Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 20 Temmuz 2024
Anasayfa » Ustalık » Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Soruları

Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Soruları

Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Soruları

Ustalık Belgesi Ortam Meslek Dersleri Ekonomi Dersi Çıkmış Eski Soruları Ve Cevapları. Ustalık Sınavları Ortam Meslek Dersleri Ekonomi Dersi Sınavı Çıkmış 3 Farklı Yılın Soru Ve Cevapları.

Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Çıkmış Soruları

1. Hammaddelerin mekanik ve kimyasal metotlarla değişikliğe uğratılması ve kullanılması yoluyla çeşitli maddelerden yeni mal ve hizmet üretilmesiyle ilgili faaliyetlerin bütününe ne denir.
a) Ticaret b) üretim c) Sanayi d) Sermaye

2. İlk Beş Yıllık Kalkınma planı kaç yılında hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.
a)1933-1934 b) 1933-1935 c) 1934-1935 d) Hiçbiri

3. Türkiye’de Beş Yıllık Kalkınma Planları hangi dönemde uygulamaya konmuştur.
a) 1963-1967 b) 1968-1972 c) 1960-1965 d) Hepsi

4. Sanayi kuruluşlarının belli merkezlerde toplanmasının temel sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geniş bir pâzarın bulunması b) Niteliği yüksek işgücünün bulunması
c) Hammaddenin kolay temini d) Hepsi

5. Türk toplumunun hayat seviyesinin yükselmesi neye bağlıdır?
a) Tarıma b) Sanayileşmeye c) Tüketime d) Hiçbiri

6. Yurt dışından ithal edilen bir malın, yurtiçinde üretilmesini öngören sanayileşme stratejisine ne denir?
a) İkame b) İthal ikamesi c) Üretim d) Planlama

7. İhtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için herkes tarafından kabul edilen ve kullanılan mübadele aracına ne denir?
a) Kredi b) Banka c) Para d) Hiçbiri

8. Karşılığı gelecekte ödenecek ve güvene dayanarak yapılan işleme ne denir.
a) Para b) Bankacılık c) Borç verme d) Kredi

9- Aşağıdakilerden hangisi kredi verilecek kişilerdendir?
a) Gerçek kişiler b) Adi ortaklıklar c) Tüzel kişiler d) Hepsi

10- Sermaye, para ve kredi üzerine işlem yapan kuruluşlara ne denir?
a) Bankercilik b) Kredi c) Banka d) Adi şirket

11- Bir malın bedelini ödeyerek onu satın alabilecek durumda olanların açıkladıkları arzulara ne denir?
a) Tüketim b) Talep c) Üretim d) Arz

12- Hem alıcının hem satıcının çok olduğu piyasalara ne ad verilir?
a) Teke! Piyasası b) Satıcı teke! Piyasası c) Sermaye piyasası d)Serbest rekabet piyasası

13-Ekonomide kıt mal ve faydalı mallar vardır. Bu özellikleri taşıyorsa piyasası ve fiyatı var dır.
Doğru ( ) Yanlış ( )


14- İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kuruluşlara ne ad verilir?
a) İşletme b) Teşebbüs c) Firma d) Hepsi

15- Üretim elemanlarının bir araya getiren, mal ve hizmet üretmek amacıyla her türlü kâr ve zararı üstlenerek teşebbüsü kuran, işletmesin,i sağlayan kimseye ne denir?
a) Yönetici b) Patron c) Müteşebbis d) Hiçbiri

16- Bir ülkenin nüfus miktarı ile sınırlı olarak üretime katılan üretim elamanı hangisidir?
a) Emek b) Sermaye c) Toprak d) Hiçbiri

17- Ekonomide; “birikmiş emek” olarak aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır.
a) Emek b) Üretim c) Sermaye d) Toprak

18-Sınırsız insan ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla karşılanması bilimine ne denir?
a) Üretim b) Ekonomi c) Kaynak d) Hiçbiri

19- İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için karşılanması zorunlu olan ihtiyaçlara ne ad verilir?
a) Dayanıklı Mallar b)~Zorunlu İhtiyaçlar c) Dayanıksız Mallar d) Hepsi

20- Bütün insanların ihtiyaçlarına yetecek kadar bol olan mallara ne denir?
a) Kıt Mallar b) Serbest Mallar c) iktisadi Mallar d) Ekonomik Mallar
Not: Her Soru 5 Puan Değerindedir. halkegitimkurs.com

Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Cevapları

1)C
2)A
3)A
4)D
5)B
6)B
7)C
8)D
9)D
10)C
11)B
12)D
13)Doğru
14)B
15)C
16)A
17)C
18)B
19)B
20)A

Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Çıkmış Soruları

S1. ) Sınırsız insan ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla karşılanması bilimine ne denir?
(a) Üretim (b) Ekonomi (c) Kaynak (d) Hiçbiri
S2. ) Bütün insan ihtiyaçlarına yetecek kadar olan mallara ne denir ?
(a) Kıt mallar (b) İktisadi mallar (c) Ekonomik mallar (d) Serbest mallar
S3. ) Aşağıdakilerden hangisi Ekonomi ilmi sınıflandırmasına girmektedir?
(a) Genel Ekonomi (b) Mikro Ekonomi (c) Makro Ekonomi (d) Hepsi
S4. ) Kullanımları Yönünden sahibine uzun süre hizmet etmeyen, bir kullanışta tüketilen mallara ne denir?
(a) Tüketim malları (b) dayanıksız mallar (c) Dayanıklı mallar (d) Üretim malları
S5. ) Ekonomide ” birikmiş emek ” olarak aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
(a) Emek (b) Sermaye (c) Toprak (d) Hiçbiri
S6. ) Özel kişiler ile kamu tüzel kişilerinin birlikte kurdukları teşebbüslere ne ad verilir?
(a) Özel teşebbüsler (b) Karma teşebbüsleri (c) Kamu teşebbüsleri (d) Hepsi
S7. ) İnsan İhtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kuruluşlara ne ad verilir?
(a) Teşebbüs (b) işletme (c) Firma (d) Hepsi
S8. ) Aşağıdakilerden hangisi üretim elemanlarından biridir?
(a) Toprak (b) Emek (c) Sermaye (d) Hepsi
S9.) Bir malın bedelini ödeyerek onu satın alınabilecek durumda olanların açıkladıkları arzulara ne denir?
(a) Tüketim (b) Talep (c) Üretim (d) Arz
S10.) Hem alıcının Hem satıcının çok olduğu piyasalara ne ad verilir ?
(a) Tekel piyasası (b) Satıcı tekel piyasası (c) Sermaye piyasası (d) Serbest rekabet piyasası
S11.) İhtiyaçları karşılamak için herkes tarafından kabul edilen ve kullanılan mübadele aracına ne denir?
(a) Kredi (b) Para (c) Banka (d) Hiçbiri
S12. ) Karşılığı gelecekte ödenecek ve güvene dayanarak yapılan işleme ne denir ?
(a) Para (b) Bankacılık (c) Borç verme (d) Kredi
S13.) Sermaye, para ve kredi üzerine işlem yapan kuruluşlara ne denir?
(a) Bankercilik (b) Kredi (c) Banka (d) Adi şirket
S14. ) Aşağıdakilerden hangisi Kamu sermayeli bankalardan biri değildir?
(a) Ada bank (b) Eti bank (c) Sümer bank (d) T.C Vakıflar bankası

S15. ) Ziraat Bankasının temelini ………………………………………………oluşturmuştur.

S16. ) Türkiye‘de kurulan ilk milli banka …………………………………. ………ve…………………………..tarafından
kurulmuştur.

S17.) Türk toplumunun hayat seviyesinin yükselmesi neye bağlıdır?
(a) Tarıma (b) Sanayileşmeye (c) Tüketime (d) Hiçbiri
S18. ) 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında izmir de yapılan Türkiye iktisat kongresi kimin önderliğinde yapılmıştır?
(a) Çiftçilerin (c) İsmet inönü’nün (c) Atatürk’ün (d) Hiçbiri
S19.) Sanayi alanında ilk hareket kamu teşebbüslerinin kurulması ile başlamıştır.
Doğru ( ) Yanlış ( )
S20.) Her türlü toprak, arazi, orman, maden, ve benzeri şeyler üretimin toprak grubuna girmektedir?
Doğru ( ) Yanlış ( )

Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Cevapları

C1. ) B EKONOMİ

C2. ) D SERBEST MALLAR

C3. ) D HEPSİ

C4. ) B DAYANIKSIZ MALLAR

C5. ) B SERMAYE

C6. ) C KAMU TEŞEBBÜSLERİ

C7. ) A TEŞEBBÜS

C8. ) D HEPSİ

C9. ) B TALEP

C10.) D SERBEST REKABET PİYASASI

C11. ) B PARA

C12. ) D KREDİ

C13. ) C BANKA

C14. ) A ADABANK

C15. ) MEMLEKET SANDIKLARI

C16. ) T.C ZİRAAT BANKASI ve MİTHATPAŞA

C17.) B SANAYİLEŞME

C18.) C ATATÜRK

C19.) DOĞRU

C20) DOĞRU

Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Çıkmış Soruları

1- Karşılandığı zaman sevinç ve mutluluk veren, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren duyguya ne denir?
a- Fayda b- Hizmet c- İhtiyaç d- Mal
2- Sınırsız olan insan ihtiyaçlarını karşılamak ve maddi refahı arttırmak amacı ile kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını inceleyen bilim dalı hangisidir?
a- Ekonomi b- Hukuk c- Maliye d- Muhasebe
3- Bir mal veya hizmetin bir biriminin değişim değerine ne denir?
a- Mal b- Kıymet c- Fiyat d- Gelir
4- Kişilerin sahip oldukları iktisadi değerlerin tamamına ne denir?
a- Fayda b- Kıymet c- Fiyat d- Servet
5- İnsan ihtiyaçlarını gidermek için, özelliği daha fazla olan ve hizmetlerin sürekli olarak çoğaltılması amacıyla yapılan tüm faaliyetlere ne denir?
a- Mal b- Üretim c- Fiyat d- Gelir
6- Aşağıdakilerden hangisi üretim elemanlarından değildir?
a- Toprak b- Emek c- Kıymet d- Teşebbüs
7- Belli bir zaman belli bir fiyattan satın alınmak istenen mal ve hizmet miktarına ne denir?
a- Talep b- Arz c- Fiyat d- Servet
8- Belli bir zamanda, belli bir piyasaya, belli bir malın satılmak üzere sunulmasına ne denir?
a- Talep b- Arz c- Fiyat d- Servet
9- Sermaye, para ve kredi üzerine işlem yapan kuruluşlara ne denir?
a- İşletme b- Tapu c- İcra d- Banka
10- Aşağıdakilerden hangisi kamu bankasıdır?
a- Ak bank b- Yapı kredi c- Halk bankası d- Koç bank
11- Bütün insanların ihtiyaçlarına yetecek kadar bol olan mallara ne denir?
a- Serbest mallar b- Kıt mallar c- İktisadi mallar d- Ekonomik mallar
12- Kullanım yönünden sahibine uzun süre hizmet etmeyen ve bir kullanışta tüketilen mallara ne ad verilir?
a- Zorunlu olmayan ihtiyaçlar b- Dayanıklı mallar c- Dayanıksız mallar d- Üretim malları
13- Ekonomi ilmi, toplumun hangi kesimlerini ilgilendirmektedir?
a- Devleti b- Üreticiyi c- Tüketiciyi d- Herkesi
14- İnsan yapısı olan ve üretime tahsis edilmiş her şeye ne ad verilir?
a- Sermaye b- Emek c- Teşebbüs d- Hiçbiri
15- Malların ihtiyaçları karşılama özelliğine ne denir?
a- Arz b- Talep c- Fayda d- Denge
16- İhtiyaçlarımızı doğrudan doğruya karşılayan mallar hangi mallardır?
a- Üretim malları b- Tüketim malları c- Dayanıklı mallar d- Dayanıksız mallar
17- İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için bir mal veya hizmet üretmek amacıyla müteşebbislerin kurduğu hukuki
ve ekonomik kuruluşlara ne ad verilir?
a- Teşebbüs b- Müteşebbis c- Arz d- Talep
18- Ekonomide, “birikmiş emek” olarak aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
a- Sermaye b- Üretim c- Emek d- Toprak
19- Sermayenin tamamı veya büyük bir kısmı özel kişilere ait olan ve müteşebbisler tarafından kurulan teşebbüslere ne denir?
a- Karma teşebbüs b- Kamu teşebbüsü c- Yabancı sermayeli teşebbüs d- Özel teşebbüs
20- Üretim elemanlarını bir araya getiren, mal ve hizmet üretmek amacıyla her türlü kar ve zararı üstlenerek teşebbüsü kuran, işletmesini sağlayan kimseye ne denir?
a- Yönetici b- Müteşebbis c- Patron d- İşçi

Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Cevapları

1-C
2-A
3-C
4-D
5-B
6-C
7-A
8-B
9-D
10-C
11-A
12-C
13-D
14-A
15-C
16-B
17-A
18-A
19-D
20-B

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
 1. Serkan dedemen dedi ki:

  Meraba su tesisat ustalik belgesi almak istiyorum istanbul buyukçekmecede ikamet etmekteyim kurslar nezaman açiliyor nereden bilgi alabiliriz bu konuda halk egitim merkezi su tesisat kursu veriyormu simdiden tesekkur ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Halk eğitim merkezlerindeTesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında aşağıdaki kurslar taleplere göre açılabilmektedir.
   Bakır Ve Alüminyum Boru Tesisatçısı
   Boru tesisatçısı
   Çelik Boru Tesisatçısı
   Doğal Gaz İç Tesisatı Boru Döşeyicisi
   Doğal Gaz İç Tesisatı Cihaz Montajcısı
   Doğal Gaz Tesisatı Çizim Elemanı
   Doğalgaz İç Tesisatçısı
   Doğalgaz Yakıcı Cihaz Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi
   Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi
   Elektrik Ark Boru Kaynakçısı
   Ev Tipi Klima Sistemleri Montaj Bakım ve Onarımcısı
   Ev Tipi Klima Sistemleri Montajı
   Ev tipi soğutma cihazları bakım ve onarımcısı
   Frigorifik araç ve araç klima bakımcısı
   Gaz Yakıcı Cihazlar Bakım ve Onarımcısı
   Gaz yakıcı cihazlar servis elemanı
   Havalandırma kanalı imalat montaj ve bakımcısı
   Havuz Suyu Operatörlüğü
   Isıtma Tesisatçısı
   Isıtma Tesisatı Çizim Elemanı
   Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçısı
   Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Elemanı
   Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
   Kaloriferci
   Katı Ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi
   Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi
   Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği
   Klima Sistemleri Elemanı
   Klima Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi
   Merkezi iklimlendirme sistemleri bakımcısı
   Merkezi İklimlendirme Sistemleri Elemanı
   Oksi-Asetilen Boru Kaynakçısı
   Plastik Boru Tesisatçısı
   Sanayi Tipi Buhar Kazanı Yakma
   Sıhhi Tesisat Armatür Montajcısı Ve Onarımcısı
   Sıhhi Tesisat Çizim Elemanı
   Sıhhi Tesisat Geliştirme Ve Uyum Eğitimi
   Sıhhi Tesisat Güneş Kollektörü Montaj, Bakım ve Onarımcısı
   Sıhhi Tesisat Vitrifiye Montajcısı
   Sıhhi Tesisat Yangın Tesisatçısı
   Sıhhi Tesisatçı
   Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi
   Soğuk oda montaj ve bakımcısı
   Soğutma Sistemleri Elemanı
   Soğutma Ve İklimlendirme Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi
   Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bireysel Ve Ticari Klima Sistemleri
   Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma Tesisatı
   Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı
   Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis
   Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri
   Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat
   Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri
   Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu
   Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Basınçlı Doğal Gaz İşletme Operatörü
   Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Basınçlı Petrol İşletme Operatörü
   Tesisat Montaj Elemanı
   Ticari tip soğutma cihazları imalat bakım ve onarımcısı
   Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Kontrol Personeli Kurs Programı
   Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Montaj Personeli Kurs Programı

Yorum Yaz