Halk Eğitim Merkezleri Sitesine Hoş Geldiniz, 28 Ekim 2021

Halk Eğitim Usta Öğreticilik Değerlendirilmesi

Halk Eğitim Usta Öğreticilik Değerlendirilmesi

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğreticilik Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır.
Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğreticilik Ve Ücretli Uzman Öğretici Başvuruları Ağustos İle Eylül Ayı Arasında Alınmaktadır. Yıl İçerisinde Usta Öğretici Ve Ücretli Uzman Öğretici Alımı Yapan Halk Eğitim Merkezleri Bulunmaktadır.

E-Yaygın Usta Öğretici Başvuru Tarihleri İçin Tıklayın.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular, Doğrudan Kurum Müdürlüklerine Veya E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Alımları Ek-2 Değerlendirme Formundaki Puanlamaya Göre Yapılır.

Ek-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formundaki Alanında Eğitim Bölümünde Doktora Mezunları 65 Puan, Tezli Yüksek Lisans Mezunları 55 Puan, Eğitim Fakültesi Lisans 47 Puan,

Lisans Mezunları 40 Puan, Ön Lisans Mezunları 25, Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/, 4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi Sahipleri 10 Puan Alır.

Alanında Hizmet Bölümünde Her İş Yılı (180 İş Günü) İçin 1 Puan, En Fazla 10 Puan Alınır.

Ek Puan Bölümünde Tezli Yüksek Lisans 7 Puan, Pedegojik Formasyon 6 Puan, Telsiz Yüksek Lisans 5 Puan, Lisans Mezunu 4 Puan, Ön Lisans Mezunu 2 Puan, Usta Öğreticilik Belgesi İle 1 Puan Alınır.
Başvuranlar Arasında En Yüksek Puana Sahip Olanlar Kurs Açabilir.

Usta Öğretici Değerlendirme Formu (EK-2) 3 Kısımdan Oluşmaktadır.
Kurs Alanında Eğitim
Alanında Hizmet / İş Deneyimi
Ek Puan
Alanında Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Durumundaki Puanları Alırlar. Bu Bölümdeki Puanlardan Sadece Biri Geçerlidir. En Fazla 65 Puan (Alanında Doktora) Alınabilir. Lisans Mezunu Olanlar 40 Puan Alır. Bilgisayar Alanında Lisans Mezunu Bilişim Teknolojisi Alanında Kurs Açmak İsterse 40 Puan Alacaktır.
Alanında Hizmet / İş Deneyimi Kısmanda Toplam Eğitici Olarak Çalışılan Gün Sayısına Göre Sistem Otomatik Puan Vermektedir. Bu Kısımdan Alınabilecek En Fazla Puan 10’dur.
Ek Puan Kısmı Alan Dışı Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Kısmından Puan Alamamaktadır. Alan Dışı Kurs Açanlar Mezuniyet Durumlarına Göre Belirtilen Puanı Almaktadır. Ayrıca Usta Öğretici Belgesi Bir Puan Almaktadır.

Usta Öğretici EK-2 Başvuru Değerlendirme Formu

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Her Yıl İçin 1 Puan (Yıl İçin 180 İş Günü Üzerinden Hesaplanır)
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Usta Öğretici Başvuru Belgeleri
Usta Öğretici Başvuru Belgeleri Başvuru Yapılan Kuruma Göre Değişiklik Gösterebilir. Usta Öğreticilik Başvuruları İçin Genellikle Kurumlar Tarafından İstenilen Belgeler Şöyle Sıralanır.
Başvuru Formu
Savcılık Kağıdı (Son Altı Ay İçinde Alınmış Olması Gereklidir)
Öğrenim Belgesi (Diploma, Branş Belgeleri, Varsa Sertifikalar)
Varsa Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi
Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlişkisi Olmadığına Dair Belge
2 Adet Resim
Nüfus Cüzdanı Sureti Ve Yerleşim Yeri Belgesi
Sağlık Raporu
Daha Önceden Halk Eğitim Merkezlerinde Görev Yapmış Olanlar İçin Görev Yaptıklarına Dair Belge

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Hem Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Şartları
Ders ücreti karşılığı görevlendirme

MADDE 26 – (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

b) Emekli öğretmenler.

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

(8) Başvuruda bulunacaklardan;

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,

b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,

istenir.

(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

(10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

(11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.

(12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

(13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Görevlendirilmesi Nasıl Yapılır? Okumak İçin Buraya Tıklayın.

Usta Öğretici Başvurularını Alan Kurum Başvuruları Değerlendirdikten Sonra Görevlendirilen Usta Öğreticilerin İsimlerini İlan Eder. Göreve Başlayanlara Halk Eğitim Merkezi Tarafından 60 Saatlik Hizmet İçin Eğitim Verilir.
Ustalık Belgesi Nasıl Alınır? Ustalık Belgesi Alma Koşulları Yazımızı Okumak İçin Buraya Tıklayın.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Meliha dedi ki:

  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum.Halkeğitim merkezinde kurs açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Açılabilir, ancak başvurular 31 ağustos 2021 tarihine kadar e-yaygın sisteminden alındı. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular 31 ağustos tarihine kadar yapılan başvuruların değerlendirilmesinden sonra değerlendirmeye alınır.

 2. Naz dedi ki:

  Puan sistemi gecen sneeye gore degisti mi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   değişti, Usta Öğretici EK-2 Başvuru Değerlendirme Formundaki puanlamaya göre yapılır.

 3. Selma dedi ki:

  Geleneksel el sanatları önlisans okumak istiyorum sonucunda eğitim verebilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Güncel eğitici koşullarına göre kurs açmak için başvuru yapılabilir.

 4. hülya dedi ki:

  F Klavye sertifikam mevcut. lisans mezunuyum, halk eğitimde ders verebilir miyim, teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı Kursunu Büro Yönetimi, Muhasebe Ve Finansman, Pazarlama Ve Perakende, Adalet Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar, Öğretmen Olmaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
   Büro Yönetimi, Muhasebe Ve Finansman, Pazarlama Ve Perakende, Adalet Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğretim Fakülte Mezunları.
   Adalet Meslek Yüksek Okulu Mezunları
   Adalet, Büro Yönetimi, Muhasebe Ve Finansman, Pazarlama Ve Perakende Alanlarında Asgari 4. Seviye Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıl Mesleki Deneyimi Olanlar.

 5. Meryem dedi ki:

  Merhabalar bende biçki dikiş kursu usta öğreticiliği.yaptim evlendikten sonra çalışmadım şimdi çocuklar büyüdü tekrar çalışmak istiyorum Keçiören Etlik teşekkürler oturuyorum hangi semtteki H.E.M.’ne müracaat etmeliyim teşekkürler ler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuru tarihi geçmemiş olan istediğiniz halk eğitim merkezi için başvuruda bulunabilirsiniz.

 6. canan dedi ki:

  merhaba ben 2007 mobilya ve dekorasyon öğretmenliği mezunuyum. formasyonumda var. halk eğitim merkezlerinde ne kursu açabilirim. şimdiden teşekkürler

 7. Esra dedi ki:

  Merhaba . Ben tarih bölümü mezunuyum formasyonum da var . Halk Eğitim merkezlerin de tarih dersi verebiliyor muyum eğer verebiliyorsam bunun için ne yapmam gerekiyor . Şimdiden teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   destekleme ve yetiştirme kursları için başvurulabilir. yaz dönemi öğretmen başvuruları 12-17 Haziran 2018 tarihleri arasında https://e-kurs.eba.gov.tr/ adresinden yapılır. halk eğitim merkezlerinde tarih lisans mezunu olan formasyonu olanlar osmanlı türkçesi kursları açabilir.

 8. Hilesel dedi ki:

  Gerçekten çok bilgilendirici, yol gösterici bir yazı olmuş. Arkadaşların işine yarayacaktır.

 9. esrefyasa dedi ki:

  halk eğitime girmek isteyen ustalar için güzel bir paylaşım olmuş teşekkürler 🙂

Yorum Yaz