Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 17 Haziran 2024
Anasayfa » Ustalık » Ustalık Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersi Soruları

Ustalık Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersi Soruları

Ustalık Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersi Soruları

Ustalık Belgesi Soruları, Ustalık Ortak Meslek Dersleri Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersi Sınavı Çıkmış Eski Soru Ve Cevapları. Ustalık Belgesi Dersinin Ortak Derslerinden Olan Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersinin Eğitim Süresi 16 Saattir.

Ustalık Belgesi Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersi Soruları

S.1-Aşağıdakilerden hangisi devlet sigortasıdır.
a)Halk sigortası b)Ak sigorta c)Hayat sigortası d)Emekli sandığı

S.2-Bir işçi ailesi ile birlikte sağlık hizmetlerinde yararlanabilmesi için kaç iş günü prim ödemesi gerekir.
a)110 gün b)115 gün c)120 gün d)140 gün

S.3-Emlak vergisi kaç eşit taksitte ödenir.
a)1 b) 2  c)3 d)4

S.4-Sekiz yıllık bir işçi kaç iş günü izin kullanma hakkına sahiptir.
a)30 gün b)35 gün c)25 gün d)20 gün

S.5)Kurumlar vergisi beyannamesi hangi ay içinde ödenir.
a)Ocak b)Şubat c)Mart d)Nisan

S.6-Bağ-Kur primleri nasıl ödenir
a)her ayın yirminci günü akşamına kadar
b)yıl sonunda toptan ödenir
c)her ayın sonuna kadar
d)her ayın birinde

S.7-Bordroda yapılan kesintiler içerisinde damga vergisi oranı kaçtır?
a)0,4 b)0,04 c)0,004 d)0,05

S.8-Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir.
a)Mart-Nisan b)Ocak-Temmuz c)Ocak-Aralık d)Mart-Temmuz

S.9-Bir işçi Malülen emekli olabilmesi için kaç gün prim ödemesi gerekir.
a)4000 işgünü b)5000 işgünü c)6000 işgünü d)7000 işgünü

S.10-İşin yürütümü sırasında işçinin bedenen veya ruhen geçici veya sürekli iş göremezlik hallerde ödenmesi Gereken sigorta türü hangisidir?
a)Analık sigortası b)Mallüllük sigortası c)Yaşlılık sigortası d)İş kazaları ve meslek hastalığı

S.11-Sigortalının Malüllük sigortasında yararlanabilmesi için çalışma gücünün kaçta kaçını kaybetmesi gerekir.
a)2/3 b)2/4 c)2/5 d)2/6

S.12- Çalışan sigortalıda ilaçta yüzde kaç katkı payı alınır)
a)0/010 b)0/020 c)0/030 d)0/015

S.13-Sigortalının okumayan erkek çocuklarına kaç yaşına kadar sağlık yardımı yapılır?
a)18 yaş b)19 yaş c)20 yaş d)21 yaş

S.14-Esnaf ,sanatkarlar,muhtarlar,tarım alanında çalışan çiftçiler hangi sigorta kapsamındadırlar?
a)S.S.K b)Emekli sandığı c)Anadolu sigorta d)Bağ-Kur

S.15-Malüllük,Yaşlılık,Ölüm sigortaları priminin yüzde kaçı sigortalı tarafında ödenir?
a)0/05 b)0/06 c)0/07 d)0/08

S.16-Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi beyannamesidir?
a)servet beyanı b)yıllık beyanname c)K.D.V beyanı d)Emlak vergisi beyanı

S.17- Sigortalının işverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü işin gereği dolayısıyla onu bedenen Yada ruhen zarara uğratan olaya ………………………………. denir.
S.18-Esnaf,Sanatkar,ve diğer bağımsız çalışanları kapsamına alan sigortaya ………………………… . denir.
S.19-Sigortalının ölümünde sonra hak sahiplerine bağlanan aylığa ………………………………………. .denir.
S.20-Devletin milli gelirden zorunlu olarak aldığı parasal yardıma ……………………………………….. denir.
Not: Her Soru Beş Puan Değerindedir, Sınav Süresi 40 Dakikadır. halkegitimkurs.com

Ustalık Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersi Cevapları

C1- D Emekli sandığı
C2- C 120 gün
C3. B 2
C4. D 20 gün
C5. D Nisan
C6. C Her Ayın sonuna kadar
C7. C 0,004
C8. B Ocak-Temmuz
C9. B 5000 işgünü
C10. D İş kazaları ve Meslek hastalığı
C11. A 2/3
C12. B 0/020
C13. A 18 yaş
C14. D Bağ-Kur
C15. A 0/05
C16. B Yıllık beyanname
C17. İŞ KAZASI
C18. BAĞ-KUR
C19. ÖLÜM AYLIĞI
C20. VERGİ

Ustalık Belgesi Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersi Soruları

1- 7397 Sayılı Kanuna Göre: Sigorta Şirketleri ruhsatname almak için nereye başvurmak zorundadırlar?
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı c) Milli Eğitim Bakanlığı d) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

2- Risk denilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda kişinin maddi kaybını tek başına göğüslemesi yerine kitleyle paylaşarak topluma yayan dayanışma sistemine ne denir?
a) Kaza b) Poliçe c) Kredi d) Sigorta

3- Aşağıdakilerden hangisi Sigortanın Özelliklerinden değildir?
a) Sigorta sözleşmesi yapılmış olmalı b) Sigortanın bir bedeli olmalı c) Sigortalı olmalıdır.
d) Sigortacı, meydana gelen hadiseler dolayısıyla para ödemeyi yani teminatı veren kimse olmalıdır.

4- Modern refah devletlerde büyük halk kitlelerine yönelik Sosyal güvenliği sağlamak amacıyla kurulan sigorta kurumuna ne ad verilir?
a) Sosyal sigortalar b) Õzel sigortalar c) Emekli Sandığı d) İşsizlik Sigortası

5- Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olmaması gerekir.
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada b) Sigortalının evinde
c) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesinde d) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla

6- Yaşlılık Sigortasına göre aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından sağlanan yardıma girmez.
a) Yaşlılık aylığı bağlanması b) Sigortalıya toptan,ödeme yapılması
c) Hastane kurumlarından belli oranda yararlandırılması d) Dul ve Yetim maaşı bağlanması

7- Aşağıdakilerden hangisi sigorta çeşitlerindendir?
a) Meslek Hastalığı ve hastalık sigortası, b) İhtiyarlık ve Melüllük sigortası
c) İşsizlik ve ölüm sigortası, d) Hepsi

8- Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesinin muhtevasından değildir?
a) Sigortanın konusu ve süresi, b) Sigortacını ve sigortalının adı ve soyadı,
c) Sigorta bedeli ve prim tutarı, d) Vergi matrahı

9- Kamu giderlerini karşılamak üzere devletin kişilerden aldığı ekonomik değerler ne ad verilir?
a) Vergi b) Vergi Hukuku c) Harç d) Şerefiye

10- Vergi kanuna göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilere de denir?
a) Vergi sorumlusu b) Mükellef c) Vergi Matrahı d) Tacir

11- Aşağıdakilerden hangisi tek oranlı vergilerdendir?
a) Gelir vergisi b) Emlak vergisi c) KDV d) Götürü vergisi

12-Aşağıdakilerden hangisi vergi beyannamesinden değildir.
a)Yıllık Beyanname b)Muhtasar Beyanname c)Münferit Beyanname d)Geçici Beyanname

13- Verginin hesaplanmasında kullanılan usullerden hangisinde aynı durumdaki mükellefler için vergi miktarı genel olarak hesaplanır?
a) Beyan usulü b) Takdir usulü c) Götürü usulü d) Dış görüntüler usulü

14-Aşağıdakilerden hangisi Bağ-kur sigorta kapsamında dır.
a)Mimar ve Mühendisler b)Muhtarlar c)Tüccar ve sanayiciler d) Hepsi

15- Her ne sebeple olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya tutulmuş oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma gelen iştirakçilere …………… denir.

16-Devlet eliyle prim karşılığında Esnaf ve sanatkarlar ve bağımsız çalışan vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulan sosyal güvenlik Kurumuna ……………………denir.

17-Verginin kanunlarda gösterilen konuları üzerinden hesaplanan değer yada miktarlara ……………denir.

18-Çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ile temsil edilebilen menfaatlere …………………..denir.

19-Kanunlarda yazılı şartları taşıyan kişilerin kazançlarından vergi alınmamasına……………..denir.

20- Kişilerin sahip oldukları iktisadi değerlerin tamamına ……………..denir.

Ustalık Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersi Cevapları

1. A Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2. D Sigorta
3. C Sigortalı Olmalıdır
4. A Sosyal Sigortalar
5. B Sigortalının Evinde
6. D Dul Ve Yetim Maaşı Bağlanması
7. D Hepsi
8. D Vergi Matrahı
9. A Vergi
10. B Mükellef
11. D Götürü Vergisi
12. D Geçici Beyanname
13. C Götürü Usulü
14. D Hepsi
15. Malul
16. BAĞKUR
17. Matrah
18. Ücret
19. Muafiyet
20. Mal

Ustalık Belgesi Sigorta Ve Vergi Mevzuatı Dersi Soruları

S.1 Sigortanın tanımını yapınız?
S.2 Sigortanın özelliklerini maddeler halinde yazınız?
S.3.Sigortalının yükümlülüklerini maddeler halinde yazınız?
S.4 İş kazasının tanımını yapınız?
S.5 Aylık sigorta priminin tanımını yapınız?
S.6 Verginin tanımını yapınız?
S.7 Ücretin tanımını yapınız?
Not: 7. Soru 10 Puan, Diğer Sorular İse 15 Puan Değerindedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz