<style>.lazy{display:none}</style>
Halk Eğitim Merkezi Sitesine Hoşgeldiniz, 25 Mayıs 2024
Anasayfa » Usta Öğretici » Halk Eğitim Usta Öğretici Görevlendirilmesi

Halk Eğitim Usta Öğretici Görevlendirilmesi

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Görevlendirilmesi

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Ve Ücretli Uzman Öğretici Görevlendirilmesinde Aranılan Şartlar Nelerdir, Usta Öğretici Başvuru Belgeleri Nelerdir.

Görev Süreleri
Ders Görevi İle Görevlendirilen Sigortalı Usta Öğreticilerin Günlük Çalışma Süresi En Fazla 8 Ders Saatidir. Bu Çalışma Süresi Resmi Görevi Bulunmayanlar (Herhangi Bir İş Akdi İle Başka Kurum Veya Kuruluşta Çalışmayanlar) İçin Haftada 40, Emekliler İçin 30, Başka Kurum Ve Kuruluşta İş Akdi İle SGK’lı Çalışanlar İçin 10 Ders Saatini Geçemez. Sigortalı Usta Öğreticiler Bir Mali Yıl İçinde En Fazla 11 Ay Çalışabilirler.

Ek Ders Yönetmeliği
Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) (Değişik: 24/09/2012 tarihli ve 2012/3773 sayılı BKK) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) (Değişik: 13/03/2017 tarihli ve 2017/10010 sayılı BKK) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.

(2) (Ek fıkra:26/7/2022 tarihli ve 5886 sayılı CK) Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 5 ders saati için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.
http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/469.pdf

Denklik Yolu İle Kalfalık Ustalık Belgesi Alma Koşulları İçin Tıklayın.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular E-Yaygın Sistemi Üzerinden E-Devlet Şifresi ile Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır Tıklayın.

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır (Yıl İçerisinde Alım Yapılan Halk Eğitim Merkezleri Bulunabilir). Başvuru Süreleri Tamamlandıktan Sonra Takvim Dışı Başvurular Devam Eder. Kurumlar Yüklenen Belgeleri Onayladıktan Sonra Başvurular Komisyon Tarafından Onaylanır.

Usta Öğretici Sıralama Listeleri Belli Olduktan Sonra Listedeki Sıralamaya Göre Kurs Açacak Usta Öğreticiler Kurum Tarafından Çağrılır.

• Halk Eğitim Merkezlerinde Yeterli Sayıda Öğretmen Veya Kadrolu Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda İhtiyaç, Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapacak Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilerden Karşılanır. Ek Ders Ücreti Karşılığında Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilmesinde; Öncelikle Çevredeki Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri, Alan Uzmanları, Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenler Ve Diğer Resmî Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Çalışan Uzman Kişiler, Emekli; Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Alan Uzmanları, Öğretmenler Ve Kadrolu Usta Öğreticiler İle Bakanlığa Bağlı Yaygın Eğitim Kurumlarında En Az İki Kurs Dönemi Başarılı Şekilde Uzman Ve Usta Öğreticilik Yapmış Olanlar, Öğreticilik Yapabilme Yeterliliğine Sahip Olup Herhangi Bir Kurum Ve Kuruluşta Veya Kendi Adına Sigortalı Çalışanlardan Karşılanır.

• Kendi Okulunda Veya Kurumunda Aylık Karşılığı Ve Zorunlu Ücretli Ek Ders Karşılığındaki Çalışma Sürelerini Tamamlayamayan Öğretmenlerin, Merkezlerde Görevlendirilmesi İstek Ve İhtiyaç Doğrultusunda Olur. Kurslarda Görevlendirilmeleri Kadrolarının Bulunduğu Okul Ve Kurumların Günlük Çalışma Saatleri İçinde Olur. Kadrolarının Bulunduğu Okul/Kurumların Resmi Çalışma Saatleri Dışında Kurslarda Görevlendirilmesi, Öğretmenin İsteğine Bağlıdır.

Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır? Usta Öğreticilik Belgesi Alma Koşulları Yazımızı Okumak İçin Tıklayın
• Yukarıda Nitelikleri Belirtilenlerden İhtiyaç Karşılanamaz İse Aşağıdaki Şartları Taşıyanlar Arasından İlk Defa Ücretli Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilmesi Yoluna Gidilir.

Merkezlerde Görev Yapacak Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilerin Branş/Alan Yeterliliklerinde Öncelik Sırasına Göre;

Kadrolu Usta Öğretici
MADDE 25 –
1) Usta Öğreticiye Kurum Müdürü Tarafından İhtiyaç Olması Hâlinde Açılan Kurslarda Görev Verilir. Gerektiğinde Birden Çok Kurs Merkezinde De Görev Verilebilir.
2) Kurs Görevi Verilemediği Takdirde, Görevli Bulunduğu Çevrede, Kurum Müdürlüğünün Uygun Göreceği Planlama, Kursa Hazırlık, Öğretim Programı Geliştirme Çalışmaları, Kurs Materyali Geliştirme Çalışması, Alan Araştırmaları Ve Çevre İnceleme, Atölyelerde Üretim Çalışmaları Görevi Verilir.
3) Asıl Alanlarında Kurs Açılmamışsa İstekleri De Dikkate Alınarak Alanlarına Yakın Kurslarda Görev Verilebilir. Alanında Veya Yan Alanda Kurs Açılamaması Durumunda Kurumunun Uygun Göreceği Büro Ve Üretim Hizmetlerinde Görevlendirilir.

Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme
MADDE 26 –
1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:
a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.
b) (Mülga:RG-12/6/2021-31509)
c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.
ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:
a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
b) Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

7) (Değişik:RG-12/6/2021-31509)(1) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl ağustos ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile en az 15 gün süreli duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, doğrudan kurum müdürlüklerine veya e-Yaygın sistemi üzerinden yapılır.

8) Başvuruda bulunacaklardan;
a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,
b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,
istenir.

9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:
a) (Değişik:RG-12/6/2021-31509)(1) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.
c) (Değişik:RG-12/6/2021-31509)(1) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.
ç) (Mülga:RG-12/6/2021-31509)(1)

10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.

12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

13) (Değişik:RG-12/6/2021-31509)(1) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.

14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

15) (Ek:RG-12/6/2021-31509)(1) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (Değişik ibare:RG-3/8/2021-31557) (c) ve (ç) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.

Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu EK-2

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Alanında hizmet / iş deneyimi yıl için 1 puan
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Usta Öğretici Değerlendirme Formu (EK-2) 3 Kısımdan Oluşmaktadır.
Kurs Alanında Eğitim
Alanında Hizmet / İş Deneyimi
Ek Puan
Alanında Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Durumundaki Puanları Alırlar. Bu Bölümdeki Puanlardan Sadece Biri Geçerlidir. En Fazla 65 Puan (Alanında Doktora) Alınabilir. Lisans Mezunu Olanlar 40 Puan Alır. Bilgisayar Alanında Lisans Mezunu Bilişim Teknolojisi Alanında Kurs Açmak İsterse 40 Puan Alacaktır.
Alanında Hizmet / İş Deneyimi Kısmanda Toplam Eğitici Olarak Çalışılan Gün Sayısına Göre Sistem Otomatik Puan Vermektedir. Bu Kısımdan Alınabilecek En Fazla Puan 10’dur.
Ek Puan Kısmı Alan Dışı Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Kısmından Puan Alamamaktadır. Alan Dışı Kurs Açanlar Mezuniyet Durumlarına Göre Belirtilen Puanı Almaktadır. Ayrıca Usta Öğretici Belgesi Bir Puan Almaktadır.

Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar
a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları Eylül ayında ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.
c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.
d) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.
e) Denetimlerde kursu kapatılan usta öğreticiye bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

Ücretli Usta Öğreticilerin Görev Ve Sorumlulukları

MADDE 27 – (1) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.

(2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez.

(4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez.

(5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

(6) Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde Ek-5 Değerlendirme Formuna göre başarısız oldukları, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

Usta Öğretici Başvuruları Sırasında İstenilen Belgeler (Görev Alanlardan İstenir)
1-Başvuru Formu (Kurumdan Alınacak)
2-Kimlik Fotokopisi
3-Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En Son Mezun Olunan Okulun Diploma Fotokopisi (Aslını Da Gerekli)
4-Antrenörlük (Vizeleri Alınmış) / Usta Öğreticilik Belgesi / Yeterlilik Belgesi / Sertifikalar)
5-Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi ( Belgeniz Yok İse Halk Eğitim Merkezine Başvuru Yapınız.) ( Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Formasyon Eğitimi Alanlardan İstenilmemektedir.)
6-SGK Hizmet Dökümü/ (4-A/BARKODLU / E-Devlet’ten Alınabilir)
7-Erkek Çalışanlar İçin Askerlikle İlişkisinin Olmadığına Dair Belge
8-Adli Sicil Kaydı- (Yakın Tarihli-E-Devlet’ten Alınabiliyor)
9- İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Sertifikası (Varsa)
10- Sağlık Raporu (Herhangi Bir Sağlık Kurumundan Alınabilir)
11- Aile Bildirim Formu (Kurumdan Alınacak)
12- Emekliler İçin ( Emekli Olduğunu Gösterir Belge )
13- Hijyen Eğitimi (Güzellik Ve Sac Bakımı Alanında Başvuruda Bulunanlar Tarafından Verilecektir.)
14- Her Branş Kendi İçinde Değerlendirileceği İçin Görev Almak İstediğiniz Her Branş İçin Ayrı Ayrı Dosya Oluşturmanız Gerekmektedir. (Örneğin Bir Beden Eğitimi Öğretmeni Hem Futbol Hem De Basketbol Kursu Açmak İstiyorsa İki Ayrı Dosya Teslim Etmesi Gerekmektedir.)
15- MEB-Örgün Eğitim Kurumları İle Diğer Resmi Kurumlarda Görev Yapan Kamu Görevlilerinin Getireceği Evraklar:
1. A) Başvuru Formu (Kurumdan )
2. B) Görev Yeri Belgesi
3. C) Diploma
4. D) Oryantasyon Belgesi ( Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Formasyon Eğitimi Alanlardan İstenilmemektedir.) Vermesi Yeterlidir.
5. E) Var İse ( Antrenörlük, Sertifika Vb. Gibi )
16- Başvurularda İstenilen Evrakları Telli Mavi Dosya İçerisinde Sırasına Göre Dizerek, Alındı Belgesi Karşılığında Teslim Edilecektir.

Merkezde görevlendirilen Uzman ve Usta Öğretici, öğreticilik görevini plan ve program dâhilinde yürütür. Kendisine modüler sistemde kurs açılan Uzman ve Usta Öğretici, modüler sistemin tüm gereksinimlerini bilmek ve plan ve programlarını buna uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür.
Uzman Ve Usta Öğreticinin Günlük Çalışma Süresi En Fazla 8 Saattir. Merkez, Uzman Ve Usta Öğreticiyi Cumartesi-Pazar Günleri De Dâhil Olmak Üzere 07.00-22.00 Saatleri Arasında Görevlendirebilir. Resmi Tatil Günlerinde Görev Yapamaz.
Uzman Ve Usta Öğretici, Merkezce Tespit Edilecek Yerde Görev Yapmakla Yükümlüdür.
Uzman Ve Usta Öğretici, Merkezce Kabul Edilebilir Bir Mazereti Olmadığı Sürece Kursunu Bitirmekle Yükümlüdür. Uzman Ve Usta Öğretici Kursu Bitirmesine Mani Olan Mazeretini Merkeze Yazılı Olarak Bildirir.
İlgili Uzman Ve Usta Öğreticilerin Sigorta İş Ve İşlemleri Merkezce Yürütülür, Usta Öğreticilerin Sağlık Raporları Aldığı Zaman Kurumumuza İbraz Etmek Durumundadırlar Aksi Takdirde Oluşan Cezai Ödemeler Usta Öğretici Tarafından Ödenecektir.
Sonraki Öğretim Yıllarında Görev Almak İsteyen Uzman Ve Usta Öğreticilerin Sözleşmeleri Öğretim Yılı Başından İtibaren Yenilenir.

E-Yaygın Üzerinden Ücretli Usta Öğretici Başvuru Nasıl Yapılır?
Ücretli Usta Öğretici Başvuruları için e-Yaygın sistemine e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.

Başvuru İşlemleri Altı Başlıkta Tamamlanacaktır.
Mezuniyet Belgeleri
Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri
İş Deneyimi Belgeleri
Başarı Belgeleri
Kurum ve Kurs Seçimi
Başvuruyu Tamamla

Mezuniyet Belgeleri Bölümü
Mezuniyet Belgeleri Bölümünde öncelikle mezun olduğunuz alanı doğru seçiniz.
Örneğin Eğitim Fakültesi Mezunu iseniz Lisans (Pedagojik Formasyon/Eğitim Fakültesi) seçeneğini, diğer fakültelerden mezun iseniz Lisans, iki yıllık Yüksekokul mezunları Önlisans vb.
Mezuniyet Bilgileri kısmını alt bölümleri ile birlikte eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra KAYDET butonuna tıklayarak Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri Bölümüne geçiniz.

Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri Bölümü
Bu bölümde Ustalık Belgesi, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi, 4. Seviye ve üzeri Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olanlar tüm belgeleri için yükleme yapabilirler. Belgesi olmayanlar boş bırakıp KAYDET butonuna tıklayarak İş Deneyimi Bilgileri Bölümüne geçmeleri gerekmektedir.

İş Deneyimi Bilgileri Bölümü
Bu bölümde e-Devlet üzerinden alınan barkodlu ayrıntılı SGK Hizmet Dökümü yüklenerek bu belgede yer alan bilgilere göre doldurulacaktır. Bu bölümde dikkat edilecek en önemli husus Usta Öğreticilik, Öğretmenlik ve ücretli öğretmenlikte geçen süreler sayılarak işlenecektir. Diğer hizmet kollarında çalışılan süreler dikkate alınmayacaktır. Hizmet dökümünde yer alan meslek kodları kısımlarından bakarak kendi alanınızda çalıştığınız süreyi hesap edebilirsiniz. Yıllara göre çalışılan süreler tabloda toplanarak işlendikten sonra KAYDET butonuna tıklayarak, alanlarında ilk defa görev alacak kişiler herhangi bir işlem yapmadan KAYDET butonuna tıklayarak Başarı Belgeleri Bölümüne geçmeleri gerekmektedir.

Başarı Belgeleri Bölümü
Başarı Belgesi kısmında yer alan belgelerden almış olduğunuz belgeleriniz varsa başındaki çentiğe tik atarak karşısındaki dosya seç kısmından ilgili belgeyi ya da belgeleri yükleyip kaydediniz. Bu bölümle ilgili belgeniz yoksa boş bırakarak KAYDET butonuna tıklayarak Kurum ve Kurs Seçimi kısmına geçiniz.

Kurum ve Kurs Seçimi Bölümü
Kurum ve Kurs Seçimi bölümünde yeterlilik belgelerinize uygun olarak hangi alanlarda kurs verebileceğinizi https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx adresinde kurs programlarındaki eğitici niteliğini kontrol ederek yeterlilik sahibi olunan kurslar tercih edilmelidir. Birden fazla kurs programında görev alabilirsiniz. Ayrıca eğitici olarak görev almak istediğiniz Halk Eğitimi Merkezini seçip KAYDET butonuna tıklayarak Başvuruyu Tamamlayın kısmına geçiniz.

Başvuruyu Tamamlayın Bölümü
Başvurunuzun son aşaması olan Başvuruyu Tamamlayın kısmında Telefon Numarası ve e-mail adresi girildikten sonra İş Durumu kısmına Ücretli Usta Öğretici seçeneğini seçip KAYDET butonuna tıklayarak başvuruyu tamamlayın.
• Her sayfada ayrı ayrı kaydetme işlemi yapmayı unutmayınız.
• Sistemden başvuru yaptıktan sonra belgelerin aslını kurumumuza getirerek onaylatmayı unutmayınız.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
 1. nejdet turhan dedi ki:

  merhaba hocam ben meslek lisesi motorlu taşıtlar teknolojisi mezunu otomobil boyasız göçük ustasıyım emekli ve aynı zamanda bir özel kurumda boyasız göçük eğitimi veriyorum 300 kadar usta yetiştirdim halk eğitimde
  görev alabilirmiyim kurs açabilirmiyim ne yapmam gerekiyor myk belgesi yada usta öğreticilik belgeşi şartmı

  1. Her Kurs İçin Farklı Eğitici Koşulları Bulunmaktadır. Ücretli Usta Öğretici Başvuruları E-Yaygın Sisteminden Alınır. Usta öğretici belgesi zorunlu değildir. Usta Öğreticilik Belgesi Başvuru Sırasında Ek 1 Puan Getirir.
   Başvuru Detayları İçin Tıklayın.
   Kurs Programlarının Eğitici Koşulları İçin Tıklayın.

   Boyasız Göçük Düzeltme Kursu Eğitici Koşulları
   Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
   Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Motorlu Araçlar Teknolojisi,
   a. Alan öğretmeni olarak atananlar;
   b. Emekli alan öğretmenleri,
   c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
   3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,
   4. Motorlu Araçlar Teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
   5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler

 2. Özlem dedi ki:

  Merhaba 11 puanda el sanatları usta öğreticiyim.sıram geldi çağırıldım yerim varmı diye soruldu bende kurumda bulduğumu söyledim fakat hem kabul etmedi 20 puan üstü olup kurum bekleyen varmış beni veremezlermiş.sorum şu 11 puana gelene kadar birçok kişi kuruma verildi.onlarda niye önceliği olan düşünülmedi de 11 puana sıra gelince düşünüldü.ben bu durumda ne yapmalıyım cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. E-Yaygın Sisteminden Başvuru Yapanlar Sistemsel Olarak Sıralanır. Sıralamada Öncelikli Olanlar Kurs Açmaktan Feragat Etmeden Sistem Alt Sıradakilerin Kurs Açmasına İzin Vermez.
   Eşit Puanlı Olan Adaylar Arasında Kura Çekimi Yapılır.
   Ücretli Usta Öğretici Sıralaması Dışında Kamu Personeli Ve Emekli Başvuruları Sıralaması Bulunur. Kamu Personeli Sıralamada Otomatik Olarak Önceliklidir. Farklı Bir Modülden Kurs Açılmış Yada Kamu Personeli Açmak İçin Başvuru Yapmış Olabilir.
   Halk Eğitim Merkezi Yada İlçe Milli Eğitim Merkezinden Dilekçe İle Bilgi Talep Edilebilir.

   1. Elif dedi ki:

    Merhaba üniversitenin farklı bölümünden mezunum ancak güzellik uzmanlığı alanında tüm sertifikalarım var (ustalık,ustaöğreticilik vs) halk eğitim merkezinde öğretmen olabilmek için ne yapmalıyım

   2. Halk Eğitim Merkezleri Ücretli Usta Öğretici Başvuruları E-Yaygın Sisteminden Yapılır. Detaylar Linkte.

   3. REYHAN dedi ki:

    Merhaba. Felsefe bölümü mezunuyum. İş ve meslek danışmanlığı sertifikam ve rehberlik sertifikam var. Ayrıca bilgisayar işletmeni sertifikam var. Hangi kursu açabilirim.

   4. Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanı İçin Başvuru Yapılabilir.
    E-Yaygın Usta Öğretici Başvuru Sisteminde Mezuniyet Belgesi Yükledikten Sonra Kurs Puan Bilgisi Butonu İle Hangi Kurstan Puan Alınabileceği Görülebilir.

 3. Bilgen Aktaş dedi ki:

  Merhabalar
  9 yıldır bulunduğum bölgedeki Halkegitim merkezinde pilates ve wellness kursu vermekteyim.
  Bu sene en az 2.kademe antrenörlük belgesi bulunması kuralı geldi ..
  Fakat bulunduğum bölgede 2.kademe antrenör belgesine sahip olup kurs açabilecek nitelikte antrenör bulunmadığından kurs taleplerini nasıl karşılayabilirim ..

  Federasyon kademe kurslarını farklı aralıklarla açıyor . Bu süre zarfında neler yapılabilir ..

  Şimdiden teşekkür ederim..

  1. Belirtilen Eğitici Şartları Değişmediği Sürece Görev Verilemez.

 4. gamze tunçbaş dedi ki:

  merhabalar lise mezunuyum 2.kademe halk oyunları antrenörlük belgem var belge alanına 4.seviye yeterlilik seçiyorum ama belge bölümüne bi secenek çıkmıyor o cıkmadıgı için belgemi kaydedemiyorum ne yapma lazım

  1. Diğer Belgeler
   Belge Türü: Antrenörlük Belgesi
   Belge Açıklaması: 2. Kademe Antrenörlük Belgesi
   Belge Örneği Yükle: Doğru Boyutta Dosya Seçilmeli (En Fazla 512 Kb)

   1. Meltem dedi ki:

    Merhaba ben bayan kuaföruyum kurs açmak istiyorum yardımcı olur musunuz

   2. Ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınır. Başvurular yıl boyunca açıktır. Ağustos ayı sonrası yapılan başvurular takvim dışı başvuru olarak değerlendirilir. Takvim dışı başvurular ağustos ayında başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.
    https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 5. Ayşe dedi ki:

  Merhabalar, ben lisans mezunuyum 1. ve 2. Derece zeka oyunları öğreticiliği belgem var. Formasyonum da var. Fakat e yaygın üzerinden başvuru yaparken hangi kısımdan zeka oyunları sertifikalarımı yüklemem gerektiğini anlayamadım. Mesleki kurs bitirme kısmında göremiyorum. Diğer belgeler kısmına mı yüklemem gerekir?

  1. Diğer belgeler bölümünde diğer belgeleri seçerek yükleyin.

 6. Emre dedi ki:

  Merhabalar Ben Spor bilimleri fakültesi rekreasyon bölümü mezunuyum hangi kursları açabilirim ve oryantasyon almak zorundamıyım

  1. E-Yaygın Sisteminden Mezuniyet Belgesi Yükleme Alanında Bölümü Seçip Mezuniyet Belgesini Yükleyip Kaydet Dedikten Sonra Alt Bölümde Kurs Puan Bilgisi Butonu Görülür. Puan Alınabilecek Kurslar Butona Tıklanarak Görülebilir. Eğitim Fakültesi Mezunları İle Formasyonu Olanlar Dışındakilerin Usta Öğretici Oryantasyon Kursuna (30 Saat) Katılması Zorunludur.

 7. Hatice dedi ki:

  Merhabalar ben ilahiyat ön lisans mezunuyum 3 yıldır kuran kursu açıyorum başvurumu iki şehirde yapabilir miyim.hem Osmaniye’de hemde aksaraya başvuru yapılabilir mi?

  1. birden fazla kuruma başvuru yapılabilir.

 8. Lavina dedi ki:

  Merhaba hocam ben işletme yönetimi önlisans mezunuyum .Halk eğitimde kurs verebilirmiyim hangi kursları açabilirim. Bir de bu ay ki alımlarda usta öğretici belgesi ve oryantasyon eğtimi gerekirmi birde

  1. Muhasebe Ve Finansman Ve Pazarlama Ve Perakende Alanındaki Kurslara başvurulabilir. İki yıllık ön lisans mezunları için 1 yıl meslek deneyimi istenebilir. E-Yaygın Başvurusunda Mezuniyet Belgesi Yükledikten Sonra Kurs Puan Bilgisi İle Puan Alınabilecek Kurslar Görülebilir.
   Önceki yıllarda usta öğretici oryantasyon kursuna katılmayanlardan görev verilenler için kurslar açıldı.

  2. Dry dedi ki:

   Ben yetim ayligi aliyorum kursa basvururken emekli olarkmi basvuru yapacagim kendim emekli degilim

   1. emekli olanlar emekli olarak başvurur.

   2. Dry dedi ki:

    Ben emekli olmadigim icin normal basvuru yapacagim degilmi yanlik anlamadim .yetim ayligi baska birsey kendim emekli olmam gerek sanirim degilmi hocam

 9. Betül dedi ki:

  Merhaba ön lisans mezunuyum ama okuduğum bölüm için açılacak bir kurs yok lisede el sanatları okudum lise diplomamla usta öğreticiliğe başvuru yapabilirmiyim

  1. Mezuniyet Belgesi Bölümünde Mezun Olduğunuz Bölümü Seçip Mezuniyet Belgesi Yüklendikten Sonra Kurs Puan Bilgisi Butonu İle Puan Alabilecek Bölümler Görünür. Düz Lise Mezuniyeti İle Kurs Açılmıyor. Meslek Lisesi Bölümlerine Göre Kurs Açılabilir. Ustalık Belgesi Yada 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi İle Kurs Açılabilir.

 10. Melisa dedi ki:

  Hocam merhaba ben gençlik merkezlerinde anaokulu öğretmeni olarak calismak istiyorum başvuru yaparken bölümlerden hangisini secmeliyim yani çocuk gelişimine dair bir çok bölüm var ben sadece anaokulu öğretmenliğini ıstiyorum

  1. Halk Eğitim Merkezlerinde 37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası Kursu Açılıyor. 400 Saat Süresi.
   Kursiyer Kayıt Koşulları
   Ebeveyni Yaygın Eğitim Kurs Programlarından Herhangi Birine Kayıtlı Olan 37-72 Ay Aralığında Çocuklar.
   Sınıf Kontenjanının Dolmaması Halinde Yaygın Eğitim Kurs Programına Kayıtlı Olmayan Anne-Babaların Çocukları Da Kayıt Yaptırabilir.

  2. Melisa dedi ki:

   Hocam cevaplarsanız çok sevinirim

   1. Gençlik Ve Spor Bakanlığına Bağlı Gençlik Merkezlerinden Bahsediyorsanız Başvuruları Bu Yıl Mayıs Ayında Merkezi Sistem Üzerinden Aldılar.

 11. Tuğba Karaca dedi ki:

  Coğrafya mezunuyum halk eğitim bünyesinde hangi kursları açabilirim?

  1. Kişisel gelişim alanındaki bazı kurslara başvuru yapılabilir.
   https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx

 12. mehmet dedi ki:

  Merhaba, karate 1. kademe antrenör belgesi olanlar halk eğitimde kurs açabilir mi? Yokca 2. kademe belge mi gerekli?

  1. Eğitici Koşulları
   1. Programın Uygulanmasında Spor Alanında Eğitim Almış Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
   2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Spor Alanı Alanındaki Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
   3. Usta Öğretici; Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin Veya Karate Federasyonundan Antrenörlük Belgesini Almış Olmalıdır.

 13. Mülayim ters dedi ki:

  Haftada 4 saat 6 ders saati olarak gitar dersini öğrenci ve okul müdürü tarafından belirlediğimiz ders saatinin 2 saatini yani 4 ders saatini kısıp fazla veremeyiz dedi halk eğitim merkezi, yönetmelikte 8 ders saatine kadar alma gibi durum söz konusuyken bu durumda ilçe milli eğitim ya da cimere şikayette mi bulunmam gerekiyor?

 14. Türker Yeldoksan dedi ki:

  Üniversite araştırma görevlisi olarak çalıştım. Bu süre tecrübe olarak sayılarak puan veriliyor mu, yoksa sadece MEBdeki tecrübeye mi puan veriliyor? Bir de ikamet ettiğimiz şehirden başka bir şehirdeki HEM’e başvurularda problem oluyor mu?

  1. Alanında Eğitici Olarak Çalışılan Süreler Değerlendirilir.
   Alanında Hizmet İş Deneyimi Hesabında, Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Ve Özel Kurumlarda Eğitici Olarak Çalışılan Süreler Dikkate Alınacaktır.
   Her Hangi Bir İldeki Kuruma Ve Birden Fazla Kuruma Başvuru Yapılabilir.

   1. Türker Yeldoksan dedi ki:

    Devlet üniversitesi kamu kurumudur ama araştırma görevlisi “öğretim elemanı” olarak geçiyor. Eğitimci sayılıp sayılmadığı konusunda tereddüt ediyorum.

 15. Okan dedi ki:

  Merhabalar,
  Hem özel sektörde çaılışıp hem de usta öğreticilik yapabilir miyim? Çalıştığım kurum 3 gün sgk yatıracak, halk eğitimden sorun olur mu?
  Yanlış yazdım 30 gün yatırıyor

  1. haftada en fazla 10 saat kurs açılabilir.

 16. selçuk altınbaş dedi ki:

  Halk eğitimi merkezinde ön büro ( Muhasebe ) kursunda usta öğretici olarak kurs açan bir kişi ancak fiilen kurs yapmayıp sadece halk eğitim merkezinde açılacak olan kursların planlamasını yapıp, planlanan kursların da öğrenci girişlerini yapıyorsa ( kısacası memur gibi çalıştırılıp ek ders ücreti ödenirmi ) bu suç teşkil edermi ek ders karşılığı görev alan bir usta öğretici kamuda çalıştırılırmı

  1. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinde koşullar belirtilmiştir.
   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-1.htm

 17. Sevgi dedi ki:

  Ben kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak çalışıyorum halk eğitimde haftada 8 saat kurs açtım fakat bana sigorta yatırılmış ben zaten sigortalıyim bu sıkıntı oluşturur mu? Halkegitimdrki sigortami iptal mi ettirmem lazım ?

  1. çalışılan 2 yerin de sigorta yapması gereklidir.

   1. Sevgi dedi ki:

    Ama ben 657 ye tabi sözleşmeli personel olarak çalışıyorum halk eğitim merkezinde açılan kursta sigorta girişi olması beni tehlikeye sokar mi çalıştığım kamu kurumuna haber vermedigim için ? Birde ben vardiya usulü çalışıyorum haftada kaç saat maksimum ders açabilirim ?

   2. Kurumun onayı ile açılabiliyor. Haftada en fazla 10 saat kurs açılabilir.

    Devlet memurları kanunu
    Madde 89 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.) Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara ve yahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

   3. Sevgi dedi ki:

    İkisinde de sigorta yatırılmış olması benim çalıştığım kamu kurumunda sıkıntı oluşturur mu

   4. Kamu kurumları çoğunlukla sorun çıkarmıyor, ancak farklı maddeleri öne sürerek (Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında çalıştırılamaz, İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz) olumsuz görüş bildirebilir.
    Sıkıntı olmaz, yönetici tarafından yazılı olarak uyarı alırsınız, uyarıyı dikkate almamanız durumunda sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir.

 18. Ali dedi ki:

  Badminton kursu açtım günde 4 saat verildi ve pazar günü çalışamayacagimi söylediler ekstradan 30 öğrencim var iki gruba ayırabilirmiyim ayirirsam bana faydası (maddi) olur mu

  1. Resmi görevli iseniz haftada en fazla 10 saat kurs açılabilir. Resmi görevi bulunmayanlar haftada en fazla 40 saat kurs açabilir. Bir kurs en az 12 kişilik grup oluşması halinde açılabilir. Kurs açtığınız kurum ile görüşmelisiniz.

   1. Ali dedi ki:

    Resmi görevli değilim badminton modülün de günde en fazla 4 saat ders verelebilir yazıyor ben haftanın yedi günü 4 saatten ders verebilirmiyim 7 gün 4 saatten 28 saat ediyor
    Net bir cevap alamadığım için Tekrar soruyorum iki gruba ayırirsam bana faydası olur mu

   2. Kursiyer, Kurs Yeri Sıkıntısı Yoksa Kurumun Onayı İle Verilebilir.

 19. hatice dedi ki:

  2 yıllık gıda bölümü mezunuyum.Akıl zeka oyunları federesyonundan zeka oyunları öğreticiliği belgesi aldım.kurs açabilirmiyim.

  1. Öğretmenler ve öğretim görevlileri dışında;
   Tüm akıl ve zeka oyunları federasyonu tarafından verilen Usta eğitmenlik belgesi ile açılabilir. 2. Derece zeka oyunları öğreticiliği sertifikası ile açılabilir. 3. Derece zeka oyunları öğreticiliği sertifikası ile açılabilir.

   1. ömer parlak dedi ki:

    merhabalar üniversıte onaylı edevlet te sogulanabılınır bır belge ıle halk egıtımde ders verılebılınırmı

   2. Görevlendirmelerde
    Alanında
    Doktora
    Tezli Yüksek Lisans
    Lisans
    Ön Lisans
    Meslek Lisesi /Ustalık Belgesi
    4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi
    4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi
    Bazı Kurslarda Sertifika İle (Örnek. Türk İşaret Dili en Az Ön Lisans Mezunu Olup Türk İşaret Dili Öğreticiliği Sertifikası Aldığını Belgeleyenler)

 20. gncada dedi ki:

  merhabalar. ben takvım dısı basvuru yapmak ıstıyorum. nasıl ve ne zaman yapabılırım ? bır branstan basvuru yapmayı unutmusum. o branstan basvuru yapacagım. tesekkurler.

  1. yıl boyunca e-yaygın sisteminden yapılabilir.

   1. Rukiye dedi ki:

    İlahiyat lisans mezunuyum formasyonum ve okul öncesi eğitimi sertifikam var. Okul öncesi kurumunda birkaç modül acabiliyorum. Aynı ogrencilere 135 saatlik ve iki tane 72 saatlik modül var açmak istiyorum. Acabilirmiyim. Tek seferde kaç modül acabiliyorum.

   2. Haftada en fazla 40 saat olacak şekilde kurs açılabilir.

 21. Zehra dedi ki:

  Merhaba, takvim dışı başvuru yaptım. Kurum ve komisyon tarafından onaylandı ve sıralamam 1 olarak görünüyor. Bu aşamada ne yapmam gerekir. Teşekkür ederim.

  1. kursun açılmasını bekleyeceksiniz, başvurduğunuz kurs açılırsa halk eğitim merkezi sizi çağıracaktır.

 22. beyza dedi ki:

  iyi günler ben lisede çocuk gelişimi mezunuyu ünide sosyal hizmetler mezunu ve 4 yıl anaokulunda çalıştım 3-6 yaş oyun grubunda sınıf açabilir miyim teşekkürler

  1. başvurulabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alınır. ağustos dışında yapılan başvurular ağustos ayı içinde başvuru yapanların başvuruları dağerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

   1. beyza dedi ki:

    çok treşekkür ederim

 23. Selin dedi ki:

  Merhaba, ilahiyat önlisans ve imam hatip mezunuyum fakat imam hatibi açıköğretim olarak okudum, kuran kursu açmam için açıköğretim olması sorun teşkil eder mi, bir de iki tane kuran kursu bitirme belgem var bu şartlarda kuran kursu açabilir miyim.

 24. gncada dedi ki:

  merhaba. kolay gelsın. beden eğitimi ve spor yuksek lısans mezunuyum. lısans donemınde futbol dersını hem seçmelı hem de uzmanlık olarak aldım. fakat antrenor belgem yok. halk eğitimde futboldan kurs acabılır mıyım?

  1. Beden eğitimi alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim programları Lisans yada Yüksek lisans programları sırasında futbol dersini aldığını belgeleyenler açabilir.

 25. Osman Kayacı dedi ki:

  İyi günler.Bir kurumda kadrolu beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktayım.Okulumda kendi öğrencilerimle beden eğitimi branşında kurs açmak istiyorum.Hangi branşlarda kurs açabilirim? ve ağustos başvurularını kaçırdığım için şu an başvuru yapabilir miyim? Teşekkür ederim.

  1. https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx
   linkten spor alanı seçilerek modüllere ulaşılabilir. Modüllerde eğitici koşulları ve kurs programına giriş koşulları belirtilmiştir.
   Okullarda nasıl kurs açılır videoda anlatılmış
   https://www.youtube.com/watch?v=coVg13PQ_HI

   1. Ferda dedi ki:

    Ben bu yıl usta öğretici başvuru sırasında açmak istediğim kurs ve kurum kısmı kaydedilmemiş diğer herşey kaydedilmiş kurum ve kurs kısmı yok bu yüzden sıralamada adım yok tekrar başvuru yaptım bana soylenen Eylül’de tapildigi için listenin en sonunda olursunuz puanın önemi yok geç başvuru olduğu için en son sırada olursunuz bu yıl görevlendirmek olmayacak bu konuda nereye itiraz dilekçesi verebilirim herşeyin kaydı var kurs ve kurum sistem kaydetmemis bu konuda lütfen bilgilendirilmek istiyorum teşekkürler

   2. Halk eğitim merkezleri milli eğitim bakanlığı hayat boyu öğrenme genel müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veriyor. Sıralamalara itirazlar halk eğitim merkezlerinde yapılıyor. İlçe milli eğitim müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

   3. Tuba kum dedi ki:

    Merhaba okuma yazma alanında 6 yıldır çalışıyorum halk eğitimde yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazmada 1 .siradayim yetişkinler için temel düzey okuma yazmada ise ise 27. Siradayim 1. Oldug modülden kurs acamazmiyim çünkü okulda yerimde var öğrencilerinde hazır bu durumda kurs acamazmiyim

   4. Öğrenci listesi (tablo şeklinde)
    Sıra no
    Adı soyadı
    TC kimlik
    Doğum tarihi
    Öğrenim durumu
    Telefon numarası
    Halk eğitim merkezine mahalle ve köylerde kurs açmak için muhtar tarafından iletilebilir.

 26. Yusuf dedi ki:

  Takvim dışı başvuru yaptım değerlendirmeye alınır mı?

  1. Başvuru yaptığınız halk eğitim merkezinde, başvuru yaptığınız kurslarda takvim içi başvuru yapanlar varsa öncelikle onlar değerlendirmeye alınır, takvim içi başvuruların başvuruları değerlendirildikten sonra takvim dışı başvurular değerlendirilir.

 27. gonca özçete dedi ki:

  Beden eğitimi ve spor, yuksek lısans meunuyum. 1. kademe bocce anternorluk belgem var. vızelettıgım zaman 1. kademeden kurs acabılıyor muyum?

  1. bocce kursu için en az 2. kademe antrenörlük belgesi isteniyor.

 28. Buğra dedi ki:

  Merhabalar kamu yönetimi mezunuyum.3 yıl ücretli öğretmenlik yaptım.Kurs açabiliyor muyum?Eğer uygun olursa hangi tür kurs açabilirim?

  1. kurs açmak için e-yaygın sistemi üzerinden ağustos ayında başvurulabilir. adalet alandaki kurslar için başvurulabilir.

   1. Halime dedi ki:

    Hocam ben düz lise okudum ilahiyat önlisans mezunuyum kurs açamam mi imam hatip lisesi mezunu olmadığım için

   2. hafızlık belgesi ile açılabilir.

 29. Sinem dedi ki:

  Radyo ve televizyon programcılıgı mezunuyum ayrıca Müjdat gezen sanat merkezinde kamera önü oyunculuk egitimi aldım. (Sertifikalı) drama kursu acabilir miyim

 30. SEYMA dedi ki:

  SPOR YÖNETİCİLİĞİ MEZUNUYUM BADMİNTON ANTRENÖRLÜK BELGEM VAR HALK EĞİTİMDE KURS AÇABİLİR MİYİM NELER GEREKLİ TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN .

  1. 2. kademe antrenörlük belgesi ile badminton kursu açılabilir.

 31. Elif dedi ki:

  Merhaba siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. El sanatları alanında halk eğitimlerde usta öğretici olmak için ne yapmam gerekiyor

  1. en az alanında ustalık belgesi, 4. seviye kurs bitirme belgesi ile başvurulabilir.

 32. Reyhan dedi ki:

  Merhaba Haziran ayında İş sağlığı ve güvenliğinden mezun olacağım, üste öğretici oryantasyon kurs programı belgem ve eğitimcinin eğitimi belgem bulunmakta iş güvenliği teknikeri olarak halk eğitimde kurs açabiliyor muyum?

  1. Çalışanları iş güvenliği sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş güvenliği uzmanları veya iş yeri hekimleri tarafından verilir.

   1. Reyhan dedi ki:

    Eğitim verebilmem için C sınıfı sertifikamın olması gerekmekte mi? yoksa önlisans iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olmam yeterli oluyor mu?

   2. belge isteniyor diye biliyorum.

 33. Yasemi dedi ki:

  İlahiyat Önlisans mezununuyum. Kamuda ücretli öğretmenim. Üniversitede verilen Yaratıcı Drama eğitimini alsam ki üniversite bana verecekleri sertifika ile kamuda ve özelde kurs açabileceğimi söylediler. Önlisans mezunu olarak alacağım belge ile öğretmenlik yaptığım okulda Drama egzersiz kursu açabilir miyim?

  1. Drama kursu eğitici koşulları
   öncelik sırasına göre;
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre atanan, Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk, Rekreasyon /Rekreasyon Yönetimi) alanları öğretmenleri; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri (Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk) , Rekreasyon /Rekreasyon Yönetimi alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

   3. Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk, Rekreasyon /Rekreasyon Yönetimi) Alanında/Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

   4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre atanan tüm alan öğretmenlerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan Halk Eğitim Merkezlerinde açılan drama kursunu tamamlamış olanlar veya drama, oyunculuk, drama ve oyunculuk alanlarında eğitim aldığını ya da lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında Drama dersi aldığını belgelendirenler,

   5. (Değ: 21.01.2020/1562262 Makam Onayı) En az lise mezunu olanlardan en az 320 ders saati drama, oyunculuk, drama ve oyunculuk alanlarında eğitim aldığını belgelendirenler

 34. Cansel Aydoğan dedi ki:

  Merhabalar, Turizm ve otel işletmeciliği lisans mezunuyum. Turizm işletmeciliği tezli yüksek lisans tez dönemindeyim. Halk eğitim merkezinde Öğretmen olmak için ne yapmalıyım.

  1. ücretli usta öğretici başvuruları merkezi sistem üzerinden e-yaygın sisteminden alınıyor. başvurular ağustos ayında başlar.
   detaylar linkte https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 35. osman saba dedi ki:

  SELAMIN ALEYKÜM meslek yüksek okul muhasebe mezunuyum ardında aöf işletme lisans mezunuyum halk eğitim bilgisayar işletmenliği+oryantasyon sertifika var
  halk eğitimde çalışabilirmiyim
  son olarak ise 13 yıllık silahlı güvenliğim işe yarar mı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Muhasebe ve finansman alanı için başvurulabilir.
   Başvurular ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alınır.
   https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 36. Fatma dedi ki:

  Merhaba iyi günler.Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans bölümü mezunuyum.Halk eğitimde hangi kursalardı açabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ulaştırma hizmetleri alanı için başvurulabilir.

 37. Uğur dedi ki:

  Mesleki tecrübesi 4 yıl olmamış veteriner hekimler usta öğretici olarak görevlendirilebilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   lisans mezunları için meslek deneyimi aranmıyor. öğretmenlik yapan adaylara ek puan verilir.

 38. damla dedi ki:

  merhaba liseden çocuk gelişimi mezunuyum üniversite aöf önlisans ev idaresi bölümü mezunuyum halk eğiitim merkezlerinde ne kursu açabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ev idaresi bölümü aile ve tüketici bilimleri alanı. çocuk gelişimi meslek lisesi mezunları çocuk gelişimi ve eğitimi alanı için 3 yıl meslek deneyimi şartı ile kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

 39. Nesli dedi ki:

  Ben halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapıyorum bölümüm bilgisayar kurs modülüm çok kısa ve her kurs bitiminden sonra bana yeni kurs için en az bir hafta ara veriliyor milli eğitim onayları bu şekilde veriyor diyerek bunun normalde de böyle mi olması gerekiyor yoksa kurs bittikten sonra yeni kurs ara vermeden hemen açılabilir mi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Evraklar tamamlanırsa ve onay yetişir ise hemen bitiminde başlanabilir.

   1. Sevcan dedi ki:

    Merhaba benimde bölümün bilgisayar usta öğretici olmak için nasıl başvuru yapmam gerekiyor veya nereden yardımcı olabilirmisiniz?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    ücretli usta öğretici beşvuruları merkezi sistem üzerinden e-yaygın sisteminden ağustos ayında alınır. ağustos sonrası başvuru yapanların başvuruları ağustos ayı içinde başvuranların başvuruları değerlendirilditen sonra değerlendirmeye alınır.
    https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

   3. Metin Coşkun dedi ki:

    Merhaba Turizm Işletmeciliği lisans mezunuyum. HALK eğitim merkezinde oryantasyon sertifikası alırsam rusca ders verebilir miyim?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    rusça seviye a1 eğitimi öncelik sıralaması
    A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Rusça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev
    almalıdır.
    B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Rusça öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim
    Bakanlığı’nda Rusça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
    C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Rusça öğretmeni olarak atanmış
    öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
    1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya
    fakültelerin yabancı dil bölümlerinden Rusça mezun olanlardan öğretmenlik formasyon
    bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
    a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve
    üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”
    esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana
    denk gelen Rusça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
    i) Rusça dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim
    sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya
    ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer
    uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen
    Rusça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    ii) Yabancı dilde Rusça öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun
    olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından
    “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası
    sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Rusça dil
    bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
    D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/
    YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

   5. Muhammet dedi ki:

    Sağlık meslek lisesi, acil tıp teknisyeni bölümü mezunuyum. Aktif olarak meslekte 3. Yılımı bitirdim.usta öğretici belgem var kurs verebilir miyim

   6. Hem Kursları dedi ki:

    Hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanı için başvurulabilir.
    Hasta Ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi Eğitici Sıralaması
    1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” göre atanan;
    a) Sağlık Hizmetleri öğretmenleri
    b) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri öğretmenleri
    2. Evde Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan meslek elemanları
    3. Yaygın eğitim kurumları yönetmeliğine göre usta öğretici olarak görevlendirileceklerden “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” alanında en az 4. Seviye eğitim aldığını belgelendirenler.

 40. Rabia dedi ki:

  Merhaba ben bu yıl ilk defa diksiyon eğitimi kursu için görev alıcağım .Bu yüzden bu kurs için bana bi program ve dersi işleyebileceğim bir kaynak kitap verilecekmi yoksa bunbunları benimmi temin etmem gerekiyor Bilgi verebilirmisinzi

 41. Esmanur dedi ki:

  İmam hatip lisesi mezunuyum kuran kursu açabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   açmak için başvuru yapılabilir.

   1. Gül dedi ki:

    2 yıl imam hatip lisesi okudum liseyi açıktan düz lise olarak bitirdim kuanı Kerim eğitimimi diyanete bağlı bir kursta tamamladım kuranı kerim kursu açabilirmiyim oryantatasyon belgesine sahibim

   2. Kurs programının uygulanmasında eğitimciler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
    1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre;

    a) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanına Öğretmen Olarak Atananlar,
    b) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanına Öğretmen Olarak Atananlar, 2. Öğretmen bulunamaması durumunda bu alanlara öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
    3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları fakülte mezunları,
    4. İslami İlimler Fakültesi veya Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olup Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olanlar,
    5. İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Yüksek İslam Enstitüsü mezunları,
    6. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Alanlarına kaynaklık eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
    7. İmam Hatip Lisesi Mezunu olup İlahiyat Ön lisans Programından mezun olanlar,
    8. İmam Hatip Lisesi Mezunu olanlar,
    9. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca verilmiş Hafızlık Belgesine sahip olanlar
    Öğretmen /eğitimci olarak görevlendirilir.

 42. EMİNE ÇELİK dedi ki:

  dekoratif el sanatları ustalık ve el ve makine nakışları ustalık belgem var. usta öğreticilik belgem ve alanımda halk eğitimlerde 560 günlük çalışmışlığım var. El sanatları teknolojisi, el ve makine nakışları modülünde halk eğitimde çalışabilirmiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvurular ağustos ayında e-yaygın sisteminden yapılır. Ağustos sonrası yapılan başvurular ağustos ayı içinde başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilir.
   https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/
   el sanatları alanındaki bazı kurslarda meslek lisesi mezunu yada dördüncü seviye eğitim almış olanlar için 3 yıl meslek deneyimi şartı aranır.

 43. SEFA AYYILDIZ dedi ki:

  merhaba ben 4 yıllık egzersiz ve spor bilimleri bölümünde okuyorum bittiğinde halk eğitimde ne tür kurs açabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Spor alanındaki kurslar için başvurulabilir.

 44. Can Ç. dedi ki:

  Merhaba,
  Grafik Tasarımı Ön Lisans mezunuyum ve Meslek Lisesinde Grafik ve Fotoğraf alanında ücretli öğretmenlik yapıyorum. Halk Eğitim Merkezinde eğitim verebiliyor muyum?

  (Lise eğitimini Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı okudum ve İş yeri açma belgesi verilmişti.)

  Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kurs açmak için başvurulabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alındı. ağustos ayından sonra yapılan başvurular ağustos ayı içinde başvuranların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

 45. Dilan dedi ki:

  Merhaba ben Besyo antrenörlük mezunuyum uzmanlığım fitness ama belgemi almadım transkriple iş başvurusu yapabilirmiyim Fitness tenis ve atletizm için kaçıncı kademe belge istiyorlar formasyonum da var nasıl başvuru yapabileceğimi söylerseniz çok sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   2. kademe antrenörlük belgesi isteniyor. başvurular ağustos ayı sonuna kadar e-yaygın sisteminden alındı. ağustos ayı sonrası yapılacak başvurular 31 ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirmeye alınır.

  2. Şeyma dedi ki:

   İyi günler 4-6yaş için istenen 380saatlik çocuk gelişimi kursu belgem yok. Onun yerine online olarak aldığım çocuk gelişimi kurs bitirme belgesi olurmu.

   1. Meb Onaylı Olması Gereklidir.

   2. Merve dedi ki:

    Fizyoterapistim.1.kademe pilates antrenörlük belgem var.şuan özel bir kurumda fizyoterapist olarak çalışmaktayım.halk eğitimde pilates kursu açabiliyor muyum 1.kademe belgeyle?açabiliyorsam haftalık kaç saat açabilirim?

   3. 2. kademe belge açmak için başvuru yapabilir.
    1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ye göre, Beden Eğitimi alanı öğretmeni olarak atananlardan lisans veya lisansüstü eğitimi sırasında jimnastik dersi aldığını belgeleyenler,

    2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Beden Eğitimi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden jimnastik dersi verdiğini belgeleyenler,

    3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Beden Eğitimi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunlarından lisans veya lisansüstü eğitimi sırasında jimnastik dersi aldığını belgeleyenler,

    4. En az lise mezunu olanlardan, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından verilen en az “2. Kademe Pilates Antrenörlük Belgesi”ne sahip olanlar,

    5. En az lise mezunu olup alanında millî sporcu unvanı almış olanlar.

 46. fulya dedi ki:

  insan kaynakları yönetimi mezunuyum. açabileceğim kurslar nelerdir?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bildiğim Kadarıyla Açılabilecek Bir Kurs Programı Bulunmuyor.

   1. Şeyda dedi ki:

    Merhaba ben beden egitimi öğretmenliği mezunuyum Halk eğitimden kurs açabiliyor muyum anyrenorluk belgem yok

   2. antrenörlük belgesi istenmeyen kurslar spor alanında bulunuyor. linkteki modüllerden eğitici koşullarına göz atılabilir.
    https://e-yaygin.meb.gov.tr

 47. Murat Yılmaz dedi ki:

  Hocam eşim anne ve çocuk sağlığı üzerine daha önce iki kez kurs açtı büyük bir sitede oturuyoruz yeterli talep derslik yani kursun açılabilmesi için bütün imkanlar var ancak şimdide bir sıralama olayı getirmişler bu olay nedir eşim yaklaşık on onikinci sıralarda oluyor kurs açabilmesi için kendinden önceki herkesin kurşunu acmasımı gerekiyor yoksa halk eğitim in bir kotasımi var olay nedir anlayabilmiş değilim bu konu hakkında bir bilginiz varsa bizi aydınlatırsanız çok seviniriz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvurular 2020 Yılı İtibariyle Merkezi Sistem Üzerinden E-Yaygın Online Olarak Alınmaya Başlandı. Başvurular Sisteme Yapıldığı İçin Başvuran Kişilerin Mezuniyet Durumları, İş Deneyimleri Ve Diğer Belgelerine Göre Sistem Kişilere Puan Verir. Başvuran Kişilerin Belgeleri Önce Halk Eğitim Merkezleri Sonra Komisyonlar Tarafından Kontrol Edilerek Nihai Sıralama Oluşur. Kursların Açılması İçin Yeterli Talep Oluştuğunda Sıralamaya Göre Başvuranlar Kurs Açması İçin Çağrılır.
   https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 48. Sonay dedi ki:

  Merhabalar, ücretli olarak halk eğitimde 40 saat ders açıp başka bir kurumda çalışma imkanımız var mı?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başka kurumlarda çalışanlar haftada 10 saat kurs açabilir diye biliyorum.

 49. Ceren dedi ki:

  İyi günler Maliye lisans mezunuyum hangi bölümlerde kurs açmak için başvuruda bulunabilirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   muhasebe ve finansman alanı. e-yaygın usta öğretici başvurusunda mezuniyet belgesi ekledikten sonra puan bilgisi butonu ile hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir.

 50. mustafa yeşildoğan dedi ki:

  Ben Taekwondo branşında 4.kademe baş antrenörüm .Önlisans olarak açıktan aöf ‘Spor Yönetimi’ bölümünü bitirsem bu 25 puanı alabiliyormuyum acaba? Buna göre hamle yapıcam. Başka bir bölümden mezunum sporla alakasız o yüzden puanımı sadece 2 arttırıyor. Spor yönetimini bitirmem birşey değiştirirmi merak ediyorum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Spor yönetimi bölümü bu yıl için puan alınabilecek bölüm olarak görünüyor.

   1. Mustafa dedi ki:

    Çok sağolun ona göre bu bölümü bitiricem benim için önemli. Yalnız bu yıl için dediniz, yani ilerde kalkabilir mi yoksa test ettik puan veriyor anlamındamı söylediniz acaba

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Eğitici şartları değişebiliyor. Bu yıl ön lisans mezunlarının açabildiği kurslar ilerleyen yıllarda sadece lisans mezunları açabilecek şekilde güncellenebilir.

  2. Hena kuvara dedi ki:

   Merhaba ..ben arap dili ve edebiyatı bölümünde okuyorum üçüncü sınıf ..imam hatip lisesinden mezunum ..hafızlık yaptım ve bitirmek üzeri ..halk eğitim kurslarında çalışa bilirmiyim? Türkçem çok iyi türk vatandaşlık sahibim

   1. kuran-ı kerim kursu için başvurulabilir. başvurluar ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınır. yıl boyunca başvuru yapılabilir. ağustos ayı sonrası yapılan başvurular dönem dışı olarak kabul edilir. dönem dışı başvuranların başvuruları dönem içinde başvuranların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.
    https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 51. nejla dedi ki:

  merhaba hocam felsefe mezunuyum formasyon belgem mevcut hangi alanlarda kurs açabilirim ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kişesel gelişim alanı için başvurulabilir. E-yaygın başvurusu sırasında Mezuniyet Belgesi Yüklendikten Sonra Kurs Puan Bilgisi Kısmı Butonuna Tıklanırsa Hangi Kurslardan Puan Alınacağı Görülebilir.

   1. Tuğba dedi ki:

    Merhaba . Makine mühendisliği mezunuyum. Halk eğitim de ne gibi kurs verebilirim acaba?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Makine Teknolojisi alanı için başvurulabilir.

   3. Tuğba dedi ki:

    Gazi universitesi çocuk gelişimi önlisans mezunuyum 2007′ den beri özel ve kurum kreslerinde çalışmaktayım.Kursta öğretmenlik yada usta öğretici olarak çalışabiliyor muyum?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Ücretli Usta Öğretici Olarak Görev Almak İçin Başvurulabilir. Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Alınır. Ağustos Sonrası Yapılan Başvurular, Ağustos Ayında Başvuranların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.

 52. omer faruk dedi ki:

  hocam iyi günler diliyorum ben Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Antrenörlük Mezunuyum Geçen Sene Yaptığım Başvuruda 40 puan verirken şuanda puan vermiyor, aradım konuştum sistemsel bir hata olabilir mezuniyet belgenizi ve durumu mail atın biz ilgilenelim dediler. Şöyle bir şey gördüm Lisans seçimi yaptıktan sonra Antrenörlük Eğitimi Seçeneği yerine Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kısmını seçtim ( Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği değil !! ) buradan 40 puanım geldi bunu seçmemde sorun olur mu? ama Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Antrenörlük Eğitimi Mezunuyum Değişen bir şey yok bence ama bunu nasıl öğrenebilirim bunu telefonda beyan ettiğimde bir bilgim yok siz dediğimi yapın dedi ve düzeltmezlerse puan alamıyorum ve kaç senedir yaptığım iş ( hem okuyup hem de harçlığım çıkarmak için usta öğreticilik yapıyorum). Teşekkür Ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Yüklenen belgeler halk eğitim merkezleri tarafından kontrol edilip onay verilmektedir. Yüklediğiniz belge ile seçilen belge farklı olursa halk eğitim merkezi onay vermeyebilir. Başvuruda bulunduğunuz halk eğitim merkezi ile görüşünüz.

 53. pınar dedi ki:

  merhaba.

  işletme lisans
  Sosyoloji Lisans
  sosyal hizmetler önlisans
  bölümlerinden mezunum.
  Formasyonum da var
  hangi bölümlerden kurs açabilirim.??
  Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İşletme Lisans
   Muhasebe Ve Finansman Alanı Ve Pazarlama Ve Perakende Alanı
   Sosyoloji Lisans
   Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanı
   Sosyal Hizmetler
   Aile Ve Tüketici Bilimleri Alanı

   1. Sevim Nur dedi ki:

    Merhaba, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum tıbbi sekreterlik sertifikam var hangi alanda başvuru yapmalıyım

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Adalet, hukuk ve can ve mal güvenliği alanında kurs açmak için başvurulabilir.

 54. Rukiye dedi ki:

  Merhaba, psikoloji mezunuyum. Halk eğitimde hangi kursları açabilirim? Bulabileceğim bir link varsa atabilirseniz memnun olurum. E yaygında direk alan olarak arattığım zaman Psikoloji alanını göremedim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kişisel gelişim alanında kurs açmak için başvurulabilir.

   1. Rukiye dedi ki:

    Teşekkürler.

   2. Ali dedi ki:

    Merhaba Türkçe öğretmenliği okuyorum ve coğrafya lisans mezunuyum, formasyonumda var. Türkçe öğretimi ile ilgili bir kurs açabilir miyim veya hangi bölümlerde kurs açabilirim.

   3. Hem Kursları dedi ki:

    Bölüm için mezun olmadan açılamıyor diye biliyorum. Coğrafya lisans bölümü mezunları kişisel gelişim alanı için başvuruda bulunabilir.

   4. Mürvet Ataseven dedi ki:

    Merhaba ben Çocuk gelişimi ön lisans ve
    bBüro yönetimi ve sekreterlik mezunuyum.Halk eğitimde kurs açabilir miyim ?
    Evet ise, şartları ve alanları nelerdir ?

   5. Hem Kursları dedi ki:

    Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi İle Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alını İçin Başvurulabilir. Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Alınır. Ağustos Sonrası Başvurular Dönem İçinde Başvuranların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirmeye Alınır.

 55. as dedi ki:

  merhabalar ilahiyat önlisans ve aynı zamanda çocuk geliişimi önlisans mezunuyum.. usta öğretici başvurusu yapabiilmek için oryantasyon kursuna katılmalımıyım .. bir de e yaygın da usta öğretici başvuru kısmını göremedim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuru sistemi henüz aktif edilmedi, bir kaç güne aktif edilmesi bekleniyor. öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında usta öğretici oryantasyon kursu zorunludur.

   1. UĞUR ARSLAN dedi ki:

    Ne zaman aktif olacak

   2. Hem Kursları dedi ki:

    ağustos ayı içinde aktif olacağı ilan edildi, son başvuru 31 ağustos 2021.

   3. Su dedi ki:

    Sosyoloji mezunuyum ve çocuk gelişim 3.sınıf öğrencisiyim. Kurs açma imkanım var mı ?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    kişisel gelişim alanı için başvurulabilir.

 56. Muhammed Ertekin dedi ki:

  Merhaba ben elektrik teknikerliği, ağız ve diş sağlığı, psikoloji mezunuyum bir kurs açmak istersem hangi kurs doğru olur ve benim görevlendirilme oranım nedir?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kişisel gelişim alanında kurs açmak için başvurulabilir.
   Halk eğitim ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında kurumlardan yada e-yaygın sistemi üzerinden alınacak.

 57. Erol dedi ki:

  merhaba ben güzel sanatlar fakültesi geleneksel türk sanatları mezunuyum tezhip, çini, minyatür, ve ebru dersleri gördüm bu alanlarda ders verebilirmiyim

 58. Ümit dedi ki:

  Merhaba.
  Yakın zamanda Seramik biçimlendirme kusu açılacak mı?

 59. Zeynep dedi ki:

  Matematik bölümü mezunuyum formasyonum var halk eğitimde hangi kursları açabilirim ?
  Başvuruları ne zamandır ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvurulabilir.
   Başvurular geçen sene güz dönemi için ağustos ayında alındı.
   https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx

   1. Narin dedi ki:

    Usta öğreticilik başvurusunda bulundum kurum onay verdi komisyon onayından da geçtim ama bir gün sonra sisteme girdiğimde komisyon onayı bekliyor diye yazdı neden böyle oldu anlamadim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Başvurunuzu tamamlayın bölümünde tüm onayları iptal et butonuna tıkladıysanız olabilir. Halk eğitim merkezi ile görüşün.

 60. Nurdan dedi ki:

  Merhaba, ben imamhatip lisesi ve önlisans ilahiyat mezunuyum. Ayriyeten hafızlık belgem de var. Halk eğitimde kurs açmam için oryantasyon belgesi almam gerekiyor mu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlar Dışında Kurs Açmak İçin Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi Zorunludur.

  2. Serenad dedi ki:

   Merhabalar.
   Müzik alanında gitar eğitimi için görevlendirildim.
   Kayır evrak işlerini sistemler işleri bizlere yükleyip orada bizlere yaptırıyorlar ve her öğrenci kaydı alınacağı ekleneceği zaman bizi çağırıp gönderiyorlar.
   Benim sorumluluğum öğrencilerime ders vermek.
   Sanat merkezinde basvuru yapanların numaralarını kendi telefonumda tek tek aratıp 200 kisiden fazla kisiyle konusturup sonra 20 20 toplam 40 kisinin yettigini soyleyip halk egitime gonderdiler. Ugrastim durdum. Mudur yardimcisinin veya memurlarin yapmasi gerekenleri biz neden yapiyoruz hakkimizi nerede arayalim?

 61. Selçuk dedi ki:

  İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Mezunuyum aynı zamanda Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Mezunuyum, Anadolu Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifikam var Halk Eğitimden almış olduğum Bilgisayarlı İşletmenlik Sertifikam mevcut 48 yaşındayım kısacası bu özellikler ile eğitmenlik yapabilir miyim? ve nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Hicran Gökgöz dedi ki:

   Merhabalar giyim üretim teknolojisi ön lisans mezunuyum sadece diplomam var öğretici belgem yok öğretmenlik yapabilir miyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Giyim Üretim Teknolojisi Alanında Ücretli Usta Öğretici Olarak Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Bazı Kurslar İçin Ön Lisans Mezunlarından 1 Yıl Meslek Deneyimi İstenir.

 62. gülseren dedi ki:

  İyi günler. ben Bir ilin iki farklı halk eğitiminde biri 12 diğeri 15 saat olmak üzere iki kurs açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Farklı Kurumlarda Kurs Açılabilir. Kurumlarda Görevlendirilen Ücretli Usta Öğreticilerin Haftalık Çalışma Süresi En Fazla 40 Saattir. Resmi Görevliler İçin En Fazla 10 Saattir.

  2. Kübra dedi ki:

   Ben iletişim fakültesi mezunuyum isaret dili dersi almıştım ve kayseri halk egitim merkezinde belgem var aynı zamanda tekrar sağır bir hocadan da belge aldım isaret dili üzerine halk eğitimde kurs açabilir miyim süreç nasıl işliyor

   1. Hülya Esen dedi ki:

    Merhaba önlisans İlahıyat ve Çocuk Gelişimi bölümlerini okumaktayım. Diyanette 4/6yaş grubunda çalışabilirim miyim?
    Usta öğretici oryantasyon Kursu belgesine sahibim. Mesleğimde tecrübeliyim ayrıca

   2. Diyanet’in Eğitici Şartları Hakkında Bilgim Yok. Halk Eğitim Merkezlerinde Ön Lisans Çocuk Gelişimi Mezunları 37-72 Ay 3-6 Yaş Oyun Odası Kursu Açmam İçin Başvuruda Bulunabiliyor.

 63. sevtap dedi ki:

  Sağlık meslek lisesi tıbbi sekreterlik mezunu, önlisans örgün tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu, sağlık yönetimi aöf lisans mezunuyum. 2 yıldır hastanede çalışmaktayım. Halk eğitim merkezinde kurs verebilir miyim?

 64. Nesrin san dedi ki:

  Ben kuran kursu öğreticiliği için başvurdum sıralamada kacıncı sırada olduğumu şifreye öğrenmem gerekiyormuş ama ben şifre nereden alınır bulamadım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   e-yaygın sitesine e-devlet şifresi ile girilerek.

 65. Nesrin san dedi ki:

  Merhabala oğlum 2 profesyonel futbolcu futbol anronörlük mezunu ve formasyon var usta öğreticiliği yapabilirmi eğer olursa hangi yolu izlemesi gerek

  1. Kubilay hanay dedi ki:

   Ilköğretim matematik öğretmeniyim halk eğitimde öğretmenlik yapabilirmiyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvurulabilir.

  2. Bahar dedi ki:

   Merhabalar ben 30 yıllık bayan terzisiyim.Ustalik belgem,usta öğretici ve orayantasyon belgelerim var.Usta öğretici olmak için 7200 iş günüm bana bir katkı sağlıyor mu acaba

   1. eğitici olarak çalışılan günler katkı sağlıyor.

 66. serpil dedi ki:

  iyi akşamlar .hem de zeka oyunları kursu açmak istiyorum .fakat kurs belgemi yükleyemiyorum. Mesleki kurs bitirme belgeleri bölümünde hiçbir şey çıkmıyor.bu yüzden kayıt da yapamadım.Ne yapmam lazım?

 67. TUGBA dedi ki:

  merhaba lisede inşaat teknolojisi mezunuyum ve iş yeri açma belgem var + mimari restorasyon ön lisans mezunuyum, kurs açarak öğretmenlik yapmam mümkün mü ? eğer mümkünse nasıl bir yol izlemeliyim ve hangi belgeleri almalıyım?

 68. Esme dedi ki:

  ingiliz dili ve edebiyatı mezunuyum formasyonum var öğretmenlik için başvurabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İngilizce Kursu Açmak İçin Başvurulabilir.

 69. Gonca Coşkun dedi ki:

  Merhaba, El Sanatları usta öğreticisiyim e-yaygından başvurularımı yaptım. Engelli öğrenciler için de başvuru yaptım. Birinci sırada görünüyorum

  işitme Engelliler İçin Makrame Örgü Yapma,
  Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler İçin Makrame Örgü Yapma,
  Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Ahşap Boyamayla Ürün Yapma,
  Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Ahşap Boyamayla Ürün Yapma,

  Engelli öğrencilere bu branşlarda ders verebilirmiyim. Ek bir belge isteniyormu acaba

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Programı özel eğitim ve el sanatları teknolojisi öğretmeni birlikte yürütür.

 70. ömer A. dedi ki:

  merhaba
  işletme fakültesi işletme bölümü
  iş güvenliği bölümü myo
  makine bölümü myo
  torna tesviye bölümü meslek lisesi
  bolumlerı mezunuyum halk egıtım merkezlerınde kurs acabılırmıyım konu ıle ılgılı bılgı rıca edıyorum hafta sonları tatılım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İşletme Lisans Mezunları
   Muhasebe Ve Finansman Alanında
   Bilgisayar Destekli Muhasebe, Genel Muhasebe, Ön Muhasebe
   Pazarlama Ve Perakende Alanında
   Kasiyer, Reyon Görevlisi, Satış Görevlisi

 71. Melek dedi ki:

  Merhaba iktisat bölümü lisans bölümü mezunuyum kurs açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   muhasebe ve finansman alanında
   ön muhasebe, genel muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe
   pazarlama ve perakende alanında
   kasiyer

 72. Murat dedi ki:

  İyi günler. Puan değerlendirmesinde usta öğretici belgesi sahibi olmak herhangi bir bölümden önlisans mezunu olsada puan olarak eklenilebilir mi?

 73. Cansu dedi ki:

  3 adet başvurum onaylandı olarak yazıyor, şuan ne yapmam gerekiyor bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim şimdiden.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvuru Yaptığınız Kurum İle Görüşün. Belgelerin Asıllarını İsteyeceklerdir.

  2. Mümine dedi ki:

   Din eğitimi için başvuru yaptım onaylandı ve bu alanda 50 kişi daha başvuru yaptı benim sıra olarak sistemde gözüken 17 ben görev aldığımı nasıl anlicam bundan sonra ki süreç ne olacak

   1. Hem Kursları dedi ki:

    başvuruda bulunduğunuz halk eğitim merkezinden bilgi alınız.

 74. ZİŞAN dedi ki:

  ÖN LİSANS MEZUNUYUM HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 2 AYRI SERTİFİKALARIM VAR HALK EĞİTİM MERKEZİNE BAŞVURSAM ALDIĞIM SERTİFİKALARLA YADA MEZUN OLDUĞUM BÖLÜMÜMLE İLGİLİ KENDİ ALANIMLA HALK EĞİTİM BÜNYESİNDE KURS AÇABİLİRMİYİM?

  1. fatma dedi ki:

   merhaba kuaför olarak ustalik ve usta öğretici belgem var.sosyal hizmet on lisans mezunuyum puan hesaplamasinda geçerli olurmu.

   1. Hem Kursları dedi ki:

    olur, başvurular ağustos ayında kurumlardan yada e-yaygın sistemi üzerinden alınacak.

 75. Akif KARAGÜL dedi ki:

  Selamun Aleyküm.. Sözleşmeli müzik öğretmeniyim. Ana enstrümanım ”Ney”. Boş vakitlerimi olabildiğince HEM’de doldurmak için ”en fazla” kaç ilçede, hangi kurslara öğreticilik için başvurabilirim?

 76. Cansu dedi ki:

  Merhaba e-yaygın sisteminde başvurumu tamamlıyorum fakat en son başvuru tamamlama alanında iş durumunu soruyor şuan ben herhangi bir yerde çalışmıyorum ve öncesinde de o bölümde belirtilen herhangi bir işte çalışmadım fakat o bölümü doldurmadan kaydı tamamlamıyor ne yapmam gerek acaba?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ön Lisans, Meslek Lisesi, Ustalık, Usta Öğreticilik Belgesi İle Başvurulan Bazı Kurslar İçin Meslek Deneyimi Şartı Arandığı İçin Olabilir.

 77. Kübra dedi ki:

  Kamu yönetimi mezunuyum halk eğitiminde hangi kursları açabilirim?

  1. Kübra dedi ki:

   E yaygın sisteminden başvuru yapıyorum ancak 0 puan ile değerlendiriliyorum neden böyle oluyor acaba ?

   1. Kübra dedi ki:

    Bide çocuk gelişimi ustalık belgesini eyaygında mesleki kurs bitirme belgeleri sayfasına yüklerken bölüm ve alan ismi olarak çıkmıyor nasıl yapmamız gerekir sizce ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    çocuk gelişimi alanında ustalık belgesi verilmiyor.

  2. Meral dedi ki:

   Merhaba çocuk gelişimi bölümü 2.sinifim usta daha önce almış olduğum formasyonum ve branşım ile ilgili birçok e devletten sorgulana bilir sertifikalarım var usta öğreticilik yapabilirmiyim?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    4. seviye kurs bitirme belgesi ile 3 yıl meslek deneyimi ile başvuruda bulunulabilir.

 78. Hande dedi ki:

  merhaba,biyoloğum. usta öğretici olarak hangi kursları açabilirim.tesekkür ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   DYK destekleme ve yetiştirme kursları.

   1. Hande dedi ki:

    Teşekkür ederim. Hijyen eğitimi verebiliyor muyum ? Ya da saglikla ilgili başka bir branşta ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    gıda ve su sektöründe hijyen eğitimi ve güzellik ve saç bakım hizmetlerinde çalışanlar için hijyen eğitimi kursu fen edebiyat fakültesi biyoloji bölümü mezunları açabilir.

   3. Özge dedi ki:

    İyi günler. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Usta öğretici oryantasyon kursuna katılamama gerek var mi?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    öğretmenler ve formasyonu olanlar için zorunlu değildir.

 79. Güntay Karasu dedi ki:

  Merhabalar. Özel bir kolejde sözleşmeli müzik öğretmeni olarak işe başladım.Aynı zamanda halk eğitim de ney ve bendir dersleri vermek için başvuruda bulunabilir miyim?

  1. kiraz dedi ki:

   merhaba düz lise çıkışlı ve ilahiyat ön lisans mezunuyum kuran kursu hocalığı yapabilirmiyim

 80. Burak DEMİRBAŞ dedi ki:

  Merhabalar.

  Sosyoloji Lisans Mezunuyum ve şuan ise Müzik Öğretmenliği 3.sınıf öğrencisiyim.10 senedir Ney üflemekteyim lakin buna dair bir belgem yok. Halk Eğitim merkezinde Ney eğitimi vermek istiyorum.Bunun yanında gitar ve keman dersleri de verebilirim.Müzik Öğretmenliği lisans diplomam olmadığından Usta öğretici olarak başvuramıyorum.

  Ne yapmam gerekmektedir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Burak DEMİRBAŞ dedi ki:

   Müzik alanında bir takım çalışmalar yapamıyor muyuz yani lisans diplomasına sahip olmadığımız için ?

 81. sultan dedi ki:

  merhaba çağdaş türk lehçeleri ve edebiyatları mezunuyum formasyonum var. halk eğitimde hangi kursları açabilirim ? okuma-yazma kursu açabilir miyim? birde halk eğitimde kurs açmak isteyenler yazılı sınavla mı belirleniyor?

  1. sultan dedi ki:

   hocam bir de farklı ilçelere başvuru yapabilir miyiz?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Geçen Yıllarda Başvurulabiliyordu. Bu Yıl Başvuru E-Yaygın Üzerinden Merkezi Olarak Alınıyor, Sistem Üzerinden Deneyin.

 82. gmz dedi ki:

  Merhaba.. ben beden eğitimi öğretmenliği bölümünden mezunum.. uzmanlık dersim badminton ve antrenörlük belgemi henüz almadım.. bu durumda badminton için kurs açabilir miyim? Ve ayrica daha önce tenis 1. Kademe antrenörlük belgesine aldım.. kurs açabilir miyim?

  1. Arasirem dedi ki:

   Merhaba meslek lisesi aşçılık bolumu okudum.anadolu ıniversitesi saglık kurumları işletmeciliği on lisans mezunuyum.hangi kursları acabilirim ? Ayrıca eczane destek personeli ve hijyen sertifikam var

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Yiyecek içecek hizmetleri alanında kurs açmak için başvurulabilir.

 83. DİLAN dedi ki:

  Merhabalar ben Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunuyum. Hangi alanlarda kurs açabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları
   hayat boyu rehberlik hizmetleri eğitimi
   iş hayatında iletişim
   kişisel gelişim
   sosyal hayatta iletişim

 84. Sibel Arslantaş dedi ki:

  Usta öğretici olarak sadece 1 kurs mu açma hakkımız vardır.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs açma şartlarını taşıdığınız sayıda kurs açılabilir.

 85. Habibe dedi ki:

  Düz lise mezunu birisiyim.Hafızlık belgesi ve oryantasyon belgesi aldım.Halk eğitimde kurs açabilir miyim.Başvuruda bulundum(hafızlık eğitimi kursu) olarak, 0 puan verdiler. Birşey yapamazsın dediler, alanında mezuniyet belgem yokmuş.Hafız okutmam için hafızlık belgesi(resmi) yeterli nasıl gelmiyor anlamadım.Hafızlık belgesiyle açılabilir diye biliyordum.En az imamhatip mezunu olmam mı gerekiyor. Bu konuda açıklayıcı bilgi alabilir miyim.

 86. Esra dedi ki:

  Merhaba, usta öğretici olarak açılan kursa yeterli sayıda başvuru olmaz ise kurs açılmıyor diye biliyorum. Böyle bir durumda başka bir kurs da açılamazsa usta öğretici herhangi bir maaş alamıyor değil mi? Birde halk eğitim merkezlerinde açık lise dersleri veriliyor mu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   verilen ders saati üzerinden ücret ödenir. halk eğitim merkezleri açık lise ve açık ortaokul öğrencilerine yönelik destekleyici kurslar açabiliyor.

 87. Kübra dedi ki:

  Merhaba cumhuriyet üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum hangi kurslara açmak için başvuru yapabilirim yardımcı olabilir misiniz 🙏

  1. Hem Kursları dedi ki:

   çocuk gelişimi ve eğitimi alanında kurs açmak için başvurulabilir.

 88. emine dedi ki:

  Ben sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Daha yeni mezun oldum halk eğitim kurslarında çalışabilir miyim ?

 89. cihat dedi ki:

  Allah rızası için diyarbakırda erkekler için hasta yaşlı bakım kursu açın 8 aydır neredeyse bekliyorum

 90. Görkem dedi ki:

  Merhabalar. 2020 Beden eğitimi öğretmenlik mezunuyum. Branşım Taekwondo, 3.dan’ım 1. Kademe antrenörlük belgemi bu sene alacağım ve Tenis 1. Kademe antrenörlük belgemi de bu sene alacağım. Halk eğitimde kurs açabilir miyim ?

 91. SEÇKİN TEZKORKUT dedi ki:

  Merhaba;emekli usta öğretici olarak halk eğitimde çalışıyorum.tezhip tasarımcıyım. ebru ,hat,.minyatür.kalem işi bizim unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan çıkartılıp normal 10 tane öğrenci zorunluluğu getirdiler.bu doğru mu Sakarya da tezhip,ebru ,hat, minyatür unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan çıkarılmış.halbuki bu sanatlarımızla ilgili sayılı kurslar ve atölyeler yok.emekli olarak usta öğretici olarak en fazla ders saati. alabilirim.30 saatten fazla olamaz diyorlar böyle bir kanun var mı.aşıIIrsa 2 saat kanunen bir problem olur mu.BİLGİLENDİRMENİZİ ARZ EDERİM.TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Hem Kursları dedi ki:

   hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü tarafından belirlenir.
   Uzman ve Usta Öğreticiye çalıştığı ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir. Bu süre resmi görevi bulunanlar için haftada 10, resmi görevi bulunmayanlar için haftada azami 40 saattir (Meslek kursları Haftalık 40 Saat, meslek dışında kalan diğer kurslar için haftada 30 saat). Emekliler için 30 saattir.

   1. hakan dedi ki:

    merhabalar.. resmi görevi bulunanlar 10 saat demişsiniz. peki resmi görevi bulunanlar ne demek? mesela benim sigortam inşaattan yatıyor. halk eğitim müdürü sigortan yatıyor deyip 10 saat açtı kursu. ben resmi görevli mi sayılıyorum?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EK-ders yönetmeliğine göre
    Ders ücreti karşılığında görevlendirme
    madde 9
    Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
    a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

    1) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate

    2) (Değişik Alt Bent-BKK 2017/10010) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı
    uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.
    b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

    1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

    2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

    kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.

 92. Sedef dedi ki:

  Merhaba ben lisans mezunuyum ancak meslek lisesi çıkışıyım . giyim üretim teknolojisi bölümü ile ilgili başvuruda bulunabilir miyim şartları nelerdir. Öğretici olarak görev almak istiyorum.

 93. Ali dedi ki:

  Merhaba. Lise Elektrik Elektronik mezunuyum. İki yıl özel sektörde tecrübem var. 1 Yıldır kamu’da Elektrik Teknisyeniyim. 4 Yıllık Havacılık Yönetimi mezunuyum, 2 yıl Havacılık tecrübem var. Kalorifer yakıtçılığı belgelerim var. Halk eğitimde kurs açabilir miyim?, açma şansım var ise hangi kursları açabilirim.
  Teşekkürler;

  1. Ramazan Karabiçak dedi ki:

   05/10/1955 doğumluyum.Halk eğitim de usta öğretici olarak görev alabilirmiyim.emekli sınıf öğretmeniyim. Not:65 yaş ve üzeri olan öğretmenler halk eğitimde görev alabilir mi.

   1. Hem Kursları dedi ki:

    geçen sene görev verilmiyordu. bu sene başvurular e-yaygın sitesinden e-devlet şifresi ile alınacak. başvuru yapmayı deneyebilirsiniz.
    https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx

 94. merve ş. dedi ki:

  merhabalar ben gazi ünivesitesi tıbbi laboratuvar bölümü mezunuyum benim açabilceğim bi ders var mıdır acaba ? ilk yardım yada yaşlı bakım yada hijyen kursu gibi..şimdiden teşkkürler

 95. Didem dedi ki:

  Merhabalar, 8 yıl aşçılık alanında usta öğreticilik yaptım. Kurs açmak istiyorum. Başvuru için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Bilgilendirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. Cansu dedi ki:

   Merhaba çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümünden bu yıl mezun oldum. Formasyonum var yani edebiyat öğretmeniyim. Yabancılara Türkçe öğretimi eğitimi aldım sertifikam var üniversiteden aldım. Halk eğitimde yabancılar için türkçr dersi açmak istiyorum mümkün mü?

   1. Cemile dedi ki:

    Hayatımda gördüğüm en saçma şartlar Türkçeyi Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve ÇTL bölümü bitirmiş ve hatta Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olan kişiler öğretmeli işte yıllardır biz İngilizceyi de bu yüzden öğrenemedik!!! İngilizce İngilizce konuşarak, Türkçe de Türkçe konuşarak öğrenilir. Sınıf Öğretmeni hadi neyse de yabancı dil öğretmeni nedir?

 96. Asena dedi ki:

  2020 yılı ders saati brüt ve net ücretleri ne kadar oldu acaba?

  1. Merve dedi ki:

   Radyo-televizyon ve sinema mezunuyum fotoğrafçılık, yazarlık üzerine halk eğitim açmak istiyorum acaba açabilir miyim?

   1. Sevinç özgören dedi ki:

    Hayat boyu öğrenme satranç öğretmeniyim bundan sonraki alımlar ne zaman olur acaba eğitmenlik için

  2. Gülden dedi ki:

   Merhaba Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunuyum.Halk eğitim merkezine çocuk gelişimi ve eğitimi alanında başvuru yaptım.Öğretmenliğim onaylandı.Fakat kurs talep olursa açılacağı söylendi.Daha sonra kurum görevlileri Yetişkinlere çocuk bakımı ve eğitimi için kurs açamayacağımı çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarının yapabileceğini söylediler. Benim 3-6 yaş oyun odalarında sınıf açılırsa ancak görevlendirileceğimi söylediler.İlk başvurumda alan öğretmeni olduğum için çocuk gelişimi alanında tüm kursları açabileceğim söylenmişti.Kurum görevlileri ya konuyu tam bilmiyor yada kurs açılmasını istemiyor.Halk eğitim merkezlerinde neler oluyor çözemedim.Üstelik alanımda ilk sırada puanım.Bu konuda şikayetimi nereye yapabilirim?

   1. Gülden dedi ki:

    Teşekkür ederim

 97. Adem dedi ki:

  Ben 2 yıllık Web Tasarım ve Kodlama bölümü mezunuyum kurs açabilir miyim?
  Arkadaşım 4 Yıllık Çocuk Gelişim mezunu onun da açabileceği kurslar bulunuyor mu?

 98. Yılmaz dedi ki:

  Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum, pedagojik formasyonum yok, oryantasyon eğitimi alarak Halk Eğitim merkezlerinde Osmanlıca gibi derslerde kurs açabilir miyim? Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Türk Dili Ve Edebiyat Lisans Bölümü Mezunları Formasyon Olması Şartı İle Osmanlıca Kursu Açabilir.
   Formasyon Şartı Olmadan Diksiyon, Diksiyon, Spikerlik Ve Sunuculuk Kursu Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 99. seher dedi ki:

  merhabalar cilt bakımı ve güzellik usta öğreticilik ve oryantasyon seltifikalarım mevcuttur ben halk eğitim merkezinde kurs öğretmenliği yapabilirmiyim ve nereye başvuru yapmam gerekıyor acaba yardımcı olursanız sevınırım

  1. Büşra dedi ki:

   Merhaba çocuk gelişimi önlisans mezunuyum. Daha önce bir yerde çalışmadım. hiç tecrübem yok. Çocuk gelişim alanında kurs açmam için ne yapmak gerekiyor cevap verirseniz cok sevinirim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    e-yaygın sisteminden 31 ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılmalıdır.
    https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 100. irfan gezen dedi ki:

  Merhaba ben düz lise mezunuyum. Halk eğitimde kurs açabilmem için ne yapmam lazım. Mesela Türkiye Akıl Oyunları Eğitici Eğitmen Sertifikası yani Zeka Oyunları Öğreticiliği kursu alsam bu sertifika yeterli olur mu? Yada bunun yanında başka nasıl bir yol izlemeliyim bilgi verirseniz çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   zeka oyunları öğreticiliği kursuna katılmak için öğretmen olmak, öğretmenlik mezunu olmak, yada lisans mezunu olup formasyon almış olmak gereklidir. düz lise mezunları alanında ustalık belgesi alarak kurs açabilir. (el sanatları alanı, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı vb.)

  2. Sevgi dedi ki:

   Merhaba. Resim/iş eğitimi çıkışlıyım. Hem usta öğreticilik yapmaktayım. Kişisel atölyemde, he kursu (40 saati doldurabilecek şekilde) açabiliyor muyum. Teşekkürler.

   1. Elif dedi ki:

    Merhabalar önlisans anestezi teknikeri mezunuyum sağlıkçı olarak hangi kursta öğreticilik yapabilirim ?

  3. büşra aydoğan dedi ki:

   Merhaba ben Meslek Lisesi mezunuyum Resim kursu açmak istiyorum neler gereklidir açmam mümkün müdür

  4. Mustafa dedi ki:

   Kursumun günü bitti, yeni kurs açmak istemiyorum, iptal için dilekçe yazmasam sıkıntı olur mu?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    hizmet sözleşmesindeki tarihler dışında geçerli bir mazereti olmadan bırakılması durumunda aşağıdaki madde uygulanır.

    Görevlendirilen ücretli öğretmen/usta öğretici sağlık kurumlarınca tespit edilmiş önemli bir sağlık sorunu ve/veya resmi bir göreve atanması gibi halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından kabul edilebilir bir mazereti dışında hiçbir şekilde görevi bırakamaz. Ücretli öğretmen/usta öğretici görevlendirildiği kursa ait kurs onayındaki süre dolmadan görevi bırakması, görevi savsaklaması, kursiyerleri rahatsız etmesi, halk eğitimi merkezine zarar verecek hal ve harekette bulunması ve benzeri durumlarda halk eğitimi merkezi müdürlüğü ilgili ücretli öğretmen/usta öğreticinin hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme, bir daha kurumda görev vermeme ve/veya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır.

  5. Dilara dedi ki:

   İmam hatip lise mezunuyum hafızlık belgem var kurs yerimi camii olarak gösterebilirmiyim ?

 101. isminaz dedi ki:

  Merhaba,düz lise okudum, sonrasında ilahiyat önlisans mezunuyum, oryantasyon belgemde var, bu durumda halk eğitim merkezinde; elifba Kuranı Kerim kursu açabilirmiyim.?

  1. Adnan dedi ki:

   EVET AÇABİLİRSİNİZ

  2. Serpil yucel dedi ki:

   Meb ben düz lise mezunuyum ve kizmeslek açıköğretim lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum iki tane ustaogretici belgem var ayriyeten oryantasyon kursuna basladim halkegitimde kurs acabilir miyim acabilirsem hangi alanda acabililrim tesekkurler

   1. İrem dedi ki:

    Merhaba sosyal hizmet lisans mezunuyum halk eğitim merkezlerinde hangi alanlarda kurs verebilirim ? Bir usta öğreticilik belgesine gerek var mıdır ?

 102. RIZA ASAL dedi ki:

  beden eğitimi spor bilimleri fakültesi mezunuyum ve halk eğitimden arkadaşlarım oryantasyon almadan ve antrenörlük belgesi olmadan kurs açabiliyorlar öğrencilerini bulup yer ayarlayıp ,1. Mart 2014-2678 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı Talim
  ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma
  Esasları” ’na göre aylık karşılığı ders okutacak Beden Eğitimi alan öğretmenleri bu maddeye göre belgesiz lisans mezunu olarak tenisten kurs açabiliyor muyum lütfen bu konuda yardımcı olur musunuz *

  1. RIZA ASAL dedi ki:

   Bu yazıyı gösterdim ve bu site sıradan bir site bilmiyorlar dendi ve ben anlam veremiyorum beden eğitimi lisans mezunuyum pedagojik formasyonum var başka arkadaşlarım belgesiz orayantasyon eğitimi almadan kurs açtılar efendim kanunda yazanın aksine iş yapıyorlar resmen başlarından atıyorlar ben bunun için ne yapabilirim nasıl bir resmî yazı götürebilirim lütfen yardımcı olun .Sadece teniste değil hentbol voleybol basketbol dan açamıyorsunuz demesi işi hepten bilmediklerini gösteriyor lütfen yardımcı olun

  2. Arıza dedi ki:

   Öğretmenlerin oryantasyon belgesi almasına gerek yok— antrenörlük belgesi olmayanlar kurs açıyor diyorsun da senin kaç tane antrenörlük belgen var 🙂 Besyo mezunları bazı branşlarda antrenörlük belgesi olmadan kurs açabiliyor. Antrenörlük veya öğretmenlik okudukları için … İyice araştırmadan burada ileri geri sallamayin halk eğitimlerden Sonra belgeler ilçe milli eğitim müdürlüklerine gidiyor ve oradan onay alındıktan sonra kurs açılıyor bilip bilmeden sallamayin

 103. nihan arığ dedi ki:

  (7/10/2016-5984) devlet personel başkanlığına göre ;
  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; usta öğreticiler hakkında
  gerek personel mevzuatında üst yaş öngörülmemesi, gerekse emeklilik mevzuatı açısından
  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
  değerlendirilmekte oldukları göz önüne alındığında, 65 yaşını doldurmuş olanların yaygın
  eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilmesinin mümkün bulunduğu
  değerlendirilmekle birlikte, söz konusu görevlendirme yapılırken 5335 sayılı Kanunun
  gerekçesinin de göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. görüşü bulunmaktadır buna göre 65 yaş üstü usta öğreticiliğine devam edebilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   65 yaş üstüne görev vermiyorlar.

  2. İpek dedi ki:

   Merhaba ben estetisyenim güzellik uzmanlığı sertifikam var halk eğitimlerde eğitmen olabilmek için nasıl bir yol izlemem lazım

 104. Tuğba dedi ki:

  İyi akşamlar halk eğitime usta öğreticilik için başvuruda bulunmuştum görevlendirme için beni aradılar ancak bu yıl baska bir kurumda çalıstıgım için açamıcagıma dair dilekçe vermiştim dilekçe iptal edilip tekrar kurs acma talebinde bulunulabilir mi acaba müdürle konustum acamazsınız dedi ama insiyatif kullanıp açabilir miydi

 105. EMİNE dedi ki:

  MERHABALAR İKİ DİŞ MAKİŞ KUS BELGELRİM VAR 1992 1988 TARİHLERDEN USTALIK BELGESİ ALABİLİRMİYİN

  1. Hem Kursları dedi ki:

   3. seviye kurs bitirme belgesi ile kalfalık, 4. seviye kurs bitirme belgesi ile ustalık sınavına katılabilir.

 106. selda dedi ki:

  Merhaba ben takı tasarımı ve kuyumculuk bölümünden yeni mezun oldum. Usta öğretici belgesi almak istiyorum. İş tecrübesi gerekli midir ?

  1. Sevim dedi ki:

   Estetisyenim ustaogretici belgem var ayruca halk egitim oryantasyon sertifikam da var ancak eskişehirde bu kurs acılamazmış halk egitim müdürü oyle dedi internetsıtesinden duyuru yapsa ogrenci olur ancak yapmadı okulada yazmadı oyle bir yazı nereye basvurabilirim burada hiç bir denetim yok cırak kalfa usta aranmadan herkez duzeni kurmuş ben istanbulda okudum estetisyen sartları olmadan kimse işe almıyor fakat eskişehirde denetim yok sanırım cunkü bunun ne dersi ne kursu var tek bir özel yer hemen belge verip hallediyorlar cok madurum şikayet yada basvuru nasıl yaoabilirim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    mili eğitim bakanlığına bağlı olarak hizmet verir. ilçe milli eğitim müdürlükleri ile görüşülebilir.

 107. Buse Kaya dedi ki:

  Merhaba, FUTBOL,BASKETBOL,VOLEYBOL branşlarında başvuruda bulundum, fakat ismimin yanında sadece SPOR yazıyor. Kurs açarken bir problem olur mu? Düzeltilmesi için İtiraz da bulunmama gerek var mı? Tesekkurler

 108. Onur dedi ki:

  Merhabalar, bazı spor branşlarında başvuru yaptım ve sıralamaya girdim. Önündeki hocaların kursları neye göre başlayıp bitiyor, nasıl belirleniyor ne zaman biteceği ve sonrakilerin görev alabilmesi için önceki kursun bitmesi mi gerekiyor? Ve son sorum da öğrenci ve uygun yeri halk eğitim ayarladiktan sonra mı görev gelebiliyor yoksa biz mi ayarliyoruz kursu açabilmek için? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kursların açılabilmesi için en az 12 kişilik kursiyerin bulunması gereklidir. her kurs için farklı eğitim süreleri bulunur. kurs süresi kursun toplam eğitim süresine ve kursun haftada kaç gün ve kaç saat açıldığına göre belirlenir.
   kurs yerini kursun açılması için gerekli şartları taşıması koşulu ile kurs öğreticisi yada halk eğitim merkezi ayarlayabilir.

   1. Onur dedi ki:

    Sonraki kişiye sıra gelmesi için önceki kursun bitmesi mi beklenir, yoksa yeni talep oldukça sıralamadaki diğer kişilere mi kurs açtırıyorlar?

 109. fatma dedi ki:

  merhaba,

  usta öğretici başvurusunda bulunmak istiyorum ama, ustalık ve usta öğreticilik belgesi isteniyor.
  benım 2 yıllık ön lisans diplomam yeterli mi?

  şimdiden cevabınız için teşekkürler

  1. Seval dedi ki:

   Muhasebe bölümü için gecerlimi

   1. Merve dedi ki:

    Merhaba,
    Lisans mezunuyum muhasebe alanında 4 yıl deneyimim var öğretmen olabilmem için nereye başvuru yapmam gerekiyor, teşekkürler,iyi çalışmalar

   2. Melda dedi ki:

    Mrb ben kuaforluk ogretmenligi ypmak istiyorum kalfalik ustalik ve usta ogreticim var lise mezunu deglm aciktan okuyrm oryantasyonada basladm mumkunmudr acaba

 110. İsminaz dedi ki:

  Düz lise mezunuyum, ilahiyat önlisans mezunuyum, bu durumda halk eğitimde elifba ve kuranı kerim kursu açabilirmiyim.

  1. Serap dedi ki:

   Iyi geceler açk ortaokul öğrencisi halk egitim çocuk gelişim kursuna gidip sertifika alabilir mi

  2. Tugba dedi ki:

   Merhaba her soruya cevap verdiğiniz için teşekkür Ederim. Kuaför bölümü; kalfalık, ustalık, usta öğretici ve oryantasyon belgelerim var. Ayrıca diksiyon, yönetici asistanlığı ve aşçilik MEB onaylı sertifikalarım var.
   Başvuru yaparken en alttaki diğer belge kısmına
   Oryantasyon, diksiyon, yönetici asistanlığı belgelerimi yükledim fakat kalfalık ve ustalık belgemi yüklemedim.
   Şimdi sorum; kalfalık ve ustalık belgelerimi yüklemem gereklimiydi eğer gerekliyse yeniden yükleme şansım varmı.
   Ayrıca 14 yaşında çırak olarak başladım kuaföre yıllarca çalıştım usta oldum belgelerimi aldım fakat çalışırken bize sigorta yapmadılar sigortam olmadığı için sıkıntı çıkar mı kurs merkezlerinden onay gelirse çalıştığımi ispatlamak zorunda mıyım (not: çalışırken çıraklık okuluna devam ettim okulu bitirdim)

 111. esra semanur boyaalıcı dedi ki:

  merhabalar, ben beden eğitimi ve spor yüksekokulu antrenörlük eğitimi mezunuyum. formasyon aldım. basketbol kursu açmak istiyorum. okulda basketbol dersi gördüm. açmam için antrenörlük belgesi şart mıdır yoksa öğretmenlik mezunu olmak yetiyor mu ? çünkü antrenörlük belgesi almadan kurs açan var. bazı yerler de belge gerekiyor dedi kafam karıştı.

 112. derya ağca dedi ki:

  2 yıllık halkla ilişkiler mezunuyum . oryantasyon eğitimi alıp usta öğreticilik yapabilir miyim ;?

  yaş sınırı var mı ?

 113. İsminaz dedi ki:

  İlahiyat önlisans mezunuyum, oryantasyon alıp, hem de elifba veya kuranı kerim kursu açabilirmiyim.

  1. Barış Alkaş dedi ki:

   Beden eğitimi öğrermenliği mezunuyum. Boks antrenörlüğü belgem bulunmamakta, ayrıca üniversitede Boks branşında ders dealmadım. Ancak 17 yıllık aktif sporcuyum. Kurs açabilirmiyim.

   1. Hem Kursları dedi ki:

    kurs açmak için başvuruda bulunulabilir.

 114. Onur dedi ki:

  Merhabalar, beden eğitimi spor yöneticiliği mezunuyum, birkaç alanda antrenörlük lisansım var kurs açmak için başvuru yapacağım fakat oryantasyon kurslarını kaçırdım, ekim ayında alabileceğim en erken, oryantasyon belgenin olmadan başvuru yapabilir miyim acaba? Sonuçta hemen görev gelmeyecek ve görev gelene kadar oryantasyon belgemi almış olurum diye düşünüyorum, bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 115. guler dedi ki:

  mrb ben eğitim fakültesi resim iş eğitimi tekstil asd böl.4yıl RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ diploması ile kot boyama, ahşap boyama,kumaş boyama(el baskı) ve çini deseni dekorlama kursları açmak istiyorum teşk.

  1. Şükran Kaya dedi ki:

   merhaba ben 2 yıllık önlisans ilahiyat mezunuyum halk eğitimde arapça dersi verebilir miyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    açamazsınız. ilahiyat ön lisans mezunu olup imam hatip lisesi mezunu olanlar kuran-ı kerim okuma kursu açabilir.

   2. Ayşe Sare dedi ki:

    İki farklı halk eğitim merkezinde görev alınabiliyor mu

 116. Ayşe dedi ki:

  Merhaba kolaylıklar dilerim.Halk Eğitim kurslarından hangisi için hangi özellikler gerektiğini öğrenebilrceğimiz bir site ya da link var mı ? Örneğin ben GSF mezunuyum ancak 21 yıldır Diksiyon Kişisel Gelişim Eğitmeni olarak çalışıyorum MEB den aldığım sertifika ve eğitmen olarak görev yaptığım yerlerden aldığım yazılar geçerli olabiliyor mu onu öğrenmek istiyorum? Bir de Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olunursa emekli maaşından kesinti oluyor mu ? Çok teşekkür ederim şimdiden…

 117. ayşeö dedi ki:

  Merhaba, Ben Gazi Kamu Yönetimi mezunuyum. Bankalarda, Menkul kıymetler operasyonda ve faktoringlerde toplam 15 yıla yakın hizmetim var( Bankacılık, SPK alanlarında bilirkişiyim aynı zamanda). Formasyonum var. Ayrıca AÖF TDE bölümünden de bu sene mezun oldum. Halk eğitimlerde hangi branşlarda öğretmenlik yapabilirim? Finansal okuryazarlık dersi öğretmen yeterliliklerine baktığımda Muhasebe – Finans alan öğretmenliği mezunları başvurur diyor. Benim bu kadar mesleki deneyimimin hiç mi önemi yok? Yardımlarınızı rica ederim

 118. esra dedi ki:

  Ben Sınıf Öğretmenliği mezunuyum. Halk eğitim kurumlarında görev alabilir miyim?

  1. Enise dedi ki:

   Kamu yönetimi mezunuyum. Formasyon alıp adalet öğretmenliği alanım oluştu. 80 saatlik ozel egitim sertifikam var. 3 yildir ozel egitim ucretli ogretmenlik yaptim. Bu yil ile 4.yilima girmis olucam.Kurslarda hangi bölümlerde görev alabilirim.

   1. Makbule dedi ki:

    Ayni donemde hem devlet okulunda ucretli ogretmen hemde halk egitim merkezinde usta ogretici olarak gorev yapilabilinir mi

 119. Zeynep dedi ki:

  Merhaba, işaret dili öğreticilik ve tercümanlığı belgem var ,kamu yonetimi mezunuyum, usta öğreticilik belgem var, oryantasyon belgem var. Bu belgelerle isaret dili usta öğreticilik icin başvuru yaptigimda toplam kac puan alırım,hangi belgemden kac puan verilir

  1. Zeynep dedi ki:

   Kamu yonetimi+formasyonum var diyelim.İşaret dili alanımın dışında olmasina rağmen işaret dili usta öğreticiliği için başvuru yaptığımda formasyondan puan alırmıyım

   1. Gökçe dedi ki:

    Çoçuk gelişimi önlisans öğrencisiyim bitincw halk eğitimde çalışabilirmiyim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında şu andaki eğitici koşullarında bazı kurslar için ön lisans mezunlarına görev verilebiliyor. eğitici koşulları sürekli güncellendiği için ilerleyen yıllar için görev verilip verilmeyeceği değişebilir.

   3. Elif Kuyucu dedi ki:

    Merhaba iktisat mezunuyum pedagojik formasyonum var ayrıyetten özel kurumundan aldığım bilgisayarlı muhasebe ve muhasebe proğramı olan netsis başarı sertifikam var ayrıca özel bir şirkette 2 buçuk senelik muhasebe sorumluluğu deneyimim var. Mevcut bu durumda bilgisayarlı muhasebe kursu açma hakkım var mıdır bilgilendirirseniz sevinirim

   4. Hem Kursları dedi ki:

    iktisat lisans mezunları bilgisayar destekli muhasebe kursu açmak için başvuruda bulunabilir.

 120. Gül dedi ki:

  Merhaba sosyoloji mezunuyum felsefe adı altında formasyon belgem ayrıca hem öğretmen ,usta öğretici kursu aldım kurs açma sansım var mı ?

  1. gül dedi ki:

   hocam DYK nasıl başvuru yapılıyor bilgi alabilirmiyim ?

   1. Cansu dedi ki:

    Merhaba, psikoloji mezunuyum ve formasyon belgem var. Halk eğitimde hangi kursları açabilirim, ya da bunların belirtildiği bir link varsa lütfen yazar mısınız ben bulamıyorum

 121. Deniz dedi ki:

  Merhaba, lisans mezunuyum. Usta öğreticilik için başvuruda bulunmak istiyorum.Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi almam gerekiyor mu? Başvuruda bulunmam için lisans mezunu olmam yeterli mi?

  1. Zahide dedi ki:

   Merhaba onlisans gida teknolojisi mezunuyum usta ogretici basvurusunda bulunmak icin diplomam yeterlimi

 122. Osman Kuzu dedi ki:

  Merhaba,
  Emekli biri olarak Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerinden birinde hafta içi 24 Saat Genel Muhasebe eğitimi veriyorum. Halk eğitim merkezlerinde de eğitim versem haftada ve toplamda ayda kaç saat verebilirim.
  Teşekkürler

  1. Altuğ Erkul dedi ki:

   Merhaba özel bir spor salonunda ücretli / sigortalı olarak çalışıyorum. Halk eğitimde kurs açabilir miyim, açabilirsem kaç saat açabilirim? Kurs açabilmem için çalıştığım spor salonunda kaç gün sigortamın olması gerekir? Bir limit sınırlaması var mı? Kurs açmadan önce çalıştığım yerdeki çalışma saatimi/ günümü azaltmam gerekir mi? Teşekkürler…..

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Sigortalı çalışanlar haftada en fazla 10 saat kurs açabilir.

 123. Sinem dedi ki:

  Merhaba, Uluslararası ticaret mezunuyum, formasyonum var Halk eğitimde hangi kursları verebilirim? Ayrıca Usta Öğretici Belgesi almam gerekiyor mu?

 124. Seher dedi ki:

  Merhabalar ben cilt bakımı ve güzellik uzmanı dalı uzerınde usta ögretıcı sertifika larım mevcut yanlız oryantasyon kursunada katılmak ıstıyorum acaba oryantasyon kayıtlarınız nezaman ogrenebılırmıyım sımdıden tesekur ederım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici oryantasyon eğitimi halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca açılabilmektedir. kursa kayıt olmak istediğiniz halk eğitim merkezinden bilgi alabilirsiniz.

  2. Canan dedi ki:

   Önlisans ilahiyat mezunuyum hafızım Kur’an
   kursu öğreticilik tecrubem var oryantasyonn belgem var halkegitimde Kur’an öğreticiliği yapabilirimiyim

 125. Onur dedi ki:

  Merhaba lar bir sorum daha olacak. Spor alanında açılabilecek kursların içeriğine baktığımda bazı branşlarda öğretmen veya diğer gerekli şartları sağlayan eğitmenler bulunmadığı takdirde beden eğitimi mezunlarından yararlanılır yazıyor, spor kursları kursiyerler belirlendikten sonra açılma aşamasına gelince ilan verilip, yapılan eğitmen başvuruları arasından mı seçim yapılıyor acaba? Örneğin kurs açılacak ve öğretmen veya daha ust kademe egitmenligi olan kişi kursu vermek icin başvuru yapmazsa mi beden eğitimi mezunlarindan yararlanılıyor ? Kurs açılma sureci böyle mi işliyor ? Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  1. Onur dedi ki:

   Bunun dışında da kendimiz de istediğimiz branşta kurs açmak için başvuru yapıyoruz evraklarimiz ile ve talep olunca göreve çağırıliyoruz sanırım doğru mudur?

 126. Onur dedi ki:

  Merhaba spor bilimleri fakültesi spor yöneticiliği mezunuyum, bazı spor branşlarında 1.kademe lisansı m var onlarla kurs açabiliyor muyum? Ve kurs açmadan önce mi oryantasyon almak gerekiyor? Kurs açıp sonradan oryantasyon alanlar da mevcut çünkü. Cevap alabilirsem cok sevinirim.

  1. Onur dedi ki:

   Kurs açmak için başvuru yaptığım branşta değerlendirmede daha üstte yer alan öğretici olmaması halinde kursu ben açabiliyorum değil mi?

   1. Yağmur dedi ki:

    Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanı Anadolu Ve Türk Kültürü Usta Öğreticisi olarak sosyoloji mezunları alınıyormuş. Zira aile eğitimi ile ilgili kursları var ve bunları elbetteki biz sosyologlar vereceğiz.

  2. Sena dedi ki:

   Hangi Spor branşlarında antrenörlük belgeniz var acaba, Yardımcı olmak isterim

   1. Onur dedi ki:

    Merhaba yanıtınızı yeni gördüm, tenis ve atletizm branşlarında lisanslarım mevcut, yardımcı olursanız sevinirim.

 127. Belinay dedi ki:

  64 saat mi emin misnz. Yani 1 ay bile değil o zmn. Günde 5 saat ders olursa ayda 100 saat olmuş oluyor. Nasıl olacak.

  1. Esra dedi ki:

   Önlisans sosyal hizmetler mezunuyum hangi kursları açabilirim aceba gerekli koşullar nelerdir??

   1. Hem Kursları dedi ki:

    aile ve tüketici bilimleri alanında kurs açmak için başvurulabilir. başvurular e-yaygın sitesine e-devlet şifresi ile alınıyor.

 128. serkan dedi ki:

  Kurs açabilmek için önce usta öğretici mi olmak gerekiyor.?

  Mesela ben üniversitede 1 yıl ingilizce hazırlık okudum ve lisans mezunuyum, kpss puanım 84, YDS puanım 73. İngilizce kurs açmak için yukarıda verdiğiniz cevaplardan anladığım kadarıyla YDS ve KPSS puanımdan kaynaklı olarak ingilizce kurs açabilme hakkım var. Ama anlamadığım ingilizce dilinde önce usta öğretici olmam mı gerekiyor.? Daha sonra kurs açmak için başvuruda bulunmam mı gerekiyor. İki aşamalı bir süreç mi bu? Açıkçası bu usta öğretici durumu kafamı karıştırdı. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Teşekkürler.

  1. Belinay dedi ki:

   Merhaba ben imam hatip lisesi mezunuyum. Oryantasyon belgemi de aldım kayıt yaptıracam gelecek ay kuran kursu için. Size sorum şu
   En fazla kaç saat ders yapabilirim günlük bide bu kurs kaç ay sürer. Kurs süresi bitince istediğim zaman yine açabilir miyim
   Bide ücreti ne olur aylık

 129. rumeysa dedi ki:

  merhaba , önlisans el sanatları ve ön lisans ilahiyat mezunuyum , çocuk gelişimi alanında sertifikam var ve 2 yılda bu alanla alakalı tecrübem var , halk eğitimde bunları kullanarak kurs açabiliyor muyum , hangi kursları açabilirim ?

  1. leyla Özgül dedi ki:

   Okulöncesi öğretmenliği lisans mezunuyum kursiyerlerin çocuklarına okulöncesi eğitimi vermek için başvuruda bulunabilirmiyim.

 130. Derya dedi ki:

  Merhaba, İletişim Tasarımı ve Medya bölümü lisans mezunuyum. 3 tane başarı 1 tane de yüksek başarı belgem var. İş tecrübesi olarak da sadece reklam ajanslarında gönüllü ve zorunlu stajlar yaptım başka bir iş tecrübem yok. Reklam tasarımı, İletişim ve Halka ilişkiler alanlarının birinde usta öğretici olmam mümkün mü?

 131. Sibel dedi ki:

  Merhabalar, ben Felsefe mezunuyum ve formasyonum ile Usta öğreticilik sertifikam, işaret dili sertifikam var. Bunlara göre hangi kurslarda görev alabilirim. Şimdiden cevabınız için teşekkürler.

 132. ASENA BUSE KASAL dedi ki:

  Haziran Zamlı saat ücretleri ne kadar oldu acaba

 133. Bengi tarkı dedi ki:

  OKULLAR HAYAT OLSUN ders saat ücreti farklı mı? Saat ücreti ne kadar acaba?

 134. recep dedi ki:

  Mrb ben ziraat mühendisliğini bitirip tezli yüksek lisans mezunuyum.bende kurs açabiliyormuyum.

  1. Hülya dedi ki:

   Merhaba! Plates Kursu açmak istiyorum MEB onaylı özel bi kurstan eğitmenlik sertifikası almam yeterlimi

   1. Hale jale dedi ki:

    Plates değil PİLATES, daha ismini bile dogru yazamadıgınız dersi nasıl vereceksiniz. Ne anlatacaksıniz acaba cok merak ediyorum… bence siz bırakın alanında uzman kisiler yapsın

 135. Esma Özdemir dedi ki:

  Merhabalar , ben LİSANS SOSYAL HİZMET MEZUNUYUM . Bölümümle alakalı hangi alanlarda usta öğreticilik yapabilirim ? Ve kurs açma veya açılma mevzusu nedir öğrenebilir miyim ?

  1. Kübra dedi ki:

   Merhaba bilgisayar proğramcısıyım ama mesleki deneyimim yok kurs açabilmem mümkün mü mümkünse hangi dalda kurs açabilirim?

 136. sefa dedi ki:

  Merhabalar.ben kamuda çalışıyorum aynı zamanda bisiklet antrenörüyüm.
  bisiklet hakkında;
  -Okullarda ders verebilirmiyim.
  -İş yerimden izin alarak ders verebiliyormuyum,
  -Kendi kulübümün adresini vererek orada da ders verebiliyormuyum.

 137. Birsen dedi ki:

  Merhaba güzel sanatlar fakültesi grafik tasarım mezunuyum pedagojik formasyon eğitimi aldım, su anda grafik tasarım öğretmenliği ve görsel sanatlar öğretmenliği yapabiliyorum. Belediyenin soğuk seramik kursuna gidiyorum ve bu dalda belediye de kurs açmak istiyorum. Bunun için belgelerim yeterli mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanında Kurs Açmak İçin Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğrenim Ve Fakülte Mezunu Olmak Gereklidir. Seramik Ve Cam Teknolojisi Bölümü Ön Lisans Mezunları 1 Yıl Meslek Deneyimi İle, Seramik Ve Cam Teknolojisi Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olanlar İle Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlar 3 Yıl Meslek Deneyimi İle Kurs Açabilir.

 138. mustafa dedi ki:

  meslek yüksek okulu motor bölümü mezunu olanlar halk eğitimde görev alabilirmi

 139. ipek dedi ki:

  Merhaba,
  Ben gazi üniversitesi iktisat mezunuyum. 7 yıldır muhasebe departmanında çalışıyorum. bu alanda kurs vermek istiyorum. ustalık belgesi olmadan da ben kurs açabiliyor muyum?

 140. ahmet rızalı dedi ki:

  merhaba hocam ben makine teknikeriyim 2 yıllık makine teknolojisini bitirdim. makine teknolojisi alanında teknik resim kursu açmak istiyorum eğitimcilerin niteliğine bakınca biraz kafam karışıyor aynen şöyle yazmaktadır. lütfen okuyup cevap verebilirmisiniz?

  EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
  Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
  görevlendirilirler;
  1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
  Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:

  a. Makine Teknolojisi alanı,

  b. Tasarım Teknolojileri alanı,

   öğretmen bulunamaması durumunda bu alanlarda öğretmen
  olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
  2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
  Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Makine
  2
  Teknolojisi alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanlarına kaynak
  teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
  3. Makine Teknolojisi alanı, Tasarım Teknolojileri alanlarında/alanlarına
  kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi,
  öğretim görevlileri,
  öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır

 141. bercin dedi ki:

  Mrb hocam meslek lisesi giyim uretim moda tasarim onlisans mezunuyum alanimda modalist yardimciligi gibi ismekten sertifikalarda aldim universitede onur belgesi aldim oryantasyon egitimim de var halk egitim de alanimda hangi bolumlerde ogretmenlik yapabilirim puanlama sistemi nasil oluyo bilgi verebilirmisiniz

 142. İpek dedi ki:

  Merhaba. Ben sosyoloji mezunuyum. Rehberlik sertifikam ve özel eğitim sertifikam var aynı zaman da felsefe grubu formasyon belgem var. Şuna ücretli öğretmenlik yapıyorum. Hangi alanda kurs verebilirim. Ve çalıştığım yerden izin almam gerekiyor mu?

  1. Seyma dedi ki:

   Merhaba. Ben ön lisans İlahiyat mezunuyum halk eğitimde görev alabilirmiyim? Görev almak için neler yapmalıyım?

 143. Azra aksu dedi ki:

  2019 yılı itibari ile zamlı brüt ve net ücretler ne kadar oldu acaba

  1. Fatma dedi ki:

   Merhaba, ben Sanat Tarihi lisans mezunuyum. Usta öğretici belgem olsa bile bu branş ile hangi alanda öğretici olabilirim?

   1. Buse dedi ki:

    Merhaba cumhuriyet unv.hali ve des mezunuyum.Lise de el sanatlari mezunu.Halk egitimde calismam mumkun mu acaba

 144. HALİME dedi ki:

  sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum.nasıl usta öğretici olurum.hangi kursları açabilirim teşekkürler

 145. Asena tual dedi ki:

  MERHABA, 2019 itibari ile ZAMLI BRÜT VE NET MAAŞLAR NE KADAR OLDU ACABA

  1. Kimyacı dedi ki:

   Merhabalar gıda teknolojisi mezunu aynı zamanda ascilik ve pastacılıkla ilgili 5 yil deneyimi ve ilgili belgeleri olan biri aşçılık ve pastacılık alanında kura açabilir mi ?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    gıda teknolojisi alanında ve yiyecek içecek hizmetleri alanında ustalık belgesi varsa 3 yıl meslek deneyimi şartı ile kurs açmak için başvurulabilir.

 146. sinem dedi ki:

  Mrb onlisans moda tasarim mezunuyum meslek lisesi giyim uretim teknolpjisi okudum onlisans okurken alanla ilgi kurslara da gittim sertifikada aldim onur belgesi falanda aldim unide ama liseden mezun olurken usta ogretici belgesiyle is yeri acmabelgesi almadim halk egitimde ogretmenlik yapabilmek icin ihtiyacim varmi almam gerekirmi

 147. C dedi ki:

  Merhaba farklı bir alandan önlisans mezunuyum fakat daha almış olduğum Özel Gitar Eğitimim ile daha önce okullarda ve halk eğitimde usta öğretici olarak görev yaptım fakat şuan yeniden kurs açmak istiyorum usta öğretici oryantasyon kurslarına katıldım gitar kursu açmak için şartlarım uygunmudur. Veya gerekli olan şartlar nelerdir ?

 148. Adalet dedi ki:

  Hayırlı geceler ben imam hatip lisesi mezunuyum önlisans okuyorum iki yıllık Arapça lisan eğitimim var Halk ders verebilme imkanım varmı

 149. Servin dedi ki:

  Merhaba,
  Ben Çizgi Film Animasyon bölümü lisans mezunuyum. Görsel Sanatlar öğretmenliğinde tecrübem var. Ankara Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapabilir miyim? Yapabiliyorsam başvuruları nasıl gerçekleştirebilirim. Bu konuda en doğru bilgiyi nereden öğrenebilirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Eylül dedi ki:

   Merhaba ben matematik öğretmeniyim Mebte çalışmıyorum. Hangi kurs için başvuru yapabilirim?

 150. Dilek dedi ki:

  Merhaba iyi akşamlar ben resim iş eğitimi ogretmeniyim eğitim fakültesi mezunuyum kurs açabilir miyim ve açma şansım var ise ne zaman başvuru yapmalıyım geç kaldım mı acaba ? Teşekkür ederim.

 151. ali dedi ki:

  merhaba, ben ön lisans sosyal hizmetler mezunuyum, halk eğitimde kurs açabilir miyim ve hangi branşta açabilirim?

 152. metin dedi ki:

  haftada 15 ayda 60 saat kursum var aksam 7 9 20 arası kurs verıyorum haftanın 5 gunu 3 ders saatı olarak aylık kazancım ne olur ve ders saatı ucretı ve maas gunlerı ne zaman bılgı verırsenız

  1. metin dedi ki:

   bu ıllere gore degısıyor mu cunku suan bana net bılgı verılemedı saatı ucretı 11 tl 11.60 kurus dıye soylendı calısan kurs veren kısıler tarafından ama tam olarak bu sekıl mı odenır yoksa ıllere gore degısım oluyor mu ılgılenırsenız

   1. yusuf dedi ki:

    ben spor il müdürlüğünde sözleşmeli spor eğitim uzmanıyım. 10 saat halk eğitimde ders veriyorum. halk eğitim 10 saatlik ayda 8 günlük sigorta yatırma gibi bir durum varmı…

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Kısmi Süreli Sigortalıların Ay İçinde Çalıştıkları Toplam Saat 7,5’e Bölünerek Ayda Kaç Gün Sigortalı Olacağı Hesaplanır. 7,5 Saatten Az Çalışmışlık 1 Güne Tamamlanır.

 153. Emrah dedi ki:

  Turizm Fakültesi yiyecek icecek hizmetleri bölümü mezunuyum ayni zamanda formasyon da aldım.
  İş tecrübem daha çok garsonluk ve servis üzerine halk eğitim kurslarında çalışma imkanım olurmu usta öğretici olarak ?

 154. Z. A dedi ki:

  Ücretli öğretmen olarak okulda çalışıyorum. Aynı zamanda okulda müzik kursu vermek istiyorum. Hem halk eğitimde usta öğretici, hemde okulda ücretli öğretmen olarak çalışabilir iyim.

 155. Öznur Kılıçaslan dedi ki:

  Merhaba,
  Bilgisayar programcılığı önlisans mezunuyum. Grafik tasarımcı olarak 7 yıllık tecrübem bulunuyor.
  Hangi kursları açabilirim? Özellikle grafikerlik üzerine kurs açmak istiyorum, bulunduğum ilçede grafikerlik hizmeti vermenin isteyipte imkan bulamayanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Okuduğum bölüm kurs açma şartı için yeterli midir?

 156. muge dedi ki:

  Merhaba,
  Yoga eğitmeniyim halk eğitimde ders verebiliyor muyum, verebiliyorsam yoga alliance belgem yeterli oluyor mu?
  Teşekkür ederim.

 157. efdalit dedi ki:

  merhaba ben sosyoloji lisans.sosyal hizmetler önlisans ve tekstil önlisans mezunuyum 5 ay yani bir modül bitimi usta ögreticilik yaptim işaret dili ve yaşlı engelli özbakım destek sertifikam var ben hangi kusları açabilirim

 158. Ülkü ŞAHİN dedi ki:

  Merhabalar, ben harita kadastro teknikeriyim.ayni zamanda işletme lisans mezunuyum, auzef tıbbi dokümantasyon sekreterlik üniversite onaylı sertifika var .2 yıl ücretli öğretmenlik yaptım özel egitim sınıflarında ozel cocuklara yada mental olan cocuklara kurs acmak istiyorum. ozel egitimde Ram dan 40 saat egitim sertifikasi, işaret dili 120 saat. sertifikası aldım
  halen engelli bakım ve rehabilitasyon 2. sinif öğrencisiyim . nasıl bir kurs acabilirim

  1. Ülkü dedi ki:

   Cevap için çok teşekkürler .Engelli Merkezine gönüllü birşeyler yapmak icin kurs, ders , okuma yazma vbg. yapmak için gittim onlarda halk eğitim den onay olması gerektiğini söylediler .Yasadigim ilde böyle bir açık olduğunu böyle bir duruma sevmediklerini belirttiler .

 159. Cansel dedi ki:

  Merhaba ben turk dili edebiyati mezunuyum su an buro yonetimi sekreterlik son sınıfım kurs acabiliyor muyum? şimdiden teşekkürler

 160. murat dedi ki:

  merhabalar hocam ben TFF GRASSROOTS C futbol lisansına sahip olan bir antrenörüm bende usta öğreticisi belgesine sahip olmak isityorum ne yapmam gerekiyor

 161. Rukiye dedi ki:

  Makine teknikeriyim mtsk trafik ve cevre ,direksiyon usta ogreticilik sertifikam var halk egitim merkezlerinde usta ogreticilik yapabilirmiyim.

 162. Duygu dedi ki:

  Merhaba, haftalık 40 saat eğitim vericem. Aylık net ücretim nekadar olacak bilgi verir misiniz? Yada saatlik NET ücret ?
  Teşekkürler…

 163. Elif dedi ki:

  Merhabalar
  Lisans mezunuyum kadrolu veya ücretli öğretmen olarak bir yerde görev yapmıyorum. Benim için de saat ücreti 15.48 tl midir?
  Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ek ders ücreti herkes içi aynıdır, sadece hafta içi, hafta sonu, gece, gündüz, kurs yerine göre değişebilir.

   1. Ayşe dedi ki:

    Haftasonu ücreti ne kadar

 164. ASENA ECEM dedi ki:

  İki farklı halk egitim de gunde en fazla kac saat kurs acilabilir? Ders saat ücretleri net ve brüt ne kadar?
  Teşekkürler

 165. AHESTE dedi ki:

  Usta öğretici saat ücreti brüt ne kadar acaba ? Haftada 40 saat derse giren egitmen ne kadar ucret aliyor? Tesekkurler

 166. Elmas dedi ki:

  Mrb lar..pazarlama myo mezunuyum..ayrica insan kaynaklari sertifikam var..basvuru yapmam icin ayrica diploma veya sertifika gerekiyor mu..birde kendim jel mum yapiyorum onun icin ne gibi bir sertifikam olmasi gerekiyor..

 167. Ben dedi ki:

  Selamun aleyküm.. Haftada 40saati tamamlamak için kaç kursiyer gerekli.. Şuan benim16kursiuerim hazır.. Sadece bir bölümle günlük 8saat kurs verebilir iyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   günlük en fazla 8 saat, haftalık en fazla 40 saat kurs açılabilir. kursun açılması için en az 12 kişilik grup oluşmalıdır.

 168. Öğretmen.tarih dedi ki:

  İki farkli Halk Eğitimde öğretmenlik kazandım.Fakat ikisi birbirinden FARKLİ branşlar.İki Halk Eğitimde farklı branşlarda AYNİ ANDA çalışabilirmiyim ?

 169. B.Ü. dedi ki:

  Merhaba
  Ben bir HEM yabancı dil alanında ve halkla ilişkiler alanında başvurdum. Evraklarımı aldılar. Son başvuru günü gidip işlemlerimi tamamlarken HEM müdürü bana benim çift önlisans mezunu olduğum için başvurduğum alanlarda bana görev vermeyeceklerini hatta oryantasyon eğitimine bile boşuna gelmiş olacağımı söyledi ve istediğim yere şikayet edebileceğimi söyledi.
  Ben alanımda M.Y.O. mezunuyum. Ayrıca önlisans olarak Halkla ilişkileri bitirdim. Peki o zaman dedim madem öyle evraklarımı alayım deyince evraklarımı da vermedi.
  Şimdi bu kişi bana karşı suç işlemiş olmuyor mu?

  1. B.Ü. dedi ki:

   Öncelikle cevabınız için teşekkürler.
   Peki halkla ilişkiler başvurumun neden kabul edilmediğini ve evraklarımın bana teslim edilmediğini hatta oryantasyon programına bile alınmadığımı nasıl açıklardınız?
   Bu kişileri nereye ve nasıl şikayet edebilirim?

 170. B.Ü. dedi ki:

  Merhaba,
  Ben İngilizce alanında (çevirmenlik) M.Y.O. mezunuyum. Artı olarak Halkla İlişkiler alanında da önlisans mezunuyum. Çift önlisans olarak bir HEM kursuna başvurdum. Evraklarımı aldılar. Ama son başvuru günü gittiğimde kurs müdürü bana önlisansların görevlendirilmediğini söyledi ve evraklarımı da vermedi. Üstelik geçmişte usta öğreticik de yaptığımın ispatı varken. Bir de şikayet edebilirsiniz gibilerinden şeyler söyledi.
  Şimdi sitelerde önlisans mezunlarının görevlendirildiğini görüyorum. Bu durumda acaba başvuru yaptığım kurum bana karşı suç işlemiş olmuyor mu?
  Teşekkür ederim.

 171. Selma dedi ki:

  Merhabalar ücretli öğretmenler için verilen oryantasyon kursu herhangi bir zamanda açılabilir mi.*

 172. Leyla dedi ki:

  Hocam merhaba sorular göndermiştim cevaplarını bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim

 173. ŞÜKRAN dedi ki:

  2 ilçe halkeğitim merkezine kurs açmak için basvuru yaptım 2 basvurum geçerli olurmu ya da 1 tanesi mi geçerli, hangi halkeğitimde önce kurs açılırsa oraya kursa baslıcam

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvurular Kurum Bazında Değerlendirdiği İçin Bir Sorun Teşkil Etmez. Haftada Toplam En Fazla 40 Saat Kurs Açılabilir.

 174. Ayşe dedi ki:

  1 AY ÖNCE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞE CAGIRILDIM FAKAT SAATİ AZ OLDUGU İCİN GOREVE BASLAMADİM. AYNİ İLCEDE,HALK EGİTİMLERDE USTA OGRETİCİLİGE BASVURDUM. ÜCRETLİ OGRETMENLİGE BASLAMADİGİM İCİN HALK EGİTİMLERE CAGRİLMAMA GİBİ BİRSEY OLABİLİR Mİ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   farklı kurumlar olduğu için bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.

 175. Ali dedi ki:

  AYNI ANDA İKİ HALK EĞİTİME USTA ÖĞRETİCİLİK BASVURUSU YAPTIM. İKİSİNDE DE SIRALAMAYA GİRERSEM BİR SIKINTI OLUR MU?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.
   görev almama sebebiniz kabul edilmez ise kabul etmediğiniz kurumda 1 yıl süre ile görev alamazsınız.

 176. nazan dedi ki:

  merhaba,
  ben yuksek lisans kimya mezunuyum.2 yil gida sektorunde sorumlu mudurluk yaptim,5 yilda yine catering sektorunde proje sorumlusu olarak calistim.formasyonum yok.halk egitim merkezinde usta ogreticilik yapabilir miyim?

 177. ayşe dedi ki:

  merhaba. ben halk eğitim merkezine tezhip kursu vermek için başvurdum. lise mezunuyum . tezhipte de çıraklık eğitimi alabileceğim bir kurum olmadığı için çıraklık ya da ustalık belgem yok.kültür bakanlığından ve halk eğitim merkezlerinden aldığım kurs belgelerim var. ayrıca gençlik merkezinde 7 yıldır tezhip kursu veriyorum. ancak önlisans diploması ya da çıraklık belgesi istediler benden . geleneksel el sanatlarında bu konuda yapabileceğim bişey var mı acaba.

 178. Mehmet dedi ki:

  On lisans mezunu olarak alanımda 8 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Aynı alandan usta öğretici olarak başvuru yapmak istiyorum 180 güne 1 puan verilecek mi. Yoksa sadece halk eğitim de çalışma yıllarına mi ek puan veriliyor

  1. Aslı dedi ki:

   Merhaba valiliğin düzenlediği sodam projesinde gorevliyim haftalik 30 saat ders vericem ayni zamanda farkli ilçenin bir halk eğitiminde ders verme imkanim varmi sabah dersim var öğleden sonra bosum kurs 2 ay bittikten sonra ben ücret almalimiyim 11 ay çalışıp 1 ay calismiyacaksiniz dediler

   1. Hem Kursları dedi ki:

    resmi kurumlarda görev alanlar halk eğitim merkezlerinde kurumlarından alacakları onay ile haftada en fazla 10 saat kurs açabilir.

   2. Aslı dedi ki:

    Peki bana 11 ay çalışicaksiniz 1 ay calisma yok dediler 11 ay da kursiyer bulamazlarsa ucret alicakmiyim

 179. N.D. dedi ki:

  İlan yoluyla görevlendirilecek usta öğreticilerde emekli olanla olmayan arasında bir öncelik sıralaması var mı acaba?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   değerlendirme EK-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puanlamaya göre yapılır. alanında hizmet deneyimi varsa her yıl (180 gün) 1 puan alır.

 180. Aynur Düzenli dedi ki:

  Merhaba.Gazi üniversitesi mesleki eğitim fakültesi giyim öğretmenliği mezunuyum.Halk eğitimde usta öğretici olarak alanımda kurs açmak için oryantasyon belgesi almaya gerek varmı.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğretici oryantasyonu belgesi zorunlu oldu, tüm kurs açan usta öğreticiler almak zorunda.

  2. eren dedi ki:

   Öğretmenlik bölümü mezunları ile pedagojik formasyonu olanlar için oryantasyon zorunluluğu kaldırıldı.

 181. Şeyma dedi ki:

  5 yillik tecrubeli sinif ögretmeniyim. Sinif ogretmenk olarak halk egitime başvursam verebileceğim uygun kurs var midir?

 182. Selami dedi ki:

  Merhabalar ben sahne sanatları bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Drama veya tiyatro kursu açabiliyor muyuz ?

  1. Selami dedi ki:

   Peki bu yıl mezun olma şartı getirilmiş böyle bişey söz konusu olabilir mi ?

  2. Yalcin dedi ki:

   Hocam mrblar suan kurslarin saatlik ucreti nekadar bide hafta sonu hafta ici degisiyormu cevaplarsaniz sevincem ??

 183. Yonca turkman dedi ki:

  Merhaba ben tekstil muhendisiyim ingilizcem cok iyi duzeyde. Ingilizce ogreticiligi yapabilir miyim halk egitim mekezlerinde?

  1. Selami dedi ki:

   Peki yeni bir kural getirilmiş diyorlar mezun olma şartı böyle bir durum söz konusu mu ?

 184. Zeynep dedi ki:

  Merhaba okul öncesi lisans ve çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak kullandığım milli eğitim onaylı özel eğitim alanında uzmanlık sertifikam var. Hangi alanda açılan kurslarda görev yapabilirim.Bilgi verirmisiniz

 185. Asuman Aktürk dedi ki:

  Merhabalar;
  Meslek lisesinde Yiyecek-İçecek Bölümünden mezunum.Üniversitede Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun olup Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında formasyon belgesine sahibim.2 dönemdir Körler derneğinde Ön büro elemanı kursu veriyorum.Başka hangi alanlarda kurs verme yetkisine sahibim lütfen aydınlatabilir misiniz?

 186. Fatma dedi ki:

  Halk eğitime ücretli öğretmen olarak başvuru yaptim sonuçlar ne zaman açıklanır acaba halk eğitim merkezinin sitesinde mı yayımlanacak sonuclar.

  1. Fatma dedi ki:

   Ne zaman açıklanır peki kesin bir tarih var mı ilginiz için şimdiden tesekkurler

 187. SELMA dedi ki:

  EV İDARESİ MEZUNU LİSANS MEZUNUYUM HANGİ KURSU AÇABİLİRİM

 188. oktay ülker dedi ki:

  Alan dışı ücretli öğretmelik yapmış bir öğretmen. alanında usta öğreticilik başvurusunda ek puan alır mı? 180 gün 1 puan kadegorisinde.
  ör. 13 yıl özel eğitimde ücretli öğretmenlik yapmış fakat son 2 yıl alanı olan seramik ve cam teknolojisinde öğretmenliğinde usta öğreticilik yapıyor. bu sene EK-2 değerlendirme formuna göre geçen 13 yıllık; . ücretli öğretmenlik çalışmışlık süresi puan olarak değerlendirilir mi?

 189. Esra dedi ki:

  Merhaba.ben düz lise okudum aynı zamanda ilahiyat onlisans mezunuyum.Halk eğitimde kuran kursu ogreticiligj yapablrmyz?

  1. Funda dedi ki:

   Merhaba. Halk eğitimde kuaförlük kursu açabilmem için ustalık ve usta öğreticilik belgem olması yeterli mi?

   1. açmak için başvurulabilir.

 190. fatma dedi ki:

  merhaba ben hafizlik kursu açma hakkında bilgi edinmek istiyorum ve ayriyeten lise diploması şart mıdir lise son olsa ve hafizlik belgesi olsa olur mu

  1. Sevde dedi ki:

   Düz lise çıkışlı ilahiyat önlisans mezunları neden kuran kerim kursu acamiyor

 191. Aybüke dedi ki:

  Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği lisans mezunuyum ayrıca ingilizce b1 sertifikam var hangi kursları açabilirim ilginiz için teşekkürlet

 192. Derya dedi ki:

  Merhana ben matematık ogretmenıyım formasyonumda var ogretmenlık yapabılmem ıcın halk egıtımde nasıl basvuru yapabılıyorum

 193. Fatma dedi ki:

  Merhaba, ben tarih bölümü mezunuyum, formasyonum var ayrıca osmanlıca ve bilgisayar işletmenliği sertifikam da var.Hangi kurslar için başvuruda bulunabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tarih lisans mezunu olup formasyonu olanlar osmanlıca kursları açabilir.

 194. Hatice Duyar dedi ki:

  Merhabalar rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunuyum acaba alanımla ilgili öğretici olma durumum var mı?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   rehber öğretmen olarak KPSS ile alım yapılıyor diye biliyorum.

 195. İÇMİMAr dedi ki:

  merhaba ben iç mimarlık lisans mezunuyum hangi kursları acabilirim . ayrıca halk eğitime atama meb tarafından mı oluyor

 196. Esra dedi ki:

  Merhaba giyim bölümü lise mezunuyum halk eğitimde kurs açmak için lise diplomam yeterli mi
  Hangi kursları açabilirim örgü tarzı kurslar için hangi belge gerekiyor

  1. Esra dedi ki:

   Çok teşekkür ederim ilginize giyim alanında açacağım kurs için tecrübe gerekiyor mu birde bu kurs karşılığı belli bir ücret alıyoruz dimi

   1. Esra dedi ki:

    Çok teşekkür ederim son birşey sormak istiyorum bugün halk eğitime gittim fakat sadece lise giyim diplomam ile kurs açamayacağımı eğitim öğretim merkezinden kurs almam gerektiğini söylediler en kısa zamanda başvuru yapıcam bu kursların süresi ne kadar sürüyor bilginiz var mı kaç ay yada yılda kurs açabilir sertifika alabilirim teşekkür ederim

 197. Sibel dedi ki:

  Merhaba ben İstanbul üniversitesi biyoloji mezunuyum. Bir dönem MEB de ücretli öğretmenlik yaptım ama formasyonum yok. Halk eğitim merkezinde öğretici olarak çalışabilirmiyim ve çalışırsam Doğum izni vb. Kullanma hakkımız olur mu ? Şimdiden teşekkür ederim.

 198. Hatice dedi ki:

  Merhaba Ben okul öncesi eğitimi öğretmenliği lisans mezunuyum çocuk gelişimi kursu açabilir miyim yada hangi kursları açabilirim

 199. Yusuf dedi ki:

  İyi günler, aynı anda iki farklı ilde farklı halk eğitim merkezlerine usta öğreticilik başvurusu yapılabilir mi?

 200. Deniz dedi ki:

  Iyi gunler on lisans gıda teknikeri mezunuyum.halk egitime usta ogretici olarak basvuru yapicam.saat ucretleri nekadardir. Kursta hafta ici 5 gun sabah 9 aksam 3 arasi diyor.haftada da 30 yapiyor. Alinacak kisileri sinavlami aliyorlar.mudurunde etkisi olurmu

  1. Gülperi dedi ki:

   Merhaba Ben de Gıda Teknikeriyim de Halk Eğitime başvuru yapicam. Siz ne kursu vereceksiniz. Yani gıda Teknikerleri hangi kursları açabiliyor.

 201. SM dedi ki:

  Merhabalar;
  Öncelikle sorulara verdiğiniz aydınlatıcı cevaplar için teşekkürler. Ben Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim ve iki yıl ücretli ögretmenlik yaptım. geçen sene bransımda yapmadım. Bulunduğum şehirde edebiyat bransında norm fazlası oldugu için tekrar cıkmayacak görünüyor. Alanımda çalışmak istiyorum. Halk eğitim merkezlerinde hangi kurslarda görev alabilirim. Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilme olasılığım var mı tüm yıl boyunca? Ve öğretmen oldugumuz için kaç saat ders verebiliyoruz? Tecrübe etkiliyor mu kabul edilebilmeyi? Belirlizliğin sebebiyet verdiği soru yıgınları için k.bakmayın

 202. aysel coban dedi ki:

  Geçen yıl Halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak görev yaptım. El ve makine nakışı kalfalık belgesine sahibim. Bu yıl başvuru yapabilir miyim.

 203. GAMZE Ö. dedi ki:

  Merhaba. Ziraat mühendisiyim ve Adalet mezunuyum. Halk Eğitim merkezinden aldığım bilgisayar işletmenliği sertifikam vardır. Usta öğretici için başvuru yapsam kabul edilebilir miyim bilgisayar işletmenliği için ? Deneyimim yok, ustalık belgem de yok. Teşekkür ederim.

 204. Rukiye dedi ki:

  Merhabalar konaklama işletmeciliği lisans mezunuyum. Konaklama ve seyahat hizmetleri alanında pedagojik formasyon eğitimi aldım. Halk eğitim merkezlerinde hangi alanlarda usta öğretici olarak görev yapabilirim? Ayrıca usta öğretici belgesi almam gerekiyor mu? Ve 2018 yılı saat başı ücretler hakkında güncel bilgi verebilir misiniz?

 205. ÖZLEM dedi ki:

  Resim bölümü mezunuyum. Formasyon belgesine sahibim aynı zamanda grafik tasarım sertifikam var halk eğitimde öğretmenlik yapabilir miyim? Yapabiliyorsam hangi derslere girebilirim

 206. AY dedi ki:

  Merhaba ben çağdaş türk lehçleri mezunuyum halk eğitimde ne tür kurslar verebilirim?

 207. Bahar dedi ki:

  Mrb ben 13 senedir kuaforluk yapiyorum .usta ogreticilik belgemde var halk egitiminde egitmenlik yapabilirmiyim . Yapabiliyosamda ne zaman basvurabilirim .

  1. Nur dedi ki:

   Merhabalar.Ben Rus dili ve edebiyatı mezunuyum.İngilizceden de eğitim sertifikalarım var halk eğitim merkezlerinde görev alabilir miyim?

 208. Gunes dedi ki:

  Aile danısmanlıgi yüksek lisans mezunlari halk egitim merkezlerinde ogretmenlik yapabilirmi.

 209. Hatice dedi ki:

  Merhaba , kamu yönetimi lisans mezunuyum ,18 yıldır çini sanatı ile uğraşıyorum ve sertifikam var , eğiticinin eğitimi kursu için de başvuruda bulundum bu belgeyi de alırsam çini kursu açmak için başvurabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Çinicilik ustalık / usta öğreticilik belgesi sahibi olmanız gerekli. ustalık belgeleri mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir.

 210. mustafa dedi ki:

  merhaba, 2 yıldır halk eğitim merkezinde futbol kursu açıyorum,aynı zamanda esnafım şimdiye kadar esnaf olduğum için haftada 10 saatten fazla kurs açamayacağımı söylemişlerdi.Fakat öğrendimki esnaf bağkuru olanlar ssk lı başka işte tam gün çalışabiliyorlarmış, ssklı işe başladıkları bir gün öncesinden bağkura bildirim yapıp dondurma hakkına sahipler o halde ben halk eğitim merkezinden haftada 30 saat kurs açabilirmiyim.

 211. Tuğçem dedi ki:

  Merhabalar, mühendislik fakültesi mezunuyum Halk Eğitim bünyesinde hangi kursları açabilirim?
  Birde ilahiyat önlisans öğrencisiyim, Kuran-ı Kerim okuma yazma kursu verebilir miyim?

  1. Akif dedi ki:

   SSK emeklisi branşında usta öğreticisi olarak çalışamazmı

   1. Hem Kursları dedi ki:

    eğitici şartlarını taşıyanlar başvurabilir. 65 yaş üzerine görev verilmiyor.

   2. Züleyha dedi ki:

    Ben maliye lisans mezunuyum 20 yıla yakın iğne oyası yapıyorum ve iğne oyasında çoğu ders veren öğreticilerden daha üst düzeydeyim kurs açmak için ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  2. sevde dedi ki:

   Düz lise bitırmiş olup ilahıyat onlisans mezunları kuran kursu açabilirmi

 212. gökhan dedi ki:

  eğitim fakültesi resim iş öğretmenliği mezunuyum. halk eğitimde görev alabilir miyim? başvuruyu nasıl yapabilirim? kurs nasıl açarım? belli bi tarihleri var mı? cevaplarsanız çok sevinirim.

 213. Tansel dedi ki:

  İyi çalışmalar. Halk eğitimden futbol kursu açmak istiyorum. Öğrenci sayım bi hayli fazla. Gerekli evraklar neler ve haftalık kaç saat ders verebiliyoruz ve ücretlendirme nasıl oluyor. Cevaplar ve ilgilenirseniz memnun olurum.

  1. Hale dedi ki:

   Ben atanmis ingilizce ögretmenim. Okulda haftalık ders saatim ve dyk kursum halk egitimde acacagim kurs saatini etkiler mi? Yani bir haftada okulda girdigim ders saatleri ve halk egitimde actigim kurs saatinin toplami mi 40 i geçemez?

 214. Özlem dedi ki:

  Lise çocuk gelişimi ve eğitimi
  Önlisans çocuk gelişimi mezunuyum
  Hem anasınıfında çalışabilir miyim?
  Yada bölümümle ilgili kurs açabilir miyim?

 215. Hafsa dedi ki:

  Selamün Aleykum imam hatip mezunuyum
  Ve 6 sene resmi bi kursa öğrenci olarak kaldım
  Kurs bitirme belgem var
  Hafızım ama belgem yok kurs acabılır mıyım
  Ikametim bir köyde yasıyorum

  1. Zeynep dedi ki:

   Sadece hafızlık belgesi olan suanda ilkokul okuyan biri kursa açabilir mı

  2. Hafsa dedi ki:

   Kayıtları ne zaman baslıyor
   Cagırılmama gibi bî durum oluyor mu

 216. Gül dedi ki:

  Merhaba Kamu yönetimi lisans mezunuyum.Ayrıca bilgisayar işletmenliği sertifikam mevcut.Bu durumda usta öğretici olabilir miyim ve hangi alanda?

 217. Dogu dedi ki:

  Merhaba ben Lisans İşletme mezunuyum gerekli programlara hakimim muhasebe programlarında daha önce ticaret lisesinde bitirdim usta öğretici olabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   işletme lisans mezunları muhasebe ve finansman alanında programları bilmek koşuluyla kurs açabilir.

  2. Dogu dedi ki:

   Peki ne kadar maaş alirim

 218. Srkn dedi ki:

  Merhaba! 11 nisan 2018 yılında resmi gazetede yayınlanan usta öğretici başvuru değerlendirmesinde lisans+pedagojik formasyon/tezsiz yükseklisans olarak değiştirilmiştir. Sitenizde öncelik sırası hala EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU olarak görünmektedir. 11 nisan 2018 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre sitenizi güncellerseniz güncel ve doğru bilgileri paylaşmış olursunuz.

 219. Funda dedi ki:

  Merhaba ben kalfalık,ustalık, usta öğretici belgesi aldim şimdi ne yapmam lazım öğretmenlik için

 220. elif dedi ki:

  merhaba ben ilahiyat önlisans mezunuyum diyanette kkö ve halk eğitimde işaret dili öğreticisi olarak çalıştım oryantasyon belgem var.işitme engelliler için kuran eğitimi verebilirmiyim

 221. dilan dedi ki:

  merhaba ben kocaeli üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği mezunuyum bir yıl ücretli öğretmenlik yaptım ve 3 aylık tatilde de buna devam etmek istiyorum. başvuru yapabilir miyim ya da hangi kurumlara başvuru yapabilirim bilgilendirir misiniz

 222. Selin dedi ki:

  İyi günler .Ben Kafkas Üniversitesi Sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim . Kurumunuzda eğitmenlik yapma şansım var mı ? Daha önce ilkokulda stajyerlik deneyimim var. Yardımcı olursanız sevinirim..

 223. Sadiye Öztürk dedi ki:

  Evde elişi yaparak yatırılan sigorta primi ustalık belgesi almak için geçerli olur mu .

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık belgesi alınacak meslekte çalışmışlık gereklidir. meslek koduna bakılıyor.

   1. sevda dedi ki:

    Merhaba Ben meslek lisesi mezunuyum agirlama gida ama Ben halk egitiminde őgretmenlik yapmak icin me yapmam lazim yardimci olur musunuz bilgi verirseniz sevinirim

 224. aysel coban dedi ki:

  4yillik işletme mezunuyum. Kurslardan sertifikalarım var elsanatlari ve giyim alanında .bir yıldır halk eğitimde usta öğreticilik yapıyorum .Nisan’da itibaren usta öğreticilikte ustalık şartı aranıyor. Ustalık belgesini ya da usta öğreticilik belgesini nasıl alabilirim. Ayrıca el ve makine ndann nakisindan kalfalık

 225. aysel coban dedi ki:

  Kurs açmak için alanında ustalık belgesi mı gerekiyor . Kalfalık ile açılabilir mi.

 226. MUSTAFA dedi ki:

  1. Kademe Bocce Antrenörluk belgem var suan Besyo 3. Sinif ogrencisiyim .
  Halk eğitim merkezine Bocce kursu açabilir miyim diye sordm . Oryantasyon belgen olmasi lazm dediler . Ben bu oryantasyon belgesini nasil alabilirm ? Ve kurs acmak istedigim şehir haric baska bir yerden alabilirmiyim bu oryantasyom sertifikasni ? Hangi tarihlerde açılıyor bu oryantasyon kursları lütfen cevaplayin 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  1. MUSTAFA dedi ki:

   Belirli tarihlerde mi aciliyor yoksa suan istedigim zaman gidip alabiliryim slşu oryantasyon ile ilgili beni biraz detayli bilgilendirin lutfen suan Alabilirmiyim mesela bir hafta icinde

 227. Gülay dedi ki:

  Merhaba meslek lisesi giyim mezunuyum halk eğitimde 9 yildir makine nakislari kursu aciyorum makine nakislarindan ustalık belgesi alabilirmiyim

 228. Kenan Aydoğan dedi ki:

  Merhaba, sınıf öğretmeniyim. Arapça biliyorum halk eğitimdeki yabancılara okuma yazma öğretimi için nasıl başvuru yapabilirim bilgi alabilir miyim?

 229. şermin dedi ki:

  çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunları halk eğitimde hangi kursları açabilir.

  1. Sercan dedi ki:

   Merhabalar bilgisayar öğretmenliği 3. Sınfım halk eğitim de ücretlik öğretmenlik için başvura bilir miyim?

 230. Merve dedi ki:

  Ben Kiz meslek lisesi cocuk gelişimi mezunuyum. İs yeri acma belgesi ve usta ogreticiik yapabilme imkanim diplomamda yaziyor. Suan dada Atatürk üniversitesi açıköğretim fakültesi cocuk gelsimi 2.siniftayim(onlisans) 1 ay sonra mezun olucam. Ücretli ogretmenlik mi yoksa halk egitimde ogretmenlik mi daha iyi. Cok kararsızim. Ben halk egitimde kurs acabiliyor muyum?

 231. Metin dedi ki:

  Merhaba TFF C sertifikam mevcut.Son yapılan TFF-halk eğitim seminerlerine katıldım. İstanbul’da futbol kursu açmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

 232. İbrahim dedi ki:

  Merhabalar , MEB 5000 ücretli öğretmeni sözleşmeli olarak atayacağını duyurdu . Aranan şartlar içerisinde MEB’e bağlı kuruluşlarda 540 gün sigorta primi şartı var artı bir kaç şart daha. Sorum şudur ; usta öğreticiler olarak biz de bu alımdan faydalanabilecek miyiz ? Yoksa sadece örgün eğitimde ki ücretli öğretmenler için mi geçerli bu ? Bilgilendirirseniz çok sevinirim , teşekkürler .

 233. Emine dedi ki:

  Merhaba, İlahiyat önlisans mezunuyum, kuran kursu öğreticiliği belgem var, halk eğitimde kuran kursu öğreticiliği yapmak için ne yapmam gerekiyor, yardımcı olursanız sevinirim hocam, samsun ilkadım

 234. nuran dedi ki:

  Iyi gunler ben gida teknolojisi onlisans mezunuyum bulundugum ilde halk egitim merkezi bunyesinde oryantasyon alarak hangi alanlarda usta ogreticilik yapabilirim yardimci olurmusunuz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Gıda Teknolojisi Ön Lisans Mezunları, Gıda Teknolojisi Alanında Ekmek Üretimi, Beyaz Peynir Üretimi, Et İşleme Ve Reyon Elemanı Vb. Kurslarda Görev Alabilir.

 235. Onur dedi ki:

  Merhabalar beden egitimi spor yoneticiligi ogrencisiyim,bir spor dalinda su an kurs acabilir miyim,ya da mezun olduktan ve formasyon aldiktan sonra hangi branslarda kurs acabilirim acaba?Donus yaparsaniz sevinirim.

 236. Hanzade dedi ki:

  Merhaba 2 yillik Saglik kurumlari isletmeciligi 4 yillik isletme ve 2 yillik is guvenligi ve sagligi mezunuyum. Isg c sinifi uzmanim . Ancak 12 yildir havacilik sektorunde kabin memuruyum. Su anda kabin amiri olarak ozel bir havayolu sirketinde calismaktayim. H.e.m de sektor tecrubeme istinaden egitim verebilir miyim. Ya da bu konuda ustalik belgesi alabilir miyim. Tesekkur eder iyi calismalat dilerim.

 237. Nihal dedi ki:

  Merhabalar bilim tarihi bölümü mezunuyum aynı zamanda pedegojik formasyon sertifikam var. Ayrıca açık öğretim sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü bitirdim. Usta öğreticilik yapabilirmiyim?hangi branşlarda derse girebilirim? Teşekkürler…

 238. furkan dedi ki:

  slm .Ben önlisans mezunuyum oryantasyon belgem var.Halk eğitimden 120 saat lik işaret dili sertifası aldım
  bu sertifikayla branşta usta öğretici olabilirmiyim.

  1. elfin dedi ki:

   merhaba peki ilahiyat önlisans mezunu ve işaret dili tercümanlık sertifikası ile iştme engellilere kuran eğitimi verilebilirmi

 239. Neşe Girgin dedi ki:

  Merhaba , Halk Eğitim Merkezinden alınan Etkili ve Hızlı Okuma sertifikası ile Halk Eğitim Merkezlerinde bu alanda kurs açılabiliyor mu ?
  Diğer sorum ; Üniversiteye Hazırlık ve Destekleme, Yetiştirme kurslarını açmak için Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya formasyon almak şart mıdır ?

  Teşekkürler.

  1. N26 dedi ki:

   Merhaba, Halk Eğitim Merkezlerinde sözleşmeli öğretmen ve ücretli çalışan usta öğreticinin sağlaması gereken şartlar aynı mı? Örneğin Usta Öğretici olarak Okuma Yazma kursunu , Sınıf Öğretmenliği Ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Mezunları açabiliyor. Halk Eğitim Merkezinde Okuma Yazma kursu açacak sözleşmeli öğretmen de bu şartları sağlamak zorunda mı ? Teşekkürler .

   1. Zeliha turkekul dedi ki:

    Lise resim bolumu bitirdim kurs acabilirmiyim ve ustaogreticilik belgesi aldim.Artik oryantasyon belgeyem de var. Resim de acmak istiyor ama univetsite mezun degilim yardimci olurmusunuz tesekkurler

 240. Aysun dedi ki:

  Merhaba ben Otobüs kaptanlığı ön lisans mezunuyum. Halk eğitimde kurs verebilirmiyim acaba? Daha önce de Radyo ve televizyon yayıncılığı okumuştum. Herhangi birinden kurs verebilirmiyim? Bilgi verirseniz sevinirim.

 241. suna dedi ki:

  Selamun aleykum Bn İ.H.l mezunuyum işaret dili sertifikam var 4-6yas cocuk egitim ve gelisim +hafizlik belgem var bn engelleilere kuran _ı kerim okuma kursu açmak içn ne yapmaliyim.

 242. Football coach1996 dedi ki:

  Açıktan lise okuyorum TFF grassroots c lisansım var doğuda halk eğitimde kurs açabilirmiyim kadroya girme şansımda var mı

 243. Melek dedi ki:

  Merhabalar, felsefe mezunuyum ve formasyonum var. 5 yıldır da ücretli özel eğitim ve sınıf Öğretmenliği yapiyorum. Halk eğitimden kurs açabiliyor muyum?

  1. Melek dedi ki:

   Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Ücretli öğretmenlik yaparken halk eğitimden
   Okuma yazma kursu gibi başka kurslarda açabiliyor muyum? Ya da sertifikamın olduğu başka alanda kurs açabilir miyim?

   1. Peri dedi ki:

    İşletme lisans ve halkla ilişkiler yüksek lisans (tezli) mezunuyum hangi kursları açabilirim acaba

  2. Dyg dedi ki:

   Bu sekilde ogretmenligi nasil yapiyosnz. Bende fen mezunuyum

 244. Çağla Çoban dedi ki:

  Merhaba, Bilgisayar programcılığı önlisans mezunuyum. Bilişimle iligili bi programda eğitimci olarak yer almam için ne yapmam lazım ? bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 245. Bilge dedi ki:

  Merhaba ben mimarlık fakültesi endüstri ürünleri tasarımı bölümü lisans mezunuyum bilgisayar destekli tasarım ve çizim (autocad,3D max ve yan programlar) eğitmenliği ni özel kurslarda yapmaktayım .Halk eğitim merkezinde bu görevi yapabilirmiyim.?

  1. bilge dedi ki:

   Teşekkür ederim.Peki bu durumda izleyeceğim yol ne olmalıdır.Usta öğreticilik sınavlarına mı girmem gerekir?

 246. Mert dedi ki:

  Hocam selamlar. Besyo 4. Sınıfım step aerobik kursu açabiliyor muyum . Resmi her hangi bir belgem yok ama ?

  1. Mert dedi ki:

   Peki 4. Sınıf olanlar açabiliyor demiştiniz daha öncebelge olmadan ?

  2. Cahit Bond dedi ki:

   Lise Elektrik Elektronik mezun uyum.Ayrıca Lisans Kamu Yönetimi ve Adalet önlisans diplomaların var.Oryantasyon kursuna katılabilir miyim.Başvuru yapmıştım mesaj gelmiş kurs tarihine dair.Bi de kurs ücreti var mi varsa ne kadar .😊

 247. Iibf dedi ki:

  Merhabalar. İsletme lisans mezunuyum. Ayni zamanda. Pedagojik formasyon alarak pazarlama ve parakende öğretmeni oldum. Halkegitimlerde hangi kurslari açabilirim?

 248. Akın dedi ki:

  Merhaba iktisat mezunuyum hayat boyu öğrenme drama 144 saatlik belgem var özel okullarda çalıştım usta öğretici belgesi ile kurs açabilirmiyim bazı yerler eğitmenlik belgesi istiyor

 249. Nur dedi ki:

  İyi günler ben 2 yıllık mezunum diplomam ve ustalık belgem var halk eğitime usta öğretici başvurusunda bulunucam.gerekli evraklar nedir? Sadece diplomam ve ustalık belgem yeterlımı.bilgi verrmısınız?

  1. Nur dedi ki:

   Peki eğer alanımda usta öğretici yoksa ben kadrolu olarak başlayabilir miyim? Öyle bir imkan var mı

 250. Sezer dedi ki:

  Selam aleyküm ben 2. Kademe antrenörlük belgem var Çalışma yerim var yapacağım sporla ilgili gerekli malzemeler hepsi mevcut ama halk eğitim merkezindeki sporla ilgili kişi bana dedi bu branştan kurs açmıyoruz ne yapmayalım bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim ???

 251. Nur dedi ki:

  Merhaba.. Kpss olmadan halk egitim de meslek alanina göre kadroya girilebiliyor mu? Yoksa her sartta Kpss gerekli mi?
  Kadro açıldığında Kpss ile alim yapılıyor yazmissiniz yukarida.
  Kadro açıldığını onceden ogrenebiliyor muyuz?
  Teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   öğretmen ataması yapıldığında tercih olarak halk eğitim merkezleri yapılabilir.

 252. Mehmet Can Aslan dedi ki:

  Merhaba 2 tane diksiyon sertifikam var kursu açabilir miyim ayrıca kamu yönetimi lisans mezunuyum hangi kursları açabilirim.

 253. Özgürdenizz dedi ki:

  Merhabalar beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum ve havuzda halk eğitime bağlı yüzme hocalığı yapıyorum ücretli usta öğretici olarak gözüktüğüm için 5000 ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmen olarak atanması başvurusunda bulunabilecekmiyim yani kısacası okullardaki ücretli öğretmenle ücretli usta öğreticinin bir farkı varmı?? Teşekkürler

  1. Özgürdenizz dedi ki:

   Peki farklarını sorabilirmiyim ??

 254. Deniz dedi ki:

  Merhaba, okuma yazma kursu bu dönem açılacak mı? Açılacak ise sınıf öğretmeni olarak ne zamana kadar başvuru yapabilirim?

  1. Deniz dedi ki:

   Halk egitimde hangi birime basvuru yapılıyor ve ihtiyaç oldugu nerede yayımlanıyor ? Tesekkurler.

 255. Nur dedi ki:

  İyi günler tekstil bölümü ö lisans mezunuyum.dikiş le alakalı kurs açabilir miyim? Ayrıca maaşlar ne kadar ? kadrolu be kadrosuz değişiyormu? Bilgi verirmisiniz😊

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tekstil teknolojisi alanındaki trikotaj vb. kursları açabilirler.

   1. Esra dedi ki:

    Merhaba bende tekstil mezunuyum,şimdiye kadar giyim kursu veriyordum ancak yeni sistem ile lise ve önlisans da gördüğüm tüm dersler,giyim üzerine olmasına rağmen veremiyorum burada bir yanlışlık yok mu?

 256. btyyy dedi ki:

  merhaba bocce 1. kademe antrenörlüğüm var. hala üniversitede öğrenim görüyorum kurs açmam için 1. kademe belgem yeterli olur mu ekstra bi belge talep ediyorlarmı bunu öğrenebilir miyim

  1. btyyy4333 dedi ki:

   yani yeterli olur mu 1. kademe , buna müdür mü karar veriyor istese 1. kademeden alabilir mi

  2. KursSoru dedi ki:

   Merhabalar ben Bilgisay destekli muhasebe kurau açtım ama çalışmadığım halde 30 stlik giriş yapıdı sanırım, 40 st diye değiştirilebilirmi? Ve kaç ayda bitiyor ortalama olarak bilginiz var mı?

   1. KursSoru dedi ki:

    Teşekür ederim, peki ilk defa kurs açan birinin haftalık 40 saat kurs açmasına engel teşkil edecek bir kural varmı? Çünkü ilk kez açtığımız için en fazla 30 sattli açabiliriz dediler?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    yönetmelik haftada en fazla 40 saat, günde en fazla 8 saat der.
    Ders Görevi İle Görevlendirilen Uzman Ve Usta Öğreticilerin Günlük Çalışma Süresi En Fazla Sekiz Saattir. Müdür, Cumartesi-Pazar Günleri De Dâhil Olmak Üzere Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilere Günün 07.00 İle 24.00 Saatleri Arasında Görev Verebilir. Bu Çalışma Süresi Haftada 40 Saati Geçemez.

 257. Münevvere dedi ki:

  Merhaba ben ön lisans çocuk gelişimi mezunuyum halk eğitim merkezinde okuma yazma kursu verebilirmiyim bunun için almam gereken belge veya kurs varmı tesekkurler

 258. Yusuf levent dedi ki:

  Öncelikle her yoruma cvp verdiğiniz için teşekkürler
  Ben site müdürü olarak bir küme evlerinde çalışıyorum sıhhi tesisat egitim i almak istiyorum fakat HEM gittiğimde bu branştan sigorta istiyorlar benim sigortam bu meslek kodunda değil diye olmuyor .Ben bu egit imi nsl alabilirim yardımınız için teşekkür ederim

 259. Büşra hoca dedi ki:

  Merhaba. Ben sınıf öğretmeniyim. Hangi kursları açabilirim. Ayrıca 2. Dönem okuma yazma kursu açılır mı?

  1. Hukuk/Adalet dedi ki:

   Merhaba ben kamu yönetimi mezunuyum ve formasyon alarak hukuk ve adalet ögretmebligi bransina sahip oldum. Halk egitimde kurs acmam mumkun mu acaba ? Ya da hangi dersleri verebilirim ?

 260. Hafize dedi ki:

  Merhabalar ben halk eğitim merkezinde çocuk gelişim kursu açmak İçin başvuru yaptım.Bana dönüş yapıldı 3 6 yaş arası çocukların oyun odası nasıl olmalı ve maliyeti ne kadar olur olur diye mail atmamı istediler.Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz lütfen 🙏🏻

  1. Durdane dedi ki:

   Ne mezunuydunuz biraz acarmısınız durumunuzu rica etsem

 261. Songul calişkan dedi ki:

  merhaba ben engellilire cipit dokuma kursu veriyorum oryantasyon belgesi aldim cipit dokuma belgeside var ustalik belgesi gereklimi bize 2 yildir calisiyorum halk egitimde

 262. Berkecan dedi ki:

  Merhabalar, iyi çalışmalar. I. Kademe Kick Boks antrenörlük belgem ile Okullarda ve il/ilçe müdürlüklerinde kurs açabilir miyim?

 263. Yasin dedi ki:

  Ben meslek lisesi mezunuyum ustakık belgemde var halk eğitim merkezinde eğitimci olabilirmiyim

 264. Hülya dedi ki:

  Merhaba ben halkla ilişkiler ve Tanıtım lisans mezunuyum ayrıca formasyon belgem de var.halk eğitim de çalışmak istiyorum hangi derslere girebilirim ve nasıl bir yol izlemem lazım?

 265. Necmiye dedi ki:

  Modüllerdeki yeni değişimle ,yiyecek içecek hizmetleri(mutfak) lise mezunu usta öğretici ile Aşçılık ön lisans mezunu usta öğretici hangi kursları açabilecek ?

 266. Halk dedi ki:

  merhabalar.. Güzel sanatlar fakültesi müzik bilimleri mezunuyum formasyon sertifikasına sahibim meb tarafından müzik öğretmeni olarak atanma şartlarına sahibim. Halk eğitim merkezlerinde müzik öğretmenliği yapabilmem için (bağlama veya klasik gitar öğretmenliği vs.) usta öğreticilik belgesi almam gerekir mi yine de?

 267. Çiğdem dedi ki:

  Merhaba ben egitim fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Halk egitimde hangi alanlarda kurs açabilirim? Okuma yazma kursu acabilir miyim?

  1. Arife dedi ki:

   Kolay gelsin Hasta ve Yaşlı Hizmeleri alanı mezunuyum ne tür kurslar verebilirim be gerekçeleri nerir

 268. esm dedi ki:

  merhabalar sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum halk eğitimde kurs açabilir miyim ?

 269. Aysu dedi ki:

  Slm ben usta öğreticilik yapıyorum ve formasyon eğitimi almaya başladım öğrenci olarak gözüktüğüm için haftalık ders saatınde düşüş olurmu suan haftalık 30 saat kurs ders var

 270. Hatice dedi ki:

  Merhabalar ben çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü lise mezunuyum usta öğreticilik belgesi almak için başvuru yaptım sınavı bekliyorum. Bu belgeyi aldıktan sonra halk eğitim merkezine usta öğretici olmak için başvurabilir miyim daha başka belge falan da lazım mı

  1. bahar dedi ki:

   Merhaba Ben oryantasyon eğitimi için halk eğitim merkezine başvurdum. Sosyal hizmetler önlisans mezunuyum. şu an sosyoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca Türk işaret dili sertifikası almak için halk eğitim merkezine başvuru da bulundum.söz ettiğim 2 kursta henüz açılmadı oryantasyon kursu bittikten sonra bu sertifikalarla hangi işler yapabilirim Usta öğreticilik yapabilir miyim?TeşekkürlerT.

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Türk işaret dili kursunu bitirdikten sonra 200 saat süreli İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi kursuna katılıp belge alırsanız Türk işaret dili kursu açabilirsiniz.

 271. Gül dedi ki:

  Merhabalar ben Türk Dili ve Edebiyati mezunuyum su an bir yerde çalışmıyorum su anhalk egitime basvuru yapabilirmiyim ayrica başvurular nasıl yapılıyor

 272. Elif DOMUR dedi ki:

  Merhaba bende önlisans tekstil bölümü mezunuyum usta öğreticilik belgem var yaklaşık 5 senedir çeşitli el sanatları kurslarına katılarak sertifikalar aldım.halk eğitim merkezleri bünyesindeki okullarda eğitim vermek istiyorum ne yapmam gerekir.

 273. Nihal dedi ki:

  Merhaba lise de dekoratif el sanatları bölümünden mezunum. 2 yıllık El sanatları önlisans diploması. Ayrıca çicek örgü dokuma öğretmenliği lisans diplomamda bulunmaktadir. Bunlara ek olarak pedegojik formasyon sertifikası ve bilgisayar işletmenliği belgem bulunmaktadir. Hangi branşlarda öğretmenlik yapabilirim ? Birden fazla bölüm seçme şansım varmı? Birde kursiyerleri kendimiz mi buluyoruz? Teşekkürler

  1. Ayşe dedi ki:

   Merhabalar, ben Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim formasyonum var. Halk eğitimde hangi kursları açabilirim?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunları Kişisel Gelişim Alanında
    Diksiyon, Osmanlı Türkçesi, Diksiyon, Diksiyon, Spikerlik Ve Sunuculuk Kursları Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 274. yasemin dedi ki:

  merhaba takı tasarımı mezunuyum ön lisans kurs acabılırmıyım kuyumculuk sektöründe deneyımım var yaklasık 12 yıllık kurs acabılırmıyım ankarada

  1. Nur dedi ki:

   Merhaba, bende takı tasarim mezunuyum ve halk egitimde ‘takı ‘ dersleri veriyorum, bu sene basladim☺

   1. Hem Kursları dedi ki:

    takı tasarım ön lisans mezunu iseniz açabilirsiniz.

   2. Fethye dedi ki:

    MerhabA. Ben MEB de Din kültürü öğretmeniyim halk eğimde hAngi kurslrı acabilirim. Bu oryantasyon eğitimi şArt sanırım AlmAK İÇİN ne yapmalıyım

 275. Arif AKSOY dedi ki:

  Merhaba;

  Bir vakıf üniversitesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 4 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Biyoloji bölüm mezunu, biyoloji yüksek lisans mezunuyum.

  Halk eğitim merkezlerinde daha önce farklı alanlarda kurs verdim. İlk yardım alanında da kurs açabilme yetkim var mı? Eğer yoksa ne yapmam açabilmek için gerekli?

 276. yeşim dedi ki:

  Merhaba. Ben tarih bölümü mezunuyum padegojik formasyonum var halkeğitim merkezinde çalışmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerek ?

  1. Aliye dedi ki:

   Örgün eğitim olarak Adalet meslek yüksek okulu mezunuyum ve halk eğitim hızlı klavye sertifikam var halk eğitime gidip usta öğreticilik yapa bilirmiyim?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Adalet Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olanlar bilgisayarda hızlı klavye kullanımı kursu açabiliyor. linkten https://www.guncel-egitim.org/bilgisayarda-hizli-klavye-kullanimi-usta-ogreticisi/ başvuru sıralamasına bakabilirsiniz.

 277. Fatma. dedi ki:

  İşletme bölümü lisans mezunuyum, şu an bilgisayar destekli muhasebe kursuna gidiyorum ve bende halk eğitimde ücretli muhasebe öğretmenliği yapmak istiyorum. Böyle bir şansım var mı ve varsa nasıl bir yol izlemem gerek?

 278. cemile dedi ki:

  SMMM ler usta öğretici olabilmesi için ne yapmalı?

 279. Hsn dedi ki:

  Halk Eğitim Merkezlerinde Emlak Danışmanlığı ile ilgili kurs vermek için emlak danışmanlığı sertifikası yeterli mi? Veya bunun dışında bir belge gerekiyor mu? Teşekkür ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   buradan halk eğitim merkezlerinde emlak danışmanlığı kursu usta öğretici olma koşullarında bakabilirsiniz. https://www.guncel-egitim.org/halk-egitim-emlak-danismanligi-usta-ogretici/

 280. Seher dedi ki:

  İlahiyat fakültesi mezunuyum. Halk eğitim iş başvurularını kaçırdım. Bir çocuk gelişim merkezinde din dersi vermek için görüştüm ancak öğretmenlerin halk eğitim tarafından görevlendirildiğini söylediler. Şimdi nasıl bi yol izlemeliyim. Çocuk gelişim merkezi müdürü eğer başvurumu yapabilirsem üst yazı ile beni gorevlendirebilecegini söyledi.

 281. özge dedi ki:

  lise dokuma ve önlisans tekstil bölümü mezunuyum halk eğimde halı desinatörlüğü eğitmenliği yapabilirmiyim. mezuniyetim yeterlimidir. değilse ne yapmam gerekli. teşekkurler

 282. melis dedi ki:

  merhaba giyim bölümü lisa mezunuyum ustalık ve usta öğreticilik sertifikam var halk eğitim merkezlerinde dikiş hocalığı yapabilirmiyim

 283. Sibel dedi ki:

  Ben nakis lise mezunuyum alanimda kurs vermek istiyorum oryantasyon belgesi alacam bu yil kursa gidiyorum bunlar önumuzdeki donem kurs aca bilirmiyim nasil bir yol izlemeliyim tesekkurler

 284. Pasta dedi ki:

  Merhabalar ben lisede yiyecek içecek hizmetleri okudum üniversitede turizm ve otel işletmeciliği okudum ve eğitimimi işletmeyle tamamladım
  Pastacılık kursuna gittim ve halk eğitim merkezinde pasta yardımcılığı kursu ya da aşçı yardımcılığı kursu açabilirmiyim yalnız usta öğreticilik belgem Yok şimdiden teşekkürler 🙏

 285. Esrin Işik dedi ki:

  Merhaba ben tai chi ve qigong ogretmeni yim yurt disinda egitim alip o ulkenin universitesinden sertifika aldim.Halk egitimlerde ders verebilirmiyim.tesekkur ederim.

 286. mert dnz dedi ki:

  iyi çalışmalar ben lisans olarak futbol antrenörlüğü bölümünü bitirdim formasyonda aldım beden eğitimi öğretmenliği de yapabilirim. Halk eğitim merkezi aracılığı ile nasıl çalışabilirim atamam gerçekleşmedi. Beni bilgilendirirseniz sevinirim

 287. Busra dedi ki:

  Merhabalar ben fen ve teknoloji ogretmeniyim halk egitimde kurs acmak istiyorum hangi kurslari acabilirim acaba beni bilgilendirebilirmisiniz.simdiden tesekkur ederim.herkese hayirli aksamlar

 288. SEYİT dedi ki:

  Merhabalar
  3 boyutlu katı modelleme kursu açacağım, modülleri var ama benim açmak istediğim “programın adına” yok. Ne yapmam lazım.

 289. Özlem dedi ki:

  Merhabalar, sağlık yönetimi lisans mezunuyum. Şu an aynı bölümde yüksek lisans yapmaktayım. Sağlık ve hasta hizmetleri kurslarının kaldırıldığını öğrendim. Bu alanlar dışında hocalık yapmak için başka hangi alanlara yönelebilirim ? Teşekkür ederim.

 290. Svg dedi ki:

  Merhaba İlk ve Acil Yardım programı mezunuyum. Halk eğitimde İlk Yardım üzerine kurs açmayı düşünüyorum. Bununla ilgili nasıl bir yol izleyebilirim? Yılın herhangi zamanında kurs açabiliyor muyuz? Son olarak İlkyardım sertifikası “Öğretici” olmak için zorunlu mu yoksa bölüm mezunu olmak yeterli midir?Şimdiden teşekkür ederim.

 291. Barış dedi ki:

  Beden Eğitimi öğretmeniyim, squash branşında Halk eğitimden kurs açmak istiyorum tesisi ayarladık , öğrencilerimiz hazır fakat modüler sistem squash branşı yok bunu nasıl eklettirebilirizzz ?

 292. Kübrayer dedi ki:

  Merhaba bu yıl usta öğreticilik başvurusu yaptım önlisans tekstil diplomam var, şu an oryantasyon alıyorum. Başvuru yaparken bana giyim sitilistlik gibi kursları açabileceğimi söylemişlerdi başvuruda da onları yazdım. Ama şimdi modül sayfasında baktığımda tekstil için o kurslar yer almıyor. Tekstil alanındaki kurslarda bulunduğum bölgede açılabilecek kurslar değil, sanayide v. S. Fabrika işlerinde gerekli kurslar. Liseden hazır giyim mezunuyum, giyim kursunda lise mezunu olmak yeterli oluyor yazıyor sayfanızda. Ne yapmam gerekiyor bilemiyorum önlisans tekstil diplomamı giyim kursu açabilirmiyim yada lisemden mezun belgesini mi almam gerekiyor? Başta lise diplomatlar başvurmadığım için tekrar mı başvurmak gerek Lütfen yardımcı olun herkes farklı bilgi veriyor ne yapacağımı bilmiyorum😞

  1. Semra dedi ki:

   Merhaba ben sosyoloji lisans mezunuyum formasyon ve aile danışmanlığı sertifikam var halk eğitimde kurs açabileceğim bi modül var mı

 293. kubra dedi ki:

  Biz kendi çabalarıyla emekli olan usta öğreticileriz halk eğitiminde kurs açma durumu ne öğrenmek istedik bilgi verirseniz seviniriz teşekkür ederiz ..

 294. Selma Gülmez dedi ki:

  Merhaba ben eğitim fak. Resim-iş öğretmenliği mezunuyum halk eğitimde hangi kursları açabiliyorum acaba ? ayrıca el sanatları kursları açabilmek için hangi belgelere sahip olmak gerekiyor? mesela ahşap boyama , örgü oyuncak, taş boyama kutsları açmak için ayrı ayrı belgeleremi sahip olmak gerekiyor ?

 295. Gül dedi ki:

  Ben 1992yilindan beri ara vererek çalıştım 2014 yılından bu yana usta öğretici lik yaptım bu sene tekrar yapmak istiyorum fakat ustalık belgem yok lise mezunu ve branş belgelerim var 2000saatlik bu sene çalışabilir miyim

 296. Murat dedi ki:

  Merhabalar halk eğitim merkezinde her yıl halk oyunları kursu açtırıyoruz bu yıl haftalık ders saatinin 20 saate düşürüldüğünü çalışanlar için ise haftalık 8 saate düşürüldüğünü söylediler Türkiye genelinde böyle olduğunu her okulda tek usta öğreticinin görev alabileceğini söylediler bununla ilgili resmi bir yazı var mı yani kurslarımızda ders saatinin düşürülmesini istemiyoruz ben ve usta öğretici arkadaşlarım bu konuda çok mahrum kaldık bize bu konuyla ilgili bir bilgi verebilir misiniz yada resmi bir yazı örneği varsa gönderebilir misiniz

  1. Mert dedi ki:

   Selam . Beden Eğitimi son sınıf öğrencisiyim . Özel kurslarda belgelerim var . Resmi değil yani . Kurs açabilir miyim acaba ?

   1. Mert dedi ki:

    3 4 sınıf hangi kursları açabilir . Örnek verebilirseniz sevinirim . İhtiyacım var çünkü

 297. Sezer dedi ki:

  Selam aleyküm 2.kademe bilek GÜREŞİ antrenörlük belgem var halk eğitimde kurs açabilirmiyim şimdi okuyorum bide ücreti nasıldır ?? Cevap verirseniz sevinirim

  1. Narin dedi ki:

   Hayıtlı günler hocam. Haftada 2 gün toplamda 8 saat işaret dili kursu vereceğim.120 saatlik olan bu kursta toplam ücret ne kadar yatacaktır? Teşekkür ederim

 298. Vildan dedi ki:

  Iyi günler merhaba beni oryantasyon kursundan çagirdilarda toplamda 5 gün sürecekmiş günlük ortalama kaç saat sürer bu kurs ? Bir bilginiz var mi daha önceden oryantasyon egitimi almis arkadaslarimiz belki biliyordur siz duymussunuzdur ? Günlük ortalama kaç saat sürer benim için önemli de cevaplarsaniz cok sevinirim şimdiden çok teşekkürler 🙂

 299. ayşe yeşil dedi ki:

  Kendime ait işyerim var antrenörlük belgelerim var halk eğitimden kaç saate kadar ders alabilirim

  1. ayşe yeşil dedi ki:

   cevabınızınet anlamadım kusura bakmayın şimdi ben resmi kurummuyum yoksa özel mi benim durumumdaki bir kişi haftada kaç saat ders alabilir

  2. Mehmet akif dedi ki:

   Sigortanizi iptal etmeniz gerekiyor zaten halkegitim sizi sigorta yapıyor o zaman 40 saate kadar yapanilirsiniz

 300. Emine Kunt dedi ki:

  Halk eğitim merkezlerinde kadrolu olarak çalışmak istiyorum. 20 yıllık matematik öğretmeniyim. Bir lisede çalışıyorum. Halk eğitim merkezinde kadro almak için ne yapmalıyım.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kadro açıldığında kpss sınavı ile alım yapılıyor.

 301. Aslan polat dedi ki:

  Merhaba! Ben üzerime dükkan alıcağım halk eğitimden kaç saat kurs açılabilir yada 40 saate kadar alabilirmim

 302. üstbiliş dedi ki:

  Iki farkli halk eğitim merkezinden toplamda 36 saat derse girmekteyim. Çalışma sınırının 40 saat olduğunu biliyorum. Lakin bir merkezde 12 saat boşluğum oluyor. Yani toplamda 28 birinde 8 diğerinde çalışıyorum. Bu halk egitim merkezlerinin herhangi birinde başka kurs açabilir miyim?(haftada 10 saat)

 303. Arif hikmet akyapı dedi ki:

  Benim resim sanat eğitim sertefikam var. halk eğitim hocalık yapabilirmiyim

 304. Sermin dedi ki:

  Bu yıl halk Eğitim merkezinde yapılan oryantasyon eğitim sonunda yapılan sınav sonucun da 30 puan aldım bu sınav sonda usta ögreticilik hayatım bitiyormu biz tekrar sınava girebilirmiyiz bu eğtimde yüksek not almak şartmı rica etsem beni bilgilendirirmisiniz

 305. Ayfer dedi ki:

  Ustalik belgesi için başvuruda bulundum calismis yillarim olduğu için önceliklik kurs açmahhakim varmi tesekkurler

 306. Misafir dedi ki:

  Hocam sadece pazar günleri 2 saat ders vericem ayda ne kadar para yatar hesabimi ? Ders saati ücretleri halk egitimde tam olarak ne kadar ?

 307. Misafir dedi ki:

  Merhabalar ben tarih öğretmeniyim perşembe günü halk egitim beni aradi kpss kursu açmak için sadece 1 gün gidilcek ve 2 saat ders anlatacagim benim sormak istedigim şey benim sağlık güvencem
  Babamın üstündeydi başıma bişey gelse devlet güvencesi altında olmayacakmiyim ? sadece tek gün ve yarim gün sigortam ödenecek diger günler sigortasizim ben saglik güvencesinden olmayacakmiyim bunu merak ediyorum.bile bile de saglik güvencesinden de olmak istemiyorum

  1. Misafir dedi ki:

   Merhaba halk egitim her hafta tek gün çalıştirdigi icin beni birde sadece 2 saatlik çaliştircak duyduguma göre yarim gün sigortam yatacakmis bu yarimşar günler 4 hafta da 2 gün ediyor ben 170 i aradim bana denildi 2 gün devlet nezdinde calisti görünecegim icin diger 13 gün beni ödemem lazimmış ödemezsem devlete borçlu görünecekmişim sif 2 günlük sigorta icinde devlete borclanmak istemedim bu yüzden sizede sormak istedim

  2. Veli kirici dedi ki:

   Hocam iki okulda kurs acamazmiyiz saatleri ve günleri çakışmaması şartıyla. Elazığ h é tek okul olacak diyor. Spor branşında kurs açmak için. Talimat ı bulamadim yardimci olurmusun

 308. Ayfer dedi ki:

  Merhaba ben 14 yildir halk eğitimdecalisiyorum bu yyol ustalik belgesi sarti araniyorsu anda benim ustalik belgem yok ben görev alabilirmiyi ama ciraklik eğitimden aldigim iki belgem var 2400 saatlik temel ve tekamül ben bunlarla kurs acabilirmiyim bilgilendirirseniz memnun olurum şimdiden tesekkurler

 309. Ömer dedi ki:

  Özelde görev yapan usta öğreticinin maaşını kim öder acaba.

 310. Emre dedi ki:

  Attigim mesaja ek bilgi olarak sosyal medya uzmanligi sertifikam da mevcut tur.

 311. Emre dedi ki:

  Merhabalar çalisma ekonomisi ve endustri iliskileri mezunuyum usta ogretici belgesi alabiliyor muyum eger aliyorsam acabilecegim kurslar nelerdir? İnsan kaynaklari uzman ve Kalite yonetimi uzman belgelerim mevcut.

 312. Nebiye dedi ki:

  Merhaba Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum Pedagojik formasyonum var. Yabancılara yönelik Türkçe kursu açmak istiyorum ve aynı zamanda Halk Eğitim Merkezinden almış olduğum evde çocuk bakımı sertifikam var modülleri incelediğimde 6 13 13 17 ve yetişkin kursları olarak gösteriyor evde çocuk bakımı sertifikası ile anasınıfı olarak yabancılara yönelik Türkçe dersi verebilir miyim

 313. Onur dedi ki:

  Önlisans endüstriyel elektronik mezunuyum. Usta öğreticilik belgesi vs. Belgerim bulunmaktadır. Şu anda belirttiğim alanlarda başvurulacak yerler için yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim.

 314. mustafa dedi ki:

  ilahiyat mezunu sonradan formasyon alan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni diksiyon ve hitabet kursu açabilir mi? Ayrıca sertifikası olsa bile…

 315. Blgsyrcı dedi ki:

  Merhaba bilgisayar programcılığı bölümü mezunuyum ve şu anda bilgidayr işletmeciliğine yani 4 yıllığa tamamlıyorum . Şu anda açıktan okuyorum. Halk eğitimde bilgisayar kursu açabilir miyim. Bilgisyar mezunuyum ekstradan usta öğreticilik belgesi almam şart mı? Ve başka ne kursları açabilirim acana yardımcı olur musunuz??

 316. melek dedi ki:

  merhaba lisansım heykel bölümü.pedagojik formasyonum var.yuksek lisansım sanat ve tasarım olarak devam ediyor.oryantasyon egitiminide aldım.halk egitimde acabilecegim kurslar nelerdir acaba.bilgi verirseniz memnun olurum.tesekkurler

 317. Kadife dedi ki:

  Mrhb ziraat mühendisiyim. Formasyonum da var.acaba halk eğitimde öğretmenlik yapabilir miyim.?

 318. Gülsen dedi ki:

  Merhaba çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum lise çıkışlı sanatetkinlikleri ve oyun faaliyetleri adı altında kurs talebinde bulunabilirmiyim

  1. Süveyda dedi ki:

   Kız meslek lisesi çocuk gelişimi eğitimi mezunuyum. Ardından lisans iktisat bölümünü bitirdim. Pedagojik formasyon belgesini aldım. Devlet okullarında okul öncesi alanında ücretli öğretmenlik yaptım. Ayrıca özel kreşte iş deneyimim var. Ben de kurs verebilme hakkım var mıdır?

  2. Misafır dedi ki:

   Lısans mezunları degıl torpılı olanlar tercıh edıliyor maalesef boyle bı durumda hakkımızı nasıl aramamız lazım bu konuda bılgı verebılır mısınız

 319. Hamzettin dedi ki:

  Merhaba ben teknik lise elektronik bolum mezunu ve elektronik usta ogtreci belgem var kurs acabilirmiyim bu seviyede bir ogreticiye ihtiyac olurmu ilginiz icin tesekkur ederim

 320. misafir dedi ki:

  ben tarih bölümü mezunuyum pedagojik formasyon eğitimim var halk eğitimde hangi kursa açabilirim ? birde ek olarak diksiyon, beden dili , etkili iletişim sertifikam var bunlardan birinden de kurs açma şansım var mı ? şimdiden teşekkür ederim.

 321. Ustögrtci dedi ki:

  Merhabalar kadrosuz usta öğretici olarak çalışıyorum. Şu an hamileyim ve yazın kurs açılmadığı için iş gorememezlik raporu almadım. Kurslar 23 ekimden sonra açıklanacak diye söyleniyor. O zamana doğum yapmış oluyorum kursum açılır mı? Yoksa doğumdan sonra 8 hafta çalışmama Zorunluluğu olduğu için rapor mu almam lazım.

 322. ahmet sen dedi ki:

  Turkiye satranc federasyonundan 1. Kademe satranc antrenorluk sertifikam var. Okullarda satranc kursu acabilir miyim

  1. ahmet sen dedi ki:

   Acmak istedigimiz okulda gorev yapiyor olma sarti var midir. Ben ogretmen degilim.

 323. Sema dedi ki:

  Merhaba
  Ben iki yıllık organik tarım mezunuyum ve mantar yetiştiriciliği sertifikam var.Bunun yanısıra bitki korumada derslerim arasındaydı. Talebe göre kurs açma şansım varmı. Ve varsa aldığım yetim maaşı kurumda çalışmama engelmi

 324. Murat dedi ki:

  Merhaba ben konservatuar halkoyunları bölümü mezunuyum pedagojik formasyon sertifikam da var. Halkoyunları kursu açtırmak için oryantasyon kursuna katılmam zorunlumudur?

  1. Doğu dedi ki:

   Halk Oyunları Usta öğreticisi olarak 3 yıl halk eğitimlerde görev aldım.oryantasyon eğitimini de tamamladım.Kursa açabilir miyim ?

 325. Burcu dedi ki:

  Beden eğitimi mezunuyum formasyonumda var ayni zamanda 1.kademe badminton antrenörlük belgem var halk eğitime başvuruda bulundum fakat oryantasyon eğitimine çağrılmadım neden acaba ?

 326. yavuz dedi ki:

  mrb arkadaş lar ben oryantasyon eğitimine katıldım sıralı liste açıklandı ismim de var cimnastik ‘ten kurs açmak istiyorum âmâ cimnastiği modül kodu yok spor içerisinde jimnastik geçmiyor böyle olunca kurs acamayacakmiyim

 327. Aycan dedi ki:

  İki yıllık muhasebe-dört yıllık işletme mezunuyum iktisat-işletme formasyon eğitimi sertifikası aldım ayrıca bilgisayar destekli muhasebe sertifikam var başvuru formunda branş ve varsa ek branş bölümüne ne yazmam gerekiyor

 328. nuran acar dedi ki:

  İ.Ü. Huk. Fak. Adalet Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Hangi dersleri açabilirim.

  1. Burcu dedi ki:

   Ne şekilde başvuru yapabiliyoruz veya başvurular neye göre değerlendiriliyor yardımcı olur musunuz ?

 329. meltem dedi ki:

  merhaba meslek lisesi güzel sanatlar bölümünü bitirdim kurs acabilirmiyim v

 330. Evren dedi ki:

  Merhaba. Güzel Sanatlar Grafik ve Tasarım fakültesi Grafik Tasarım bölümü lisans mezunuyum. Halk eğitimde grafik tasarım programları veya resim kursu açmak için usta öğretici belgesi almam gerekiyor mu? Gerekiyorsa mesleki eğitim merkezlerinden bu belge alınması gerekiyor deniyor, bu mezun olduğum üniversiteye mi yoksa her hangi bir grafik tasarım kursuna mı başvurmam gerektiği anlamına geliyor? Hangi yolu izlemeliyim bilgilendirirseniz çok memnun olurum.
  Teşekkürler.

 331. Ali dedi ki:

  Tarih bölümü lisans mezunuyum farmosyonumuda yapmış bulunmaktayım. Halk eğitimde osmanlıca kursu açıp ders vere bilirmiyim?

 332. Ayşe dedi ki:

  İyi günler …kız meslek lisesi giyim bölümü mezunuyum kurs açabilirmiyim… kaç kişi olunca kurs açıla bilir….yeterli sayıdaki kişiyi bulsam kurs açabilirmiyim halk eğitimde

 333. Sevim dedi ki:

  Önlisans sosyal bilimler ve lisans işletme mezunuyum.halk egitimde bu bölümlere uygun hangi kurslar açılabilir.ayrıca belge lazim mi,öğreticilik gibi.

 334. Ramazan dedi ki:

  Merhabalar, Ben beden egitimi antrenorluk mezunuyum futbol belgem var ama tffnin bir kursuna katulmadigim için kabul edilmedim ama formasyon belgemde var acaba bir ilkokulda beden egitimi dersine girebilrimiyim

 335. Glsn dedi ki:

  Türk dili ve edebiyatı mezunuyum.Halk eğitim merkezinde çalışabilir miyim?

  1. Glsn dedi ki:

   Peki okur yazar kursunda hoca olabilir miyim?

 336. Rabia dedi ki:

  Merhaba hocam ben geçen hafta bilgisayar kursu için başvuru yaptım diplomamı flan verdim usta öğreticilik kursuna gidilcek flan dendi ama 1 haftadır haber gelmedi normal mi acaba hep geç mi geliyor haber 🤔

 337. gznt dedi ki:

  merhaba,2 ilçe halkeğitme başvuru dilekçesi verdim halkeğitim dilkeçe numarası verdi dilekçe numaralarını sistemden kontrol ediyorum sadece 1 dilekçe gözüküyo diğer dilekçeye numaram olmasına rağmen açılmıyor acaba 2 ilçe halkeğitime basvuru yaptığım için başvurum geçersiz mi oluyor yardımcı olurmusunuz

 338. ESRA dedi ki:

  HM’de ilkyardım kursu veriyorum.24 yıllık hemşirelik tecrübem var ve halen çalışmaya devam etmekteyim.Yine de oryantasyon kursu almam gerekiyor mu?

 339. Yusuf dedi ki:

  Benim kort tenisi 2.kademe antrenörlük belgem var halk eğitimde kurs açabilir miyim ?

 340. zynp dedi ki:

  2 ilçe halkeğitim merkezine kurs açmak için basvuru yaptım 2 basvurum geçerli olurmu ya da 1 tanesi mi geçerli, hangi halkeğitimde önce kurs açılırsa oraya kursa baslıcam

 341. Yasemin dedi ki:

  Mrb iki yıllık önlisans mezunuyum hallöğretimde usta öğretici olmak içim ne yamam lazım. Ayrıca İngilizce sertifikam var intermedite. Banka muhasebesi olarak halk egıtımde kurs açabilir miyim.Ne gibi yol izlemem lazım

 342. rabia dedi ki:

  Sağlık kurumları işletmeciliği mezunuyum. Halk eğitimde istihdam söz konusu mudur nasıl başvurabilirim?

 343. Sinem Yavru Keles dedi ki:

  Merhabalar avukatim ancak suan calismiyorum. Halk egitim merkezinde hukuk fakultesi mezunu olarak ogretmenlik yapmak icin nasil bir yol izlemek gerekiyor? Basvuru suresi ne zaman acaba?

 344. Mehmet dedi ki:

  Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu Görsel Sanatlar öğretmeniyim. Kadrolu olarak çalıştığım il dışında bir ilde Halk Eğitim Müdürlüğünde ek ders karşılığında kurs verebilirmiyim?

 345. ayse dedi ki:

  Ogretmenim Satranc sertifikam var halk egitimden kurs acmak istedim ama oryantasyon egitimini almadan kurs acilamayacagi soylendi.onceden boyle bisey yoktu.boyle bi sey olabilir mi.

 346. Mine ATAK TAŞCİ dedi ki:

  Merhabalar A.Ö fakültesi iktisat mezunuyum Ahşap üzerine Kurs aldım ve ahşap dalında usta öğretici olmak istiyorum ne gibi bi yol izlemem gerekiyor teşekkür ederim ve son başvuru tarihi ne zamandır

 347. Deniz dedi ki:

  Arkeoloji Bölümü mezunuyum. Halk Eğitim Merkezi’nden Ebru, Çini, Takı Tasarımı ve Yapımı kurslarını tamamladım (1000 saat). Bu dallarda usta öğretici olarak görev yapabilir miyim? Teşekkürler.

  1. Sevda dedi ki:

   Meraba . Ucretli ogretmenlikle beraber halk egitim kursunda calismanin sarti nedir .ikisi beraber en fazla kac saat olabilir haftada

 348. Zynp dedi ki:

  Önlisans ilahiyat mezunuyum kuran eğitimi ve dini bilgiler usta öğretici olabilirmiyim

  1. zeliha dedi ki:

   Bunun için usta öğreticilik belgesi de almak gerekir mi?

 349. Akın dedi ki:

  Halkla ilişkiler (onlisans) mezunuyum kurs açabiliyor muyum

  1. Rabia dedi ki:

   Merhaba onlisans halkla iliskiler ve tanitim mezunuyum halk egitimde ogretmen olabilmem icin izlemem gereken yol sirasiyla nedir oncelikle o bransin kursunami gitmem gerekiyor usta ogreticilik belgesini nasil alabilirim

  2. Adile dedi ki:

   Merhaba ben sosyal hizmetler önlisans mezunuyum aynı zamanda 380 saatlik okul öncesi çocuk gelişimi kursuna gittim sertifikam var. Usta öğretici oryantasyon eğitimi belgem de var. Şimdi iş sağlığı güvenliği ve ücretli özel eğitim öğretmenliği kursuna gideceğim. Onların da belgesini aldıktan sonra herhangi bir devlet okulunda anaokulu öğretmenliği yapabilir miyim? Veya nerelerde nasıl görevler alabilirim? Yardımcı olur musunuz?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Öğretmen olunamaz, özel kreş ve anaokullarında yardımcı öğretmenlik için başvurulabilir diye biliyorum.

 350. Derya dedi ki:

  slm. Ben dogma büyüme Almanya egitim düzeyim iyi bir derece. Alman vatandasiyim mavi karta sahibim ve tr de yasiyorum artik. Ben halk egitimlerde almanca dili üzerine ögretmenlik yapmak istiyorum. Bu mümkünmü?

 351. Tuğba dedi ki:

  Gazi Hazır Giyim mezunuyum. Ücretli öğretmenlik deneyimim var.
  Ankara halk eğitim öğretmenliği için nasıl bir yol ilemeliyim. Teşekkürler.

 352. sibel dedi ki:

  slm halk egitimde anaokul ogretmenligi yapmak icin ne yapmam gerekir nereye basvurmam lazim

 353. Mustafa dedi ki:

  Merhaba ben beden Eğitimi öğretmeniyim ama atanamadım. Halk eğitim merkezlerinde herhangi bir branşta kurs açabilir miyim. Ayrıca Antrenörlük belgesi gerekir mi?

  1. Mustafa dedi ki:

   Halk eğitimde görev almak isteyenlere yeni verilecek oryantasyon kursunun kurs açmada herhangi bir etkisi olacak mı.

   1. Hem Kursları dedi ki:

    şuanda öyle bir şey yok, ilerde olur mu bilemiyorum.

 354. Birdal dedi ki:

  Merhaba.Önlisans sosyal hizmetler ve lisans sosyoloji mezunuyum.Sosyal hizmetler bölümünden meb e bağlı özel eğitim sınıflarında usta öğretici olarak görevlendirilebilir mıyım?Öz bakım,özel eğitim ve çeşitli el sanatları kurs belgelerim mevcut.Teşekkürler.

  1. Birdal dedi ki:

   Rehber öğretmen derken anlayamadım.7 ağustosta zeliha isimli sosyal hizmetler ön lisans mezunu arkadaşa aile ve tüketicilik alanında kurs açılabileceğini yazmıştınız.Mümkünse biraz açıklayabilirmişim iz.Ilginize teşekkür ederim.

   1. Birdal dedi ki:

    Teşekkür ederim.

 355. merbe dedi ki:

  işletme mezunuyum ve yeni formasyon aldım halkeğitimdeki usta öğreticilik kursu yerine geçermi formasyonum

 356. Songül Taskesen dedi ki:

  Merhaba sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ygs LYS alanında kurs acabilir miyim , teşekkürler

 357. leyla dedi ki:

  halk egitim merkezinden kuaforluk kursuna yazılmak ıstıyorum bu kurslar ucretli midir

 358. ayşe dedi ki:

  Merhaba, halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulunda ücretli usta öğreticilik yapıp(kursum akşam saatlerinde) aynı zamanda milli eğitime bağlı özel kişisel gelişim kursunda 30 gün süreli sigortalı çalışmamda halk eğitimde ya da diğer kurumun sigorta işlemlerinde problem yaratır mı acaba? teşekkürler

 359. Gökcen dedi ki:

  1kademe taekwondo antrenörüyüm halk egitimden kurs açabiliyor muyum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   o yıla ait vizeli olanlar açabiliyor.

 360. eda dedi ki:

  aşçılık ön lisans mezunuyum. halk eğitim de görev alabilir miyim ve şahsen mi başvurmam gerek.

 361. Nurullah dedi ki:

  Hafızlık belgem var fakat yaşım 16 İmam Hatip 2. Sınıfa gidiyorum yaz kuran kursu için görevlendirme alabilir miyim?

 362. Merve dedi ki:

  Merhaba hayırlı akşamlar. Çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum halk eğitimdeki iş olanağım varmıdır.

 363. Durdane dedi ki:

  Merhabalar ben çoçuk gelişimi mezunuyum kurs açma imkanın var mı acaba

 364. yıldırım dedi ki:

  sosyoloji lisans mezunu olarak halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak kurs açabilir miyim

  1. Sıla dedi ki:

   Merhaba. Lisans maliye mezunuyum. Pedagojik formasyon eğitimi alıyorum ve ileri derece ingilizceye sahibim. Kendi alanımdan değilde yabancı dil alanından dersler verebilir miyim ?

 365. suzan dedi ki:

  Merhaba ben yerel yönetimler mahalli idareler mezunuyum bilgisayar ve evde cocuk bakım sertifikalarım bulunmakta kurs açabilirmiyim.

 366. sema dedi ki:

  merhabalar ben geçen yıl bucak ilçesinde kadın giyim üzerine kurs verdim şimdi antalya ya taşındık ben lise olarak hazır giyim mezunuyum üniversite kamu yönetimi ayrıca başka kurs belgelerim var ben burada görev alabilir miyim illa bölumumle alakalı mı üniversite okuma şartımı var birde ne zaman başvuru yapılıyor acaba

 367. zehra dedi ki:

  İyi Günler Ben coğrafya bölümü okudum ve pedegojik formasyon belgesi aldım . fakat kurslarla ilgili herhangi bir belgem yok . Yine de kurs açabilir miyim ? açabilirsem hangileri?

  şimdiden Teşekkürler. 🙂

 368. Aysel dedi ki:

  Yabanci uyrukluyum ingilizce ogretmeniyim. Denklik alip halk egitim merkezinde ogretmen olarak calisa bilirmiyim?

  1. Aysel dedi ki:

   Nedir o sartlar? Bakanlar kurulu derken tam olarak nereye basvuru yapilir?

 369. Zeliha dedi ki:

  Lisede çocuk gelişimi, önlisans sosyal hizmet okudum.Hangi kursları açabilirim?Transkiribimde olan derslerle alakalı olanları açabiliyor muyum?

  1. Zeliha dedi ki:

   Peki bu kadrolu mu oluyor yoksa ücretli mi ?

 370. Taliha dedi ki:

  Merhaba spor yöneticiliği mezunuyum.pedagojik formasyonum mevcut.beden eğitimi ile alakalı bölümlere başvuru yapabilir miyim?

 371. sezen dedi ki:

  merhaba adalet myo mezunuyum f klavye öğreticilik için başvuru yapabilir miyim sertifikam bulunmaktadır

  1. sezen aşırt dedi ki:

   teşekkürler peki bunun için ne yapmam gerekiyor

 372. damla dedi ki:

  Merhaba, sadece bir halk Eğitim Merkezinde açılacak olan kurslarda kendi branşımız yazıyorsa mı başvuru yapabiliriz? yoksa o branş yazmasa bile yine biz başvurumuzu bırakabilir miyiz?
  (Örnek olarak Esenyurt halk eğitim merkezinde Hasta kabul işlemleri kursu görünmüyor ama ben yinede oraya başvuru dosyası bırakabilir miyim?)

 373. damla dedi ki:

  Merhaba, Tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik mezunuyum hasta kabul işlemleri branşına öğreticilik için başvuru yapabilir miyim? Ayrıca birden fazla halk eğitim merkezine başvuru yapabilir miyiz?

 374. Şeyma dedi ki:

  Meraba ben hasta ve yaşlı refekatçısı kursu için usta öğreticilik yapmak istiyorum hem meslek lisesi hem önlisans mezunuyum

 375. Merve balcı dedi ki:

  Merhaba,güzellik ve saç bakımı i mezunuyum meslek lisesinden usta öğrettiği ve dükkan açma belge var. Üniversiteden yeni mezun oldum başvuru yapabilir miyim?

 376. Merve dedi ki:

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans mezunuyum, pedagojik formasyon belgem de bulunmaktadır. Halk eğitimde çalışma durumum nedir?

 377. arzu dedi ki:

  Merhaba cocuk gelişimi önlisans mezunuyum halkeğitimde çalısmak istiyorum daha önce halkeğitimde çalışmadım sizce şansım nedir

 378. Cevriye ACISU DOĞAN dedi ki:

  Merhabalar ben felsefe mezunuyum ve felsefe öğretmenliği formasyon belgem var. ama 2 yıl devlet okulunda ücretli İngilizce öğretmenliği yaptım. halk eğitim merkezinde İngilizce öğretmenliği için başvurabilir miyim. formasyon belgem usta öğretici belgesi yerine geçer mi?

 379. Selma dedi ki:

  Merhaba meslek lisesi muhasebe ve finansman. önlisans muhasebe ve lisans maliye mezunuyum halk egitimde usta öğretici olarak başvurabilir miyim ve hangi alanlara başvurabilirim

 380. Hanife dedi ki:

  Merhaba ben fen bilimleri öğretmenliği mezunuyum başvuru yapabilir miyim?

 381. Sevinc dedi ki:

  Mrb tibbi sekreter ve bilgisayar sertifikam var saglik kurumlari isletmeciligi mezunuyum halk egitimde gorev alabilirmiyim

  1. hafsa dedi ki:

   İlahiyat mezunuyum formasyon belgem var kurani kerim dersi verebilir miyim,bir de kaç saat çalışma zorunluluğu var? Şimdiden teşekkürler

 382. Pınar dedi ki:

  Merhaba ben felsefe mezunuyum bir de yaşam koçu sertifikam var başvuru yapabilirmiyim

 383. Elif Palabaş dedi ki:

  İyi günler ben pamukkale üniversitesi moda konfeksiyon bölümü mezunuyum usta öğreticilik yapabilirmiyim.

 384. Nur dedi ki:

  Meraba beden eğitimi öğretmenligi mezunuyum usta ogretici belgem yok halk eğitim merkezlerinde calisabilir miyim?

 385. Tugba duman dedi ki:

  Merhaba önlisans grafik tasarım mezunuyum basvurabilir miyim

 386. Sefa dedi ki:

  Ben liseden çocuk gelişimi mezunuyum Atatürk üniversitesinde halkla ilişkiler 2sınıfım bende halk eğitimde herhangi bi kurs açabilir miyim

 387. vedat vurmaz dedi ki:

  İsletme mezunuyum aynı zamanda muhasebe finansman öğretmenliği formasyon belgesine sahibim başvurabilir miyim?Basvurabilirsem hangi branşa basvurabilirim?

  1. Filiz 12345 dedi ki:

   merhaba ben sosyal hizmetler onlisans mezunuyum yasli bakimi ve hastta bakimi transkriptim var bu bolume basvurabilirmiyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    başvurabilirsiniz ancak öncelikle alanında lisas mezunları tercih edilir.

 388. Aynur dedi ki:

  Merhaba meslek lisesi yiyecek icecek hız. mezunuyum.. usta ogreticilik sertifikam var halk eğitime basvurmak istiyorum.. sorum su ki ismek ise alim sureci sinav-uygulama-mülakat aynı sistem halk egitim de var mi?

  1. Dıugu dedi ki:

   Ne zaman nereye başvuru yapabiliyoruz

 389. niceneet dedi ki:

  iyi günler. psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. halk eğitimde çalışabilmem için ne yapmam gerekiyor.

 390. nergıs dedi ki:

  kızmeslek lısesı mezunuyum.3, 6 yas grubundakı cocukları anlamak yada anne çocuk saglıgı ıle ılgılı kurs açabılır mıyım açabılırsem süreç nasıl ısler ne zaman basvuru yapmalıyım

 391. fatma dedi ki:

  temel anestezi bilgisi kursu açılabılır mı pekı amelıyathanede merak edilen çeşitli vakalardaki hastalara yapılan uygulamaları ıceren bölümlerden olusan dersler örn. sezeryan dogumunda hastanın dıkkat etmesı gereken durumlar ameliyathane öncesi ve sonrası yada apandısıt amelıyatı oncesı ve sonrasınakı anestezı ıle alakalı ıle ılgılı bılgılerın verıldıgı kurs açılabılır mı pekı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   şuan için öyle bir kurs yok, ilerde taleplere göre açılabilecek kurslar arasına alınabilir.

 392. fatma dedi ki:

  kişisel gelişim etkili ve düzenli ders çalısma teknıklerı arastırma teknıkerı ınsan psıkolojısını anlama kursu gibi kursları 2 yıllık saglık teknıkerlerı acabılır mı

  1. ebru dedi ki:

   Ben Matematik öğretmeniyim halk eğitim kurslarına başvuru nasıl yapabilirim?Açılıyor mu bilginiz var mı?

 393. AYSE dedi ki:

  hijyen kursu yada ılkyardım kursu acabılırmıyım pekı anestezi mezunuyum ders içerıklerıme bakılarak hangı kursları acabbılırım acaba yardımcı olurmusunuz örnek verırmısınız mesela psıkolojı dersi de gördüm ordakı herhangı bı konuyu ele alıp kurs acabılrmıyım mesela 3 6 yas arası cocuklarla etkılı ıletısım kurma yolları kursu gıbı

 394. Yonca dedi ki:

  el sanatları ön lisans mezunuyum . Tehzip minyatür Ebru alanında öğreticilik yapmak istiyorum . Bunun için izlemem gereken yol nedir ?

  1. Yonca dedi ki:

   Transkripte yazmakta . Başvuruyu nerden yapabilirim ve neler gereklidir ?

 395. AYSE dedi ki:

  MERHABA BEN ANESTEZİ MEZUNYUM DAHA ÖNCE HALK EGİTİMDE HERHANGİ Bİ USTA ÖGRETİCİLK YAPMADIM AMA BÖLÜMDE GÖRDÜGÜM HASTALIK BİLGİSİ ÇEVRE SAGLIĞI PSIKOLOJI YADA FARMAKOLOJİ DERSLERINDEN KURS AÇABİLİR MİYİM YADA TURKÇE MAT TAR COG VAT. DERSLERI VEREBILMEM MUMKUNMUDUR ACABA

 396. Metin dedi ki:

  Merhaba Futbol kursu için usta öğretici olarak başvuru yapabiliyormuyuz.

 397. Işıl dedi ki:

  Merhabalar ,

  Ben Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu (Önlisans) mezunuyum. Usta Öğreticilik Belgesi alabilmek için hangi kursları tercih etmeliyim ?

 398. makbule dedi ki:

  merhaba güzel sanatlar fakültesi heykel bölümü mezunuyum.pedogolojik formasyon belgesine de sahibim.usta öğreticilik için sanat ve tasarım/plastik sanatlar ve görsel sanatlar/resim bölümlerine başvuru yapabiliyor muyum

 399. Mlk dedi ki:

  Merhaba, ben Manisa’da bir lisede kadrolu branş ogretmeniyim. Ayni zamanda halkoyunlari usta ogreticilik belgem bulunmakta. Dersim olmadigi her gun ve haftasonlari Izmir’de bulunuyorum. Manisa’da ogretmen olmama ragmen dersim olmadigi gunler icin Izmir’de halkegitimde belgemle kurs acabilir miyim? Yoksa ogretmenlik yaptigim il sinirlari icinde acmam mi gerekiyor?

 400. Selin dedi ki:

  Ben turizm ve otel işletmeciliği mezunuyum konaklama ve seyahat formasyonum var halk eğitimde hangi kursları acabiliyorum ya da kurslara girebiliyorum bilgilendirirseniz cok sevinirim

 401. Esra aslan dedi ki:

  Moda tasarım önlisans mezunuyum ücretli öğretmenlik için başvurmak istiyorum online mi başvurmam gerekiyor yada kuruma götürmem gerek belgeler nelerdir acaba?

 402. Mehmet dedi ki:

  Ben belediye konservatuvarindan belge aldim ney ile ilgili diplomam var ayni zmaanda fen bilgisi lisans mezunuyum halk egitimde calisabilir miyim nasil kadrolu oluyoruz kpss ye giriyor muyuz

 403. gökhan dedi ki:

  Bir kaç senedir halk eğitimde işaret dili kursu vermekteyim herhangi bir işte çalışmadığım için 40 saate kadar derse girebiliyordum. İş kurarak bağkurlu olacağım ama iş yerinde kardeşim ssklı olarak çalışacak
  benim sorum şu ben tamamen boş olmama rağmen bağkurlu olmam benim 40 saate kadar ders almama mani olur mu.

 404. Dilara dedi ki:

  İşaret dili seltifikam var meb onaylı halk eğitim merkezlerinde çalışa bilir miyim

 405. nv dedi ki:

  merhaba, ben ilahiyat önlisans mezunuyum. daha önce halk eğitimde kur’an öğretimi dersi verdim. tekrar basvuru yapsam usta öğretici olarak görev alabiliyormuyum .?

 406. Misafir dedi ki:

  Merhaba bilgisayar işletmenliği sertifikam var meb onaylı halk egitimde kurs açabiliyo muyum acaba

 407. Zeynep dedi ki:

  Ben bir usta bin usta projesinden teşekkür belgemi alarak kursu başarıyla bitirdim. Ben bu belge ile herhangi bir halk eğitim merkezinde kurs açabiliyormuyum? Yoksa bu belge ile birlikte başka belgelerinde elimde olması gerekiyormu?

 408. Dilan dedi ki:

  Mrb ben halk eğitiminde kurs acmak istiyotum ama cok tecrubesizim beden egitimi ogretmeniyim sadece diplomamla birsey yapabilirmiyim sizce . Bide tenis antrenorluk belgem var ama onu kullanmak istemiyorum . ?

 409. Metin dedi ki:

  Merhaba futbol antrenörüyüm halk egitim futbol egitmenlik kursuna girecegim.sabit halk eğitimde öğretici olmak için ne yapmam gerekiyor?

 410. ayşe dedi ki:

  El sanatları alanında usta öğretici olmak için aranılan şartlar nelerdir. usta öğreticilerin halk eğitim merkezlerinde iki bin lira civarında maaşla çalıştıkları doğrumudur?

 411. Fatma şen dedi ki:

  Igne oyasinda ögretici olmak istiyorum .fakat üsta ögretici olmak icin 3 yil bu alanla ilgili sogortam yok.halk egitim igne oyasi kurdunu bitirip yeterli sayidaki saati tamamlayip sertifikami aldim .üzman ogretici olabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Halk Eğitim Merkezleri Tarafından Lisans El Sanatları Öğretmenliği, Nakış Öğretmenliği, Ön Lisans Nakış, Lise Nakış, El Nakışı Ve El Ve Makine Nakışı Mezunları İle el Ve Makina Nakışı Ustalık Belgesi (Usta Öğretici) Sahipleri Tercih Edilir. Başvuranlar Arasında Bu Şartları Taşıyan Adayın Bulunmaması Durumunda Kurs İle İlgili Modül Ve Yeterliliklere Sahip Adaylar Tercih Edilebilir.

 412. Hande dedi ki:

  Halk eğitim merkezlerinde el sanatları alanında açılan kurslarda görev alabilmek için aranılan şartlar nelerdir.

  1. Oğuzhan dedi ki:

   Merhabalar.Çalısma Ekonomisi ve Endüstri iliskileri mezunuyum.İnsan kaynakları uzmanlığı sertifikam mevcut.talep olması halinde kurs açma durumum nedir?Teşekkürler

   1. Hem Kursları dedi ki:

    bildiğim kadarıyla olamıyorsunuz.

  2. Fatma güneş dedi ki:

   Meraba bende meslek lisesi hazır giyim mezunuyum başka bir branş (örgü.mefruşat) belgelerimle istediğim bölüm kursu açabiliyomuyum tavsiyeleriniz alabilirmiyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Kurs Açmak İçin Bölüm Mezuniyetleri Dışında Aşağıdaki Belgeler İstenir.
    Şiş Örgü Kursu Açmak İçin Dekoratif El Sanatları Ustalık Belgesi / Usta Öğretici İstenir.
    Mefruşat Dekoratif Ev Tekstili Kursu Açmak İçin Dekoratif Ev Tekstili Ustalık / Usta Öğretici Belgesi, Kadın Terziliği Ustalık Belgesi / Usta Öğretici Belgesi İstenir.

 413. güray dedi ki:

  başvuru hakkında ilk defa bilgi edindim. verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.

 414. PDF dedi ki:

  Usta Öğreticilik Aslında gelir kaynağı olması açısından büyük avantaj sağlayabilir, teşekkürler

  1. NG dedi ki:

   Merhaba , Destekleme Yetiştirme Kursu açmak için eğitim fakültesi mezunu olmak veya bölüm mezunu olup formasyon almış olmak gerekli değil mi ? Bu şartlar dışında DYK açılabilir mi ?

   1. Fırat dedi ki:

    Milli Eğitim Bakanlığının, 7 Eylül 2013 tarihinde 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre 4. Seviye ve üzeri MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerin, ortaöğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda usta öğreticiler ve uzmanlarla beraber öğretmen olarak görevlendirilebilmesinin önü açılmıştır. Bu yenilikle mesleki yetkinliklerini MYK belgeleriyle ispatlamış kişilerin eğitim alanında da istihdam edilebilmeleri sağlanmıştır. Lise mezunuyum 4. Seviye bilgisayar donanım elemanı mesleki yeterlilik belgem var usta usta öğretici belgesi alıp ders verebilirmiyim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    dördüncü seviye eğitim almış olanlar mesleklerinde en az 3 yıl çalışmışlığını belgeleyerek kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

Yorum Yaz