<style>.lazy{display:none}</style>
Kalfalık Muhasebe Defter Ve Tabloları Soruları

Kalfalık Muhasebe Defter Ve Tabloları Soruları

Kalfalık Muhasebe Defter Ve Tabloları Soruları

Kalfalık Belgesi Sınavı, Kalfalık Muhasebe Defter Ve Tabloları Dersi Sınavında Çıkmış Eski Soruları Ve Cevapları.

Kalfalık Muhasebe Defter Ve Tabloları Soruları

Soru-01) Kişinin kendi gelir ve serveti ile orantılı olarak ödeyebileceği vergi miktarına ne ad verilir?
A) Vergi matrahı B) Verginin konusu C) Vergi ödeme gücü D) Gelir
Soru-02) Aşağıdaki defterlerden hangisi imalat ile uğraşanların VUK’(vergi usul kanunu)na göre tutmak zorunda oldukları defterlerden biridir?
A) Ambar defteri B) İmalat defteri C) Banka ve sigorta işlemleri defteri D) Hâsılat defteri
Soru-03) Yevmiye defterini kimler tutar?
A) İkinci sınıf tacirler B) Çiftçiler C) Birinci sınıf tacirler D) Serbest meslek sahipleri
Soru-04) Aşağıdakilerden hangisi defterlere kayıtta esas olan muhasebe fişlerinden biri değildir?
A) Sipariş fişi B) Kapanış fişi C) Mahsup fişi D) Kasa tediye fişi
Soru-05) Gelir ve gider hesapları Kâr / Zarar Hesabına devredilerek kapatılmadan önce hangi tablonun düzenlenmesi gerekir?
A) Bilânço B) Gelir Tablosu C) Mizan D) Fon Akım tablosu
Soru-06) Birinci sınıf tacirler aşağıdaki defterlerden hangisini tutmazlar?
A) Kasa defteri B) İşletme defteri C)Yevmiye defteri D)Büyük defter
Soru-07) Kanunen tutulması zorunlu olan defterler nerede tasdik edilir?
A) Belediye B) Bankalar C)Maliye D)Noter
Soru-08) Gelir vergisi beyannamesi nereye verilir?
A) Belediye B)Maliye C) Bankalar D)Noter
Soru-09) İşletme faaliyetleri sonucunda işletmenin varlıklarında ve sermayesinde meydana gelen
azalışa ne denir?
A) Zarar B) Gelir C) Kar D) Varlık
Soru-10 Mükelleflere verginin tebliği ne şekilde yapılır?
A) Posta ile B) Memur aracılığı ile C) İlan yolu ile D) Hepsi ile
Soru-11) Aşağıdakilerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?
A) Dönem net karı veya zararı B) Satışlar C) Net Kar D) Satılan Malın Maliyeti
Soru-12) Türk Ticaret Kanununa göre mükellefler defterlerini en az kaç yıl saklamak zorundadırlar?
A) 10 B) 5 C) 15 D) 7
Soru-13) Aşağıdaki vergilerden hangisi mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
A) Gümrük Vergisi B) Kurumlar Vergisi C) Katma Değer Vergisi D) Damga Vergisi
Soru-14) Sunulan hizmetin veya düzenlenen belgenin özel hukuk ilişkilerine göre düzenlenmesi
nedeniyle alınan vergiye ne ad verilir?
A) Harç B) Katma Değer Vergisi C) Damga Vergisi D) Özel İletişim Vergisi
Soru-15) VUK’ a göre aşağıda belirtilen ticari defterlerden hangisinin tasdiki zorunlu değildir?
A) Yevmiye defteri B) Defter-i kebir C) İşletme hesabı defteri D) Serbest meslek kazanç defteri

Sponsorlu Bağlantılar

Soru-16) Satılan mal veya hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere, malı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belgeye ne denir?
A) Sevk irsaliyesi B) Gider pusulası C) Fatura D) Müstahsil makbuzu
Soru-17) Gelir Vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Harcamalar üzerinden alınan bir vergidir.
B) Gerçek kişilerin kazanç ve iratları üzerinden alınan bir vergidir.
C) Hem gerçek hem de tüzel kişilerin her kazançları üzerinden alınan bir vergidir.
D) Servet üzerinden alınan bir vergidir.
Soru-18) Aşağıdakilerden hangisi perakende satış belgelerinden biri değildir?
A) Perakende satış fişleri B) Gider pusulası
C) Makineli kasaların kayıt ruloları D) Giriş ve yolcu taşıma biletleri
Soru-19) Aşağıdaki vergilerden hangisi servet üzerinden alınan bir vergidir?
A) Motorlu Taşıtlar Vergisi B) Damga Vergisi C) Katma Değer Vergisi D) Harçlar
Soru-20) Aşağıdakilerden hangisi V.U.K.na göre defter tutmada uyulması gereken kurallardan biri
değildir?
A) Türkçe tutma mecburiyeti
B) Defterler mürekkeple yazılmak zorundadır.
C) Boş satır bırakılabilir.
D) Sayfalar yok edilemez.

Kalfalık Muhasebe Defter Ve Tabloları Cevapları

1)C
2)B
3)C
4)A
5)B
6)B
7)D
8)B
9)A
10)D
11)A
12)A
13)B
14)C
15)B
16)C
17)B
18)B
19)A
20)C

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yaz