Cam Teknolojisi Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olanlar İle Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlar 3 Yıl Meslek Deneyimi İle Kurs Açabilir.

 109. mustafa dedi ki:

  meslek yüksek okulu motor bölümü mezunu olanlar halk eğitimde görev alabilirmi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   motorlu araçlar teknolojisi alanındaki bazı kurslar için ön lisans mezunları mesleklerinde 1 yıl deneyim şartı ile başvuruda bulunabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=46&alan=Motorlu%20Ara%C3%A7lar%20Teknolojisi

 110. ipek dedi ki:

  Merhaba,
  Ben gazi üniversitesi iktisat mezunuyum. 7 yıldır muhasebe departmanında çalışıyorum. bu alanda kurs vermek istiyorum. ustalık belgesi olmadan da ben kurs açabiliyor muyum?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   iktisat lisans mezunları muhasebe ve finansman alanında kurs açabilir.

 111. ahmet rızalı dedi ki:

  merhaba hocam ben makine teknikeriyim 2 yıllık makine teknolojisini bitirdim. makine teknolojisi alanında teknik resim kursu açmak istiyorum eğitimcilerin niteliğine bakınca biraz kafam karışıyor aynen şöyle yazmaktadır. lütfen okuyup cevap verebilirmisiniz?

  EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
  Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
  görevlendirilirler;
  1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
  Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:

  a. Makine Teknolojisi alanı,

  b. Tasarım Teknolojileri alanı,

   öğretmen bulunamaması durumunda bu alanlarda öğretmen
  olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
  2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
  Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Makine
  2
  Teknolojisi alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanlarına kaynak
  teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
  3. Makine Teknolojisi alanı, Tasarım Teknolojileri alanlarında/alanlarına
  kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi,
  öğretim görevlileri,
  öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ön lisans mezunları kurs açamıyor, alanında lisans mezunu olma şartı bulunuyor.

 112. bercin dedi ki:

  Mrb hocam meslek lisesi giyim uretim moda tasarim onlisans mezunuyum alanimda modalist yardimciligi gibi ismekten sertifikalarda aldim universitede onur belgesi aldim oryantasyon egitimim de var halk egitim de alanimda hangi bolumlerde ogretmenlik yapabilirim puanlama sistemi nasil oluyo bilgi verebilirmisiniz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   giyim üretim teknolojisi alanında http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=23&alan=Giyim%20%C3%9Cretim%20Teknolojisi kurs açmak için başvurulabilir. usta öğretici başvuru değerlendirmesi ek-2 değerlendirme formundaki puanlamaya göre yapılır. Usta Öğreticilik Başvuru Değerlendirmesi Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu yazının içerisinde bulunuyor.

 113. İpek dedi ki:

  Merhaba. Ben sosyoloji mezunuyum. Rehberlik sertifikam ve özel eğitim sertifikam var aynı zaman da felsefe grubu formasyon belgem var. Şuna ücretli öğretmenlik yapıyorum. Hangi alanda kurs verebilirim. Ve çalıştığım yerden izin almam gerekiyor mu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   rehber öğretmenler aile ve tüketici bilimleri alanında http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=3&alan=Aile%20ve%20T%C3%BCketici%20Bilimleri bazı kurslarda görev alabilir. kamu kurumlarında görev alanlar kurumlarından izin olmak şartı ile haftada en fazla 10 saat kurs açabilir.

  2. Seyma dedi ki:

   Merhaba. Ben ön lisans İlahiyat mezunuyum halk eğitimde görev alabilirmiyim? Görev almak için neler yapmalıyım?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    imamhatip lisesi mezunu olanlar kuran-ı kerim okuma kursu açabilir. imamhatip lisesi mezunu değilseniz hafızlık belgesi ile açılabilir.

 114. Azra aksu dedi ki:

  2019 yılı itibari ile zamlı brüt ve net ücretler ne kadar oldu acaba

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ocak 2019, Haziran 2019 Dönemi Gündüz Brüt Saat Ücreti 18,28, Net Saat Ücreti Yüzde 15 Vergi Dilimine Göre 15.40, Gece Brüt Saat Ücreti 19,59, Yüzde 15 Vergi Dilimine Göre Net 16,50.

   1. Fatma dedi ki:

    Merhaba, ben Sanat Tarihi lisans mezunuyum. Usta öğretici belgem olsa bile bu branş ile hangi alanda öğretici olabilirim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    sanat tarihi lisans mezunları sanat tasarım alanında heykel yapımı kursu açmak için başvurabilir.

   3. Buse dedi ki:

    Merhaba cumhuriyet unv.hali ve des mezunuyum.Lise de el sanatlari mezunu.Halk egitimde calismam mumkun mu acaba

   4. Hem Kursları dedi ki:

    El Sanatları Lise Mezunları El Sanatları Kurslarında 3 Yıl Meslek Deneyimi Olması Şartı İle Kurs Açabilir.
    Halı Desinatörlüğü Ön Lisans Mezunları 1 Yıl Meslek Deneyimi İle Halı Dokuma Kursu Açabilir.

 115. HALİME dedi ki:

  sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum.nasıl usta öğretici olurum.hangi kursları açabilirim teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvuruda bulunabilirsiniz. 2 dönem dyk öğretmen başvurusu 4-10 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.

 116. Asena tual dedi ki:

  MERHABA, 2019 itibari ile ZAMLI BRÜT VE NET MAAŞLAR NE KADAR OLDU ACABA

  1. Kimyacı dedi ki:

   Merhabalar gıda teknolojisi mezunu aynı zamanda ascilik ve pastacılıkla ilgili 5 yil deneyimi ve ilgili belgeleri olan biri aşçılık ve pastacılık alanında kura açabilir mi ?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    gıda teknolojisi alanında ve yiyecek içecek hizmetleri alanında ustalık belgesi varsa 3 yıl meslek deneyimi şartı ile kurs açmak için başvurulabilir.

 117. sinem dedi ki:

  Mrb onlisans moda tasarim mezunuyum meslek lisesi giyim uretim teknolpjisi okudum onlisans okurken alanla ilgi kurslara da gittim sertifikada aldim onur belgesi falanda aldim unide ama liseden mezun olurken usta ogretici belgesiyle is yeri acmabelgesi almadim halk egitimde ogretmenlik yapabilmek icin ihtiyacim varmi almam gerekirmi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici belgesi almanız EK-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formunda belirtildiği gibi artı 5 puan getirecektir.

 118. C dedi ki:

  Merhaba farklı bir alandan önlisans mezunuyum fakat daha almış olduğum Özel Gitar Eğitimim ile daha önce okullarda ve halk eğitimde usta öğretici olarak görev yaptım fakat şuan yeniden kurs açmak istiyorum usta öğretici oryantasyon kurslarına katıldım gitar kursu açmak için şartlarım uygunmudur. Veya gerekli olan şartlar nelerdir ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Gitar Kursu Eğitici Öncelik Sıralaması

   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre, Müzik Öğretmeni Olarak Atananlar; Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,

   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Müzik Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,

   3. Müzik Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,

   4. En Az Lise Mezunu Olup, En Az 1 Yıl (Eğitim Öğretim Yılı) Gitar Eğitimi Aldığına Veya Gitar Eğitimi Verdiğine İlişkin Belgeye Sahip Olanlar,

   5. Yöresinde Mahalli Sanatçı Olarak Tanınan Kişiler Veya Bu Çalgının Kaynak Kişisi Olarak Bilinenler

 119. Adalet dedi ki:

  Hayırlı geceler ben imam hatip lisesi mezunuyum önlisans okuyorum iki yıllık Arapça lisan eğitimim var Halk ders verebilme imkanım varmı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kura-ı kerim okuma kursu açmak için başvurulabilir.

 120. Servin dedi ki:

  Merhaba,
  Ben Çizgi Film Animasyon bölümü lisans mezunuyum. Görsel Sanatlar öğretmenliğinde tecrübem var. Ankara Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapabilir miyim? Yapabiliyorsam başvuruları nasıl gerçekleştirebilirim. Bu konuda en doğru bilgiyi nereden öğrenebilirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   grafik ve fotoğraf alanındaki kurslar için başvuruda bulunulabilir, başvurular çoğunlukla eylül ayında alınır, yıl içerisinde başvuru alan halk eğitim merkezleri olabilir.

  2. Eylül dedi ki:

   Merhaba ben matematik öğretmeniyim Mebte çalışmıyorum. Hangi kurs için başvuru yapabilirim?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Destekleme ve yetiştirme kursları DYK için başvurulabilir. başvurular https://e-kurs.eba.gov.tr/ adresinden yapılır. 2019-2020 dönemi başvuru takvimi ağustos sonu ile eylül başı açıklanabilir.

 121. Dilek dedi ki:

  Merhaba iyi akşamlar ben resim iş eğitimi ogretmeniyim eğitim fakültesi mezunuyum kurs açabilir miyim ve açma şansım var ise ne zaman başvuru yapmalıyım geç kaldım mı acaba ? Teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   resim kursu açmak için başvurulabilir. halk eğitim merkezlerinde ücretli usta öğretici başvuruları çoğunlukla eylül ayında alınır, yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri olabilir. başvurular kurs açılacak halk eğitim merkezlerinde yapılır.

 122. ali dedi ki:

  merhaba, ben ön lisans sosyal hizmetler mezunuyum, halk eğitimde kurs açabilir miyim ve hangi branşta açabilirim?

 123. metin dedi ki:

  haftada 15 ayda 60 saat kursum var aksam 7 9 20 arası kurs verıyorum haftanın 5 gunu 3 ders saatı olarak aylık kazancım ne olur ve ders saatı ucretı ve maas gunlerı ne zaman bılgı verırsenız

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Maaşlar Genellikle Ayın 15 İle 25 Arasında Yatırılır. Gece Brüt Saat Ücreti 17,69 TL.

   1. metin dedi ki:

    bu ıllere gore degısıyor mu cunku suan bana net bılgı verılemedı saatı ucretı 11 tl 11.60 kurus dıye soylendı calısan kurs veren kısıler tarafından ama tam olarak bu sekıl mı odenır yoksa ıllere gore degısım oluyor mu ılgılenırsenız

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Usta Öğretici Saat Ücretleri Kursun Açıldığı Yere (Ceza Ve Tutuk Evleri), Kursun Açıldığı Gün Ve Saate (Hafta İçi Ve Hafta Sonu İle Akşam (18:00 Sonrası)) Göre Değişiyor.
    Temmuz – Aralık Dönemi Brüt Saat Ücreti Gece 17,69, Gündüz 16,51, Net Ücret Vergi Dilimine Göre Değişir.

   3. yusuf dedi ki:

    ben spor il müdürlüğünde sözleşmeli spor eğitim uzmanıyım. 10 saat halk eğitimde ders veriyorum. halk eğitim 10 saatlik ayda 8 günlük sigorta yatırma gibi bir durum varmı…

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Kısmi Süreli Sigortalıların Ay İçinde Çalıştıkları Toplam Saat 7,5’e Bölünerek Ayda Kaç Gün Sigortalı Olacağı Hesaplanır. 7,5 Saatten Az Çalışmışlık 1 Güne Tamamlanır.

 124. Emrah dedi ki:

  Turizm Fakültesi yiyecek icecek hizmetleri bölümü mezunuyum ayni zamanda formasyon da aldım.
  İş tecrübem daha çok garsonluk ve servis üzerine halk eğitim kurslarında çalışma imkanım olurmu usta öğretici olarak ?

 125. Z. A dedi ki:

  Ücretli öğretmen olarak okulda çalışıyorum. Aynı zamanda okulda müzik kursu vermek istiyorum. Hem halk eğitimde usta öğretici, hemde okulda ücretli öğretmen olarak çalışabilir iyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   resmi kurumlarda çalışanlar çalıştıkları kurumun izni ile halk eğitim merkezlerinde haftada en fazla 10 saat kurs açabilir.

 126. Öznur Kılıçaslan dedi ki:

  Merhaba,
  Bilgisayar programcılığı önlisans mezunuyum. Grafik tasarımcı olarak 7 yıllık tecrübem bulunuyor.
  Hangi kursları açabilirim? Özellikle grafikerlik üzerine kurs açmak istiyorum, bulunduğum ilçede grafikerlik hizmeti vermenin isteyipte imkan bulamayanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Okuduğum bölüm kurs açma şartı için yeterli midir?

 127. muge dedi ki:

  Merhaba,
  Yoga eğitmeniyim halk eğitimde ders verebiliyor muyum, verebiliyorsam yoga alliance belgem yeterli oluyor mu?
  Teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Yoga Kursu Eğitici Öncelik Sıralaması.
   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre, Beden Eğitimi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlardan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Tarafından Düzenlenen Eğitim Gelişim Kurslarına Katılan Ve Eğitmen Olarak Bünyesinde Görev Yapan En Az 1. Kademe Yoga Antrenörlük/Eğitmenlik Belgesine Sahip Olanlar,
   2. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Bu Alana Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlardan, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Tarafından Verilen En Az 1. Kademe Yoga Antrenörlük /Eğitmenlik Belgesine Sahip Olanlar,
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil
   Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunlarından Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu 1. Kademe Yoga Antrenörlük /Eğitmenlik Belgesine Sahip Olanlar,
   4. Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi Ve Öğretim Görevlilerinden Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu 1. Kademe Yoga Antrenörlük /Eğitmenlik Belgesine Sahip Olanlar,
   5. Açık Veya Örgün Lise Mezunu Olup, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Tarafından Verilen En Az 1. Kademe Yoga Yardımcı Antrenörlük /Eğitmenlik Belgesine Sahip Olanlar.

 128. efdalit dedi ki:

  merhaba ben sosyoloji lisans.sosyal hizmetler önlisans ve tekstil önlisans mezunuyum 5 ay yani bir modül bitimi usta ögreticilik yaptim işaret dili ve yaşlı engelli özbakım destek sertifikam var ben hangi kusları açabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Tekstil Teknolojisi Alanındaki Kurslar İçin Başvurulabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=63&alan=Tekstil%20Teknolojisi
   İşaret Dili Öğretici Ve Tercüman Eğitimi (200 Saat) Kursuna Katılarak Türk İşaret Dili Kursu İçin Başvurulabilir.

 129. Ülkü ŞAHİN dedi ki:

  Merhabalar, ben harita kadastro teknikeriyim.ayni zamanda işletme lisans mezunuyum, auzef tıbbi dokümantasyon sekreterlik üniversite onaylı sertifika var .2 yıl ücretli öğretmenlik yaptım özel egitim sınıflarında ozel cocuklara yada mental olan cocuklara kurs acmak istiyorum. ozel egitimde Ram dan 40 saat egitim sertifikasi, işaret dili 120 saat. sertifikası aldım
  halen engelli bakım ve rehabilitasyon 2. sinif öğrencisiyim . nasıl bir kurs acabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İşletme Lisans Mezunları
   Pazarlama Ve Perakende Alanında
   Kasiyer, Reyon Görevlisi, Satış Görevlisi

   Muhasebe Ve Finansman Alanında
   Bilgisayar Destekli Muhasebe, Genel Muhasebe, Ön Muhasebe Vb. Kursları Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

   1. Ülkü dedi ki:

    Cevap için çok teşekkürler .Engelli Merkezine gönüllü birşeyler yapmak icin kurs, ders , okuma yazma vbg. yapmak için gittim onlarda halk eğitim den onay olması gerektiğini söylediler .Yasadigim ilde böyle bir açık olduğunu böyle bir duruma sevmediklerini belirttiler .

 130. Cansel dedi ki:

  Merhaba ben turk dili edebiyati mezunuyum su an buro yonetimi sekreterlik son sınıfım kurs acabiliyor muyum? şimdiden teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Türk Dili Ve Edebiyat Mezunları Formasyonu Olması Koşulu İle Osmanlıca, Diksiyon Kursları Açabilir.
   Etkili Ve Hızlı Okuma Kursu Açabilir.

   Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Ön Lisans Mezunları Yönetici Asistanı, Hızlı Klavye Kullanımı Kursu Açabilir.

 131. murat dedi ki:

  merhabalar hocam ben TFF GRASSROOTS C futbol lisansına sahip olan bir antrenörüm bende usta öğreticisi belgesine sahip olmak isityorum ne yapmam gerekiyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   futbol alınanda usta öğretici belgesi bulunmuyor. futbol kursu için antrenörlük belgesi istenir.
   eğitici öncelik sıralaması:
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ’na göre aylık karşılığı ders okutacak Futbol alanında eğitim almış, En az “TFF Grassroots C” lisansı sahibi ve son dönem gelişim seminerine katılmış olanbeden eğitimi öğretmenleri,
   2. En az “TFF Grassroots C” lisansı sahibi ve son dönem gelişim seminerine katılmış olan öğreticiler,
   3. Çocuk Futbolu Sertifika Belgesi olanlar,

 132. Rukiye dedi ki:

  Makine teknikeriyim mtsk trafik ve cevre ,direksiyon usta ogreticilik sertifikam var halk egitim merkezlerinde usta ogreticilik yapabilirmiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Makine Teknolojisinde Alanında Lisans Mezuniyeti Aranıyor.
   Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının Direksiyon Eğitimi Öğretimi İçin Sadece Güvenli Araç Kullanımı Modülü İçin Yüksek Okul Mezunu Olan, En Az 3 Yıl Sürücü Belgesi Sahibi Olan Ve Sürücü Kurslarında En Az 3 Yıl Çalışmış Usta Öğreticiler Görev Alabiliyor.

 133. Duygu dedi ki:

  Merhaba, haftalık 40 saat eğitim vericem. Aylık net ücretim nekadar olacak bilgi verir misiniz? Yada saatlik NET ücret ?
  Teşekkürler…

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Gündüz Saat Ücreti Brüt 15,48, Gece 16,58.

 134. Elif dedi ki:

  Merhabalar
  Lisans mezunuyum kadrolu veya ücretli öğretmen olarak bir yerde görev yapmıyorum. Benim için de saat ücreti 15.48 tl midir?
  Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ek ders ücreti herkes içi aynıdır, sadece hafta içi, hafta sonu, gece, gündüz, kurs yerine göre değişebilir.

   1. Ayşe dedi ki:

    Haftasonu ücreti ne kadar

   2. Hem Kursları dedi ki:

    brüt 16,58 diye biliyorum.

 135. ASENA ECEM dedi ki:

  İki farklı halk egitim de gunde en fazla kac saat kurs acilabilir? Ders saat ücretleri net ve brüt ne kadar?
  Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   günde en fazla 8 saat, haftada en fazla 40 saat kurs açılabilir. kurs saat ücretleri gündüz brüt 15,48.

 136. AHESTE dedi ki:

  Usta öğretici saat ücreti brüt ne kadar acaba ? Haftada 40 saat derse giren egitmen ne kadar ucret aliyor? Tesekkurler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Brüt Saat Ücreti Gündüz 15,48, Gece 16,58.

 137. Elmas dedi ki:

  Mrb lar..pazarlama myo mezunuyum..ayrica insan kaynaklari sertifikam var..basvuru yapmam icin ayrica diploma veya sertifika gerekiyor mu..birde kendim jel mum yapiyorum onun icin ne gibi bir sertifikam olmasi gerekiyor..

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Pazarlama Ön Lisans Mezunları Pazarlama Ve Perakende Alanında Satış Görevlisi Kursu İçin Başvurulabilir. El Sanatları Alanında Kurs Açabilmek İçin Alanında Lisans, Ön Lisans Ve Meslek Lisesi Mezuniyeti Dışında Kurs Açmak İçin El Sanatları Alanında Ustalık / Usta Öğretici Belgesi Sahibi Olmak Gereklidir.

 138. Ben dedi ki:

  Selamun aleyküm.. Haftada 40saati tamamlamak için kaç kursiyer gerekli.. Şuan benim16kursiuerim hazır.. Sadece bir bölümle günlük 8saat kurs verebilir iyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   günlük en fazla 8 saat, haftalık en fazla 40 saat kurs açılabilir. kursun açılması için en az 12 kişilik grup oluşmalıdır.

 139. Öğretmen.tarih dedi ki:

  İki farkli Halk Eğitimde öğretmenlik kazandım.Fakat ikisi birbirinden FARKLİ branşlar.İki Halk Eğitimde farklı branşlarda AYNİ ANDA çalışabilirmiyim ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kursların gün ve saatlerini ayarlayabilirseniz olabilir.

 140. B.Ü. dedi ki:

  Merhaba
  Ben bir HEM yabancı dil alanında ve halkla ilişkiler alanında başvurdum. Evraklarımı aldılar. Son başvuru günü gidip işlemlerimi tamamlarken HEM müdürü bana benim çift önlisans mezunu olduğum için başvurduğum alanlarda bana görev vermeyeceklerini hatta oryantasyon eğitimine bile boşuna gelmiş olacağımı söyledi ve istediğim yere şikayet edebileceğimi söyledi.
  Ben alanımda M.Y.O. mezunuyum. Ayrıca önlisans olarak Halkla ilişkileri bitirdim. Peki o zaman dedim madem öyle evraklarımı alayım deyince evraklarımı da vermedi.
  Şimdi bu kişi bana karşı suç işlemiş olmuyor mu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Halkla İlişkiler Ön Lisans Mezunları Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetlerinde Kurs Açabilir, Ancak Öncelikle Lisans Mezunları Tercih Edilir.
   Ön Lisans Mezunları Yabancı Dil Kursu Açamıyor.
   İngilizce Seviye A1 Kursu Eğitici Koşulları
   Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları Kapsamında Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelgede Yer Alan, Alan Öğretmenleri Esas Alınarak;
   A. Öncelikli Olarak Yaygın Eğitim Kurumlarına İngilizce Öğretmeni Olarak Atanmış Öğretmenler Görev Almalıdır.
   B. Yaygın Eğitim Kurumunun Kadrolu İngilizce Öğretmeni Bulunmadığı Takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce Öğretmeni Olarak Atanmış Öğretmenler Görevlendirilir.
   C. Programın Uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce Öğretmeni Olarak Atanmış Öğretmenlerden Yararlanılamadığı Durumlarda Aşağıdaki Niteliklere Sahip Öğretmenler Görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı Dışından Görevlendirilecek Öğretmenler İçin Üniversite Veya Fakültelerin Yabancı Dil Bölümlerinden İngilizce Mezun Olanlardan Öğretmenlik Formasyon Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
   2) Üniversite Veya Fakültelerin Diğer Bölümlerinden Mezun Olanlar İçin;
   A) Öğretmenlik Formasyon Bilgisine Sahip Olduğunu Ve Kpds/Üds/Yds’den 80 Ve Üzeri Puan Aldığını Veya Ösym Tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” Esas Alınarak, Diğer Uluslararası Sınavlarla Kpds/Üds/Yds’de 80 Ve Üzeri Puana Denk Gelen İngilizce Dil Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
   B) Öğretmenlik Formasyon Bilgisine Sahip Olmayanlar İçin;
   İ) İngilizce Dil Eğitimi Verebileceğine Dair Uluslararası Geçerliliği Olan Dil Öğretim Sertifikası İle Birlikte Ve Kpds/Üds/Yds’den 80 Ve Üzeri Puan Aldığını Veya Ösym Tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” Esas Alınarak, Diğer Uluslararası Sınavlarla Kpds/Üds/Yds’de 80 Ve Üzeri Puana Denk Gelen İngilizce Dil Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
   İi) Yabancı Dilde İngilizce Öğretim Yapan Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olup Kpds/Üds/Yds’den 80 Ve Üzeri Puan Aldığını Veya Ösym Tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” Esas Alınarak, Diğer Uluslararası Sınavlarla Kpds/Üds/Yds’de 80 Ve Üzeri Puana Denk Gelen İngilizce Dil Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
   D. Yukarıda Sayılan Özelliklerde Eğitici Bulunamadığı Hallerde, Söz Konusu Eğiticilerden Kpds/ Üds/ Yds’ Den 60 Ve Üzeri Puan Aldığını Belgeleyenler.

   1. B.Ü. dedi ki:

    Öncelikle cevabınız için teşekkürler.
    Peki halkla ilişkiler başvurumun neden kabul edilmediğini ve evraklarımın bana teslim edilmediğini hatta oryantasyon programına bile alınmadığımı nasıl açıklardınız?
    Bu kişileri nereye ve nasıl şikayet edebilirim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    başvurunlar arasında ek-2 usta öğretici başvuru değerlendirme formundaki puan sıralamasına göre tercih yapılır. halk eğitim merkezleri milli eğitim bakanlığı hayat boyu öğrenme genel müdürlüğüne bağlı olan kurumlardır.

 141. B.Ü. dedi ki:

  Merhaba,
  Ben İngilizce alanında (çevirmenlik) M.Y.O. mezunuyum. Artı olarak Halkla İlişkiler alanında da önlisans mezunuyum. Çift önlisans olarak bir HEM kursuna başvurdum. Evraklarımı aldılar. Ama son başvuru günü gittiğimde kurs müdürü bana önlisansların görevlendirilmediğini söyledi ve evraklarımı da vermedi. Üstelik geçmişte usta öğreticik de yaptığımın ispatı varken. Bir de şikayet edebilirsiniz gibilerinden şeyler söyledi.
  Şimdi sitelerde önlisans mezunlarının görevlendirildiğini görüyorum. Bu durumda acaba başvuru yaptığım kurum bana karşı suç işlemiş olmuyor mu?
  Teşekkür ederim.

 142. Selma dedi ki:

  Merhabalar ücretli öğretmenler için verilen oryantasyon kursu herhangi bir zamanda açılabilir mi.*

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yıl içinde açılabilir.

 143. Leyla dedi ki:

  Hocam merhaba sorular göndermiştim cevaplarını bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim

 144. ŞÜKRAN dedi ki:

  2 ilçe halkeğitim merkezine kurs açmak için basvuru yaptım 2 basvurum geçerli olurmu ya da 1 tanesi mi geçerli, hangi halkeğitimde önce kurs açılırsa oraya kursa baslıcam

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvurular Kurum Bazında Değerlendirdiği İçin Bir Sorun Teşkil Etmez. Haftada Toplam En Fazla 40 Saat Kurs Açılabilir.

 145. Ayşe dedi ki:

  1 AY ÖNCE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞE CAGIRILDIM FAKAT SAATİ AZ OLDUGU İCİN GOREVE BASLAMADİM. AYNİ İLCEDE,HALK EGİTİMLERDE USTA OGRETİCİLİGE BASVURDUM. ÜCRETLİ OGRETMENLİGE BASLAMADİGİM İCİN HALK EGİTİMLERE CAGRİLMAMA GİBİ BİRSEY OLABİLİR Mİ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   farklı kurumlar olduğu için bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.

 146. Ali dedi ki:

  AYNI ANDA İKİ HALK EĞİTİME USTA ÖĞRETİCİLİK BASVURUSU YAPTIM. İKİSİNDE DE SIRALAMAYA GİRERSEM BİR SIKINTI OLUR MU?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.
   görev almama sebebiniz kabul edilmez ise kabul etmediğiniz kurumda 1 yıl süre ile görev alamazsınız.

 147. nazan dedi ki:

  merhaba,
  ben yuksek lisans kimya mezunuyum.2 yil gida sektorunde sorumlu mudurluk yaptim,5 yilda yine catering sektorunde proje sorumlusu olarak calistim.formasyonum yok.halk egitim merkezinde usta ogreticilik yapabilir miyim?

 148. ayşe dedi ki:

  merhaba. ben halk eğitim merkezine tezhip kursu vermek için başvurdum. lise mezunuyum . tezhipte de çıraklık eğitimi alabileceğim bir kurum olmadığı için çıraklık ya da ustalık belgem yok.kültür bakanlığından ve halk eğitim merkezlerinden aldığım kurs belgelerim var. ayrıca gençlik merkezinde 7 yıldır tezhip kursu veriyorum. ancak önlisans diploması ya da çıraklık belgesi istediler benden . geleneksel el sanatlarında bu konuda yapabileceğim bişey var mı acaba.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tezhip kursunda yüksek öğrenim programlarından mezun olmayanlara görev vermiyorlar.

 149. Mehmet dedi ki:

  On lisans mezunu olarak alanımda 8 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Aynı alandan usta öğretici olarak başvuru yapmak istiyorum 180 güne 1 puan verilecek mi. Yoksa sadece halk eğitim de çalışma yıllarına mi ek puan veriliyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   alanında hizmet deneyimine veriliyor, farklı bir kurumda aynı alanda görev yapmaya da verilir.

   1. Aslı dedi ki:

    Merhaba valiliğin düzenlediği sodam projesinde gorevliyim haftalik 30 saat ders vericem ayni zamanda farkli ilçenin bir halk eğitiminde ders verme imkanim varmi sabah dersim var öğleden sonra bosum kurs 2 ay bittikten sonra ben ücret almalimiyim 11 ay çalışıp 1 ay calismiyacaksiniz dediler

   2. Hem Kursları dedi ki:

    resmi kurumlarda görev alanlar halk eğitim merkezlerinde kurumlarından alacakları onay ile haftada en fazla 10 saat kurs açabilir.

   3. Aslı dedi ki:

    Peki bana 11 ay çalışicaksiniz 1 ay calisma yok dediler 11 ay da kursiyer bulamazlarsa ucret alicakmiyim

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

 150. N.D. dedi ki:

  İlan yoluyla görevlendirilecek usta öğreticilerde emekli olanla olmayan arasında bir öncelik sıralaması var mı acaba?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   değerlendirme EK-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puanlamaya göre yapılır. alanında hizmet deneyimi varsa her yıl (180 gün) 1 puan alır.

 151. Aynur Düzenli dedi ki:

  Merhaba.Gazi üniversitesi mesleki eğitim fakültesi giyim öğretmenliği mezunuyum.Halk eğitimde usta öğretici olarak alanımda kurs açmak için oryantasyon belgesi almaya gerek varmı.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici oryantasyonu belgesi zorunlu oldu, tüm kurs açan usta öğreticiler almak zorunda.

  2. eren dedi ki:

   Öğretmenlik bölümü mezunları ile pedagojik formasyonu olanlar için oryantasyon zorunluluğu kaldırıldı.

 152. Şeyma dedi ki:

  5 yillik tecrubeli sinif ögretmeniyim. Sinif ogretmenk olarak halk egitime başvursam verebileceğim uygun kurs var midir?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   okuma yazma kursları, destekleme kursları.

 153. Selami dedi ki:

  Merhabalar ben sahne sanatları bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Drama veya tiyatro kursu açabiliyor muyuz ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Drama Kursu Eğitici Öncelik Sıralaması

   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Atanan, Türk Dili Ve Edebiyatı Veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk) Alanları Öğretmenleri; Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,

   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Türk Dili Ve Edebiyatı Veya Eğlence Hizmetleri (Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk) Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,

   3. Türk Dili Ve Edebiyatı Veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk) Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,

   4. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Atanan Tüm Alan Öğretmenlerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Olan Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Drama Kursunu Tamamlamış Olanlar Veya Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk Alanlarında Eğitim Aldığını Ya Da Lisans Veya Lisansüstü Öğrenimleri Sırasında Drama Dersi Aldığını Belgelendirenler,

   5. En Az Lise Mezunu Olanlardan En Az 1 Yıl Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk Alanlarında Eğitim Aldığını Belgelendirenler

   Uygulamalı Tiyatro Eğitici Öncelik Sıralaması

   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre, Eğlence Hizmetleri Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar; Öğretmen Bulunamaması Durumunda Bu Alana Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,

   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Eğlence Hizmetleri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,

   3. Eğlence Hizmetleri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,

   4. Devlet Konservatuarlarının Ve Güzel Sanat Akademilerinin

   A) Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalından,

   B) Tiyatro Ana Sanat Dalından,

   C) Oyunculuk Ana Sanat Dalından,

   D) Tiyatro Tarihi Ve Teorisi Anabilim Dalından Mezun Olanlar,

   5. En Az Lise Mezunu Olup, En Az 2 Yıl (Eğitim Öğretim Yılı) Tiyatro Eğitimi Aldığına Veya Tiyatro Eğitimi Verdiğine İlişkin Belgeye Sahip Olanlar,

   6. Lisans Eğitimi Sırasında En Az 2 Dönem Tiyatro Eğitimi Aldığını Belgelendirenler.

   1. Selami dedi ki:

    Peki bu yıl mezun olma şartı getirilmiş böyle bişey söz konusu olabilir mi ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    mezun olanlar açabilir.

   3. Yalcin dedi ki:

    Hocam mrblar suan kurslarin saatlik ucreti nekadar bide hafta sonu hafta ici degisiyormu cevaplarsaniz sevincem ??

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Brüt 15,2. Gece Ve Hafta Sonu Kursları İçin Ücretler Değişir 16,58.

 154. Yonca turkman dedi ki:

  Merhaba ben tekstil muhendisiyim ingilizcem cok iyi duzeyde. Ingilizce ogreticiligi yapabilir miyim halk egitim mekezlerinde?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İngilizce seviye a1 eğitici koşulları
   Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
   A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
   1) Milli Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden İngilizce mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

  2. Selami dedi ki:

   Peki yeni bir kural getirilmiş diyorlar mezun olma şartı böyle bir durum söz konusu mu ?

 155. Zeynep dedi ki:

  Merhaba okul öncesi lisans ve çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak kullandığım milli eğitim onaylı özel eğitim alanında uzmanlık sertifikam var. Hangi alanda açılan kurslarda görev yapabilirim.Bilgi verirmisiniz

 156. Asuman Aktürk dedi ki:

  Merhabalar;
  Meslek lisesinde Yiyecek-İçecek Bölümünden mezunum.Üniversitede Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun olup Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında formasyon belgesine sahibim.2 dönemdir Körler derneğinde Ön büro elemanı kursu veriyorum.Başka hangi alanlarda kurs verme yetkisine sahibim lütfen aydınlatabilir misiniz?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Yiyecek İçecek Hizmetleri Lise Mezunları Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında Baklava Yapımı, Pide Yapımı, Pizza Yapımı, Seyahat İşletmeciliği Lisans Mezunları Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanındaki Kurslar İçin Başvuruda Bulunabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=39&alan=Konaklama%20ve%20Seyahat%20Hizmetleri

 157. Fatma dedi ki:

  Halk eğitime ücretli öğretmen olarak başvuru yaptim sonuçlar ne zaman açıklanır acaba halk eğitim merkezinin sitesinde mı yayımlanacak sonuclar.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuru yaptığınız halk eğitim merkezinin resmi sitesinden yada kurumdaki panodan sonuçlar ilan edilir.

   1. Fatma dedi ki:

    Ne zaman açıklanır peki kesin bir tarih var mı ilginiz için şimdiden tesekkurler

   2. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğretici başvuruların son tarihinden sonraki 2 yada 3 hafta arası açıklanır.

 158. SELMA dedi ki:

  EV İDARESİ MEZUNU LİSANS MEZUNUYUM HANGİ KURSU AÇABİLİRİM

 159. oktay ülker dedi ki:

  Alan dışı ücretli öğretmelik yapmış bir öğretmen. alanında usta öğreticilik başvurusunda ek puan alır mı? 180 gün 1 puan kadegorisinde.
  ör. 13 yıl özel eğitimde ücretli öğretmenlik yapmış fakat son 2 yıl alanı olan seramik ve cam teknolojisinde öğretmenliğinde usta öğreticilik yapıyor. bu sene EK-2 değerlendirme formuna göre geçen 13 yıllık; . ücretli öğretmenlik çalışmışlık süresi puan olarak değerlendirilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Alanında hizmet ve iş deneyimi olarak puan verildiği için alamaz.

 160. Esra dedi ki:

  Merhaba.ben düz lise okudum aynı zamanda ilahiyat onlisans mezunuyum.Halk eğitimde kuran kursu ogreticiligj yapablrmyz?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   eğitici şartlarında imam hatip lisesi mezunu olan, ilahiyat ön lisans mezunu olarak geçiyor. hafızlık belgesi almak için başvurun.

 161. fatma dedi ki:

  merhaba ben hafizlik kursu açma hakkında bilgi edinmek istiyorum ve ayriyeten lise diploması şart mıdir lise son olsa ve hafizlik belgesi olsa olur mu

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kuran-ı kerim okuma kursu eğitici koşulları öncelik sıralaması (18 yaşından büyükler başvuruda bulunabilir)
   1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, göre atanan,
   a) İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri
   b) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri
   2. İlahiyat Fakültesi mezunları
   3. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olup İlahiyat ön lisans mezunları
   4. İmam Hatip Lisesi mezunları
   5. Hafızlık belgesi olanlar

   1. Sevde dedi ki:

    Düz lise çıkışlı ilahiyat önlisans mezunları neden kuran kerim kursu acamiyor

   2. Hem Kursları dedi ki:

    eğitici şartları öyle belirlenmiş.

 162. Aybüke dedi ki:

  Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği lisans mezunuyum ayrıca ingilizce b1 sertifikam var hangi kursları açabilirim ilginiz için teşekkürlet

 163. Derya dedi ki:

  Merhana ben matematık ogretmenıyım formasyonumda var ogretmenlık yapabılmem ıcın halk egıtımde nasıl basvuru yapabılıyorum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   görevli öğretmen iseniz okulda kurs açmak için kursiyer listesi ile halk eğitim merkezine başvurulur. görevli değilseniz DYK destekleme ve yetiştirme kursları için 1. dönem öğretmenlik başvurusu 10-16 Eylül 2018 tarihleri arasında https://e-kurs.eba.gov.tr adresinden alınıyor.

 164. Fatma dedi ki:

  Merhaba, ben tarih bölümü mezunuyum, formasyonum var ayrıca osmanlıca ve bilgisayar işletmenliği sertifikam da var.Hangi kurslar için başvuruda bulunabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tarih lisans mezunu olup formasyonu olanlar osmanlıca kursları açabilir.

 165. Hatice Duyar dedi ki:

  Merhabalar rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunuyum acaba alanımla ilgili öğretici olma durumum var mı?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   rehber öğretmen olarak KPSS ile alım yapılıyor diye biliyorum.

 166. İÇMİMAr dedi ki:

  merhaba ben iç mimarlık lisans mezunuyum hangi kursları acabilirim . ayrıca halk eğitime atama meb tarafından mı oluyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   grafik ve fotoğraf alınında programları bilmek koşulu ile kurs açılabilir.

 167. Esra dedi ki:

  Merhaba giyim bölümü lise mezunuyum halk eğitimde kurs açmak için lise diplomam yeterli mi
  Hangi kursları açabilirim örgü tarzı kurslar için hangi belge gerekiyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Giyim Lise Mezunları Giyim Üretim Teknolojisi Alanında Kadın Giysileri Dikimi, Erkek Giysileri Dikimi, Giyim Aksesuarları Dikimi Vb. Kursları Açmak İçin Başvurabilir. Şiş Örgü Kursu Açmak İçin Alanında Lisans, Ön Lisans Ve Meslek Lisesi Mezuniyeti Dışında Dekoratif El Sanatları Ustalık / Usta Öğretici Belgesi İstenir.

   1. Esra dedi ki:

    Çok teşekkür ederim ilginize giyim alanında açacağım kurs için tecrübe gerekiyor mu birde bu kurs karşılığı belli bir ücret alıyoruz dimi

   2. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğretici seçiminde tecrübe artı puan getirir her yıl (180 gün) 1 puan. açılan kurs saatine göre ücret verilir.

   3. Esra dedi ki:

    Çok teşekkür ederim son birşey sormak istiyorum bugün halk eğitime gittim fakat sadece lise giyim diplomam ile kurs açamayacağımı eğitim öğretim merkezinden kurs almam gerektiğini söylediler en kısa zamanda başvuru yapıcam bu kursların süresi ne kadar sürüyor bilginiz var mı kaç ay yada yılda kurs açabilir sertifika alabilirim teşekkür ederim

   4. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğretici oryantasyonu eğitimi kursuna katılmanız gerekli. yaklaşık 1 hafta 10 günlük bir kurstur.

 168. Sibel dedi ki:

  Merhaba ben İstanbul üniversitesi biyoloji mezunuyum. Bir dönem MEB de ücretli öğretmenlik yaptım ama formasyonum yok. Halk eğitim merkezinde öğretici olarak çalışabilirmiyim ve çalışırsam Doğum izni vb. Kullanma hakkımız olur mu ? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvurabilirsiniz. ücretsiz doğum izni kullanılabilir.

 169. Hatice dedi ki:

  Merhaba Ben okul öncesi eğitimi öğretmenliği lisans mezunuyum çocuk gelişimi kursu açabilir miyim yada hangi kursları açabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   çocuk bakımı, çocuk gelişimi kursları için başvurulabilir.

 170. Yusuf dedi ki:

  İyi günler, aynı anda iki farklı ilde farklı halk eğitim merkezlerine usta öğreticilik başvurusu yapılabilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvurulabilir ancak görev verilirse görev almazsanız 1 yıl süre ile başvuru yapamazsınız.

 171. Deniz dedi ki:

  Iyi gunler on lisans gıda teknikeri mezunuyum.halk egitime usta ogretici olarak basvuru yapicam.saat ucretleri nekadardir. Kursta hafta ici 5 gun sabah 9 aksam 3 arasi diyor.haftada da 30 yapiyor. Alinacak kisileri sinavlami aliyorlar.mudurunde etkisi olurmu

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puanlamaya göre komisyon tarafından alım yapılıyor. kurs saat ücretleri kursun açıldığı güne (hafta içi, hafta sonu), kursun açıldığı saate (gündüz, gece), kursun açıldığı yere (merkez, ceza ve tutukevleri vb.) göre değişiyor.

  2. Gülperi dedi ki:

   Merhaba Ben de Gıda Teknikeriyim de Halk Eğitime başvuru yapicam. Siz ne kursu vereceksiniz. Yani gıda Teknikerleri hangi kursları açabiliyor.

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Gıda teknolojisi alanındaki bazı kurslar için başvurulabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=22&alan=G%C4%B1da%20Teknolojisi

 172. SM dedi ki:

  Merhabalar;
  Öncelikle sorulara verdiğiniz aydınlatıcı cevaplar için teşekkürler. Ben Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim ve iki yıl ücretli ögretmenlik yaptım. geçen sene bransımda yapmadım. Bulunduğum şehirde edebiyat bransında norm fazlası oldugu için tekrar cıkmayacak görünüyor. Alanımda çalışmak istiyorum. Halk eğitim merkezlerinde hangi kurslarda görev alabilirim. Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilme olasılığım var mı tüm yıl boyunca? Ve öğretmen oldugumuz için kaç saat ders verebiliyoruz? Tecrübe etkiliyor mu kabul edilebilmeyi? Belirlizliğin sebebiyet verdiği soru yıgınları için k.bakmayın

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Mezunları Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanında Diksiyon, Osmanlı Türkçesi, Etkili Ve Hızlı Okuma Kursları Açabilir. Usta Öğretici Değerlendirmesinde EK-2 Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki Puanlama Dikkate Alınır. Hizmet Ve İş Deneyimi Toplam Puanı 25 ‘dir Ve Her 1 Yıl İçin 1 Puan (180 İş Günü) Olarak Hesaplanır.
   DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Öğretmen Başvuruları 1. Dönem, 2. Dönem Ve Yaz Dönemi Olarak Alınıyor.

 173. aysel coban dedi ki:

  Geçen yıl Halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak görev yaptım. El ve makine nakışı kalfalık belgesine sahibim. Bu yıl başvuru yapabilir miyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Lisans Ve Ön Lisans Mezunları Dışında Kurs Açmak İçin Ustalık Belgesi, Meslek Lisesi Diploması, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi, 4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi İsteniyor. Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki Belgelerin Puan Karşılıklarına Bakabilirsiniz.

 174. GAMZE Ö. dedi ki:

  Merhaba. Ziraat mühendisiyim ve Adalet mezunuyum. Halk Eğitim merkezinden aldığım bilgisayar işletmenliği sertifikam vardır. Usta öğretici için başvuru yapsam kabul edilebilir miyim bilgisayar işletmenliği için ? Deneyimim yok, ustalık belgem de yok. Teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bahçecilik alanında kurs açmak için başvurulabilir.

 175. Rukiye dedi ki:

  Merhabalar konaklama işletmeciliği lisans mezunuyum. Konaklama ve seyahat hizmetleri alanında pedagojik formasyon eğitimi aldım. Halk eğitim merkezlerinde hangi alanlarda usta öğretici olarak görev yapabilirim? Ayrıca usta öğretici belgesi almam gerekiyor mu? Ve 2018 yılı saat başı ücretler hakkında güncel bilgi verebilir misiniz?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Konaklama ve seyahat hizmetleri alanında kurs açmak için başvuruda bulunabilirsiniz. usta öğretici belgesi gerekmez. halk eğitim merkezlerinde görev alacaklar usta öğretici oryantasyon eğitimi kursuna katılmak zorundadır. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=39&alan=Konaklama%20ve%20Seyahat%20Hizmetleri

 176. ÖZLEM dedi ki:

  Resim bölümü mezunuyum. Formasyon belgesine sahibim aynı zamanda grafik tasarım sertifikam var halk eğitimde öğretmenlik yapabilir miyim? Yapabiliyorsam hangi derslere girebilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   • Resim Sanat Eğitimi Eğitici Öncelik Sıralaması
   • Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Öğretmeni Olarak Atananlar; Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar
   • Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları
   • Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri
   • En Az Lise Mezunu Olup Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Onaylanmış Görsel Sanatlar/Resim Eğitimi Sertifikasına Sahip Olanlar
   • En Az Lise Mezunu Olup, En Az 2 Yıl (Eğitim Öğretim Yılı) Resim Eğitimi Aldığına Veya Resim Eğitimi Verdiğine İlişkin Belgeye Sahip Olanlar

 177. AY dedi ki:

  Merhaba ben çağdaş türk lehçleri mezunuyum halk eğitimde ne tür kurslar verebilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   formasyon belgesi olanlar diksiyon ve osmanlıca kursları açabilir.

 178. Bahar dedi ki:

  Mrb ben 13 senedir kuaforluk yapiyorum .usta ogreticilik belgemde var halk egitiminde egitmenlik yapabilirmiyim . Yapabiliyosamda ne zaman basvurabilirim .

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuru yapabilirsiniz. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerinde göre değişmekle birlikte çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında alınır. başvuru tarihleri halk eğitim merkezlerinin resmi sitelerinde yada kurumun panolarından ilan edilir. http://www.halkegitimkurs.com/2018-2019-halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru/

   1. Nur dedi ki:

    Merhabalar.Ben Rus dili ve edebiyatı mezunuyum.İngilizceden de eğitim sertifikalarım var halk eğitim merkezlerinde görev alabilir miyim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Rus Dili Ve Edebiyata Bölümü Mezunları Formasyon Belgesi Olması Şartı İle Rusça Kursu Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 179. Gunes dedi ki:

  Aile danısmanlıgi yüksek lisans mezunlari halk egitim merkezlerinde ogretmenlik yapabilirmi.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Aile Danışmanlığı Ve Eğitimi Yüksek Lisans Mezunları Aile Danışmanı Kursu Açmak İçin Başvuruda Bulanabilir.

 180. Hatice dedi ki:

  Merhaba , kamu yönetimi lisans mezunuyum ,18 yıldır çini sanatı ile uğraşıyorum ve sertifikam var , eğiticinin eğitimi kursu için de başvuruda bulundum bu belgeyi de alırsam çini kursu açmak için başvurabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Çinicilik ustalık / usta öğreticilik belgesi sahibi olmanız gerekli. ustalık belgeleri mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir.

 181. mustafa dedi ki:

  merhaba, 2 yıldır halk eğitim merkezinde futbol kursu açıyorum,aynı zamanda esnafım şimdiye kadar esnaf olduğum için haftada 10 saatten fazla kurs açamayacağımı söylemişlerdi.Fakat öğrendimki esnaf bağkuru olanlar ssk lı başka işte tam gün çalışabiliyorlarmış, ssklı işe başladıkları bir gün öncesinden bağkura bildirim yapıp dondurma hakkına sahipler o halde ben halk eğitim merkezinden haftada 30 saat kurs açabilirmiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kamu çalışanları öğretmenler için haftalık 10 saat sınır var, bağkur’lu olanlar için haftalık ders saati sınırını bilemiyorum.

 182. Tuğçem dedi ki:

  Merhabalar, mühendislik fakültesi mezunuyum Halk Eğitim bünyesinde hangi kursları açabilirim?
  Birde ilahiyat önlisans öğrencisiyim, Kuran-ı Kerim okuma yazma kursu verebilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Ve Elektrik Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği Bölüm Mezunları Bilişim Teknolojisi Alanında Bazı Kurslarda Görev Alabilir. Bazı Kurslar İçin Program Bilme Şartı Aranır.

   İnşaat Ve Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Mezunları Makine Teknolojisi Alanında Kurslar Açabilir. Bazı Kurslar İçin Program Bilme Şartı Aranır.

   Gıda Mühendisliği Mezunları Gıda Teknolojisi Alanında Kurslar Açabilir.

   İnşaat Ve Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölüm Mezunları İnşaat Teknolojisi Alanında Kurslar Açabilir.

   Kuran-I Kerim Okuma Kursu Eğitici Koşulları Öncelik Sıralaması
   1. Talim Ve Terbiye Kurulunca Yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları”, Göre Atanan,
   A) İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenleri
   B) Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenleri
   2. İlahiyat Fakültesi Mezunları
   3. İmam Hatip Lisesini Bitirmiş Olup İlahiyat Ön Lisans Mezunları
   4. İmam Hatip Lisesi Mezunları
   5. Hafızlık Belgesi Olanlar

   1. Akif dedi ki:

    SSK emeklisi branşında usta öğreticisi olarak çalışamazmı

   2. Hem Kursları dedi ki:

    eğitici şartlarını taşıyanlar başvurabilir. 65 yaş üzerine görev verilmiyor.

   3. Züleyha dedi ki:

    Ben maliye lisans mezunuyum 20 yıla yakın iğne oyası yapıyorum ve iğne oyasında çoğu ders veren öğreticilerden daha üst düzeydeyim kurs açmak için ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

   4. Hem Kursları dedi ki:

    El ve Makina Nakışı ustalık / usta öğreticilik belgesi sahibi olmanız gerekli. ustalık belgesi mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir, önceki öğrenmeler (denklik) yolu ile kurs bitirme belgeleri, mesleğinde çalıştığını gösteren belgeler ile başvurulabilir.

   5. sevde dedi ki:

    Düz lise bitırmiş olup ilahıyat onlisans mezunları kuran kursu açabilirmi

   6. Hem Kursları dedi ki:

    diğer şartları taşıyan aday başvurmamış ise açılabilir.

 183. gökhan dedi ki:

  eğitim fakültesi resim iş öğretmenliği mezunuyum. halk eğitimde görev alabilir miyim? başvuruyu nasıl yapabilirim? kurs nasıl açarım? belli bi tarihleri var mı? cevaplarsanız çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Resim İş Öğretmenliği Lisans Mezunları Sanat Ve Tasarım Alanında Yağlı Boya Resim, Sulu Boya Resim, Guaj Boya Resim, Desen Tasarımı Kurslarını Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

   Usta Öğretici Başvuru Tarihleri Halk Eğitim Merkezlerine Göre Değişmektedir. Çoğunlukla Ağustos Ve Eylül Aylarında Başvurular Alınır. Başvuru Tarihleri Halk Eğitim Merkezlerinin Resmi İnternet Siteleri Yada Kurumdaki Panolardan İlan Edilir. Kurs Açtığınız Saate Göre Ücret Alırsınız, Ek Ders Saat Ücreti Her Altı Ayda Bir Değişir. Haftada En Fazla 40 Saat Kurs Açılabilir.

 184. Tansel dedi ki:

  İyi çalışmalar. Halk eğitimden futbol kursu açmak istiyorum. Öğrenci sayım bi hayli fazla. Gerekli evraklar neler ve haftalık kaç saat ders verebiliyoruz ve ücretlendirme nasıl oluyor. Cevaplar ve ilgilenirseniz memnun olurum.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Atanmış Öğretmen İseniz Halk Eğitim Merkezine Kurs Açmak İçin Aşağıdaki Belgeler İle Başvurulur. Ek Ders Ücreti Karşılığı Kurs Açmak İçin Halk Eğitim Merkezlerinin Usta Öğretici Başvuru Tarihleri Arasında Başvurulur. Başvurular Halk Eğitim Merkezlerine Göre Değişmekle Birlikte Çoğunlukla Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınır.
   Resmi Görevliler İçin Haftada En Fazla 10 Saat, Resmi Görevi Olmayanlar İçin Haftada En Fazla 40 Saat Kurs Açılır. Kurs Saat Ücretleri Öğretmen Ek Ders Ücreti Olarak 6 Ayda Bir Belirlenen Ücrettir.

   ÖĞRETMEN TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK İŞLER

   Kurs Açarken (Hem’e) Verilecek Evrak

   Kurs Açarken (Hem’den) Alınacak Evrak

   Kurs Sonunda (Hem’e) Teslim Edilecek Evraklar

   1.Kurs Açma Dilekçesi

   1.Kurs Defteri

   1.Kurs Defteri

   2.Kursiyer Başvuru Formları

   2.Kurs Çalışma Saatleri Takvimi

   2.Modül Değerlendirme Çizelgesi

   3.Kurs Yıllık Planı

   3.E-Yaygın Şifresi

   3.Yazılı Sınav Kağıtları

   4.Diploma Fotokopisi

   4.Anket Formu

   4.Kurs Sonu Anket  Formu

   5.Kimlik Fotokopisi

   5.Modül Değerlendirme Çizelgesi

   5.Modül Devamsızlık Çizelgesi

   6.Kurs Günleri Ve Saatlerinin Beyanı

   6.Modül Devamsızlık Çizelgesi

    

   7.Okuldan Resmi Yazı

   7.Ek Ders Çizelgesi

    
   1. Hale dedi ki:

    Ben atanmis ingilizce ögretmenim. Okulda haftalık ders saatim ve dyk kursum halk egitimde acacagim kurs saatini etkiler mi? Yani bir haftada okulda girdigim ders saatleri ve halk egitimde actigim kurs saatinin toplami mi 40 i geçemez?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    okul ders saati ile ilgili bilgim yok, halk eğitim merkezlerinde kamu görevlileri haftada kurumlarından izin almak kaydı ile 10 saat kurs açabilir.

 185. Özlem dedi ki:

  Lise çocuk gelişimi ve eğitimi
  Önlisans çocuk gelişimi mezunuyum
  Hem anasınıfında çalışabilir miyim?
  Yada bölümümle ilgili kurs açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   öncelikle alanında lisans mezunları tercih edilir, başvuran olmaması durumunda görev alınabilir.

   0-72 ay 3-6 yaş oyun odası kursu eğitici koşulları.

   1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenleri ve/veya Okul Öncesi Eğitim öğretmenleri görev almalıdır.

   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde, Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmeni ve Okul Öncesi Eğitimi öğretmeni olarak atamaya esas lisans programlarından mezun olanlar görev alabilir.

   3. Kurs programının uygulanmasında öğretmen görevlendirilmesinde ihtiyacın karşılanamaması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergenin 9. Maddesine uygun işlem yapılır.

 186. Hafsa dedi ki:

  Selamün Aleykum imam hatip mezunuyum
  Ve 6 sene resmi bi kursa öğrenci olarak kaldım
  Kurs bitirme belgem var
  Hafızım ama belgem yok kurs acabılır mıyım
  Ikametim bir köyde yasıyorum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kuran-ı kerim okuma kursları açabilirsiniz.
   başvurularda öncelik koşulları:
   1)Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, göre atanan,
   a) İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri
   b) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri
   2. İlahiyat Fakültesi mezunları
   3. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olup İlahiyat ön lisans mezunları
   4. İmam Hatip Lisesi mezunları
   5. Hafızlık belgesi olanlar

   1. Zeynep dedi ki:

    Sadece hafızlık belgesi olan suanda ilkokul okuyan biri kursa açabilir mı

   2. Hem Kursları dedi ki:

    18 yaşından büyük En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak gerekli.

   3. Hafsa dedi ki:

    Kayıtları ne zaman baslıyor
    Cagırılmama gibi bî durum oluyor mu

   4. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişir. çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında alınır. başvuru duyuruları halk eğitim merkezlerinin resmi sitelerinden yada kurumdaki panolardan ilan edilir.

 187. Gül dedi ki:

  Merhaba Kamu yönetimi lisans mezunuyum.Ayrıca bilgisayar işletmenliği sertifikam mevcut.Bu durumda usta öğretici olabilir miyim ve hangi alanda?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kamu Yönetimi Lisans Mezunları Hukuk Alanında Adli Kalem İşleri İle Adli Takip Elemanı Kurslarını Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 188. Dogu dedi ki:

  Merhaba ben Lisans İşletme mezunuyum gerekli programlara hakimim muhasebe programlarında daha önce ticaret lisesinde bitirdim usta öğretici olabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   işletme lisans mezunları muhasebe ve finansman alanında programları bilmek koşuluyla kurs açabilir.

  2. Dogu dedi ki:

   Peki ne kadar maaş alirim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Halk Eğitimde Haftalık Kaç Saat Kurs Açtığınıza, Açılan Kursun Gündüz, Gece, Hafta İçi Veya Hafta Sonu Olmasına, Eğitim Durumuna, Kursun Açıldığı Yere, Ders Saat Ücreti Farklıdır. Ders Saat Ücreti 12,8’den Başlayıp, 19,8’e Kadar Değişir.

 189. Srkn dedi ki:

  Merhaba! 11 nisan 2018 yılında resmi gazetede yayınlanan usta öğretici başvuru değerlendirmesinde lisans+pedagojik formasyon/tezsiz yükseklisans olarak değiştirilmiştir. Sitenizde öncelik sırası hala EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU olarak görünmektedir. 11 nisan 2018 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre sitenizi güncellerseniz güncel ve doğru bilgileri paylaşmış olursunuz.

 190. Funda dedi ki:

  Merhaba ben kalfalık,ustalık, usta öğretici belgesi aldim şimdi ne yapmam lazım öğretmenlik için

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında başvurmanız gerekli. usta öğretici başvuruları çoğunlukla halk eğitim merkezleri tarafından ağustos ve eylül aylarında alınır. başvurular çoğunlukla şahsen yapılır. başvurmak istediğiniz halk eğitim merkezinden bilgi alabilirsiniz.

 191. elif dedi ki:

  merhaba ben ilahiyat önlisans mezunuyum diyanette kkö ve halk eğitimde işaret dili öğreticisi olarak çalıştım oryantasyon belgem var.işitme engelliler için kuran eğitimi verebilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   açabilir diye biliyorum.

 192. dilan dedi ki:

  merhaba ben kocaeli üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği mezunuyum bir yıl ücretli öğretmenlik yaptım ve 3 aylık tatilde de buna devam etmek istiyorum. başvuru yapabilir miyim ya da hangi kurumlara başvuru yapabilirim bilgilendirir misiniz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yaz Dönemi Öğretmen Başvuruları 12-17 Haziran 2018 Tarihleri Arasında https://e-kurs.eba.gov.tr/ adresinden yapılabilir.
   Ücretli Öğretmenlik Başvuruları E-Devlet Sitesinde Yapılıyor. https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu

 193. Selin dedi ki:

  İyi günler .Ben Kafkas Üniversitesi Sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim . Kurumunuzda eğitmenlik yapma şansım var mı ? Daha önce ilkokulda stajyerlik deneyimim var. Yardımcı olursanız sevinirim..

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mezun olduktan sonra okuma yazma kursları için başvuruda bulunabilirsiniz.

 194. Sadiye Öztürk dedi ki:

  Evde elişi yaparak yatırılan sigorta primi ustalık belgesi almak için geçerli olur mu .

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık belgesi alınacak meslekte çalışmışlık gereklidir. meslek koduna bakılıyor.

   1. sevda dedi ki:

    Merhaba Ben meslek lisesi mezunuyum agirlama gida ama Ben halk egitiminde őgretmenlik yapmak icin me yapmam lazim yardimci olur musunuz bilgi verirseniz sevinirim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    gıda teknolojisi alanındaki bazı kurslarda meslek lisesi mezunu olanlar için 3 yıllık meslek deneyimi şartıyla görevlendirme yapılabiliyor. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=22&alan=G%C4%B1da%20Teknolojisi
    usta öğretici başvuru tarihleri çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında halk eğitim merkezlerinin resmi sitelerinden ilan edilir. başvurular çoğunlukla şahsen yapılır.

 195. aysel coban dedi ki:

  4yillik işletme mezunuyum. Kurslardan sertifikalarım var elsanatlari ve giyim alanında .bir yıldır halk eğitimde usta öğreticilik yapıyorum .Nisan’da itibaren usta öğreticilikte ustalık şartı aranıyor. Ustalık belgesini ya da usta öğreticilik belgesini nasıl alabilirim. Ayrıca el ve makine ndann nakisindan kalfalık

  1. Hem Kursları dedi ki:

   4 yıllık işletme mezunları programları bilmek koşuluyla muhasebe ve finansman alanında, pazarlama ve perakende alınında kurslar açabilir. el sanatları alanında belge almak için elinizde kurs bitirme belgeleri, çalışmışlık vb. belgeler ile mesleki eğitim merkezlerine başvuracaksınız. buradaki yazımızı okuyunuz. http://www.halkegitimkurs.com/ustalik-belgesi-alma-kosullari/

 196. aysel coban dedi ki:

  Kurs açmak için alanında ustalık belgesi mı gerekiyor . Kalfalık ile açılabilir mi.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kalfalık belgesi ile kurs açılmıyor, alanında ustalık/usta öğreticilik belgesi sahibi olmak gerekli.

 197. MUSTAFA dedi ki:

  1. Kademe Bocce Antrenörluk belgem var suan Besyo 3. Sinif ogrencisiyim .
  Halk eğitim merkezine Bocce kursu açabilir miyim diye sordm . Oryantasyon belgen olmasi lazm dediler . Ben bu oryantasyon belgesini nasil alabilirm ? Ve kurs acmak istedigim şehir haric baska bir yerden alabilirmiyim bu oryantasyom sertifikasni ? Hangi tarihlerde açılıyor bu oryantasyon kursları lütfen cevaplayin 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinde usta öğretici oryantasyonu eğitimi (40 saat) katılacaksınız. her hangi bir halk eğitim merkezinden alınabilir.

   1. MUSTAFA dedi ki:

    Belirli tarihlerde mi aciliyor yoksa suan istedigim zaman gidip alabiliryim slşu oryantasyon ile ilgili beni biraz detayli bilgilendirin lutfen suan Alabilirmiyim mesela bir hafta icinde

   2. Hem Kursları dedi ki:

    başvuru formu ve istenilen belgeler ile halk eğitim merkezlerine başvurulur. usta öğreticilik şartlarını taşıyanlar komisyon tarafından belirlenir. başvuru formu ve detaylar için buraya http://halkegitimhemkurs.com/usta-ogretici-oryantasyon-kursu-basvuru-formu/ bakınız.

 198. Gülay dedi ki:

  Merhaba meslek lisesi giyim mezunuyum halk eğitimde 9 yildir makine nakislari kursu aciyorum makine nakislarindan ustalık belgesi alabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   18 yaş sonrası 5 yıllık çalışmışlığı SGK-BAĞKUR ile belgeleyerek ustalık sınavlarına katılabilirsiniz. mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunacaksınız.

 199. Kenan Aydoğan dedi ki:

  Merhaba, sınıf öğretmeniyim. Arapça biliyorum halk eğitimdeki yabancılara okuma yazma öğretimi için nasıl başvuru yapabilirim bilgi alabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerinde şahsen yapılıyor.

 200. şermin dedi ki:

  çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunları halk eğitimde hangi kursları açabilir.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bildiğim kadarıyla açabileceğiniz bir kurs bulunmuyor.

   1. Sercan dedi ki:

    Merhabalar bilgisayar öğretmenliği 3. Sınfım halk eğitim de ücretlik öğretmenlik için başvura bilir miyim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    halk eğitim merkezlerine usta öğretici olarak başvurulur. 3. sınıf öğrencileri ön lisans mezuniyetinin yeterli olduğu kurslara başvurabilir. öncelikle lisans mezunu olanlar tercih edilir.

 201. Merve dedi ki:

  Ben Kiz meslek lisesi cocuk gelişimi mezunuyum. İs yeri acma belgesi ve usta ogreticiik yapabilme imkanim diplomamda yaziyor. Suan dada Atatürk üniversitesi açıköğretim fakültesi cocuk gelsimi 2.siniftayim(onlisans) 1 ay sonra mezun olucam. Ücretli ogretmenlik mi yoksa halk egitimde ogretmenlik mi daha iyi. Cok kararsızim. Ben halk egitimde kurs acabiliyor muyum?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Haftalık Görev Alacağınız Ders Saatine Göre Değişir. Ücretli Öğretmenler İçin Haftada En Fazla 30 Saat, Usta Öğreticiler Haftada En Fazla 40 Saat Görev Alabilir.
   Öncelikle Alanında Lisans Mezunları Tercih Edilir, Başvuran Yoksak Ön Lisans Ve Meslek Lisesi Mezunları Tercih Edilebiliyor.

 202. Metin dedi ki:

  Merhaba TFF C sertifikam mevcut.Son yapılan TFF-halk eğitim seminerlerine katıldım. İstanbul’da futbol kursu açmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici başvuruları başvurulacak halk eğitim merkezimin usta öğreticilik başvuru tarihleri arasında şahsen yapılır.

 203. İbrahim dedi ki:

  Merhabalar , MEB 5000 ücretli öğretmeni sözleşmeli olarak atayacağını duyurdu . Aranan şartlar içerisinde MEB’e bağlı kuruluşlarda 540 gün sigorta primi şartı var artı bir kaç şart daha. Sorum şudur ; usta öğreticiler olarak biz de bu alımdan faydalanabilecek miyiz ? Yoksa sadece örgün eğitimde ki ücretli öğretmenler için mi geçerli bu ? Bilgilendirirseniz çok sevinirim , teşekkürler .

  1. Hem Kursları dedi ki:

   sadece ücretli öğretmen olarak çalışanlar için geçerli.

 204. Emine dedi ki:

  Merhaba, İlahiyat önlisans mezunuyum, kuran kursu öğreticiliği belgem var, halk eğitimde kuran kursu öğreticiliği yapmak için ne yapmam gerekiyor, yardımcı olursanız sevinirim hocam, samsun ilkadım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında kurumlara şahsen başvurulur. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerinde göre değişmekle birlikte çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında alınır. yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri de bulunabilir.

 205. nuran dedi ki:

  Iyi gunler ben gida teknolojisi onlisans mezunuyum bulundugum ilde halk egitim merkezi bunyesinde oryantasyon alarak hangi alanlarda usta ogreticilik yapabilirim yardimci olurmusunuz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Gıda Teknolojisi Ön Lisans Mezunları, Gıda Teknolojisi Alanında Ekmek Üretimi, Beyaz Peynir Üretimi, Et İşleme Ve Reyon Elemanı Vb. Kurslarda Görev Alabilir.

 206. Onur dedi ki:

  Merhabalar beden egitimi spor yoneticiligi ogrencisiyim,bir spor dalinda su an kurs acabilir miyim,ya da mezun olduktan ve formasyon aldiktan sonra hangi branslarda kurs acabilirim acaba?Donus yaparsaniz sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Spor Alanındaki Bazı Kurslarda Öğretmen Olarak Atanabilecek Olanlara Görev Verilebilir. Bazı Kurslar İçin 1. Seviye Antrenörlük Belgesi, Bazı Kurslarda 2. Seviye Antrenörlük Belgesi İstenir.

   Koşarak Oryantiring Gençler:
   Öncelik Sıralaması:
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” Na Göre Aylık Karşılığı Ders Okutacak Beden Eğitimi Alan Öğretmenleri,
   2. Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi İle Türkiye Oryantiring Federasyonundan Yardımcı Antrenörlük Veya Antrenörlük Belgesini Almış Tüm Alan Öğretmenleri,
   3. Milli Eğitim Bakanlığınca Açılmış Mahalli Veya Merkezi Hizmetiçi Eğitim Kurslardan “Oryantiring Kursu” Veya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Yaygın Eğitim Kurs Programlarından “Oryantiring Eğitimciliği Kursu” Nu Başaranlara Verilen Kurs Belgesi Programları Olan Öğretmenler, Görev Alabilirler.
   4. Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi İle Türkiye Oryantiring Federasyonundan Yardımcı Antrenörlük Veya Antrenörlük Belgesini Almış Usta Öğreticiler,

   Masa Tenisi

   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlardan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar (Federasyon Tarafından Senelik Vize İşlemi Yapılmış Olması Gerekmektedir),
   2. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Bu Alana Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlardan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Masa
   Tenisi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar (Federasyon Tarafından Senelik Vize İşlemi Yapılmış Olması Gerekmektedir),
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları, Öğretmen/Eğitimcilerden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar (Federasyon Tarafından Senelik Vize İşlemi Yapılmış Olması Gerekmektedir),
   4. Beden Eğitimi Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlilerinden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar (Federasyon Tarafından Senelik Vize İşlemi Yapılmış Olması Gerekmektedir).
   5. En Az Lise Mezunu Olup Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar (Federasyon Tarafından Senelik Vize İşlemi Yapılmış Olması Gerekmektedir).

   Okçuluk

   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına” Göre Atanan Beden Eğitimi Alan Öğretmenleri Veya Okçu Antrenörlük Belgesine Sahip Olan Öğretmenler,
   2. Okçuluk Hakemliği Yapan Öğretmenler,
   3. Türkiye Okçuluk Federasyonundan Güncel En Az 1.Kademe Antrenörlük Belgesini Almış Olanlar

   Pilates Eğitimi

   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlardan Türkiye Cimnastik Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 1. Kademe Eğitmenlik Belgesine Sahip Olanlar,
   2. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlardan Türkiye Cimnastik Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 1. Kademe Eğitmenlik Belgesine Sahip Olanlar,
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları, Öğretmen/Eğitimcilerden Türkiye
   Cimnastik Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 1. Kademe Eğitmenlik Belgesine Sahip Olanlar,
   4. Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlilerinden Türkiye Cimnastik Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 1. Kademe Eğitmenlik Belgesine Sahip Olanlar,

   Tekvando Beyaz Kuşak

   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlardan Türkiye Taekwondo Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   2. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Bu Alana Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlardan Türkiye Taekwondo Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve
   Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları/Fakülte Mezunları Öğretmen/Eğitimcilerden, Türkiye Taekwondo Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   4. Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlilerinden, Türkiye Taekwondo Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   5. En Az Lise Mezunu Olanlardan Türkiye Taekwondo Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Taekwondo Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlardan O Yıla Ait Vizesini Yaptırmış Olanlar,
   6. Millî Sporcu Belgesi İle En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi Alanlar

   Tenis 13-15 Yaş

   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ’Na Göre Aylık Karşılığı Ders Okutacak Beden Eğitimi Alan Öğretmenleri,
   2. Türkiye Tenis Federasyonu’ndan Onaylı En Az 2.Seviye Tenis Antrenörlük Lisansı Sahibi Son Dönem Gelişim Seminerine Katılmış Ve Vizesini Yaptırmış Öğreticiler,

   Vücut Geliştirme Ve Fitness Kurs Programı

   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlardan, Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Vücut Geliştirme Ve Fitness Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   2. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlardan, Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Vücut Geliştirme Ve Fitness Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları/Fakülte Mezunu Öğretmen/Eğitimcilerden, Türkiye
   Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   4. Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlilerinden, Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Vücut Geliştirme Ve Fitness Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   5. En Az Lise Mezunu Olup Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Vücut Geliştirme Ve Fitness Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar

   Step Aerobik Eğitimi Aerobik
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlardan Türkiye Cimnastik Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel
   Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   2. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Bu Alana Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlardan Türkiye Cimnastik Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları, Öğretmen/Eğitimcilerden Türkiye Cimnastik Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   4. Beden Eğitimi Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlilerinden Türkiye Cimnastik Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   5. En Az Lise Mezunu Olanlardan Türkiye Cimnastik Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,

   Kick Boks Beyaz Kuşak
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına” Göre Atanan Beden Eğitimi Alan Öğretmenlerinden Kick Boks Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   2. Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığından Veya Türkiye Kick Boks Federasyonundan Antrenörlük Belgesini Almış O Yıla Ait Vizeli Ve En Az 1.Kademe Yardımcı Antrenör Olan Öğreticiler,
   Antrenör Vizesinin Her Yıl Onaylandığına Dair Kick Boks Federasyonundan Yazılı Olarak Teyidinin Talep Edilmesi Gerekmektedir.

   Judo Beyaz Sarı Kuşak
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ’Na Göre Aylık Karşılığı Ders Okutacak Beden Eğitimi Alan Öğretmenleri,
   2. Yukarıda Belirtilen Şartlara Uygun Öğretmenin Olmadığı Durumlarda Türkiye Judo Federasyonundan En Az 1.Seviye Antrenörlük Belgesini Almış O Yıla Ait Vizeli Antrenör Veya Hakem Olan Öğreticiler, (Judo Federasyonundan Antrenörlük Belgesinin Veya Hakemlik Belgesinin Vizeli Olup Olmadığının Teyidinin Alınması Gerekmektedir.)

   Halter Büyükler
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ’Na Göre Aylık Karşılığı Ders Okutacak, Spor Alanında Eğitim Almış, Uzmanlık Veya Seçmeli Dersi Halter Olan Beden Eğitimi Öğretmenleri,
   2. Yukarıda Belirtilen Şartlara Uygun Öğretmenin Olmadığı Durumlarda Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin Veya Türkiye Halter Federasyonunun Antrenörlük Belgesini Almış Ve Bu Durumunu Halter Federasyonundan Almış Olduğu Yazı İle Belgelendirmiş Olanlar,

   Futbol 10-11 Yaş
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ’Na Göre Aylık Karşılığı Ders Okutacak Futbol Alanında Eğitim Almış, En Az “Tff Grassroots C” Lisansı Sahibi Ve Son Dönem Gelişim Seminerine Katılmış Olanbeden Eğitimi Öğretmenleri,
   2. En Az “Tff Grassroots C” Lisansı Sahibi Ve Son Dönem Gelişim Seminerine Katılmış Olan Öğreticiler,
   3. Çocuk Futbolu Sertifika Belgesi Olanlar,

   Eskrim 10-11 Yaş

   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ’Na Göre Aylık Karşılığı Ders Okutacak, Spor Alanında Eğitim Almış, Uzmanlık Veya Seçmeli Dersi Eskrim Olan Beden Eğitimi Öğretmenleri,
   2. Yukarıda Belirtilen Şartlara Uygun Öğretmenin Olmadığı Durumlarda Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin Veya Türkiye Eskrim Federasyonundan 2. Kademe Antrenörlük Belgesini Almış Beden Eğitimi Öğretmenleri,
   3. Yukarıda Belirtilen Şartlara Uygun Öğretmenin Olmadığı Durumlarda Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin Veya Türkiye Eskrim Federasyonundan 2. Kademe Antrenörlük(Güncel Ve O Yıla Ait Vizeli) Belgesini Almış Olanlar,

   Deniz Kanosu Eğitimi
   1. Atama Ve Ders Okutma Esaslarına” Göre Atanan Beden Eğitimi Alan Öğretmenleri,
   2. Yaygın Eğitim Kurumunun 1. Maddeye Uygun Kadrolu Öğretmeni Bulunmadığı Durumda Örgün Eğitimdeki Aynı Maddeye Uygun Atanmış Branş Öğretmenleri,
   3. Usta Öğretici; Spor Eğitim Daire Başkanlığı Veya Türkiye Kano Federasyonu’ndan Kano Antrenörlük Belgesi Sahibi Ve Son Yılın Vizesini Almış Antrenörler

   Bocce Başlangıç Düzeyi Kurs Programı
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına” Göre Atanan Beden Eğitimi Alan Öğretmenleri,
   2. Yukarıda Belirtilen Şartlara Uygun Öğretmenin Olmadığı Durumlarda Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonundan(Tbbdf) En Az 1.Kademe Antrenörlük Belgesini Almış Olanlar(O Yıla Ait Tbbd Federasyonundan Vizeli Olanlar),

   Bisikletle Oryantiring
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ’Na Göre Aylık Karşılığı Ders Okutacak Beden Eğitimi Alan Öğretmenleri,
   2. Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi İle Türkiye Oryantiring Federasyonundan Yardımcı Antrenörlük Veya Antrenörlük Belgesini Almış Tüm Alan Öğretmenleri,
   3. Milli Eğitim Bakanlığınca Açılmış Mahalli Veya Merkezi Hizmetiçi Eğitim Kurslardan “Oryantiring Kursu” Veya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Yaygın Eğitim Kurs Programlarından “Oryantiring Eğitimciliği Kursu” Nu Başaranlara Verilen Kurs Belgesi Programları Olan Öğretmenler, Görev Alabilirler.
   4. Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi İle Türkiye Oryantiring Federasyonundan Yardımcı Antrenörlük Veya Antrenörlük Belgesini Almış Usta Öğreticiler,

   Bilek Güreşi Kurs Programı
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlardan Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Bilek Güreşi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   2. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlardan Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Bilek Güreşi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil
   Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunu Öğretmen/Eğitimcilerden, Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Bilek Güreşi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   4. Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlilerinden, Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Bilek Güreşi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   5. En Az Lise Mezunu Olup Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Bilek Güreşi Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar

   Badminton
   1. Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlardan Türkiye Badminton Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Badminton Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   2. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Beden Eğitimi Alanı Öğretmeni Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlardan Türkiye Badminton Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Badminton Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları, Öğretmen/Eğiticilerden Türkiye Badminton Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Badminton Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   4. Beden Eğitimi Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlilerinden Türkiye Badminton Federasyonu Veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Tarafından Verilen En Az 2. Kademe Badminton Antrenörlük Belgesine Sahip Olanlar,
   5. Yukarıda Belirtilen Şartlara Uygun Öğretmenin Olmadığı Durumlarda Gençlik Hizmetleri Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin Veya Türkiye Badminton Federasyonundan
   En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesini Almış Olanlar,

 207. Hanzade dedi ki:

  Merhaba 2 yillik Saglik kurumlari isletmeciligi 4 yillik isletme ve 2 yillik is guvenligi ve sagligi mezunuyum. Isg c sinifi uzmanim . Ancak 12 yildir havacilik sektorunde kabin memuruyum. Su anda kabin amiri olarak ozel bir havayolu sirketinde calismaktayim. H.e.m de sektor tecrubeme istinaden egitim verebilir miyim. Ya da bu konuda ustalik belgesi alabilir miyim. Tesekkur eder iyi calismalat dilerim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İşletme Lisans Mezunları, Pazarlama Ve Perakende Alanında Kasiyer, Satış Görevlisi.
   Muhasebe Ve Finansman Alanı Programları Bilmek Koşuluyla
   Bilgisayar Destekli Muhasebe
   Temel Muhasebe
   Ön Muhasebe

 208. Nihal dedi ki:

  Merhabalar bilim tarihi bölümü mezunuyum aynı zamanda pedegojik formasyon sertifikam var. Ayrıca açık öğretim sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü bitirdim. Usta öğreticilik yapabilirmiyim?hangi branşlarda derse girebilirim? Teşekkürler…

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Hasta Kabul İşlemleri Kursu Kaldırıldığı İçin (Eylül 2017 Tarihinde Kaldırıldı) Açabileceğiniz Bir Kurs Bulunmuyor. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Ve Ön Lisans Mezunları Hasta Kabul İşlemleri Kursu Açabiliyordu. Bilim Tarihi Bölümü İle İlgili Bildiğim Kadarıyla Bir Kurs Bulunmuyor. Bölüm Mezunları Tarih Öğretmenliği Yapabiliyorsa Destekleme Ve Yetiştirme Kursları İçin Ücretli Öğretmen Başvurusu Yapılabilir.

 209. furkan dedi ki:

  slm .Ben önlisans mezunuyum oryantasyon belgem var.Halk eğitimden 120 saat lik işaret dili sertifası aldım
  bu sertifikayla branşta usta öğretici olabilirmiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Türk İşaret Dili Kursunu 200 Saat Süreli İşaret Dili Öğretici Ve Tercüman Eğitimi Kursunu Tamamlayanlar Açabiliyor.
   Kursa Katılım Koşulları:
   1. Ön Lisans Veya Lisans Mezunu Olmak.
   2. İşitme Engellilerle İletişim Kurabilecek Bedensel Ve Fiziksel Yeterliğe Sahip Olmak.
   3. 18 Ocak 2011 Tarihli Ve 27919 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması Ve Uygulamasına Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” Değişikliğinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde Programı Bakanlıkça Hazırlanan İşaret Dili Kursuna Katılarak Belge Almış Olmak.

  2. elfin dedi ki:

   merhaba peki ilahiyat önlisans mezunu ve işaret dili tercümanlık sertifikası ile iştme engellilere kuran eğitimi verilebilirmi

   1. Hem Kursları dedi ki:

    işitme engeliler için kuran kursu modülü olmadığı için kesin bir şey söylenemem. mantıken verilebilmesi gerekir.

 210. Neşe Girgin dedi ki:

  Merhaba , Halk Eğitim Merkezinden alınan Etkili ve Hızlı Okuma sertifikası ile Halk Eğitim Merkezlerinde bu alanda kurs açılabiliyor mu ?
  Diğer sorum ; Üniversiteye Hazırlık ve Destekleme, Yetiştirme kurslarını açmak için Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya formasyon almak şart mıdır ?

  Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   sertifika ile kurs açılmıyor.
   kursu; Yükseköğretim programlarının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca alınan 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararına göre belirtilen Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlardan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, eğitim fakültelerinden mezun olup, Kişisel Gelişim alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar veya ilgili sertifika eğitimlerini belgelendiren öğretmenler görev almalıdır.
   DYK kursları için öğretmen olarak atanmış yada atanma koşullarını taşıyanlar açabiliyor.

  2. N26 dedi ki:

   Merhaba, Halk Eğitim Merkezlerinde sözleşmeli öğretmen ve ücretli çalışan usta öğreticinin sağlaması gereken şartlar aynı mı? Örneğin Usta Öğretici olarak Okuma Yazma kursunu , Sınıf Öğretmenliği Ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Mezunları açabiliyor. Halk Eğitim Merkezinde Okuma Yazma kursu açacak sözleşmeli öğretmen de bu şartları sağlamak zorunda mı ? Teşekkürler .

   1. Hem Kursları dedi ki:

    eğitici şartları aynı.

   2. Zeliha turkekul dedi ki:

    Lise resim bolumu bitirdim kurs acabilirmiyim ve ustaogreticilik belgesi aldim.Artik oryantasyon belgeyem de var. Resim de acmak istiyor ama univetsite mezun degilim yardimci olurmusunuz tesekkurler

   3. Hem Kursları dedi ki:

    Resim Kursu Eğitici Öncelik Sıralaması
    1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre, Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Öğretmeni Olarak Atananlar; Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
    2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,
    3. Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
    4. En Az Lise Mezunu Olup Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Onaylanmış Görsel Sanatlar/Resim Eğitimi Sertifikasına Sahip Olanlar,
    5. En Az Lise Mezunu Olup, En Az 2 Yıl (Eğitim Öğretim Yılı) Resim Eğitimi Aldığına Veya Resim Eğitimi Verdiğine İlişkin Belgeye Sahip Olanlar

 211. Aysun dedi ki:

  Merhaba ben Otobüs kaptanlığı ön lisans mezunuyum. Halk eğitimde kurs verebilirmiyim acaba? Daha önce de Radyo ve televizyon yayıncılığı okumuştum. Herhangi birinden kurs verebilirmiyim? Bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ön lisans mezunları kısa film yapımı kursu açabiliyor.

 212. suna dedi ki:

  Selamun aleykum Bn İ.H.l mezunuyum işaret dili sertifikam var 4-6yas cocuk egitim ve gelisim +hafizlik belgem var bn engelleilere kuran _ı kerim okuma kursu açmak içn ne yapmaliyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici başvuru tarihlerinde halk eğitim merkezlerine şahsen başvurulur. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında alınır, yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri olabilir. işitme engelliler için kuran-ı kerim kursu için İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi kurs belgesi isteyebilirler.

 213. Football coach1996 dedi ki:

  Açıktan lise okuyorum TFF grassroots c lisansım var doğuda halk eğitimde kurs açabilirmiyim kadroya girme şansımda var mı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   son gelişim seminerine katılmış olanlar kurs açabiliyor. kadrolu usta öğretici olmak için öğretmenlik atama şartlarını taşımak gereklidir.
   En az “TFF Grassroots C” lisansı sahibi ve son dönem gelişim seminerine katılmış olan öğreticiler

 214. Melek dedi ki:

  Merhabalar, felsefe mezunuyum ve formasyonum var. 5 yıldır da ücretli özel eğitim ve sınıf Öğretmenliği yapiyorum. Halk eğitimden kurs açabiliyor muyum?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvuru yapabilirdiniz. 1. dönem başvuruları 12-17 Eylül 2017 tarihinde, ikinci dönem başvuruları 30 Ocak 2018
   06 Şubat 2018 tarihinde alındı, yaz dönemi başvuruları 12-17 Haziran 2018 tarihinde alınacak.

   1. Melek dedi ki:

    Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Ücretli öğretmenlik yaparken halk eğitimden
    Okuma yazma kursu gibi başka kurslarda açabiliyor muyum? Ya da sertifikamın olduğu başka alanda kurs açabilir miyim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    okuma yazma kursunu Sınıf Öğretmenliği Ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Mezunları açabiliyor.

   3. Peri dedi ki:

    İşletme lisans ve halkla ilişkiler yüksek lisans (tezli) mezunuyum hangi kursları açabilirim acaba

   4. Hem Kursları dedi ki:

    işletme lisans mezunları
    muhasebe ve finansman alanı
    bilgisayar destekli muhasebe, genel muhasebe, ön muhasebe vb.
    pazarlama ve perakende alanı
    reyon görevlisi, kasiyer vb.

  2. Dyg dedi ki:

   Bu sekilde ogretmenligi nasil yapiyosnz. Bende fen mezunuyum

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
    a) Türk vatandaşı olmak.
    b) 18 yaşını doldurmuş olmak.
    ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
    belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
    süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
    Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
    dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
    edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
    kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
    d) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
    e)Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.
    (2) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak
    değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür
    yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat
    boyuöğrenmekurummüdürüilebirörgüneğitimkurummüdüründenoluşankomisyontarafınd
    anyapılırvemülkiidare amirinin onayına sunulur.
    (3) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim
    müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan
    örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum
    müdürlüklerine yapılır.
    (4) Başvuruda bulunacaklardan;
    a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten Başvuru dilekçesi,
    b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas
    olan belgelerin aslı ve fotokopileri istenir.
    (5) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:
    a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru
    Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında
    tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
    b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.
    c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden
    görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda,
    kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve
    işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.
    ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar
    için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

 215. Çağla Çoban dedi ki:

  Merhaba, Bilgisayar programcılığı önlisans mezunuyum. Bilişimle iligili bi programda eğitimci olarak yer almam için ne yapmam lazım ? bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında şahsen başvuruda bulunacaksınız. usta öğretici başvuruları çoğunlukla ağustos, eylül aylarında alınır, yıl boyunca usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri bulunabilir.

 216. Bilge dedi ki:

  Merhaba ben mimarlık fakültesi endüstri ürünleri tasarımı bölümü lisans mezunuyum bilgisayar destekli tasarım ve çizim (autocad,3D max ve yan programlar) eğitmenliği ni özel kurslarda yapmaktayım .Halk eğitim merkezinde bu görevi yapabilirmiyim.?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim Kursu Açma Şartları

   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre:
   A. Makine Teknolojisi Alanı,
   B. Tasarım Teknolojileri Alanı,
   C. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı,
   D. Metal Teknolojisi Alanı,
   E. Plastik Teknolojisi Alanı,
   F. Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı,
   G. Sanat Ve Tasarım Alanı,
   H. Gemi Yapımı Alanı,
   İ. İnşaat Teknolojisi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar,
   Öğretmen Bulunamaması Durumunda Bu Alanlarda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,

   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Makine Teknolojisi Alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Plastik Teknolojisi Alanı, Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı, Sanat Ve Tasarım Alanı, Gemi Yapımı Alanı, İnşaat Teknolojisi Alanı, Tasarım Teknolojileri Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
   3. Makine Teknolojisi Alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Plastik Teknolojisi Alanı, Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı, Sanat Ve Tasarım Alanı, Gemi Yapımı Alanı, İnşaat Teknolojisi Alanı, Tasarım Teknolojileri Alanlarında/Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,

   Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım Kursu

   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre:
   A. Makine Teknolojisi Alanı,
   B. Tasarım Teknolojileri Alanı,
   C. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı,
   D. Metal Teknolojisi Alanı,

   E. Plastik Teknolojisi Alanı,
   F. Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı,
   G. Gemi Yapımı Alanı,
   H. İnşaat Teknolojisi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar,
   Öğretmen Bulunamaması Durumunda Bu Alanlarda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Makine Teknolojisi Alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Plastik Teknolojisi Alanı, Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı, Sanat Ve Tasarım Alanı, Gemi Yapımı Alanı, İnşaat Teknolojisi Alanı, Tasarım Teknolojileri Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
   3. Makine Teknolojisi Alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Plastik Teknolojisi Alanı, Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı, Sanat Ve Tasarım Alanı, Gemi Yapımı Alanı, İnşaat Teknolojisi Alanı, Tasarım Teknolojileri Alanlarında/Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,

   1. bilge dedi ki:

    Teşekkür ederim.Peki bu durumda izleyeceğim yol ne olmalıdır.Usta öğreticilik sınavlarına mı girmem gerekir?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    bu tür kurslarda usta öğretici belgesi bulunmuyor. Endüstri Ürünleri Tasarım Mezunları (Lisans)
    3d Studio Max Kursunu Adobe Photoshop, 3d Studio Max Ve E-Ray Programlarını Bilmek Koşuluyla Açabilirler.

 217. Mert dedi ki:

  Hocam selamlar. Besyo 4. Sınıfım step aerobik kursu açabiliyor muyum . Resmi her hangi bir belgem yok ama ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   en az 2. kademe antrenörlük belgesi sahipleri açabilir. türkiye jimnastik federasyonundan.

   1. Mert dedi ki:

    Peki 4. Sınıf olanlar açabiliyor demiştiniz daha öncebelge olmadan ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    kurslarda usta öğretici başvuru şartları güncellenebiliyor, başvuru şartları değişebiliyor.

  2. Cahit Bond dedi ki:

   Lise Elektrik Elektronik mezun uyum.Ayrıca Lisans Kamu Yönetimi ve Adalet önlisans diplomaların var.Oryantasyon kursuna katılabilir miyim.Başvuru yapmıştım mesaj gelmiş kurs tarihine dair.Bi de kurs ücreti var mi varsa ne kadar .😊

   1. Hem Kursları dedi ki:

    mesaj geldiğinde göre katılabilirsiniz demektir. kurslar çoğunlukla ücretsiz olarak açılır, kesin bilgi için başvurduğunuz halk eğitim merkezine sorunuz.

 218. Iibf dedi ki:

  Merhabalar. İsletme lisans mezunuyum. Ayni zamanda. Pedagojik formasyon alarak pazarlama ve parakende öğretmeni oldum. Halkegitimlerde hangi kurslari açabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İşletme Lisans Mezunları Programları Bilmek Koşuluyla Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurslar Açabilir.
   Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu Luca, Mikro Ve Logo
   Ön Muhasebe Kursu, Nebim, Eta,Mikro, Logo
   Temel Muhasebe, Eta

   Pazarlama Ve Perakende Alanında, Kasiyer, Reyon Görevlisi, Satış Görevlisi Kursları Açabilir.

 219. Akın dedi ki:

  Merhaba iktisat mezunuyum hayat boyu öğrenme drama 144 saatlik belgem var özel okullarda çalıştım usta öğretici belgesi ile kurs açabilirmiyim bazı yerler eğitmenlik belgesi istiyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Halk Eğitim Merkezlerinde Drama Kursunu Aşağıdaki Şartları Taşıyanlar Açabiliyor.
   Türk Dili Ve Edebiyatı Veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk) Alanları Öğretmenleri; Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar
   Türk Dili Ve Edebiyatı Veya Eğlence Hizmetleri (Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk) Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,
   Türk Dili Ve Edebiyatı Veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk) Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Atanan Tüm Alan Öğretmenlerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Olan Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Drama Kursunu Tamamlamış Olanlar Veya Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk Alanlarında Eğitim Aldığını Ya Da Lisans Veya Lisansüstü Öğrenimleri Sırasında Drama Dersi Aldığını Belgelendirenler

 220. Nur dedi ki:

  İyi günler ben 2 yıllık mezunum diplomam ve ustalık belgem var halk eğitime usta öğretici başvurusunda bulunucam.gerekli evraklar nedir? Sadece diplomam ve ustalık belgem yeterlımı.bilgi verrmısınız?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici başvuru belgelerine linkten bakabilirsiniz. http://www.halkegitimkurs.com/halk-egitim-kadrosuz-usta-ogretici-basvuru-formu/

   1. Nur dedi ki:

    Peki eğer alanımda usta öğretici yoksa ben kadrolu olarak başlayabilir miyim? Öyle bir imkan var mı

   2. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğreticiler kadrolu olarak çalışmıyor, halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında alınan alandaki başvurular değerlendirilir, başvuranlar arasında seçim yapılır.

 221. Sezer dedi ki:

  Selam aleyküm ben 2. Kademe antrenörlük belgem var Çalışma yerim var yapacağım sporla ilgili gerekli malzemeler hepsi mevcut ama halk eğitim merkezindeki sporla ilgili kişi bana dedi bu branştan kurs açmıyoruz ne yapmayalım bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim ???

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinde kurslar taleplere göre açılıyor, bir kursun açılması için en az 12 kişilik grup oluşması gereklidir. kursiyerleri kendiniz bulabilirsiniz halk eğitim merkezine kurs açılması talebinde bulunabilirler, yada kursa açan başka bir halk eğitim merkezine başvuracaksınız.

 222. Nur dedi ki:

  Merhaba.. Kpss olmadan halk egitim de meslek alanina göre kadroya girilebiliyor mu? Yoksa her sartta Kpss gerekli mi?
  Kadro açıldığında Kpss ile alim yapılıyor yazmissiniz yukarida.
  Kadro açıldığını onceden ogrenebiliyor muyuz?
  Teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   öğretmen ataması yapıldığında tercih olarak halk eğitim merkezleri yapılabilir.

 223. Mehmet Can Aslan dedi ki:

  Merhaba 2 tane diksiyon sertifikam var kursu açabilir miyim ayrıca kamu yönetimi lisans mezunuyum hangi kursları açabilirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kamu Yönetimi Lisans Mezunları Hukuk Alanında Adli Kalem İşleri, Adli Takip Elemanı Kurslarını Açabiliyor.
   Diksiyon Kursunu Türk Dili Ve Edebiyat, Radyo Ve Televizyon, Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmenliği, Türk Halk Bilimi Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü, Radyo Televizyon Ve Sinema Lisans Mezunu Öğretmenlik Bölümü Dışında Formasyon Belgesi Sahipleri Açabilir.

 224. Özgürdenizz dedi ki:

  Merhabalar beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum ve havuzda halk eğitime bağlı yüzme hocalığı yapıyorum ücretli usta öğretici olarak gözüktüğüm için 5000 ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmen olarak atanması başvurusunda bulunabilecekmiyim yani kısacası okullardaki ücretli öğretmenle ücretli usta öğreticinin bir farkı varmı?? Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ücretli öğretmenler ile usta öğreticiler farklı, henüz yasal düzenleme yapılmadı, tam şartlar belli değil.

   1. Özgürdenizz dedi ki:

    Peki farklarını sorabilirmiyim ??

   2. Hem Kursları dedi ki:

    yönetmelikleri farklı.

 225. Deniz dedi ki:

  Merhaba, okuma yazma kursu bu dönem açılacak mı? Açılacak ise sınıf öğretmeni olarak ne zamana kadar başvuru yapabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   okuma yazma kursları halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca açılabiliyor. görev almak istediğiniz halk eğitim merkezinde ihtiyaç varsa alım yapılır, başvurular şahsen halk eğitim merkezlerine yapılır.

   1. Deniz dedi ki:

    Halk egitimde hangi birime basvuru yapılıyor ve ihtiyaç oldugu nerede yayımlanıyor ? Tesekkurler.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    halk eğitim merkezleri çoğunlukla resmi sitelerinde usta öğretici alımlarını duyurur, başvurular kurum müdür veya müdür yardımcılarına yapılabilir.

 226. Nur dedi ki:

  İyi günler tekstil bölümü ö lisans mezunuyum.dikiş le alakalı kurs açabilir miyim? Ayrıca maaşlar ne kadar ? kadrolu be kadrosuz değişiyormu? Bilgi verirmisiniz😊

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tekstil teknolojisi alanındaki trikotaj vb. kursları açabilirler.

   1. Esra dedi ki:

    Merhaba bende tekstil mezunuyum,şimdiye kadar giyim kursu veriyordum ancak yeni sistem ile lise ve önlisans da gördüğüm tüm dersler,giyim üzerine olmasına rağmen veremiyorum burada bir yanlışlık yok mu?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Giyim Kurslarında Tekstil Mezunları Görev Alamıyor. Giyim Üretim Teknolojisinde Aşağıdaki Kurslar İçin Başvurulabiliyor.
    Tekstil, Tekstil Tasarımı Ön Lisans Mezunları Stilistlik
    Tekstil Teknolojisi Ön Lisans, Tekstil Konfeksiyon Lise Mezunları Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı
    Tekstil Ve Moda Tasarım, Moda Ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı Ön Lisans Mezunları Kadın Giysileri Artistik Çizim
    Tekstil Teknolojisi Ön Lisans, Tekstil Lise Mezunları Bilgisayarlı Modelistlik
    Kursları İçin Başvurabiliyor.
    Tekstili Teknolojisi Alanındaki Kurslar İçin De Başvurulabilir.

 227. btyyy dedi ki:

  merhaba bocce 1. kademe antrenörlüğüm var. hala üniversitede öğrenim görüyorum kurs açmam için 1. kademe belgem yeterli olur mu ekstra bi belge talep ediyorlarmı bunu öğrenebilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bazı spor kursları için 1. kademe yeterli olurken, bazı kurslarda yeterli olmuyor.

   1. btyyy4333 dedi ki:

    yani yeterli olur mu 1. kademe , buna müdür mü karar veriyor istese 1. kademeden alabilir mi

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Açılacak Kursa Göre Değişir, Örnek Judo Beyaz Kuşak Kursu İçin 1. Seviye Antrenörlük Belgesi İle Şuanda Açılabilmekte İken, Badminton İçin En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi İstenir, Eğitici Şartları Güncellenen Kurslarda 2. Kademe Antrenörlük Belgesi İstenmeye Başlandı.

   3. KursSoru dedi ki:

    Merhabalar ben Bilgisay destekli muhasebe kurau açtım ama çalışmadığım halde 30 stlik giriş yapıdı sanırım, 40 st diye değiştirilebilirmi? Ve kaç ayda bitiyor ortalama olarak bilginiz var mı?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    sistemdeki güncelleme süresi geçtikten sonra değiştirilemez. kursun toplam eğitim süresi 304 saat, haftada kaç gün günde kaç saat açıldığına göre süresi değişir.

   5. KursSoru dedi ki:

    Teşekür ederim, peki ilk defa kurs açan birinin haftalık 40 saat kurs açmasına engel teşkil edecek bir kural varmı? Çünkü ilk kez açtığımız için en fazla 30 sattli açabiliriz dediler?

   6. Hem Kursları dedi ki:

    yönetmelik haftada en fazla 40 saat, günde en fazla 8 saat der.
    Ders Görevi İle Görevlendirilen Uzman Ve Usta Öğreticilerin Günlük Çalışma Süresi En Fazla Sekiz Saattir. Müdür, Cumartesi-Pazar Günleri De Dâhil Olmak Üzere Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilere Günün 07.00 İle 24.00 Saatleri Arasında Görev Verebilir. Bu Çalışma Süresi Haftada 40 Saati Geçemez.

 228. Münevvere dedi ki:

  Merhaba ben ön lisans çocuk gelişimi mezunuyum halk eğitim merkezinde okuma yazma kursu verebilirmiyim bunun için almam gereken belge veya kurs varmı tesekkurler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Sınıf Öğretmenliği Ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Mezunları Okuma Yazma Kursu Açabilir.

 229. Yusuf levent dedi ki:

  Öncelikle her yoruma cvp verdiğiniz için teşekkürler
  Ben site müdürü olarak bir küme evlerinde çalışıyorum sıhhi tesisat egitim i almak istiyorum fakat HEM gittiğimde bu branştan sigorta istiyorlar benim sigortam bu meslek kodunda değil diye olmuyor .Ben bu egit imi nsl alabilirim yardımınız için teşekkür ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bazı kurslarda kursa katılmak için alanında meslek lisesi mezunu olmak, meslek yüksek okulu yada fakülte mezunu yada öğrencisi olmak, yada en az okur yazar olup meslek dalında en az 6 ay çalışmış olmak yada çalışıyor olmak şartları bulunuyor.

 230. Büşra hoca dedi ki:

  Merhaba. Ben sınıf öğretmeniyim. Hangi kursları açabilirim. Ayrıca 2. Dönem okuma yazma kursu açılır mı?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   okuma yazma, DYK destekleme ve yetiştirme kursları, okuma yazma kursları yılın 12 ayında açılabilir.

   1. Hukuk/Adalet dedi ki:

    Merhaba ben kamu yönetimi mezunuyum ve formasyon alarak hukuk ve adalet ögretmebligi bransina sahip oldum. Halk egitimde kurs acmam mumkun mu acaba ? Ya da hangi dersleri verebilirim ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Kamu Yönetimi Lisans Mezunları Hukuk Alanında Adli Kalem İşleri, Adli Takip Elemanı Kurslarını Açabilir.

 231. Hafize dedi ki:

  Merhabalar ben halk eğitim merkezinde çocuk gelişim kursu açmak İçin başvuru yaptım.Bana dönüş yapıldı 3 6 yaş arası çocukların oyun odası nasıl olmalı ve maliyeti ne kadar olur olur diye mail atmamı istediler.Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz lütfen 🙏🏻

  1. Hem Kursları dedi ki:

   maliyeti hakkında bir şey diyemem, kursu açan her hangi bir halk eğitim merkezindeki kursta görevli usta öğreticiden bilgi alınız.

  2. Durdane dedi ki:

   Ne mezunuydunuz biraz acarmısınız durumunuzu rica etsem

 232. Songul calişkan dedi ki:

  merhaba ben engellilire cipit dokuma kursu veriyorum oryantasyon belgesi aldim cipit dokuma belgeside var ustalik belgesi gereklimi bize 2 yildir calisiyorum halk egitimde

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık belgisi gerekli, mesleki eğitim merkezine ustalık belgesi almak için alanınızda çalıştığınızı gösteren (SGK) belgelerle başvurun.

 233. Berkecan dedi ki:

  Merhabalar, iyi çalışmalar. I. Kademe Kick Boks antrenörlük belgem ile Okullarda ve il/ilçe müdürlüklerinde kurs açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs açabilirsiniz.

 234. Yasin dedi ki:

  Ben meslek lisesi mezunuyum ustakık belgemde var halk eğitim merkezinde eğitimci olabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   olabilirsiniz.

 235. Hülya dedi ki:

  Merhaba ben halkla ilişkiler ve Tanıtım lisans mezunuyum ayrıca formasyon belgem de var.halk eğitim de çalışmak istiyorum hangi derslere girebilirim ve nasıl bir yol izlemem lazım?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halkla ilişkiler ve organizasyon alanındaki çağrı merkezi elemanı, müşteri asistanı vb. kursları açabilirsiniz. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine şahsen yapılır. başvurular halk eğitim merkezlerinde göre değişir, çoğunlukla başvurular ağustos, eylül, ekim aylarında alınır, yıl içerisinde başvuru alan halk eğitim merkezleri olabilir.

 236. Necmiye dedi ki:

  Modüllerdeki yeni değişimle ,yiyecek içecek hizmetleri(mutfak) lise mezunu usta öğretici ile Aşçılık ön lisans mezunu usta öğretici hangi kursları açabilecek ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Aşçı Çırağı,
   Aşçılık Ön Lisans: Aşçı Çırağı, Baklava Yapımı, Bulaşıkçı, Pizzacı

 237. Halk dedi ki:

  merhabalar.. Güzel sanatlar fakültesi müzik bilimleri mezunuyum formasyon sertifikasına sahibim meb tarafından müzik öğretmeni olarak atanma şartlarına sahibim. Halk eğitim merkezlerinde müzik öğretmenliği yapabilmem için (bağlama veya klasik gitar öğretmenliği vs.) usta öğreticilik belgesi almam gerekir mi yine de?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   gerekmez.

 238. Çiğdem dedi ki:

  Merhaba ben egitim fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Halk egitimde hangi alanlarda kurs açabilirim? Okuma yazma kursu acabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Türkçe Öğretmenliği Mezunları Osmanlıca Kursları Açılabilir.
   Okuma Yazma Kursunu Sınıf Öğretenliği Ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Mezunları Açabiliyor.

  2. Arife dedi ki:

   Kolay gelsin Hasta ve Yaşlı Hizmeleri alanı mezunuyum ne tür kurslar verebilirim be gerekçeleri nerir

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanındaki Kurslarda Görev Alınabilir.
    Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi
    Hasta Ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi

 239. esm dedi ki:

  merhabalar sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum halk eğitimde kurs açabilir miyim ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvuruda bulunabilirsiniz. 2. dönem dyk öğretmen başvuruları 30 Ocak 2018 – 06 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

 240. Aysu dedi ki:

  Slm ben usta öğreticilik yapıyorum ve formasyon eğitimi almaya başladım öğrenci olarak gözüktüğüm için haftalık ders saatınde düşüş olurmu suan haftalık 30 saat kurs ders var

  1. Hem Kursları dedi ki:

   olmaz, sadece kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar haftada 10 saat, diğerleri haftada 40 saat kurs açabilir.

 241. Hatice dedi ki:

  Merhabalar ben çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü lise mezunuyum usta öğreticilik belgesi almak için başvuru yaptım sınavı bekliyorum. Bu belgeyi aldıktan sonra halk eğitim merkezine usta öğretici olmak için başvurabilir miyim daha başka belge falan da lazım mı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinde görev alan yada alacak olanların usta öğretici oryantasyon eğitimine katılması zorunlu oldu.

   1. bahar dedi ki:

    Merhaba Ben oryantasyon eğitimi için halk eğitim merkezine başvurdum. Sosyal hizmetler önlisans mezunuyum. şu an sosyoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca Türk işaret dili sertifikası almak için halk eğitim merkezine başvuru da bulundum.söz ettiğim 2 kursta henüz açılmadı oryantasyon kursu bittikten sonra bu sertifikalarla hangi işler yapabilirim Usta öğreticilik yapabilir miyim?TeşekkürlerT.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Türk işaret dili kursunu bitirdikten sonra 200 saat süreli İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi kursuna katılıp belge alırsanız Türk işaret dili kursu açabilirsiniz.

 242. Gül dedi ki:

  Merhabalar ben Türk Dili ve Edebiyati mezunuyum su an bir yerde çalışmıyorum su anhalk egitime basvuru yapabilirmiyim ayrica başvurular nasıl yapılıyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Türk Dili Ve Edebiyat Lisans Mezunları Formasyon Belgesi Olanlar Diksiyon Ve Osmanlı Türkçesi Kursu Açabilir.
   Formasyon Belgesi Olmadan Etkili Ve Hızlı Okuma Kursu Açabilir.
   Usta Öğretici Başvuruları Halk Eğitim Merkezlerine Şahsen Yapılır. Başvurular Çoğunlukla Temmuz, Ağustos, Eylül Ve Ekim Aylarında Alınır. Yıl İçerisinde Usta Öğretici Başvurusu Olan Halk Eğitim Merkezleri Olabilir.

 243. Elif DOMUR dedi ki:

  Merhaba bende önlisans tekstil bölümü mezunuyum usta öğreticilik belgem var yaklaşık 5 senedir çeşitli el sanatları kurslarına katılarak sertifikalar aldım.halk eğitim merkezleri bünyesindeki okullarda eğitim vermek istiyorum ne yapmam gerekir.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları kuruma şahsen yapılır. başvurular halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte çoğunlukla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında alınır. yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri olabilir.

 244. Nihal dedi ki:

  Merhaba lise de dekoratif el sanatları bölümünden mezunum. 2 yıllık El sanatları önlisans diploması. Ayrıca çicek örgü dokuma öğretmenliği lisans diplomamda bulunmaktadir. Bunlara ek olarak pedegojik formasyon sertifikası ve bilgisayar işletmenliği belgem bulunmaktadir. Hangi branşlarda öğretmenlik yapabilirim ? Birden fazla bölüm seçme şansım varmı? Birde kursiyerleri kendimiz mi buluyoruz? Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   El Sanatları Teknolojisi Alanında
   Bebek Yapımı, Ahşap Boyama, Ahşap Yakma Tekniği, Alüminyum Kabartma, Çiçek Yapımı, Dantel Anglez, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, El Nakışları, Filografi Tekniği, Kağıt Rölyef Vb. Birçok Kursu Açabilirsiniz. kursiyerin talebi dönem başlarında alan taraması ile alınıyor, usta öğreticiler de alan taramasına katılıyor, kursiyerleri kendiniz bulma zorunluluğu yok ancak kursun açılması için en az 12 kişilik grup oluşması gereklidir.

  2. Ayşe dedi ki:

   Merhabalar, ben Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim formasyonum var. Halk eğitimde hangi kursları açabilirim?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunları Kişisel Gelişim Alanında
    Diksiyon, Osmanlı Türkçesi, Diksiyon, Diksiyon, Spikerlik Ve Sunuculuk Kursları Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 245. yasemin dedi ki:

  merhaba takı tasarımı mezunuyum ön lisans kurs acabılırmıyım kuyumculuk sektöründe deneyımım var yaklasık 12 yıllık kurs acabılırmıyım ankarada

  1. Hem Kursları dedi ki:

   takı tasarımı ön lisans mezunları takı taşarım kursu açabilir.

  2. Nur dedi ki:

   Merhaba, bende takı tasarim mezunuyum ve halk egitimde ‘takı ‘ dersleri veriyorum, bu sene basladim☺

   1. Hem Kursları dedi ki:

    takı tasarım ön lisans mezunu iseniz açabilirsiniz.

   2. Fethye dedi ki:

    MerhabA. Ben MEB de Din kültürü öğretmeniyim halk eğimde hAngi kurslrı acabilirim. Bu oryantasyon eğitimi şArt sanırım AlmAK İÇİN ne yapmalıyım

   3. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğretici oryantasyon eğitimleri halk eğitim merkezlerinde açılıyor, kurs için başvuru yapıyorsunuz, ön kayıt sonrası kurs açılırsa kısa mesaj ile bilgi verilir.
    açılabileceğiniz kurslar:
    Kur’an-ı Doğru Anlama ve Tanıma Kurs Programı
    Kur’an-ı Kerim (Elifba) Okuma
    Kur’an-ı Kerim Tecvidli Okuma
    Ailede Çocuğa Din Eğitimi
    Ailede Din Eğitimi Kurs Programı
    Aileye Din Eğitimi
    Türk Kültürünün Kaynakları (10-14 Yaş)
    Türk Kültürünün Kaynakları (6-9 Yaş)

 246. Arif AKSOY dedi ki:

  Merhaba;

  Bir vakıf üniversitesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 4 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Biyoloji bölüm mezunu, biyoloji yüksek lisans mezunuyum.

  Halk eğitim merkezlerinde daha önce farklı alanlarda kurs verdim. İlk yardım alanında da kurs açabilme yetkim var mı? Eğer yoksa ne yapmam açabilmek için gerekli?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İlkyardım Kursunu Öncelikle:
   Sağlık Hizmetleri Alanı Öğretmenleri
   Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alan Öğretmenleri
   İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgesi Bulunanlar
   İlkyardım Konusunda Eğitim Alan Sağlık Personelleri

 247. yeşim dedi ki:

  Merhaba. Ben tarih bölümü mezunuyum padegojik formasyonum var halkeğitim merkezinde çalışmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerek ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tarih lisans mezunları pedagojik formasyon belgesi olanlar Osmanlı Türkçesi kursları açabiliyor. halk eğitim merkezlerine şahsen başvurulur.

   1. Aliye dedi ki:

    Örgün eğitim olarak Adalet meslek yüksek okulu mezunuyum ve halk eğitim hızlı klavye sertifikam var halk eğitime gidip usta öğreticilik yapa bilirmiyim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Adalet Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olanlar bilgisayarda hızlı klavye kullanımı kursu açabiliyor. linkten https://www.guncel-egitim.org/bilgisayarda-hizli-klavye-kullanimi-usta-ogreticisi/ başvuru sıralamasına bakabilirsiniz.

 248. Fatma. dedi ki:

  İşletme bölümü lisans mezunuyum, şu an bilgisayar destekli muhasebe kursuna gidiyorum ve bende halk eğitimde ücretli muhasebe öğretmenliği yapmak istiyorum. Böyle bir şansım var mı ve varsa nasıl bir yol izlemem gerek?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İşletme Lisans Mezunları Programları Bilmek Koşuluyla Muhasebe Kursları Açabilir.
   Ön Muhasebe Kursu Açmak İçin Eta, Mikro, Logo, Nebim Programlarını Bilmek Gereklidir.
   Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu Açabilmek İçin Mikro, Logo, Luca Programlarını Bilmek Gereklidir.
   Temel Muhasebe Kursu Açabilmek İçin Eta Programını Bilmek Gereklidir.
   başvurular halk eğitim merkezlerine şahsen yapılır.

 249. cemile dedi ki:

  SMMM ler usta öğretici olabilmesi için ne yapmalı?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   alanında en az ön lisans mezunları muhasebe kursu açabiliyor.

 250. Hsn dedi ki:

  Halk Eğitim Merkezlerinde Emlak Danışmanlığı ile ilgili kurs vermek için emlak danışmanlığı sertifikası yeterli mi? Veya bunun dışında bir belge gerekiyor mu? Teşekkür ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   buradan halk eğitim merkezlerinde emlak danışmanlığı kursu usta öğretici olma koşullarında bakabilirsiniz. https://www.guncel-egitim.org/halk-egitim-emlak-danismanligi-usta-ogretici/

 251. Seher dedi ki:

  İlahiyat fakültesi mezunuyum. Halk eğitim iş başvurularını kaçırdım. Bir çocuk gelişim merkezinde din dersi vermek için görüştüm ancak öğretmenlerin halk eğitim tarafından görevlendirildiğini söylediler. Şimdi nasıl bi yol izlemeliyim. Çocuk gelişim merkezi müdürü eğer başvurumu yapabilirsem üst yazı ile beni gorevlendirebilecegini söyledi.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezine başvurun.

 252. özge dedi ki:

  lise dokuma ve önlisans tekstil bölümü mezunuyum halk eğimde halı desinatörlüğü eğitmenliği yapabilirmiyim. mezuniyetim yeterlimidir. değilse ne yapmam gerekli. teşekkurler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Halı Dokuma Kursu Açmak İçin
   El Dokuma Ve Örgü Eğitimi Ana Sanat Dalı, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Halı Desinatörlüğü, El Sanatları Dokuma Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları, Örgü Ve Dokuma Öğretmenliği Lisans Mezunları
   Halıcılık, Halı Ve Kilim, Geleneksel El Sanatları, Halı Desinatörlüğü Ön Lisans Mezunları
   Halı Kilim Desinatörlüğü, Dekoratif Ürünler Lise Mezunları
   Halı Desinatörlüğü Ustalık Belgesi Sahibi Olmanız Gerekli.

 253. melis dedi ki:

  merhaba giyim bölümü lisa mezunuyum ustalık ve usta öğreticilik sertifikam var halk eğitim merkezlerinde dikiş hocalığı yapabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Giyim Üretim Teknolojisi Alanında Kadın Giysileri Dikimi, Erkek Giysileri Dikimi, Giyim Aksesuarları Dikimi Vb. Kurslar Açmak İçin Halk Eğitim Merkezlerine Başvuruda Bulunabilirsiniz.

 254. Sibel dedi ki:

  Ben nakis lise mezunuyum alanimda kurs vermek istiyorum oryantasyon belgesi alacam bu yil kursa gidiyorum bunlar önumuzdeki donem kurs aca bilirmiyim nasil bir yol izlemeliyim tesekkurler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   El Nakışı, Kurdele Nakışı, İğne Oyası, Dangel Anglez Vb. El Sanatları Kursları Açmak İçin Halk Eğitim Merkezlerine Başvuruda Bulunacaksınız.

 255. Pasta dedi ki:

  Merhabalar ben lisede yiyecek içecek hizmetleri okudum üniversitede turizm ve otel işletmeciliği okudum ve eğitimimi işletmeyle tamamladım
  Pastacılık kursuna gittim ve halk eğitim merkezinde pasta yardımcılığı kursu ya da aşçı yardımcılığı kursu açabilirmiyim yalnız usta öğreticilik belgem Yok şimdiden teşekkürler 🙏

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Yiyecek İçecek Hizmetleri Mutfak Lise Mezunları Aşçı Çırağı Kursu
   Yiyecek İçecek Hizmetleri Lise Baklava Yapımı Kursu
   Turizm Ve Otel İşletmeciliği Bölümü Ön Lisans Meydancı Bulaşıkçı Kursu Açabilir.

 256. Esrin Işik dedi ki:

  Merhaba ben tai chi ve qigong ogretmeni yim yurt disinda egitim alip o ulkenin universitesinden sertifika aldim.Halk egitimlerde ders verebilirmiyim.tesekkur ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yök denkliği varsa kurs açan halk eğitim merkezlerine başvuruda bulunulabilir.

 257. mert dnz dedi ki:

  iyi çalışmalar ben lisans olarak futbol antrenörlüğü bölümünü bitirdim formasyonda aldım beden eğitimi öğretmenliği de yapabilirim. Halk eğitim merkezi aracılığı ile nasıl çalışabilirim atamam gerçekleşmedi. Beni bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs açmak için halk eğitim merkezlerine şahsen başvurulur.

 258. Busra dedi ki:

  Merhabalar ben fen ve teknoloji ogretmeniyim halk egitimde kurs acmak istiyorum hangi kurslari acabilirim acaba beni bilgilendirebilirmisiniz.simdiden tesekkur ederim.herkese hayirli aksamlar

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvuruda bulunabilirsiniz. 2. dönem DYK öğretmen başvuruları 30 Ocak 2018 – 06 Şubat 2018 tarihleri arasında https://ekurs.eba.gov.tr/ adresinden yapılıyor.

 259. SEYİT dedi ki:

  Merhabalar
  3 boyutlu katı modelleme kursu açacağım, modülleri var ama benim açmak istediğim “programın adına” yok. Ne yapmam lazım.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yapabileceğiniz bir şey yok açılacak kursları talim terbiye kurulu belirliyor. katılım belgeli olarak açarsınız.

 260. Özlem dedi ki:

  Merhabalar, sağlık yönetimi lisans mezunuyum. Şu an aynı bölümde yüksek lisans yapmaktayım. Sağlık ve hasta hizmetleri kurslarının kaldırıldığını öğrendim. Bu alanlar dışında hocalık yapmak için başka hangi alanlara yönelebilirim ? Teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ilk yardım eğitimi aldıysanız ilk yardım kursu açabilirsiniz.

 261. Svg dedi ki:

  Merhaba İlk ve Acil Yardım programı mezunuyum. Halk eğitimde İlk Yardım üzerine kurs açmayı düşünüyorum. Bununla ilgili nasıl bir yol izleyebilirim? Yılın herhangi zamanında kurs açabiliyor muyuz? Son olarak İlkyardım sertifikası “Öğretici” olmak için zorunlu mu yoksa bölüm mezunu olmak yeterli midir?Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvurular Her Halk Eğitim Merkezi İçin Farlı Tarihlerde Yapılır. Çoğunlukla Temmuz Ve Eylül Aylarında Usta Öğretici Başvuruları Alınır. Yıl İçerisinde Usta Öğretici Başvurusu Alan Halk Eğitim Merkezleri De Bulunur.
   İlk Yardım Kursunu
   Sağlık Hizmetleri Alan Öğretmenleri
   Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alan Öğretmenleri
   İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi Bulunanlar
   İlk Yardım Konusunda Eğitim Alan Sağlık Personeli Açabilir.

 262. Barış dedi ki:

  Beden Eğitimi öğretmeniyim, squash branşında Halk eğitimden kurs açmak istiyorum tesisi ayarladık , öğrencilerimiz hazır fakat modüler sistem squash branşı yok bunu nasıl eklettirebilirizzz ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs programlarını talim terbiye kurulu belirliyor. okullar hayat olsun projesi kapsamında açabiliyorlar diye biliyorum.

 263. Kübrayer dedi ki:

  Merhaba bu yıl usta öğreticilik başvurusu yaptım önlisans tekstil diplomam var, şu an oryantasyon alıyorum. Başvuru yaparken bana giyim sitilistlik gibi kursları açabileceğimi söylemişlerdi başvuruda da onları yazdım. Ama şimdi modül sayfasında baktığımda tekstil için o kurslar yer almıyor. Tekstil alanındaki kurslarda bulunduğum bölgede açılabilecek kurslar değil, sanayide v. S. Fabrika işlerinde gerekli kurslar. Liseden hazır giyim mezunuyum, giyim kursunda lise mezunu olmak yeterli oluyor yazıyor sayfanızda. Ne yapmam gerekiyor bilemiyorum önlisans tekstil diplomamı giyim kursu açabilirmiyim yada lisemden mezun belgesini mi almam gerekiyor? Başta lise diplomatlar başvurmadığım için tekrar mı başvurmak gerek Lütfen yardımcı olun herkes farklı bilgi veriyor ne yapacağımı bilmiyorum😞

  1. Hem Kursları dedi ki:

   hazır giyim lise mezunları kadın giysileri dikimi, erkek giysileri dikimi vb. giyim üretim teknolojisindeki kursları açabilir. halk eğitim merkezine başvuru sırasında hazır giyim lise mezunu olduğunuzu bildirmediyseniz, bildirin.

   1. Semra dedi ki:

    Merhaba ben sosyoloji lisans mezunuyum formasyon ve aile danışmanlığı sertifikam var halk eğitimde kurs açabileceğim bi modül var mı

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Sosyoloji Mezunları Meb Tarafından Açılan Rehberlik Kursa Katılmışlarsa Rehber Öğretmen Olarak Görev Yapabilir.
    Aile Danışmanı Kursu: Eğiticilerde Ulusal Ve Uluslar Arası Standartta Sertifikaya Sahip Ve Aile Danışmanlığı Konusunda En Az 5 Yıl Çalışmış Olma Şartı Aranır.

 264. kubra dedi ki:

  Biz kendi çabalarıyla emekli olan usta öğreticileriz halk eğitiminde kurs açma durumu ne öğrenmek istedik bilgi verirseniz seviniriz teşekkür ederiz ..

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs açma şartlarını taşıyorsanız, 65 yaşından küçükseniz kurs açabilirsiniz. ancak emeklilere kurs açtırmama durumu gündemde, uygulamaya konulabilir.

 265. Selma Gülmez dedi ki:

  Merhaba ben eğitim fak. Resim-iş öğretmenliği mezunuyum halk eğitimde hangi kursları açabiliyorum acaba ? ayrıca el sanatları kursları açabilmek için hangi belgelere sahip olmak gerekiyor? mesela ahşap boyama , örgü oyuncak, taş boyama kutsları açmak için ayrı ayrı belgeleremi sahip olmak gerekiyor ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Resim Kursları (Sulu Boya, Yağlı Boya, Guaj Boya Vb)
   El Sanatları Kursları Açabilmek İçin Alanında Lisans, Ön Lisans Yada Meslek Lisesi Mezunu Olmak, Yada Usta Öğretici Belgesi Sahibi Olmak Gereklidir.

 266. Gül dedi ki:

  Ben 1992yilindan beri ara vererek çalıştım 2014 yılından bu yana usta öğretici lik yaptım bu sene tekrar yapmak istiyorum fakat ustalık belgem yok lise mezunu ve branş belgelerim var 2000saatlik bu sene çalışabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   artık ustalık belgesi olmayanlara çoğunlukla görev vermiyorlar. mesleki eğitim merkezlerinden önce kalfalık belgesi, sonra ustalık belgesi alabilirsiniz. kurs bitirme belgeleriniz meb onaylı ise kalfalık belgesi alma süreniz düşer, alanınızda 5 yıl (1800 gün) sigortalı çalışmışlığınız varsa kalfalık belgesi aldıktan sonra ustalık sınavına girebilirsiniz.

 267. Murat dedi ki:

  Merhabalar halk eğitim merkezinde her yıl halk oyunları kursu açtırıyoruz bu yıl haftalık ders saatinin 20 saate düşürüldüğünü çalışanlar için ise haftalık 8 saate düşürüldüğünü söylediler Türkiye genelinde böyle olduğunu her okulda tek usta öğreticinin görev alabileceğini söylediler bununla ilgili resmi bir yazı var mı yani kurslarımızda ders saatinin düşürülmesini istemiyoruz ben ve usta öğretici arkadaşlarım bu konuda çok mahrum kaldık bize bu konuyla ilgili bir bilgi verebilir misiniz yada resmi bir yazı örneği varsa gönderebilir misiniz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   29.09.2017 tarihli ve 26022156-101.04-E.15423715 sayılı Makam Onayı ile kurs programı eğitici nitelikleriyle birlikte tüm halk oyunları kurs programlarında ‘’programın süresi ve içeriği’’ başlığı altındaki ibare ´´kurs programının süresi; günde en fazla 4 ders saat olmak üzere……´´ biçiminde düzenlenmiştir. Halk oyunları kurs programlarının yetişkinler hariç (22 yaş ve üstü) eğitim ve öğretim yılı dışındaki yaz dönemlerinde açılmaması (32 haftayı aşmaması) ve süresi 250 saati geçen tüm halk oyunları kurs programlarının uygulamadan kaldırılması sağlanmıştır.
   https://hbogm.meb.gov.tr/www/halk-oyunlari-kurs-programlarinin-yeniden-acilmasina-iliskin-aciklama/icerik/703

  2. Mert dedi ki:

   Selam . Beden Eğitimi son sınıf öğrencisiyim . Özel kurslarda belgelerim var . Resmi değil yani . Kurs açabilir miyim acaba ?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    antrenörlük belgesi olanlar ve federasyonun bu yıla ait vizesi şartı bulunur. beden eğitimi öğretmenleri açabilir. bazı kursları 3-4 sınıf öğrencilerine açtırabiliyorlar.

   2. Mert dedi ki:

    3 4 sınıf hangi kursları açabilir . Örnek verebilirseniz sevinirim . İhtiyacım var çünkü

   3. Hem Kursları dedi ki:

    step arerobik, pilates kursu açabiliyorlardı.

 268. Sezer dedi ki:

  Selam aleyküm 2.kademe bilek GÜREŞİ antrenörlük belgem var halk eğitimde kurs açabilirmiyim şimdi okuyorum bide ücreti nasıldır ?? Cevap verirseniz sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   antrenörlük belgesiyle açılabilir. kurs saat ücretleri kursun açıldığı güne (hafta içi, hafta sonu) gündüz ve akşam saatleri, usta öğreticin eğitim durumu, kursun açıldığı yere (ceza ve tutukevleri vb) göre net 12,5 ile 15,5 TL arasında.

   1. Narin dedi ki:

    Hayıtlı günler hocam. Haftada 2 gün toplamda 8 saat işaret dili kursu vereceğim.120 saatlik olan bu kursta toplam ücret ne kadar yatacaktır? Teşekkür ederim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    kurs saat ücretleri kursun açıldığı gün (hafta içi, hafta sonu), kurs saat (akşam, gündüz), kursun açıldığı yer (tutukevler vb.) kurs hocasının eğitim durumunda göre saat ücreti yaklaşık 12,5 ile 15,5 türk lirası.

 269. Vildan dedi ki:

  Iyi günler merhaba beni oryantasyon kursundan çagirdilarda toplamda 5 gün sürecekmiş günlük ortalama kaç saat sürer bu kurs ? Bir bilginiz var mi daha önceden oryantasyon egitimi almis arkadaslarimiz belki biliyordur siz duymussunuzdur ? Günlük ortalama kaç saat sürer benim için önemli de cevaplarsaniz cok sevinirim şimdiden çok teşekkürler 🙂

  1. Hem Kursları dedi ki:

   oryantasyon kursunun süresi 40 saattir, günlük 8 saat 5 gün toplam 40 saat.

 270. ayşe yeşil dedi ki:

  Kendime ait işyerim var antrenörlük belgelerim var halk eğitimden kaç saate kadar ders alabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   resmi kurumlarda çalışanlar haftada en fazla 10 saate kadar, resmi kurumlarda çalışmayanlar haftada en fazla 40 saat kurs açabilir.

   1. ayşe yeşil dedi ki:

    cevabınızınet anlamadım kusura bakmayın şimdi ben resmi kurummuyum yoksa özel mi benim durumumdaki bir kişi haftada kaç saat ders alabilir

   2. Hem Kursları dedi ki:

    kamuda çalışmadığınıza göre siz haftada en fazla 40 saat kurs açabilirsiniz.

  2. Mehmet akif dedi ki:

   Sigortanizi iptal etmeniz gerekiyor zaten halkegitim sizi sigorta yapıyor o zaman 40 saate kadar yapanilirsiniz

 271. Emine Kunt dedi ki:

  Halk eğitim merkezlerinde kadrolu olarak çalışmak istiyorum. 20 yıllık matematik öğretmeniyim. Bir lisede çalışıyorum. Halk eğitim merkezinde kadro almak için ne yapmalıyım.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kadro açıldığında kpss sınavı ile alım yapılıyor.

 272. Aslan polat dedi ki:

  Merhaba! Ben üzerime dükkan alıcağım halk eğitimden kaç saat kurs açılabilir yada 40 saate kadar alabilirmim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   sorunuzdan bir şey anlamadım, daha ayrıntılı ve açıklayıcı sorarsınız cevaplamaya çalışırım.

 273. üstbiliş dedi ki:

  Iki farkli halk eğitim merkezinden toplamda 36 saat derse girmekteyim. Çalışma sınırının 40 saat olduğunu biliyorum. Lakin bir merkezde 12 saat boşluğum oluyor. Yani toplamda 28 birinde 8 diğerinde çalışıyorum. Bu halk egitim merkezlerinin herhangi birinde başka kurs açabilir miyim?(haftada 10 saat)

  1. Hem Kursları dedi ki:

   haftada en fazla toplam 40 saat kurs açılabilir.
   Ders görevi ile görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz saattir. Müdür, cumartesi-pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli uzman ve usta öğreticilere günün 07.00 ile 24.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 saati geçemez.

 274. Arif hikmet akyapı dedi ki:

  Benim resim sanat eğitim sertefikam var. halk eğitim hocalık yapabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yapamazsınız, alanında lisans mezunları kurs açabilir.

 275. Sermin dedi ki:

  Bu yıl halk Eğitim merkezinde yapılan oryantasyon eğitim sonunda yapılan sınav sonucun da 30 puan aldım bu sınav sonda usta ögreticilik hayatım bitiyormu biz tekrar sınava girebilirmiyiz bu eğtimde yüksek not almak şartmı rica etsem beni bilgilendirirmisiniz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   45 ve üzeri alanlar başarılı sayılır. kurs açıklamasında her hangi bir sınırlama belirtilmemiş.

 276. Ayfer dedi ki:

  Ustalik belgesi için başvuruda bulundum calismis yillarim olduğu için önceliklik kurs açmahhakim varmi tesekkurler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   daha önce halk eğitimde çalışmanız artı puan olacaktır, ancak diğer başvuruda bulunanlara göre seçim yapılır.

 277. Misafir dedi ki:

  Hocam sadece pazar günleri 2 saat ders vericem ayda ne kadar para yatar hesabimi ? Ders saati ücretleri halk egitimde tam olarak ne kadar ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Part Time Olarak Çalışan Usta Öğretici Maaş Alamaz, Girdiği Ders Saati Kadar Ücret Alır. Usta Öğreticinin Eğitim Durumu, Kursun Hafta İçi, Hafta Sonu Gece Ve Gündüz Açılma Durumunda Göre 12,60 İle 15,5 TL Arası NET Saat Ücreti Verilir.

 278. Misafir dedi ki:

  Merhabalar ben tarih öğretmeniyim perşembe günü halk egitim beni aradi kpss kursu açmak için sadece 1 gün gidilcek ve 2 saat ders anlatacagim benim sormak istedigim şey benim sağlık güvencem
  Babamın üstündeydi başıma bişey gelse devlet güvencesi altında olmayacakmiyim ? sadece tek gün ve yarim gün sigortam ödenecek diger günler sigortasizim ben saglik güvencesinden olmayacakmiyim bunu merak ediyorum.bile bile de saglik güvencesinden de olmak istemiyorum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   2012 Yılında Çıkan Yasa İle Herkes Devlet Güvencesi Altında.
   Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Statüsünde Olamayanlar Gss Pirimi Ödeyerek.
   Annesi, Babası Yada Eşi Üzerinden Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Statüsünde Olanlar Sağlık Hizmeti Almaya Gss Testine Girmeden Ve Prim Ödemeden Devam Eder.
   1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Part Time, Puantaj Usulü Ve Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışan Kişilerden, Ay İçerisindeki Çalışma Gün Sayısı 10 Gün Ve Daha Fazla Olan, Bir Sigortalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Statüsünde Olmayan Ve Prim Ödeme Gün Sayısı Ay İçerisinde 20 Gün Ve Daha Az Olan Kişilerin Gelir Testi Yaptırarak Gss Primlerini Ödemeleri Gerekiyor.
   6745 Sayılı Kanunla Part Time Çalışanlar, Puantaj Usulü Çalışanlar Ve Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Gündelikçiler İçin Çok Önemli Bir Düzenlemeye Gidildi. Buna Göre, Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Bu Üç Grup Kişilerden Bir Sigortalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Statüsünde Olanların, Genel Sağlık Sigortası Primi Ödemek İçin Gelir Testine Girme Zorunluluğu Kalktı. Dolayısıyla Annesi, Babası Veya Eşi Üzerinden Sağlık Hizmeti Alma Hakkı Bulunan Bir Kişi, Ay İçerisinde 15 Gün Çalışsa Bile Annesi, Babası Veya Eşi Üzerinden Sağlık Hizmeti Almaya Devam Edebilecek Ve Gelir Testine Girip Gss Primi Ödemek Zorunda Kalmayacak.

   1. Misafir dedi ki:

    Merhaba halk egitim her hafta tek gün çalıştirdigi icin beni birde sadece 2 saatlik çaliştircak duyduguma göre yarim gün sigortam yatacakmis bu yarimşar günler 4 hafta da 2 gün ediyor ben 170 i aradim bana denildi 2 gün devlet nezdinde calisti görünecegim icin diger 13 gün beni ödemem lazimmış ödemezsem devlete borçlu görünecekmişim sif 2 günlük sigorta icinde devlete borclanmak istemedim bu yüzden sizede sormak istedim

   2. Veli kirici dedi ki:

    Hocam iki okulda kurs acamazmiyiz saatleri ve günleri çakışmaması şartıyla. Elazığ h é tek okul olacak diyor. Spor branşında kurs açmak için. Talimat ı bulamadim yardimci olurmusun

   3. Hem Kursları dedi ki:

    İki Okulda Kurs Açılmaması Diye Bir Madde Yok, Ancak Haftalık Toplam Açılabilecek Kurs Saati Sınırı Bulunur, Kurum İznine Tabidir.
    Kamu Görevlileri İçin Ders Dışı İzcilik, Beden Eğitimi Ve Spor, Halk Oyunları Ve Güzel Sanatlarda Haftada En Fazla 6 Saate Kadar Kurum İzniyle Kurs Açabilir.
    MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim -ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında(5) fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.
    (2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.
    Diğer okul ve kurumlarda ders görevi
    MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

 279. Ayfer dedi ki:

  Merhaba ben 14 yildir halk eğitimdecalisiyorum bu yyol ustalik belgesi sarti araniyorsu anda benim ustalik belgem yok ben görev alabilirmiyi ama ciraklik eğitimden aldigim iki belgem var 2400 saatlik temel ve tekamül ben bunlarla kurs acabilirmiyim bilgilendirirseniz memnun olurum şimdiden tesekkurler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi Olmayanlar Pek Tercih Edilmiyor, Daha Önceden Halk Eğitim Merkezlerinde Çalıştığınız İçin Başvuruda Bulunan Diğer Adaylara Göre Tercih Edilebilirsiniz. Mesleki Eğitim Merkezine Ustalık Belgesi İçin Başvuruda Bulunun.

 280. Ömer dedi ki:

  Özelde görev yapan usta öğreticinin maaşını kim öder acaba.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs işbirliği halinde açılmış olmasından bahsediyorsanız, işbirliği içinde açan kurum çoğunlukla kendi usta öğreticisini görevlendirir, maaşını kendisi öder.

 281. Emre dedi ki:

  Attigim mesaja ek bilgi olarak sosyal medya uzmanligi sertifikam da mevcut tur.

 282. Emre dedi ki:

  Merhabalar çalisma ekonomisi ve endustri iliskileri mezunuyum usta ogretici belgesi alabiliyor muyum eger aliyorsam acabilecegim kurslar nelerdir? İnsan kaynaklari uzman ve Kalite yonetimi uzman belgelerim mevcut.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Usta Öğretici Belgesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslek Dallarında Verilir. Sizin Alanınızda Usta Öğretici Belgesi Bulunmuyor. Bildiğim Kadarıyla Halk Eğitim Merkezlerinde Açabileceğiniz Bir Kurs Bulunmuyor.

 283. Nebiye dedi ki:

  Merhaba Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum Pedagojik formasyonum var. Yabancılara yönelik Türkçe kursu açmak istiyorum ve aynı zamanda Halk Eğitim Merkezinden almış olduğum evde çocuk bakımı sertifikam var modülleri incelediğimde 6 13 13 17 ve yetişkin kursları olarak gösteriyor evde çocuk bakımı sertifikası ile anasınıfı olarak yabancılara yönelik Türkçe dersi verebilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olup pedagojik formasyon belgesi olanlar açabilir.

 284. Onur dedi ki:

  Önlisans endüstriyel elektronik mezunuyum. Usta öğreticilik belgesi vs. Belgerim bulunmaktadır. Şu anda belirttiğim alanlarda başvurulacak yerler için yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   o tür kurslar genellikle Organize Sanayi Bölgesi bulunan ilçelerdeki halk eğitim merkezleri tarafından açılır…

 285. mustafa dedi ki:

  ilahiyat mezunu sonradan formasyon alan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni diksiyon ve hitabet kursu açabilir mi? Ayrıca sertifikası olsa bile…

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Üniversitelerin Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türk Halkbilimi Bölümü Olan Ve Formasyon Belgesi Sahipleri.
   Devlet Sanatçısı Ve Diksiyon Bilim Uzmanları
   Türk Dili Ve Edebiyatı
   Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü
   Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği
   Türk Halk Bilimi Bölümü
   Lisans Mezunları Açabilir.

 286. Blgsyrcı dedi ki:

  Merhaba bilgisayar programcılığı bölümü mezunuyum ve şu anda bilgidayr işletmeciliğine yani 4 yıllığa tamamlıyorum . Şu anda açıktan okuyorum. Halk eğitimde bilgisayar kursu açabilir miyim. Bilgisyar mezunuyum ekstradan usta öğreticilik belgesi almam şart mı? Ve başka ne kursları açabilirim acana yardımcı olur musunuz??

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bilişim teknolojileri alanındaki Bilgisayar Kullanımı, Ağ Temelleri, Android İle Mobil Programlama v.b kursları açabilirsiniz.

 287. melek dedi ki:

  merhaba lisansım heykel bölümü.pedagojik formasyonum var.yuksek lisansım sanat ve tasarım olarak devam ediyor.oryantasyon egitiminide aldım.halk egitimde acabilecegim kurslar nelerdir acaba.bilgi verirseniz memnun olurum.tesekkurler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Heykel Yapımı kursu açabilirsiniz.

 288. Kadife dedi ki:

  Mrhb ziraat mühendisiyim. Formasyonum da var.acaba halk eğitimde öğretmenlik yapabilir miyim.?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bahçecilik alanındaki http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=5&alan=Bah%C3%A7ecilik bazı kursları açabilirsiniz.

 289. Gülsen dedi ki:

  Merhaba çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum lise çıkışlı sanatetkinlikleri ve oyun faaliyetleri adı altında kurs talebinde bulunabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Öncelikle Alanında (Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi Vb) Lisans Mezunları Tercih Edilir, Daha Sonra Ön Lisans Mezunları. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Mezunu Olup Her Hangi Bir Alanda Ön Lisans Mezunu Olup 60 Saatlik Seminer Programını Başarıyla Tamamlayanlarda Görev Alabilir.

   1. Süveyda dedi ki:

    Kız meslek lisesi çocuk gelişimi eğitimi mezunuyum. Ardından lisans iktisat bölümünü bitirdim. Pedagojik formasyon belgesini aldım. Devlet okullarında okul öncesi alanında ücretli öğretmenlik yaptım. Ayrıca özel kreşte iş deneyimim var. Ben de kurs verebilme hakkım var mıdır?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    İktisat Mezunları Ön Muhasebe, Temel Muhasebe Ve Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu Açabilir.
    Mezuniyet Dışında Eta, Logo, Mikro Ve Nebim Programlarını Bilme Koşulu Bulunur.
    Bilgisayar Destekli Muhasebe
    Mezuniyetle Birlikte Logo, Mikro, Luca Programlarını Bilme Şartı
    Temel Muhasebe
    Mezuniyetle Birlikte Eta Programını Bilme Şartı Aranır.

   3. Misafır dedi ki:

    Lısans mezunları degıl torpılı olanlar tercıh edıliyor maalesef boyle bı durumda hakkımızı nasıl aramamız lazım bu konuda bılgı verebılır mısınız

   4. Hem Kursları dedi ki:

    alo meb 147 iletişim hattını kullanabilirsiniz.

 290. Hamzettin dedi ki:

  Merhaba ben teknik lise elektronik bolum mezunu ve elektronik usta ogtreci belgem var kurs acabilirmiyim bu seviyede bir ogreticiye ihtiyac olurmu ilginiz icin tesekkur ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinden elektrik elektronik alanında açılabilecek kurslar http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=17&alan=Elektrik-Elektronik%20Teknolojisi

 291. misafir dedi ki:

  ben tarih bölümü mezunuyum pedagojik formasyon eğitimim var halk eğitimde hangi kursa açabilirim ? birde ek olarak diksiyon, beden dili , etkili iletişim sertifikam var bunlardan birinden de kurs açma şansım var mı ? şimdiden teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Osmanlıca kursları açabilirsiniz.

 292. Ustögrtci dedi ki:

  Merhabalar kadrosuz usta öğretici olarak çalışıyorum. Şu an hamileyim ve yazın kurs açılmadığı için iş gorememezlik raporu almadım. Kurslar 23 ekimden sonra açıklanacak diye söyleniyor. O zamana doğum yapmış oluyorum kursum açılır mı? Yoksa doğumdan sonra 8 hafta çalışmama Zorunluluğu olduğu için rapor mu almam lazım.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   rapor almalısınız.

 293. ahmet sen dedi ki:

  Turkiye satranc federasyonundan 1. Kademe satranc antrenorluk sertifikam var. Okullarda satranc kursu acabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Satranç 1.Seviye İleri Düzey Kurs Programı hariç diğer satranç kurslarını açabilirsiniz. bu kurs için 2. kademe antrenörlük belgesi istenir. antrenörlük belgesini linkten https://lisans.tsf.org.tr/online/main/lisanssorgu sorgulayabilirsiniz.
   açabilceğiniz satranç kursları:
   Satranç 1.Seviye Başlangıç Düzeyi Kurs Programı
   Satranç Okul Öncesi Kurs Programı
   Satranç 1.Seviye Orta Düzey Kurs Programı

   1. ahmet sen dedi ki:

    Acmak istedigimiz okulda gorev yapiyor olma sarti var midir. Ben ogretmen degilim.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    okul müdürüyle görüşmeniz gerek.

 294. Sema dedi ki:

  Merhaba
  Ben iki yıllık organik tarım mezunuyum ve mantar yetiştiriciliği sertifikam var.Bunun yanısıra bitki korumada derslerim arasındaydı. Talebe göre kurs açma şansım varmı. Ve varsa aldığım yetim maaşı kurumda çalışmama engelmi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   organik tarım kursu açabilirsiniz, ancak sigortalı olarak çalışmaya başladığınzda yetim aylığınız kesilebilir.

 295. Murat dedi ki:

  Merhaba ben konservatuar halkoyunları bölümü mezunuyum pedagojik formasyon sertifikam da var. Halkoyunları kursu açtırmak için oryantasyon kursuna katılmam zorunlumudur?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   artık zorunlu oldu.

   1. Doğu dedi ki:

    Halk Oyunları Usta öğreticisi olarak 3 yıl halk eğitimlerde görev aldım.oryantasyon eğitimini de tamamladım.Kursa açabilir miyim ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    kurs açabilirisiniz.

 296. Burcu dedi ki:

  Beden eğitimi mezunuyum formasyonumda var ayni zamanda 1.kademe badminton antrenörlük belgem var halk eğitime başvuruda bulundum fakat oryantasyon eğitimine çağrılmadım neden acaba ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   diğer başvuranlara göre değerlendirme yapılır, alanınızda diğer usta öğretici başvurusu yapanların durumuna göre değerlendirme yapılıyor…

 297. yavuz dedi ki:

  mrb arkadaş lar ben oryantasyon eğitimine katıldım sıralı liste açıklandı ismim de var cimnastik ‘ten kurs açmak istiyorum âmâ cimnastiği modül kodu yok spor içerisinde jimnastik geçmiyor böyle olunca kurs acamayacakmiyim

 298. Aycan dedi ki:

  İki yıllık muhasebe-dört yıllık işletme mezunuyum iktisat-işletme formasyon eğitimi sertifikası aldım ayrıca bilgisayar destekli muhasebe sertifikam var başvuru formunda branş ve varsa ek branş bölümüne ne yazmam gerekiyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mezun olduğunuz bütün bölümleri ve sertifikalırınız yazın, başvuru sırasında fotokopileri ve asılları yanınızda olsun.

 299. nuran acar dedi ki:

  İ.Ü. Huk. Fak. Adalet Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Hangi dersleri açabilirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı kursu açabiliyorsunuz.

   1. Burcu dedi ki:

    Ne şekilde başvuru yapabiliyoruz veya başvurular neye göre değerlendiriliyor yardımcı olur musunuz ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğretici başvrularını her halk eğitim merkezi kendisi çoğunlukla şahsen almaktadır. başvurular halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında alınır. yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri bulunabilir. değerlendirmeler eğitim durumuna göre yapılır. buradaki linkten https://www.guncel-egitim.org/wp-content/uploads/2017/07/Halk-egitim-merkezleri-usta-ogretici-basvuru-degerlendirmesi-nasil-yapilir.pdf örnek değerlendirme puan tablosunu görebilirsiniz.

 300. meltem dedi ki:

  merhaba meslek lisesi güzel sanatlar bölümünü bitirdim kurs acabilirmiyim v

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bölümünüze Göre Sanat Tasarım Alanında Bazı Kurslar Açılabiliyor. Resim Bölüm Mezunları Desen Tasarımı Kursu, Sanat Tasarım Bölümü Sanatsal Mozaik Kursu Açabiliyor.

 301. Evren dedi ki:

  Merhaba. Güzel Sanatlar Grafik ve Tasarım fakültesi Grafik Tasarım bölümü lisans mezunuyum. Halk eğitimde grafik tasarım programları veya resim kursu açmak için usta öğretici belgesi almam gerekiyor mu? Gerekiyorsa mesleki eğitim merkezlerinden bu belge alınması gerekiyor deniyor, bu mezun olduğum üniversiteye mi yoksa her hangi bir grafik tasarım kursuna mı başvurmam gerektiği anlamına geliyor? Hangi yolu izlemeliyim bilgilendirirseniz çok memnun olurum.
  Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık ve usta öğreticilik belgesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslek Dalları için geçerlidir. grafik ve fotoğraf alında açılan bazı kurslarda görev alabiliyorsunuz. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=24&alan=Grafik%20ve%20Foto%C4%9Fraf

 302. Ali dedi ki:

  Tarih bölümü lisans mezunuyum farmosyonumuda yapmış bulunmaktayım. Halk eğitimde osmanlıca kursu açıp ders vere bilirmiyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tarih lisans mezunları osmanlıca kurslar açabilir.

 303. Ayşe dedi ki:

  İyi günler …kız meslek lisesi giyim bölümü mezunuyum kurs açabilirmiyim… kaç kişi olunca kurs açıla bilir….yeterli sayıdaki kişiyi bulsam kurs açabilirmiyim halk eğitimde

  1. Hem Kursları dedi ki:

   giyim üretim teknolojisi alanındaki http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=23&alan=Giyim%20%C3%9Cretim%20Teknolojisi bazı kurslarda giyim lise mezunları kurs açabilir. kursun açılması içni en az 12 kişilik grup oluşması gereklidir, 8 kişinin altında düşen kurs kapıtılıyor, bu yüzden çoğunlukla halk eğitim merkezleri 15 kişilik grup oluşunca kurs açıyorlar.

 304. Sevim dedi ki:

  Önlisans sosyal bilimler ve lisans işletme mezunuyum.halk egitimde bu bölümlere uygun hangi kurslar açılabilir.ayrıca belge lazim mi,öğreticilik gibi.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   lisans işletme mezunları muhasebe ve finansman alanındaki kurslar görev alabilir, bilgisayarlı muhasebe kursu için kullanılan programları bilmesi şartı vardır.

 305. Ramazan dedi ki:

  Merhabalar, Ben beden egitimi antrenorluk mezunuyum futbol belgem var ama tffnin bir kursuna katulmadigim için kabul edilmedim ama formasyon belgemde var acaba bir ilkokulda beden egitimi dersine girebilrimiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   formasyonu olanlar ücretli öğretmenlik başvurusu yapabiliryor diyi biliyorum, kesin bir cevap almak için ilçe milli eğitim müdürlüğüne sorunuz.

 306. Glsn dedi ki:

  Türk dili ve edebiyatı mezunuyum.Halk eğitim merkezinde çalışabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   osmanlıca kursları açabilirler.

   1. Glsn dedi ki:

    Peki okur yazar kursunda hoca olabilir miyim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    okuma yazma kurslarını sınıf öğretmenliği ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunları açabiliyor.

 307. Rabia dedi ki:

  Merhaba hocam ben geçen hafta bilgisayar kursu için başvuru yaptım diplomamı flan verdim usta öğreticilik kursuna gidilcek flan dendi ama 1 haftadır haber gelmedi normal mi acaba hep geç mi geliyor haber 🤔

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuruda bulunduğunuz halk eğitim merkezinin usta öğretici son başvuru tarihinden sonra 1 ile 2 hafta içerisinde belli olur.

 308. gznt dedi ki:

  merhaba,2 ilçe halkeğitme başvuru dilekçesi verdim halkeğitim dilkeçe numarası verdi dilekçe numaralarını sistemden kontrol ediyorum sadece 1 dilekçe gözüküyo diğer dilekçeye numaram olmasına rağmen açılmıyor acaba 2 ilçe halkeğitime basvuru yaptığım için başvurum geçersiz mi oluyor yardımcı olurmusunuz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   birden fazla halk eğitime başvuruda bulunmada bir sıkıntı olmuyor, sistemde bir sıkıntı olabilir, yada size yanlış numara vermiş olabilirler.

 309. ESRA dedi ki:

  HM’de ilkyardım kursu veriyorum.24 yıllık hemşirelik tecrübem var ve halen çalışmaya devam etmekteyim.Yine de oryantasyon kursu almam gerekiyor mu?

 310. Yusuf dedi ki:

  Benim kort tenisi 2.kademe antrenörlük belgem var halk eğitimde kurs açabilir miyim ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Beden Eğitimi alan öğretmenleri,
   Türkiye Tenis Federasyonu’ndan onaylı en az 2.Seviye tenis antrenörlük lisansı sahibi son dönem gelişim seminerine katılmış ve vizesini yaptırmış öğreticiler kurs açabilir.

 311. zynp dedi ki:

  2 ilçe halkeğitim merkezine kurs açmak için basvuru yaptım 2 basvurum geçerli olurmu ya da 1 tanesi mi geçerli, hangi halkeğitimde önce kurs açılırsa oraya kursa baslıcam

  1. Hem Kursları dedi ki:

   full time olarak kurs açarsanız birini tercih etmek zorundasınız, part time olarak kurs açacaksanız günlerini ayarlayarak iki halk eğitim merkezinde görev yapabilirsiniz.

 312. Yasemin dedi ki:

  Mrb iki yıllık önlisans mezunuyum hallöğretimde usta öğretici olmak içim ne yamam lazım. Ayrıca İngilizce sertifikam var intermedite. Banka muhasebesi olarak halk egıtımde kurs açabilir miyim.Ne gibi yol izlemem lazım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   hangi alanda ön lisans mezunu olduğunuza bağlı, bazı alanlarda ön lisan mezunları kurs açabilir. ingilizce sertifikası ile kurs açılmıyor. alanında usta öğretici belgesi sahipleri veya alanında ön lisans ve lisans mezunları kurs açabiliyor.

 313. rabia dedi ki:

  Sağlık kurumları işletmeciliği mezunuyum. Halk eğitimde istihdam söz konusu mudur nasıl başvurabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans ve ön lisans mezunları hasta kabul işlemleri kursunda usta öğretici olarak görev alabilir.

 314. Sinem Yavru Keles dedi ki:

  Merhabalar avukatim ancak suan calismiyorum. Halk egitim merkezinde hukuk fakultesi mezunu olarak ogretmenlik yapmak icin nasil bir yol izlemek gerekiyor? Basvuru suresi ne zaman acaba?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinde hukuk alanındaki adli kalem işleri ve adli takip elemanı kurslarında usta öğretici olarak görev alabilirsiniz. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında kuruma şahsen yapılmaktadır.

 315. Mehmet dedi ki:

  Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu Görsel Sanatlar öğretmeniyim. Kadrolu olarak çalıştığım il dışında bir ilde Halk Eğitim Müdürlüğünde ek ders karşılığında kurs verebilirmiyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   çalıştığınız kurumun iznine bağlı olarak haftada en fazla 10 saat kurs açılabilir.

 316. ayse dedi ki:

  Ogretmenim Satranc sertifikam var halk egitimden kurs acmak istedim ama oryantasyon egitimini almadan kurs acilamayacagi soylendi.onceden boyle bisey yoktu.boyle bi sey olabilir mi.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   satranç kursunda eğitici olma koşulları:
   Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) verdiği antrenörlük belgesine sahip öğretmenler,
   TSF en az 1.Kademe Antrenörlük belgesine sahip eğitmenler,
   görevlendirilecektir.
   Antrenörlük belgesi geçerlilik sorgusu, T.C. kimlik numarası ile https://lisans.tsf.org.tr/ resmi internet adresinden yapılmaktadır.

 317. Mine ATAK TAŞCİ dedi ki:

  Merhabalar A.Ö fakültesi iktisat mezunuyum Ahşap üzerine Kurs aldım ve ahşap dalında usta öğretici olmak istiyorum ne gibi bi yol izlemem gerekiyor teşekkür ederim ve son başvuru tarihi ne zamandır

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici belgesi almanız lazım. mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunun.

 318. Deniz dedi ki:

  Arkeoloji Bölümü mezunuyum. Halk Eğitim Merkezi’nden Ebru, Çini, Takı Tasarımı ve Yapımı kurslarını tamamladım (1000 saat). Bu dallarda usta öğretici olarak görev yapabilir miyim? Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık ve usta öğretici belgesi olmadan kurs açılamıyor. mesleki eğitim merkezlerine ustalık belgesi için başvurabilirsiniz.

   1. Sevda dedi ki:

    Meraba . Ucretli ogretmenlikle beraber halk egitim kursunda calismanin sarti nedir .ikisi beraber en fazla kac saat olabilir haftada

   2. Hem Kursları dedi ki:

    resmi kurumlarda çalışanlar halk eğitim merkezlerinde kurum izniyle haftada en azla 10 saat kurs açabilir.

 319. Zynp dedi ki:

  Önlisans ilahiyat mezunuyum kuran eğitimi ve dini bilgiler usta öğretici olabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kuran-ı kerim elifba okuma ve kuran-ı kerimi tecvidli okuma kursları açabilirsiniz.

   1. zeliha dedi ki:

    Bunun için usta öğreticilik belgesi de almak gerekir mi?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    hayır ustalık belgesi verilmiyor. ustalık belgesi sadece 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEK DALLARINIDA alınır.

 320. Akın dedi ki:

  Halkla ilişkiler (onlisans) mezunuyum kurs açabiliyor muyum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halkla ilişkiler ön lisans mezunları halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanındaki kurslarda (örnek.Müşteri Asistanı, Çağrı Merkezi Elemanı v.b) usta öğretici olabilir.

   1. Rabia dedi ki:

    Merhaba onlisans halkla iliskiler ve tanitim mezunuyum halk egitimde ogretmen olabilmem icin izlemem gereken yol sirasiyla nedir oncelikle o bransin kursunami gitmem gerekiyor usta ogreticilik belgesini nasil alabilirim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Alanında Açılan Kurslarda Görev Alabilirsiniz.
    Örnek: Çağrı Merkezi Elemanı, Müşteri Asistanı

  2. Adile dedi ki:

   Merhaba ben sosyal hizmetler önlisans mezunuyum aynı zamanda 380 saatlik okul öncesi çocuk gelişimi kursuna gittim sertifikam var. Usta öğretici oryantasyon eğitimi belgem de var. Şimdi iş sağlığı güvenliği ve ücretli özel eğitim öğretmenliği kursuna gideceğim. Onların da belgesini aldıktan sonra herhangi bir devlet okulunda anaokulu öğretmenliği yapabilir miyim? Veya nerelerde nasıl görevler alabilirim? Yardımcı olur musunuz?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Öğretmen olunamaz, özel kreş ve anaokullarında yardımcı öğretmenlik için başvurulabilir diye biliyorum.

 321. Derya dedi ki:

  slm. Ben dogma büyüme Almanya egitim düzeyim iyi bir derece. Alman vatandasiyim mavi karta sahibim ve tr de yasiyorum artik. Ben halk egitimlerde almanca dili üzerine ögretmenlik yapmak istiyorum. Bu mümkünmü?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   çalışma izniniz varsa ve aşağıdaki şartları taşıyorsanız çalışabilirsiniz.
   A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Almanca öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden Almanca mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) Almanca dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde Almanca öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 322. Tuğba dedi ki:

  Gazi Hazır Giyim mezunuyum. Ücretli öğretmenlik deneyimim var.
  Ankara halk eğitim öğretmenliği için nasıl bir yol ilemeliyim. Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   hazır giyim lise, ön lisans ve lisans mezunları halk eğitim merkezlerinde giyim üretim teknolojisi alanında kurslar açabiliyor. kurs açmak istediğiniz halk eğitim merkezine şahsen başvuruda bulunmalısınız.

 323. sibel dedi ki:

  slm halk egitimde anaokul ogretmenligi yapmak icin ne yapmam gerekir nereye basvurmam lazim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   her halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihleri farlıdır, çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında başvuru alınır, başvurmak istenilen halk eğitim merkezine şahsen başvurulmalıdır.

 324. Mustafa dedi ki:

  Merhaba ben beden Eğitimi öğretmeniyim ama atanamadım. Halk eğitim merkezlerinde herhangi bir branşta kurs açabilir miyim. Ayrıca Antrenörlük belgesi gerekir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   spor alanındaki bazı kurslara başvurulabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=61&alan=Spor

   1. Mustafa dedi ki:

    Halk eğitimde görev almak isteyenlere yeni verilecek oryantasyon kursunun kurs açmada herhangi bir etkisi olacak mı.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    şuanda öyle bir şey yok, ilerde olur mu bilemiyorum.

 325. Birdal dedi ki:

  Merhaba.Önlisans sosyal hizmetler ve lisans sosyoloji mezunuyum.Sosyal hizmetler bölümünden meb e bağlı özel eğitim sınıflarında usta öğretici olarak görevlendirilebilir mıyım?Öz bakım,özel eğitim ve çeşitli el sanatları kurs belgelerim mevcut.Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   rehber öğretmen kursuna katılanlar rehber öğretmen olabiliyor.

   1. Birdal dedi ki:

    Rehber öğretmen derken anlayamadım.7 ağustosta zeliha isimli sosyal hizmetler ön lisans mezunu arkadaşa aile ve tüketicilik alanında kurs açılabileceğini yazmıştınız.Mümkünse biraz açıklayabilirmişim iz.Ilginize teşekkür ederim.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    rehber öğretmenler aile ve tüketici bilimleri alanındaki bazı kurslarda görev alabiliyor. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=3&alan=Aile%20ve%20T%C3%BCketici%20Bilimleri

   3. Birdal dedi ki:

    Teşekkür ederim.

 326. merbe dedi ki:

  işletme mezunuyum ve yeni formasyon aldım halkeğitimdeki usta öğreticilik kursu yerine geçermi formasyonum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   işletme lisans mezunları halk eğitim merkezlerinde bilgisayar destekli muhasebe (LOGO, MİKRO ve LUCA programlarının bilinmesi gerekir) ön muhasebe gibi muhasebe ve finansman alanındaki bazı kurslarda görev alabiliyorlar.

 327. Songül Taskesen dedi ki:

  Merhaba sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ygs LYS alanında kurs acabilir miyim , teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   12-17 Eylül 2017 tarihleri arasında buradan https://ekurs.eba.gov.tr/ atanmamış öğretmen iseniz ücretli öğretmen olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

 328. leyla dedi ki:

  halk egitim merkezinden kuaforluk kursuna yazılmak ıstıyorum bu kurslar ucretli midir

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurslar çoğunlukla ücretsiz olarak açılır, okul aile birliğine isteyen bağış yapabilir, ancak bazı işbirliği halinde açılan kurslar ücretli olarak açılabilir.

 329. ayşe dedi ki:

  Merhaba, halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulunda ücretli usta öğreticilik yapıp(kursum akşam saatlerinde) aynı zamanda milli eğitime bağlı özel kişisel gelişim kursunda 30 gün süreli sigortalı çalışmamda halk eğitimde ya da diğer kurumun sigorta işlemlerinde problem yaratır mı acaba? teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   sadece resmi kurumlarda çalışanlar için haftada en fazla 10 saat kurs açma sınırı bulunuyor, ve çalıştığı resmi kurumdan izin yazısı getirmesi gereklidir.

 330. Gökcen dedi ki:

  1kademe taekwondo antrenörüyüm halk egitimden kurs açabiliyor muyum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   o yıla ait vizeli olanlar açabiliyor.

 331. eda dedi ki:

  aşçılık ön lisans mezunuyum. halk eğitim de görev alabilir miyim ve şahsen mi başvurmam gerek.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yiyecek içecek hizmetleri alanında aşçılık ile ilgili (aşçı çırağı vb) kurslar için usta öğretici başvurusu yapılabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=70&alan=Yiyecek%20%C4%B0%C3%A7ecek%20Hizmetleri

 332. Nurullah dedi ki:

  Hafızlık belgem var fakat yaşım 16 İmam Hatip 2. Sınıfa gidiyorum yaz kuran kursu için görevlendirme alabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   18 yaşından küçüklere görev verilmez.

 333. Merve dedi ki:

  Merhaba hayırlı akşamlar. Çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum halk eğitimdeki iş olanağım varmıdır.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki kurslarda öncelikle alanında lisans mezunları tercih edilir, lisans mezunu başvurusu yoksa ön lisan mezunlarının başvuruları değerlendirilebilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=12&alan=%C3%87ocuk%20Geli%C5%9Fimi%20ve%20E%C4%9Fitimi

 334. Durdane dedi ki:

  Merhabalar ben çoçuk gelişimi mezunuyum kurs açma imkanın var mı acaba

  1. Hem Kursları dedi ki:

   çocuk gelişimi ve eğitimi alanında açılan kurslar için başvuruda bulunabilirsiniz. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=12&alan=%C3%87ocuk%20Geli%C5%9Fimi%20ve%20E%C4%9Fitimi

 335. yıldırım dedi ki:

  sosyoloji lisans mezunu olarak halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak kurs açabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   sosyoloji mezunları için bildiğim kadarıyla halk eğitim merkezlerinde açılabilecek bir kurs bulunmuyor. formasyon alınarak felsefe öğretmeni olunabilir.

  2. Sıla dedi ki:

   Merhaba. Lisans maliye mezunuyum. Pedagojik formasyon eğitimi alıyorum ve ileri derece ingilizceye sahibim. Kendi alanımdan değilde yabancı dil alanından dersler verebilir miyim ?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    İngilizce seviye a1 kursu usta öğretici koşulları:
    A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
    B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
    C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
    1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden İngilizce mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
    a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
    i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 336. suzan dedi ki:

  Merhaba ben yerel yönetimler mahalli idareler mezunuyum bilgisayar ve evde cocuk bakım sertifikalarım bulunmakta kurs açabilirmiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bilgisayar kursu açmak için alanında en az ön lisans mezunu olmak gerekli, çocuk gelişim ve eğitim kursu açmak için alanında ön lisans ve lisans mezunu olmak gerekli.

 337. sema dedi ki:

  merhabalar ben geçen yıl bucak ilçesinde kadın giyim üzerine kurs verdim şimdi antalya ya taşındık ben lise olarak hazır giyim mezunuyum üniversite kamu yönetimi ayrıca başka kurs belgelerim var ben burada görev alabilir miyim illa bölumumle alakalı mı üniversite okuma şartımı var birde ne zaman başvuru yapılıyor acaba

  1. Hem Kursları dedi ki:

   öncelikli olarak lisans ve ön lisans mezunları tercih edilir. halk eğitim merkezlerini başvuru tarihleri farklıdır, çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında usta öğretici başvurusu alınır. halk eğitim merkezinden bilgi alabilirsiniz.

 338. zehra dedi ki:

  İyi Günler Ben coğrafya bölümü okudum ve pedegojik formasyon belgesi aldım . fakat kurslarla ilgili herhangi bir belgem yok . Yine de kurs açabilir miyim ? açabilirsem hangileri?

  şimdiden Teşekkürler. 🙂

  1. Hem Kursları dedi ki:

   destekleme ve yetiştirme kursları için ücretli öğretmen başvurusu yapabilirsiniz. https://ekurs.eba.gov.tr/

 339. Aysel dedi ki:

  Yabanci uyrukluyum ingilizce ogretmeniyim. Denklik alip halk egitim merkezinde ogretmen olarak calisa bilirmiyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bakanlar Kurulu kararı Gerekir.
   Madde 3. a)Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile görevlendirilebilirler.)
   Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs ve seminerlerinde görevlendirilecek usta öğreticilerde aranacak şartlar:
   usta öğretici
   a – Genel Şartlar:
   3 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen şartları taşımaları.

   1. Aysel dedi ki:

    Nedir o sartlar? Bakanlar kurulu derken tam olarak nereye basvuru yapilir?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    yabancı uyrukluların görev alması için bakanlar kurulu kararı gerekli, il yada ilçe milli eğitim müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

 340. Zeliha dedi ki:

  Lisede çocuk gelişimi, önlisans sosyal hizmet okudum.Hangi kursları açabilirim?Transkiribimde olan derslerle alakalı olanları açabiliyor muyum?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   sosyal hizmetler mezunları aile ve tüketici bilimleri alanındaki kurslarda görev alabiliyor. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=3&alan=Aile%20ve%20T%C3%BCketici%20Bilimleri

   1. Zeliha dedi ki:

    Peki bu kadrolu mu oluyor yoksa ücretli mi ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    kadrolu değil…

 341. Taliha dedi ki:

  Merhaba spor yöneticiliği mezunuyum.pedagojik formasyonum mevcut.beden eğitimi ile alakalı bölümlere başvuru yapabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   12/1999 öncesi kayıt olanların beden eğitimi öğretmeni olma hakkı var. spor kursları için beden eğitimi alan mezunları veya alanında antrenörlük belgesi sahipleri açabilir.

 342. sezen dedi ki:

  merhaba adalet myo mezunuyum f klavye öğreticilik için başvuru yapabilir miyim sertifikam bulunmaktadır

  1. Hem Kursları dedi ki:

   adalet meslek yüksek okulu mezunları başvurabilir.

   1. sezen aşırt dedi ki:

    teşekkürler peki bunun için ne yapmam gerekiyor

   2. Hem Kursları dedi ki:

    görev almak istenilen halk eğitim merkezinin usta öğretici başvurusu tarihleri arasında şahsen başvuruda bulunmak gereklidir. her halk eğitim merkezi başvuru tarihlerini kendisi açıklar.

 343. damla dedi ki:

  Merhaba, sadece bir halk Eğitim Merkezinde açılacak olan kurslarda kendi branşımız yazıyorsa mı başvuru yapabiliriz? yoksa o branş yazmasa bile yine biz başvurumuzu bırakabilir miyiz?
  (Örnek olarak Esenyurt halk eğitim merkezinde Hasta kabul işlemleri kursu görünmüyor ama ben yinede oraya başvuru dosyası bırakabilir miyim?)

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezi o branşa talep varsa önceki yıllarda olmaması sorun olmaz. yada kurs için kendiniz kursiyer bularak kurs açabilirsiniz en az 12 kişi. kurs 8 kişinin altına düşerse kapanır.

 344. damla dedi ki:

  Merhaba, Tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik mezunuyum hasta kabul işlemleri branşına öğreticilik için başvuru yapabilir miyim? Ayrıca birden fazla halk eğitim merkezine başvuru yapabilir miyiz?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvurulabilir.

 345. Şeyma dedi ki:

  Meraba ben hasta ve yaşlı refekatçısı kursu için usta öğreticilik yapmak istiyorum hem meslek lisesi hem önlisans mezunuyum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuruda bulunmak istediğiniz halk eğitim merkezine şahsen müracaat etmelisiniz.

 346. Merve balcı dedi ki:

  Merhaba,güzellik ve saç bakımı i mezunuyum meslek lisesinden usta öğrettiği ve dükkan açma belge var. Üniversiteden yeni mezun oldum başvuru yapabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında açılan kurslara için başvuruda bulunulabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=26&alan=G%C3%BCzellik%20ve%20Sa%C3%A7%20Bak%C4%B1m%20Hizmetleri

 347. Merve dedi ki:

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans mezunuyum, pedagojik formasyon belgem de bulunmaktadır. Halk eğitimde çalışma durumum nedir?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanında açılan kurslarda görev alınabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=27&alan=Halkla%20%C4%B0li%C5%9Fkiler%20ve%20Organizasyon%20Hizmetleri

 348. arzu dedi ki:

  Merhaba cocuk gelişimi önlisans mezunuyum halkeğitimde çalısmak istiyorum daha önce halkeğitimde çalışmadım sizce şansım nedir

  1. Hem Kursları dedi ki:

   öncelikle alanında lisans mezunu olanlar tercih edilir, alanında lisans mezunu başvuran aday yoksak alanında ön lisans mezunları tercih edilir.

 349. Cevriye ACISU DOĞAN dedi ki:

  Merhabalar ben felsefe mezunuyum ve felsefe öğretmenliği formasyon belgem var. ama 2 yıl devlet okulunda ücretli İngilizce öğretmenliği yaptım. halk eğitim merkezinde İngilizce öğretmenliği için başvurabilir miyim. formasyon belgem usta öğretici belgesi yerine geçer mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ingilizce seviye a1 kursu için:
   Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 350. Selma dedi ki:

  Merhaba meslek lisesi muhasebe ve finansman. önlisans muhasebe ve lisans maliye mezunuyum halk egitimde usta öğretici olarak başvurabilir miyim ve hangi alanlara başvurabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   muhasebe ve finansman alanı kursları için başvurulabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=47&alan=Muhasebe%20ve%20Finansman

 351. Hanife dedi ki:

  Merhaba ben fen bilimleri öğretmenliği mezunuyum başvuru yapabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   destekleme ve yetiştirme kursları için ücretli öğretmenlik başvurusu yapılabilir. https://ekurs.eba.gov.tr/
   yada ilçe milli eğitim müdürlükleri ağustos ve eylül ayları için ücretli öğretmen başvurusu alırlar.

 352. Sevinc dedi ki:

  Mrb tibbi sekreter ve bilgisayar sertifikam var saglik kurumlari isletmeciligi mezunuyum halk egitimde gorev alabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   hasta ve yaşlı refakatçisi alanında kurslar için başvuru yapılabilir, ancak öncelikle lisans mezunları tercih edilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=29&alan=Hasta%20ve%20Ya%C5%9Fl%C4%B1%20Hizmetleri

   1. hafsa dedi ki:

    İlahiyat mezunuyum formasyon belgem var kurani kerim dersi verebilir miyim,bir de kaç saat çalışma zorunluluğu var? Şimdiden teşekkürler

   2. Hem Kursları dedi ki:

    kuran-ı kerim elifba okuma ve kuran-ı kerimi tecvidli okuma kursları açabilirsiniz. resmi kurumlardan çalışanlar haftada en fazla 10 saat kurum izni gerekir, diğerleri için en fazla haftada 40 saat. full time yada part time olarak çalışılabilir.

 353. Pınar dedi ki:

  Merhaba ben felsefe mezunuyum bir de yaşam koçu sertifikam var başvuru yapabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   destekleme ve yetiştirme kursları için felsefe öğretmenliği ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilirsiniz, ancak öncelikle atanmış öğretmenler tercih edilir. https://e-kurs.eba.gov.tr/giris

 354. Elif Palabaş dedi ki:

  İyi günler ben pamukkale üniversitesi moda konfeksiyon bölümü mezunuyum usta öğreticilik yapabilirmiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   giyim üretim teknolojisi alanında açılan kurslara başvuru yapılabilir.

 355. Nur dedi ki:

  Meraba beden eğitimi öğretmenligi mezunuyum usta ogretici belgem yok halk eğitim merkezlerinde calisabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   beden eğitimi öğretmenleri spor alanı kurslarında görev alabilir.

 356. Tugba duman dedi ki:

  Merhaba önlisans grafik tasarım mezunuyum basvurabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvurulabilir ancak öncelik lisans mezunlarınındır.

 357. Sefa dedi ki:

  Ben liseden çocuk gelişimi mezunuyum Atatürk üniversitesinde halkla ilişkiler 2sınıfım bende halk eğitimde herhangi bi kurs açabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuranlar arasında ön lisans ve lisans mezunu bulunmuyor ise kurs açılabilir.

 358. vedat vurmaz dedi ki:

  İsletme mezunuyum aynı zamanda muhasebe finansman öğretmenliği formasyon belgesine sahibim başvurabilir miyim?Basvurabilirsem hangi branşa basvurabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   temel muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe kursları için başvurabilirsiniz. başvuranların kursta gösterilencek programlara hakim olması gereklidir.

  2. Filiz 12345 dedi ki:

   merhaba ben sosyal hizmetler onlisans mezunuyum yasli bakimi ve hastta bakimi transkriptim var bu bolume basvurabilirmiyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    başvurabilirsiniz ancak öncelikle alanında lisas mezunları tercih edilir.

 359. Aynur dedi ki:

  Merhaba meslek lisesi yiyecek icecek hız. mezunuyum.. usta ogreticilik sertifikam var halk eğitime basvurmak istiyorum.. sorum su ki ismek ise alim sureci sinav-uygulama-mülakat aynı sistem halk egitim de var mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuranlar arasında öncelikle eğitim fakültesi mezunları,
   alanında yüksek lisans, lisans, Ön Lisans Mezunları,
   alanında meslek lisesi mezunları,
   orta öğretim mezunu olup alanında ustalık / usta öğreticilik belgesi sahipleri
   ilkokul, ilköğretim mezunu olap alanıda ustalık / usta öğreticilik belgesi sahipleri
   en az lise mezunu olan alanıda uzman ve usta öğreticilik yapılacak branşın tüm yetkinliğine sahip olanlar,
   başvuranlar arasında şartları aynı olanlar arasındaki tercihi komisyon tarafından yapılır.

  2. Dıugu dedi ki:

   Ne zaman nereye başvuru yapabiliyoruz

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Her halk eğitim merkezinin başvuru alım tarihi farklıdır, çoğunlukla ağustos ile eylül aylarında başvuru alınır. başvuruda bulunmayı düşündüğünüz halk eğitim merkezinden usta öğretici başvuru tarihini öğrenebilirsiniz.

 360. niceneet dedi ki:

  iyi günler. psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. halk eğitimde çalışabilmem için ne yapmam gerekiyor.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   aile ve tüketici bilimleri alanında açılan kurslarda, Alışkanlık ve Eğitim Sorunları kursu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenleri, Uyuşturucu Bağımlılığından Korunma kursu uzman psikologlar ve pedagoglar görev alabilir.

 361. nergıs dedi ki:

  kızmeslek lısesı mezunuyum.3, 6 yas grubundakı cocukları anlamak yada anne çocuk saglıgı ıle ılgılı kurs açabılır mıyım açabılırsem süreç nasıl ısler ne zaman basvuru yapmalıyım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Çocuk Gelişimi Çocuk Bakımı Kurslarını Alanında Lisans Mezunları Açabiliyor.
   Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Eğitimi Lisans Mezunları.

 362. fatma dedi ki:

  temel anestezi bilgisi kursu açılabılır mı pekı amelıyathanede merak edilen çeşitli vakalardaki hastalara yapılan uygulamaları ıceren bölümlerden olusan dersler örn. sezeryan dogumunda hastanın dıkkat etmesı gereken durumlar ameliyathane öncesi ve sonrası yada apandısıt amelıyatı oncesı ve sonrasınakı anestezı ıle alakalı ıle ılgılı bılgılerın verıldıgı kurs açılabılır mı pekı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   şuan için öyle bir kurs yok, ilerde taleplere göre açılabilecek kurslar arasına alınabilir.

 363. fatma dedi ki:

  kişisel gelişim etkili ve düzenli ders çalısma teknıklerı arastırma teknıkerı ınsan psıkolojısını anlama kursu gibi kursları 2 yıllık saglık teknıkerlerı acabılır mı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Araştırma Teknikerleri Biyoloji, Kimya, Fizik Ve Matematik Öğretmenleri. Verimli Ders Çalışma Teknikleri Aile Ve Tüketici Bilimleri Mezunları. Liderlik Eğitimi Orta Öğretim Kurumları Alan Öğretmenleri Ve Lisans Mezunu Olan Kişisel Gelişim Ve Eğitimi Alanı Sertifikası Bulunanlar. Kişisel Gelişim Alanında Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans, Ön Lisans Mezunları Tercih Edilir. İhtiyaç Durumunda Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Alanı 4. Seviye Eğitim Almış En Az Orta Öğretim Mezunları.

   1. ebru dedi ki:

    Ben Matematik öğretmeniyim halk eğitim kurslarına başvuru nasıl yapabilirim?Açılıyor mu bilginiz var mı?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    başvurmak istediğiniz halk eğitim merkezine şahsen başvuracaksınız.

 364. AYSE dedi ki:

  hijyen kursu yada ılkyardım kursu acabılırmıyım pekı anestezi mezunuyum ders içerıklerıme bakılarak hangı kursları acabbılırım acaba yardımcı olurmusunuz örnek verırmısınız mesela psıkolojı dersi de gördüm ordakı herhangı bı konuyu ele alıp kurs acabılrmıyım mesela 3 6 yas arası cocuklarla etkılı ıletısım kurma yolları kursu gıbı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İlkyardım Eğitim Yetki Belgeniz Yada İlkyardım Konusunda Eğitim Alan Sağlık Personeli Açabilir.
   Öncelik Sıralaması:
   Sağlık Hizmetleri Alan Öğretmenleri
   Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
   İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgesi Bulunanlardan Yararlanılabilir.
   İlkyardım Konusunda Eğitim Alan Sağlık Personelinden Yararlanılabilir.

   Saç Bakım Hizmetleri Hijyen Eğitimi Usta Öğretici Şartları
   Öncelik Sıralaması:

   Tıp Fakültesi
   Hemşirelik Yüksekokulu
   Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü
   Hemşirelik/Bölümü
   Ebelik/Bölümü
   Sağlık Memurluğu/Bölümü
   Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri
   Tıbbi Laboratuvar Alanında Eğitim Almış Olan Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Ve Fen Fakültesi/ Fen-Edebiyat Fakültesinin Biyoloji Bölümlerinden Mezun Olanlar Görev Almalıdır.

 365. Yonca dedi ki:

  el sanatları ön lisans mezunuyum . Tehzip minyatür Ebru alanında öğreticilik yapmak istiyorum . Bunun için izlemem gereken yol nedir ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tezhip, minyatür ve ebru kursları açabilmek için geleneksel türk sanatları, geleneksel el sanatları ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu olmak transkriptinde dersi gördüğü belgelenmelidir.

   1. Yonca dedi ki:

    Transkripte yazmakta . Başvuruyu nerden yapabilirim ve neler gereklidir ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğretici başvuruları başvuru yapılacak halk eğitim merkezi tarafından ilan edilen başvuru tarihleri arasında kuruma şahsen linkteki http://www.halkegitimkurs.com/halk-egitim-kadrosuz-usta-ogretici-basvuru-formu/ belgeler ile yapılır. usta öğreticilik başvuru tarihleri çoğunlukla ağustos ile eylül ayları arasında alınır, yıl içerisinde başvuru alan halke eğitim merkezleride bulunabilir.

 366. AYSE dedi ki:

  MERHABA BEN ANESTEZİ MEZUNYUM DAHA ÖNCE HALK EGİTİMDE HERHANGİ Bİ USTA ÖGRETİCİLK YAPMADIM AMA BÖLÜMDE GÖRDÜGÜM HASTALIK BİLGİSİ ÇEVRE SAGLIĞI PSIKOLOJI YADA FARMAKOLOJİ DERSLERINDEN KURS AÇABİLİR MİYİM YADA TURKÇE MAT TAR COG VAT. DERSLERI VEREBILMEM MUMKUNMUDUR ACABA

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Halk Eğitim Merkezlerinde Hastalık Bilgisi, Çevre Sağlığı Gibi Kurslar Bulunmuyor. Türkçe, Matematik, Tarih Ve Coğrafya Kursları Alan Öğretmenleri Yada Alan Mezunları Açabiliyor.

 367. Metin dedi ki: