<style>.lazy{display:none}</style>
Kalfalık 9 Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Soruları

Kalfalık 9 Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Soruları

Kalfalık 9 Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Soruları

Kalfalık 9 Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Soruları Ve Cevapları. Mesleki Eğitim Merkezleri Ortak Dersler Kalfalık 9 Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Örnek Soru Ve Cevapları.
Kırmızı İle İşaretlenen Şıklar Sorunun Doğru Cevabıdır.

1. I. Olay, düşünce, duygu ve hayalleri sözlü ya da yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatıdır.
II. İşitsel (fonetik) sanatlardan biridir.
III. Yazın, literatür, roman, şiir gibi adlarla da anılıp Arapça edeb sözcüğünden türetilmiştir.
IV. Bu sanatın uygulayıcıları edîb, edebiyatçı, ehl-i suhangibi isimlerle anılmaktadırlar.
V. Dil / söz malzemesi ile gerçekleştirilen bir sanattır.
Edebiyat sanatı ile ilgili yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Edebiyat adamları eserlerini belli bir kültür çerçevesinde ifade eder. Buna karşılık eserlerinde dile getirdikleri ile bir dönemin kültürü üzerinde belirli bir rol oynarlar.
Bu metin edebiyatın hangi bilimsel alanla olan ilişkisini vurgulamaktadır?
A) CoğrafyaB) PsikolojiC) Mantık D) Sosyoloji E) Dilbilim

3. Gerçeklerin ağırlığından uzaklaşmak için elimizde sanatvar… Sanat nasıl mı doğar? Bilgiye karşı bir deva, bilime karşı bir panzehir olarak doğar. Yaşam, ancak sanatın yanıltmaları sayesinde yaşanabilir hale gelir.
Bu metinde sanatın hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Aykırılığı B) Gerekliliği C) Doğruluğu
D) Farklılığı E) Yanıltıcılığı

4. Edebiyat en çok —- ve —- ile iç içe olmuştur. Bunun en önemli sebebi sözün ahenk ve betimleme ile olan sıkı münasebetidir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
A) sinema – tiyatro B) mimari – müzik C) dans – opera D) resim –müzik E) müzik – resim

5. Edebî eser, herhangi bir aracıya gerek olmaksızın orijinal yapısıyla her seviyeden okuyucusuna doğrudan doğruya
ulaşabilen tek sanattır. Bunu da kullandığı malzemenin söz olmasına borçludur. Diğer sanat alanlarında eserler hemen daima tektir ve onu seyretmek-dinlemek için o tek nüsha ile karşı karşıya gelmekten başka yol yoktur. Edebî eser ise yazarının meydana getirdiği orijinal şekliyle her zaman okuyucusuna ulaşabilmektedir.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Karşılaştırma B) Benzetme C) Tanık gösterme D) Tanımlama E) Örnekleme

İLETİŞİM VE DİL

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) İletişim, insanlar arasında ortak semboller sistemiyle gerçekleştirilen bir bilgi alışverişidir.
B)Her türlü iletişimde bir gönderici ile bir alıcı vardır.
C) İletişimde gönderici ile alıcı arasında ilişkiyi sağlayan bir kanal bulunur.
D) İnsanlar arasında kullanılan yegâne iletişim aracı dildir.
E) İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortama bağlam denir.

2. Arkadaşım gencin yanına usulca sokularak sordu:
– Senin adın ne oğlum?
– Ali.
– Nerelisin?
– Sivaslıyım.
– Saz çalmayı nereden öğrendin?
– Bilmiyorum. Küçüklükten beri çalarım.
Bu parçada aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisi belirgin değildir?
A) Kaynak B) Kod C) Bağlam D) Alıcı E) İleti

3. Ünlü sosyoloğun konferansın sonunda sesinin tonunu yükselterek insanları birbirine düşman eden ifadelerin
topluma hiçbir şey kazandırmayacağını söylemesiyle salonda bir alkış tufanı koptu.
Bu cümlede sözü edilen tablo, iletişim unsurları bakımından değerlendirildiğinde hangi eşleştirme yanlıştır?
A)İleti: Dürüstlük bir kazanç türüdür. B)Kanal: Ses C)Alıcı: Dinleyiciler D)Bağlam: Konferans salonu
E)Dönüt: Alkış

4. Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi, içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. Her medenî milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin âdeta özetidir. Bu metinde dilin;
I. millî olması,
II. kurallarının olması,
III. temelinin bilinmez olması,
IV. değişken olması
özelliklerinden hangileri vurgulanmaktadır?
A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV.

5. Farklı takımları tutan iki arkadaş beraber maç izlerken gençlerden biri tuttuğu takımın galip geleceğini söyler. Bu durumda diğer genç aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse dili heyecana bağlı işlevde kullanmış olur?
A)En son yedi yıl önce yenmiştiniz ama.
B)Televizyonun sesini biraz açar mısın?
C) Eyvah! Beyimiz aşka geldi.
D) Boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş demiş.
E)Takım diri görünüyor değil mi?

Sponsorlu Bağlantılar

SES BİLGİSİ 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzüne yer verilmemiştir?
A)Salonu hınca hınç dolduran seyirciler merakla filmin başlamasını bekliyor.
B)Havanın kararmasıyla bütün şehir sessizliğe gömüldü.
C)Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola çıkan arabalar büyük sıkıntı çekiyor.
D)Adada yaşayanlar, bu olayı çok garip karşıladıklarını söylediler.
E) Sorumluluklarını yerine getiren herkes toplum tarafından alkışlanır.

2. Titrek parmağınla tutup tığını
Alnıma işleme kırışığını
Duvarda, emerek mum ışığını
Bir veremli rengi bağlama gurbet
Bu dizelerde ünsüz yumuşamasına uğramış kaç sözcük vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. Şafak sökerken o, yalnız, bir tekneciğin
Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak
İlerliyordu, deniz aynı şiddetiyle şırak
Şırak dövüp eziyor köhne teknenin şişkin
Siyah kaburgasını… Ah açlık, ah ümid!
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ulama
C) Ünlü düşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz düşmesi

4. Altın rengi gözleri yanan bir semaver
Ilık bir çay kokusu süzüldü saçlarından
Yanmanın lezzetini onda hissettiğim bir an
Ve yazın sevgisini bana önce o verdi
Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü değişimi
B) Ünsüz türemesi
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Kaynaştırma

5. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim
Minicik gövdeme yüklü Kafdağı
Bu dizelerde ses olaylarından hangilerinin örneği vardır?
A) Ünsüz düşmesi-Ünsüz yumuşaması
B) Ünlü düşmesi-Ünsüz türemesi
C) Ünsüz benzeşmesi-Ünlü değişimi
D) Ulama-Ünsüz düşmesi
E) Ünlü türemesi-Hece yitimi

6. Kışta, baharda hep senin kokun
Azıcık dinlensem sesi geliyor yokun
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A) Ünlü türemesi B) Ünsüz düşmesi C) Ünlü düşmesi D) Ünsüz yumuşaması E) Ünlü değişimi

YAZIM KURALLARI 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Açış konuşmasını yapmak üzere başkanı kürsüye davet etti.
B) Söylenenlerin tümü açık sözlülükle dile getirilmelidir.
C) Bu ayırıma dikkat edilmezse sonuç felaket olur.
D) Boa yılanları en tehlikeli türlerinden biridir.
E) Açık hava sinemaları yaz aylarının vazgeçilmezlerindendir.

2. (I)Nazilli’de, Uzunçam Köyü’nün Kalaycılar Mahallesi’nde, o toprak damlı evin önündeki akasyaları nasıl unuturum?
(II) Göz açıp gördüğüm ilk ağaçlar olmalı onlar. (III) İlkyazda gelinliğe bürünüp kokular sürünen akasyalar… (IV) Çocuk ellerimizle sevdiğimiz küpe çiçeği, lavanta çiçeği, yayla çiçeği bugün gibi aklımda. (V) Hele yaylada karşılaştığımız büyük armut ağaçları, karaçamlar… Acaba şimdi yine o aynı güzelliğiyle duruyor mudur?
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) İstanbul halkının ziyaret yerlerinden biri de Telli Baba Türbesi’dir.
B) Güney Asya’dan gelen konukları vali, makamında kabul etti.
C) Sözlerine “Sevgili Dostlarım!” diyerek başlamış, gerisini getirememişti.
D) Bilim insanları Mars’ta hayat belirtilerinin olduğunu söyledi.
E) Gemilerin Boğaz’dan geçişini seyre daldık.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) ABD’nin Türkiye ile olan ilişkilerinde yeni bir döneme girildi.
B) Bu konuda TDK’nın sözlüğü temel kaynağımız olmalıdır.
C) Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1052 kültürel ve doğal varlık bulunmakta.
D) Kâğıdı 10 cm.lik bölümlere ayırarak çalıştık.
E) BM’nin son yaptığı toplantıda güncel gelişmeler ele alındı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki’”nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bahçedeki havuzun suyu uzun zamandır temizlenmedi.
B) Kitaptaki her söz belliki sıkı bir düşünce eleğinden geçirilmiş.
C) Öyle bir genç ki taşı sıksa suyunu çıkarır.
D) Duydum ki bizi bırakıp çok uzaklara gidecekmişsin?
E) Bendeki bütün kitaplarını bugün getirmeyi düşünüyorum.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?
A) Yeni yapılacak olan alt geçit birçok soruna çözüm olacaktır.
B) İç tüzük çalışmalara bu hafta hız kazandı.
C) Muhtarımız misafirlerimizi baş köşeye oturttu.
D) Kuracağımız cümleler dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır.
E) Kitabın ön sözü yarına kalmadan biter.

NOKTALAMA İŞARETLERİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Kışın buraların soğuğu, tipisi, sisi eksik olmaz; böyle zamanlarda soba başında ısınmak, bir bardak demli çayla lapa lapa yağan karları seyretmek en büyük keyiflerden biridir.
B) Sınıftaki erkekler futbola, basketbola ve masa tenisine; kızlar ise jimnastiğe, voleybola ve baleye daha çok ilgi gösterdiler.
C) Kendimi tanıtmama izin verin; Kavakpınar Mahallesi muhtarıyım.
D) Soner, Erdem, Fatma ve Nihal en yakın arkadaşlarımdır; onlarla gezmek, şakalaşmak ve gülüşmek gibisi yoktur.
E) Yeni komşularımız; kibar, yardımsever, güler yüzlü bir aileydi.

2. Ben sizin bilmediklerinizi de bilirim Bundan sonra bu gemide Süleyman Reisin sözünü dinleyecek ve ona saygıda kusur etmeyeceksiniz Evet mi hayır mı
Bu parçada aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılamaz?
A) Soru işareti B) Virgül C) Nokta D) Kesme işareti E) Üç nokta

3. Ziya Gökalp bir şiirinde “Hak yok vazife vardır.’’ der. Bu cümledeki noktalama eksikliği nasıl giderilebilir?
A) “Ziya Gökalp” kelime grubundan sonra virgül getirilerek
B) “şiirinde” sözcüğünden sonra iki nokta getirilerek
C) “vardır” sözcüğünden sonraki nokta kaldırılarak
D) “yok” sözcüğünden sonra virgül getirilerek
E) “vardır” sözcüğünden sonra ünlem getirilerek

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmemelidir?
A) Geçtiğimiz yıl mı buraya gelmişti?
B) Kitaplarını almayı unuttun mu yoksa?
C) Siz de denemek ister miydiniz?
D) Spor mu yapıyorum acı mı çekiyorum belli değil?
E) O günleri çok mu özlüyorsun arkadaş?

5. Marketten yoğurt (I) süt (II) peynir (III) manavdan elma (IV) kiraz (V) erik aldım.
Bu cümledeki numaralı yerlerden hangisine virgül getirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Namık Kemal’in eserlerinin bir kısmı vatan ( ) millet ( ) bir kısmı da kanun ( ) adalet ve hukuk konuları etrafında şekillenmiştir ( )
Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (;) (,) (.) B) (.) (:) (,) (.) C) (,) (,) (:) (.) D) (,) (;) (;) (.) E) (,) (.) (,) (.)

HİKAYE (TARİHİ GELİŞİM – TÜR ÖZELLİKLERİ – OLAY VE DURUM HİKAYESİ) 8

1. Belirli bir başlangıcı ve sonu olan bu tarz hikayelerde olayın ön plana çıktığını açıkça söyleyebiliriz. Serim, düğüm, çözüm planında yazılan bu hikayeler gerilime dayalı, merak unsurunun öne çıktığı hikayelerdir ve edebiyatımızda 19. yüzyıldan itibaren örnekleri verilmeye başlanmıştır. Bu parçada sözü edilen hikaye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesit hikayesi B) Ben merkezli hikaye
C) Manzum hikaye D) Maupassant hikayesi E) Halk hikayesi

2. Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
B) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
C) Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
E) Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) İçerikte ayrıntılandırmaya gidilmez.
B) Anlatımda yalınlık ve yoğunluk görülür.
C) Öğretme ve yol gösterme esastır.
D) Yapı unsurları sınırlandırılmıştır.
E) Olay, durum, halkhikayesi, manzum hikâye ve ben merkezli hikâye gibi türleri vardır.

4. I. Kısa ve yoğun bir anlatımı vardır.
II. Temel gayesi okuyucuyu bilgilendirmektedir.
III. Önemli temsilcilerinden biri Ferit Edgü’dür.
IV. Genellikle belirli bir başı ve sonu yoktur.
V. Şiirsel bir üsluba sahiptir.
Küçürek öykü türü ile ilgili numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Onun hiçbir hikâyesinde belirli vaka, tahlil, tip, karakter aramayız. Onun her hikâyesi hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar, birer hikâye unsuru değil, şiirdir. Bu parçada aşağıdaki hikâyecilerin hangisinden söz edilmiş olabilir?
A) Ömer Seyfettin B) Refik Halit Karay C) Orhan Kemal D) Sait Faik Abasıyanık E) Ahmet Mithat Efendi

6. I. Hikâyelerde anlatılanlar genelde dar bir zamanda geçer.
II. Kişilikler çoğu zaman tek boyutlu çizilir.
III.Tüm hikâyeler serim, düğüm çözüm planına uygun yazılır.
IV.Olmuş ya da olabilecekler anlatılır.
V. İnsan hayatına dönük türlü çatışmalar üzerinden kurgulanır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde modern hikâye türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

HİKÂYE (TEMA – KONU – ÇATIŞMA) 9

1. Bu sabah karşılaştım onunla. Arkamdan, duyulmayacak kadar uzak bir fısıltı, bu fısıltıyı ancak bir kedi işitebilir, bir de kulak zarı onun sesine ayarlanmış olarak duran âşığın kulağı… – Merhaba… Acaba başımı çevirsem miydi? Acaba başımı çevirdiğimde onu görecek miydim? Bu fısıltı eğer bir rüyaysa bütün ömrüm bir kez daha mahvolabilirdi. Kimse bilmese de… Kendim bile bilmesem de… Rüyanın beni aldatmışlığına mı yanmalıydım o zaman yoksa yalan bir rüyayı rüya sanmışlığıma mı ya da rüyalarda görülen yalanlara mı? Hayır, bunu asla sınamak istemiyorum. Çünkü sevgili sınanmaz. Sınanmamalı. Hayır, onu yoklamak için değildi dudaklarımdan çıkan nefes, sınamak için hele, asla! Yalnızca dudağımın kıpırdadığını hissetmek istemiştim. Derin bir ıslık hâlinde… Ancak bir kedi kulağının dikkatini yöneltebileceği bir soluğun solgunlaşan son demi hâlinde: – Evet…
Bu hikâye parçasında ne anlatılmaktadır?
A) Yıllardır görülmeyen bir arkadaşla buluşma
B) İki kırgın eski dostun barışmaya karar vermesi
C)Sevdiğinden selam alan kişinin yaşadığı iç çalkantılar
D)Bir adamın aldığı selama zorunlu olarak karşılık vermesi
E)Kahraman anlatıcının gördüğü bir rüya

2. Beyazıt havuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın yirmi yaşındaki çocuk kederlerini, sevinçlerini yaşaması ne demektir, diye düşünüyorum. Belki bir geç olma hadisesi. Belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü. Ama bu uzayan yaz, kışın gelmeyeceğine alamet değil. Kış müthiş olacak, kar yolları kapayacak, bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek… Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim, içimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim âleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında, her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkesler geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem.
Bu hikâye parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmeye başvurulmuştur.
B) Bilinç akışı tekniği uygulanmıştır.
C) Zamandan şikâyet konusu işlenmiştir.
D) Beyazıt havuzunun kenarında bekleyen bir adamın aklından geçenler anlatılmıştır.
E) Günlük konuşma dilinde ve samimi bir üslupla yazılmıştır.

3. Bir kız çocuk, elinde bir deste maydanoz, takunyalarını tıkırdatarak geçiyor. Komşu Gaffar’ın oğlu, iki boş küfeyi bostan kapısından sokmaya uğraşıyor. İki hanım, belli ki uzakça bir yere gitmiş ve geç kalmışlar, hızlı hızlı eve dönüyorlar. Mutfakta ise annesinin takunyalarla dolaştığı duyuluyor.
Bu metin aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamamlanırsa teması hayata bağlılık olur?
A)Artık babam gelse de lunaparka gitsek, diyecek oluyor.
B) Şu annem ne hamarat kadın, diye aklından geçiriyor.
C) Her şeyin neredeyse her günkü gibi tek düze olduğunu gözlemliyor.
D)Tıkır tıkır işleyen hayatta insanların ne kadar makineleştiğini gözlemliyor.
E)Hayat ne tatlı. İnsanın ömrü olmalı da yaşamalı, diye düşünüyor.

4. Ali nihayet uyandı. Uzun zamandır iş arıyordu ve sonunda iş bulmanın verdiği sevinçle anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına büsbütün çekti. Anası yorgandan dışarıda kalan ayaklarını gıdıkladı. Yataktan bir hamlede fırlayan oğluyla beraber tekrar yatağa düştükleri zaman bir genç kız kahkahasıyla gülen kadın mesut sayılabilirdi. Mesutları çok az bir mahallenin çocukları değil miydiler? Anasının çocuğundan, çocuğun anasından başka gelirleri var mıydı? Yemek odasına kol kola geçtiler. Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu.
Bu hikâye parçasında kahramanlar üzerinde hâkim olan duygu hangisidir?
A) Öfke B) Şaşkınlık C) Hüzün D) Mutluluk E) Özlem

5. Ahmet, sessizce yürüyerek kadının karşısındaki sedire oturdu. Sinirli elleriyle kafasını sıktı. Düşünemiyordu. Yalnız kulakları yağmuru ve köyün seslerini haddinden fazla büyüterek duyuyor, başka bütün hisleri gevşemiş çıkrıklar gibi baş döndürücü bir hızla bir yerinde dönüyor ve bu yeri Ahmet bir türlü bulup çıkaramıyordu. Bozukluk kafasında değildi. Köpekler bir sussa yağmur bir an dinse birçok şey düşünebilecekti. Ruhu mengeneye sıkışmış bütün hisleri darmadağın olmuştu. Bu parçada anlatılan duruma neden olan çatışma hangi temele dayandırılmaktadır?
A) Fizyolojik B) Psikolojik C) KültürelD) Ekonomik E) Felsefik

6. Bu kahraman, bu genç kumandan yanındaki bir avuç süngülü askerle yerden, gökten, denizden kopan devamlı bir gülle, şarapnel sağanağının ortasında durmadan ileriye doğru atılıyor ve kollarıyla kızgın boyunlarından yakalayıp denize yuvarlayacakmış gibi düşmanın sıra sıra toplarının üzerine saldırıyordu. Çanakkale Savaşı’nın bu isimsiz kahramanına adeta kurşun işlemiyor, gülleler etki etmiyordu.
Bu hikâye parçasında, bahsedilen kişi üzerinden vurgulanmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Vatanseverlik B) Gözü peklik C) Kabadayılık D) Fedakârlık E) Öncülük

İSİMLER 13

1. Gitmek! Yazmışım defterime çoktan
Rıhtımlar, güz halatları, daha bir sürü şey
Şuramda darmadağınık.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Topluluk ismi B) İsim-fiil C) Çoğul isim D) İsim tamlaması E) Somut isim

2. Aşağıdakilerin hangisinde özel ad kullanılmamıştır?
A) Elmalı köyü birkaç kilometre ötedeymiş.
B) İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili bir araştırma yaptım.
C) Dünya yıkılsa umurunda değil bizimkinin.
D) Balkon serbest tarzda yazılmış bir şiirdir.
E) Boncuk nereye gitsem arkamdan gelirdi.

3. Biz insanlar, şu etrafımızdaki cansız şeyler için ne biliyoruz? I
Yatak odalarımızın bir tarafında yahut başucumuzda duran II
şu komodin, içinde yattığımız şu karyola, üzerinde yemek III
yediğimiz masalar, duvardaki bir çerçeve… Evimizi teşkil IV
bu şeyler hakkında bilgilerimizin derecesi eden nedir? V
Bu parçada koyuyla yazılmış isimlerden hangisi soyutluk-somutluk bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Herkes ona Ata derdi. Köydekiler, ne derdi (I) varsa Hekim Ata’ya koşardı.Ata’nın evine girişte (II) kocaman bir dut ağacı vardı. İnsanlar bu ağaç için en az iki yüz yıllık ağaç derlerdi (III).O ağacı Hekim Ata’nın büyük dedesi dikmiş diyenler devardı. Hekim Ata’nın dedelerinin (IV) de meşhur tabip olduğu, padişahları tedavi ettiği dillere destandı (V).
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bir isim olamaz?
A) Sokağın başındaki satılık ev kimin?
B) Domates fidelerine yakından baktın mı?
C) Amcacığım, bu nerenin üzümü?
D) Tuhafiyeciden ne almayı düşünüyorsun?
E) Evin pencere doğraması neden yapılmış?

6. Aşağıdakilerden hangisi sözcük türü bakımından sadece ad olarak kullanılabilir?
A) Mavi B) Çok C) Yalnız D) İş E) Dün

ŞİİR / AHENK UNSURLARI 14

1. Çıktığın yolda bugün yelken açık, yapayalnız, Gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervâsızYürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar! İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
Bu dizelerin ahenk özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Hece ölçüsüyle söylenmiştir. B)Tam kafiye kullanılmıştır. C)Redif yoktur. D)Ulama yapılmıştır. E)Açık dili vardır.

2. Aşağıdaki şiir parçalarının hangisinde redif yoktur?
A) Aşk onları sevk ettiği günlerde kaderden
Rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden
B) Ben dost içünaglarısam gözüm yaşını kim sile
Yaşumniçe dine benüm böyle ‘acâyibderdile
C) Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar
Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar
D) ‘Işkodıdüşdicânumayakup beni yandurmaga
Yidi deniz suyı yitmez susalıgumkandurmaga
E) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu

3. Aruz ölçüsü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirde uzun veya kısa, kapalı veya açık hecelerin ahenkli dizilimine dayanan bir ölçü sistemidir.
B)Bu sistemde genel olarak ünlü ile biten heceler açık;ünsüz veya uzun ünlü ile biten heceler ise kapalı kabul edilir.
C)Dizelerin son heceleri daima kapalı kabul edilir.
D)Aruz kusurlarından biri olarak kabul edilen zihaf, açıkheceninölçüye uyması için uzatılarak okunmasıdır.
E) Arap edebiyatında ortaya çıkmış olan bu sistem divan edebiyatının temel şiir veznidir.

4. Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
Aşağıda numaralanmış ifadeler bu dizelerin ardına hangi sıra ile getirilirse ortaya sarmal uyak çıkar?
I. yumulmuş kirpiklerin
II. hazların aleminde
III. yüzünde bir tebessüm
IV. bu ağır öğle sonu
A) I – IV ve II – III B) II – I ve III – IV C) II – I ve IV – III D) III – I ve IV – II E) IV – I ve II – III

5. Açıl bâgun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler
Salın serv ü sanavberşîve-i reftârı görsünler
Bu beyitte aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi yoktur?
A) Asonans B) Kafiye C) Aliterasyon D) Redif E) Ölçü

ŞİİR / YAPI – DİL – İÇERİK 16

1. Elma verdim almazsın
Hiç hâlimi sormazsın
Hangi bağın gülüsün
Vaktin gelir solmazsın
Bu dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisini örneklemektedir?
A) Koşma B) Semai C) Varsağı D) Mani E) Destan

2. Seni düşünürken
Bir çakıl taşı ısınır içimde
Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar
Bir gelincik açılır ansızın
Bir gelincik sinsi sinsi kanar
Seni düşünürken
Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aşk B) Sitem C) Sabır D) Hüzün E) Karamsarlık

3. Teşbih sanatı, anlatımı güzel ve güçlü kılmak amacıyla aralarında renk, şekil, işlev vs. bakımından ortaklık bulunan varlık ya da kavramlar arasında benzerlik ilgisi kurmaktır ve benzeyen de kendisine benzetilen de ifadede mutlaka geçmelidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu tanımı karşılayan bir örnek vardır?
A) İçimde damla damla bir korku birikiyor
B) Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler
C) Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler
D) Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor
E) Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta

4. İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır
Okumakta mana ne kişi hakkı bilmektir
Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emektir
Bu dörtlüğün şairi nasıl bir anlatım tutumuna sahiptir?
A)Öğretici B) Kanıtlayıcı C) Eleştirel D) BetimleyiciE) Mizahi

5. Gördüm yapraklarımın bir bir döküldüğünü
Baharda yaşamanın bilmedim nedir tadı
Gemi yüzü görmeyen bir limanın hüznünü
Kimsesiz gönlüm kadar hiçbir gönül duymadı
Bir ayna parçasından başka beni kim anlar,
Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde?
Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar;
Aynalar da olmasa işim ne yeryüzünde?
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gurbet B)Yalnızlık C) Aşk D) Özlem E) Yaşama sevinci

KELİMEDE ANLAM T 19

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecazanlamlı değildir?
A) Başkasından duyduklarını önce kendi süzgecindengeçir.
B) Akşam çıkan tatlı esinti biraz rahatlatmıştı çiftçileri.
C) Bu hata ticari itibarınızı lekeleyebilir.
D) Tellere kadar uzayınca ağacın dallarını budamak zorundakaldık.
E) Şiirin en vurucu dizesi bu olsa gerek.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel(ilk) anlamıyla kullanılmıştır?
A) İki saatlik bir yolculuktan sonra uçağımız Ankara’yaindi.
B) Irmağın kollarından biri bizim köyden geçiyor.
C) Seni hiç bu kadar gergin görmemiştim.
D) Sinirleri yatışınca söylediklerine pişman oldular.
E) Yazmaya başlamadan önce derin araştırmalar yapar.

3. “Pişmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisindegerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Dağcılık konusunda biraz daha pişmesi gerekiyor.
B) Pencereleri açmadıklarından içeride piştik.
C) Bu fasulye, cinsinden olacak, biraz geç pişiyor.
D) Çömlekler yüksek ısılı fırınlarda bir saat pişirilmekteymiş.
E) Pazarlığı pişirmeleri an meselesi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmamıştır?
A) Problemin köprü tedavisi ile çözüleceği umuluyor.
B) Bir önceki durakta binseydik ayakta kalmazdık.
C) Şair Evlenmesi tek perdelik bir töre komedisidir.
D) Miyopluk galiba bizim ailede kalıtsal bir rahatsızlık.
E) Şimdi dörtlüğün kafiye ve redifini bulalım.

5. • Çok pahalı da olsa bu kitabı almalıyım.
• Yerden aldığı taşı uzun uzun inceledi.
• Bu huyumu babamdan almışım.
• En zor konuları dahi kafası alıyordu.
• Yeni bir muhasebeci alınacak.
Bu cümlelerde “almak’’ sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6. “Bitmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde“Eve giden yolun her yerinde yabani otlar bitmiş.’’ Cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Koskoca bir yıla bir de bakıyorsun ki bitmiş.
B) Bir gol daha atarsak biterler.
C) Birkaç güne kalmaz bu iş de biter.
D) Mutfağın her köşesinde örümcek ağları bitmiş.
E) Anlaşılan o ki aracın aküsü bitmiş.

MAKALE TEST 28

1. Eski uygarlıklardan bu yana tarım yapılan Anadolu coğrafyası özellikle fosfor gibi toprağı verimli kılan unsurlar
yönünden fakirdir. Bitkisel üretimin nicelik ve nitelik açısından gereksinilen düzeye ulaştırılması için topraktaki bu tür eksikliklerin giderilmesi zorunludur ancak topraklarımızın beslenme gereksiniminin karşılanmasında önemli payı olan hayvan gübresinin %60’ı yakacak olarak kullanılmaktadır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu’da tarımsal faaliyetlerin geçmişi oldukça eskidir.
B) Üretim miktarı ve kalitesi gereksinimin altındadır.
C) Bitkisel üretimin artırılması gereklidir.
D) Hayvan gübresinin yakacak olarak kullanılması enerji tasarrufu sağlamaktadır.
E) Hayvan gübresi tarım arazilerinin verimliliği için önemli bir unsurdur.

2. I. Bilimsellik
II. Tez
III. İspat
IV. Çıkarım
V. Güncellik
Numaralanmış sözcüklerden hangisi makale türünü tanımlamaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. (I) Modern anlamda makale, Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza girmiş bir türdür. (II) İlk makale örneğini Namık Kemal kaleme almıştır. (III) Bu makale 1860’ta Tercüman- ı Ahval’da yayımlanmıştır. (IV) Makale “Mukaddime” başlığını taşımaktadır. (V) Bu ilk örnekte gazetenin faydaları üzerinde durulmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Makalelerde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi diğerlerine göre daha az tercih edilir?
A) Açıklama B) Kanıtlama C) Öyküleme
D) Karşılaştırma E) Tartışma

5. Makalelerde yazarın, savunduğu tezi desteklemek amacıyla konuyla ilgili daha önce yazılmış yazıların içeriğini ana hatlarıyla alıntılamasına —- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) özetleme B) fişleme C) dipnotlama
D) tanımlama E) tümevarma

6. Tarımda yüksek verimlik sağlamanın temel koşullarından birisi nitelikli tohum kullanmaktır. Nitelikli tohum kullanımı kendi başına tahıllarda ortalama %20, domates yetiştiriciliğindeise %40 oranında bir üretim artışı sağlayabilmektedir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır?
A) Makale B) Deneme C) Günlük D) Hikâye E) Anı

KELİME TÜRLERİ / SIFAT 30

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi sözcük diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Bir yaz günü bütün aile eski evlerinde toplanmış.
B) Gemlik zeytini öteki kapta olmalı.
C) Şiirin ilk üç dizesinde memleket sevgisi işleniyor.
D) Parktaki kaydıraklar yenilendi.
E) Güleryüzlü komşumla dün balığa gittik.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
A) Neyin zararlı neyin yararlı olacağını iyi bilmek lazım.
B) Bu zor günümüzde bize destek olan herkese teşekkür ederiz.
C) Galiba duvar saatinin pili bitmek üzere.
D) Çöpleri toplayan araca bakakaldı.
E) Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

3. “O’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi belirtmez?
A) Filmin o bölümünden çok etkilendim.
B) O geniş sahayı daha da büyütmüşler.
C) Ayağına kadar gelen o fırsatı değerlendirmeliydin.
D) Zihnindeki o güzel hayalleri paylaşmalısın.
E) O, Türk milletinin asil bir evladıdır.

4. I. Nadasa bırakılan tarlalar ne zaman sürülür?
II. Bu budama tekniğini sana kim öğretti?
III. Ağaçları bahar gelmeden mi budadın?
IV. Bu bölgede hangi ürünler yetiştirilmekte?
V. Tohumu nereden almayı düşünüyor?
Numaralanmış cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır?
A) Dedem güçlü kuvvetli bir adammış.
B) Küçük küçük çocukların böyle parlak fikirler üretmesi ümit verici.
C) Birkaç yıl içinde ev bark sahibi oldu.
D) Elindeki eğri büğrü çatalla konserveyi açmaya çalışıyor.
E) Bu yörede irili ufaklı birçok ahşap ev bulunur.

6. I. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan… (adlaşmış sıfat)
II. Tükenmez kalemini alabilir miyim? (niteleme sıfatı)
III. Dolmuş yokuştan güçlükle çıktı. (sıfat-fiil)
IV. Yüzü bembeyazdı. (pekiştirilmiş sıfat)
V. Ne kadar temiz yürekli bir adammış. (birleşik sıfat)
Numaralanmış cümlelerden hangisinde ayraç içindeki sıfat türünün örneği yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

KELİME TÜRLERİ / ZAMİR 31

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır?
A) Biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz.
B) Bugün bana gelen ikinci e-posta.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) İşe giderken onu da okuluna bırakacağım.
E) Ne verirsen elinle o gider seninle.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri vardır?
A) Tanzimat Dönemi sanatçılarının çoğu edebiyatı araç olarak kullanmıştır.
B) Türk edebiyatında ilk yerli romanın yazarı olan Şemsettin Sami, dil alanında yaptığı çalışmalarla da tanınır.
C) Namık Kemal’in Cezmi adlı romanının ana kahramanıbir parça da kendidir.
D) Sanat ile ilgili görüşlerini köşe yazılarında ortaya koymuştur.
E) Yanlış Batılılaşma, Türk romancılarının sıklıkla ele aldığı bir konu olmuştur.

3. I. Onun böyle biriyle çalışmasını elbette destekleriz.
II. Buranın devamlı müşterisi çocuklardır
III. O gün bugündür diğer yolu kullanırım.
IV. Denilebilir ki o yaşam koçumdur.
V. Kimin hayalleri daha büyük?
Numaralanmış cümlelerden hangisinde tamlananı zamir olan bir sıfat tamlaması kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
A) İlk şiir kitabınız ne zaman yayımlandı?
B) Hangi şiirde mutluluk teması işlenmiş?
C) Sizce de oyunu tamamlayan seyirci midir?
D) Sence bu filmlerden hangisi daha gerçekçi?
E) Bugüne kadar kaç hikâye yazdınız?

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?
A) Dünya ki varlığının ayırdında değildir.
B) Oysaki bırakmıştım şiiri.
C) Gökteki yıldızımı göremez oldum
D) Sen say ki ben hiç ağlamadım
E) Zorlu bir kış geçirdim, seninki gibi neftî

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişi hem işaret zamiri vardır?
A) Yarin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
B) Aruz sizin olsun hece bizimdir
Halkın söylediği Türkçe bizimdir
C) Sen kaçak ürkek bir ceylansın dağda
Ben peşine düşmüş bir canavarım
D) Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Kurbanın olam var mı benim bunda günahım
E) Hangi kuştan aldın sen bu avazı
Söyle doğrusunu gel inkâr etme

ROMAN / YAPI UNSURLARI-GELENEK VE GERÇEKLİK 34

1. Hikâye ve romandaki olay örgüsünün gelişmesinde, şu veya bu istikamette şekillenmesinde birinci derecede rol oynayan yapı unsuru kahramanlardır. Çoğu zaman eser bu kahramanın yapıp etmeleri ya da zihninde cereyan eden fikirler etrafında şekillenir. Yine eserde ele alınan çatışmaların gerçekleşmesinde de asli etken kahramandır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
A) Anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapı unsurlarından
B) Anlatmaya bağlı metinlerde çatışma unsurunun öneminden
C) Roman ve hikâyelerin şekillenmesinde şahıs kadrosunun etkisinden
D) Roman ve hikâye türleri arasındaki temel bir farklılıktan
E) Kahraman anlatıcı bakış açısını tercih etmenin avantajlarından

2. Romanlarda, belli bir konu çevresinde ve sebep sonuç ilişkisi etrafında şekillenen gelişmeler dizisine —- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) vaka B) olay örgüsü C) entrik yapı
D) anlatım biçimi E) çatışma

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatıcı ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Anlatmaya bağlı edebî metinlerdeki anlatıcı, yazarın kendisi olmayıp kurmaca bir kişiliktir.
B) İlahi bakış açılı anlatıcı, romanın kurmaca dünyasında olmuş ve olacak her ayrıntıdan haberdardır.
C) Kahraman bakış açılı anlatımda genellikle içten bir üslup hâkimdir.
D) Gözlemci bakış açısına sahip anlatıcı eserin kurmaca dünyasında olanları bir kamera tarafsızlığı ile aktarır.
E) Roman kurgulamaları daima tek bir anlatıcının bakış açısı üzerinden yapılandırılır.

4. Aşağıdakilerden hangisi romanın yapı unsurlarından biri değildir?
A) Olay örgüsü B) Yer C) Zaman D) Yazar E) Kişiler

5. Anlatma esasına bağlı edebî metinlerde olay zincirinin ve bu zincirin meydana gelmesini sağlayan mekân, zaman, şahıs kadrosu, çatışma gibi unsurların kim tarafından, nasıl bir imkân kapasitesi etrafında gözlemlenip aktarıldığıdır.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
A) Bakış açısı nedir?
B) Olay örgüsü ne demektir?
C) Roman türünün özellikleri nelerdir?
D) Roman incelemesi nasıl yapılır?
E) Romanın yapı unsurları nelerdir?

TİYATRO 36

1. ERKEK: Biliyor musunuz, her yazarın bir yerde saklı bir konusu vardır. Bütün iş bulmaktır onu. Bir hamlede hem de. Onu buldu mu kurtulur ya da batar büsbütün. Benim konum da bu ışık, bu pencereydi. Öykümü bunun üstüne kurdum.
KADIN: Anladım. Siz, yazarsınız!
ERKEK: Belki de yazarım. Ama ömrümde bir satır olsun yazmadım. Yazmadığıma göre de bilinmez ki! Belki de yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük yazarı benim!
Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmıştır?
A) Tiyatro B) Roman C) Hikâye D) Fabl E) Masal

2. Roman ve hikâyede yer alan aşağıdaki unsurlardan hangisi tiyatroda genellikle bulunmaz?
A) Olay örgüsü B) Mekân C) Anlatıcı
D) Şahıs kadrosu E) Zaman

3. Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konular günlük yaşamdan alınmıştır.
B) Üç birlik kuralına uyulmuştur.
C) Kahramanlar sıradan insanlardan seçilmiştir.
D) Her türlü olay sahnede canlandırılabilir.
E) Mensur biçimde yazılmıştır.

4. Klasisizm akımının üzerinde en etkili olduğu edebî tür aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Roman B) Masal C) Öykü D) Tiyatro E) Şiir

MASAL-FABL 38

1. Padişah, konuk ağırlamayı çok sever. Methi her yerde duyulan bir de aşçısı vardır. Bir gün çok sevdiği arkadaşları, evine konuk olur, aşçısından sofrayı donatmasını ister. Akşam olur, davetliler gelir, sofrada kırk çeşit yemek vardır fakat hepsi dilden yapılmıştır. Padişah bu duruma şaşırır. Başka bir gün padişahın tekrar misafiri gelir fakat aşçısına: “Bu sefer gelenler çok önemli insanlar değil.” der. Padişah, önemsiz dediği misafirlerine de dil yemeği hazırladığını görünce, şaşırır ve sorar. Aşçı “Dil çok kıymetlidir, iyi kullanırsak yılanı deliğinden çıkarır. Kötü kullanırsak dilin hatasını hiçbir şey düzeltemez.” der.
Bu metin dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki anlatmaya bağlı edebî türlerden hangisini temsil etmektedir?
A) Masal B) Roman C) Destan D) Mesnevi E) Fıkra

2. Masal türü ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Anonim halk edebiyatı ürünüdür.
B) Yer ve zaman genellikle belli değildir.
C) Millî ve dinî motifler ön plandadır.
D) Hâkim anlatıcının bakış açısı kullanılır.
E) Anlatım, genellikle duyulan geçmiş zaman ve geniş zamanla yapılır.

3. Aşağıdakilerden hangisi masalların şekil özelliklerinden biri değildir?
A) Genellikle mensur biçimde kaleme alınır.
B) Başında, arada ve sonunda kalıplaşmış söz öbekleri kullanılır.
C) Çocuklara hitap ettiğinden uzun tutulmaz.
D) Bitiminde yazarının adı ve verdiği öğüt yer alır.
E) İçinde halk edebiyatının diğer türlerinden örneklere rastlanabilir.

4. Masal kahramanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Genellikle özel adları bilinmez. Kral, prenses, çoban gibi unvanlarla anılırlar.
B) Dev ve peri gibi gerçek dışı varlıklar kahraman olabilir.
C) Tip özelliği gösterirler.
D) Olağanüstü özelliklere sahip olabilirler.
E) Çoğu kez iyilerin istediği şekilde sonlanır.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin bir masaldan alındığı kesin olarak söylenebilir?
A) Kralın bu emrini duyan prens hemen kardeşinin yanına gitmiş.
B) Anne ceylan yavrularının bir saldırıya uğramasında korktuğu için daima tetiktedir.
C) Ordunun nereye gideceği kimseye tarafından bilinmiyormuş.
D) Bu olağanüstü varlıkların hangi zamanda karada da yaşayabilme özelliği kazandığı belli değil.
E) Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde elinden her iş gelen usta bir marangoz yaşarmış.

6. Aşağıdaki kalıplaşmış masal ifadeleri bulundukları yere göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?
A) Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler.
B) Evvel zaman içinde kalbur saman içinde sakinlerinin çok mutlu olduğu bir köy varmış.
C) Onlar ermiş muradına, darısı sizin başınıza.
D) Masal masal matitas, kalaylandı bakır tas. Çukura düştü çıkamaz. Pır pır eder uçamaz.
E) Gökten üç elma düştü. İkisi sizin, birisi benim başıma.

MEKTUP / E-POSTA VE AÇIK OTURUM Test 39

1. Kelime anlamı ‘’yazılı nesne, yazılmış şey’’ olan —-, bir haberi, dileği, duyguyu birine iletmek için kullanılan, konu sınırlaması olmadan bütün hayatı içine alabilen; yazanın iç dünyasını, dünyaya ve hayata bakışını yansıtan bir yazı türüdür.
Bu parçada sözü edilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman B) Mektup C) Şiir D) Makale E) Günlük

2. Aşağıdakilerden hangisi mektubun diğer isimlerinden biridir?
A) Name B) Tezkire C) Siyer D) Mesnevi E) Ruzname

3. Mektup türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öğreticidir.
B) Konu alanı sınırsızdır.
C) Yalın ve içten bir anlatıma sahiptir.
D) Bir iletişim aracıdır.
E) Kurmacadır.

4. Özel mektuplarla edebî mektupların karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerin hangisindeki bilgi yanlışı vardır?
A) Özel mektupların dili yalın ve içtenken edebî mektuplarda daha teknik bir dil kullanılır.
B) Edebî mektuplar yayınlanıp başkaları ile paylaşılırken, özel mektuplarda daha çok kişiler arasıdır.
C) Özel mektuplar kişilerin kendi yaşamlarıyla ilgiliyken edebî mektuplar genellikle edebiyat ve sanatla ilgilidir.
D) Özel mektuplarda mektubun yazılış tarihi belirtilirken edebî mektuplarda böyle bir gereklilik bulunmaz.
E) Edebî mektuplar daha çok fikir temelli iken özel mektuplarda duygular ön plandadır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılmış ünlü bir edebî mektuptur örneğidir?
A) Kutadgu Bilig B) Harname C) Şikâyetname D) Koçi Bey Risalesi E) Mecalisü’n Nefais

6. Aşağıdakilerden hangisi mektup türleri ile ilgili sınıflandırmalardan biri değildir?
A) Elektronik mektup B) Açık mektup C) İş mektubu D) Teknik mektup E) Resmî mektup

GÜNLÜK / BLOG VE PANEL 40

1. —-; türlü olay, fikir ve izlenimin öznel bir bakış ve samimi bir üslupla, tarih belirtilerek ve günü gününe yazıya geçirilmesi
ile oluşur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mektup B) Günlük C) Anı D) Biyografi E) Otobiyografi

2. Günlük türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İçe ya da dışa dönük olması; seyahat, felsefe, eleştiri ya da edebiyat konulu olması gibi özelliklerine göre alt türlere ayrılmaktadır.
B) Tarih belirtilerek her gün aralıksız yazılabildiği gibi belli aralıklarla da yazılabilir.
C) Genellikle okuyucu düşünülerek veya yayımlanmak üzere kaleme alınmaz.
D) Gazete ve dergi çevresinde doğup gelişmiş bir edebî türdür.
E) Deneyimlenen her ayrıntı günlüğe aktarılmaz.

3. Türk edebiyatında bugünkü manada kitaplaştırılmış ilk günlük örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyahat Jurnali B) Yazmak Doludizgin
C) Günce D) Kuşları Örtünmek E) Göktürk Kitabeleri

4. 10 Teşrinievvel Bu sabah alaya hareket ettik ancak karargaha ancak öğleden sonra ulaşabildik. Henüz çadırlar kurulmadı. Ben
çok yorgunum. Üstelik biraz da başım ağrıyor. Nasıl ağrımasın? Yoldaki molada elimize iki gün öncesine ait bir gazete parçası geçmişti ve orada okuduğumuz bir haber savaşın tüm seyrini değiştirecek türdendi.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
A) Anı B) Mektup C) Günlük D) Biyografi E) Gezi yazısı

5. Günlük ile anı türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) İkisinde de çoklukla betimleyici, öyküleyici ve açıklayıcı anlatıma başvurulur.
B) İkisinde de kişisel bakış açısı ön plandadır.
C) İkisinde de gözlem ve izlenimlerden yararlanılır.
D) İkisinde de yaşananlar kısa süre içerisinde yazıya geçirilir.
E) İkisi de tarihî bir belge vasfı kazanabilir.

6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğerlerinden farklı bir öğretici metin türü için kullanılmaktadır?
A) Günce B) Jurnal C) Ruzname D) Günlük E) Fıkra

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yaz