<style>.lazy{display:none}</style>
Halk Eğitim Merkezi Sitesine Hoşgeldiniz, 27 Mayıs 2024
Anasayfa » Usta Öğretici » Halk Eğitim Usta Öğreticilik Değerlendirilmesi

Halk Eğitim Usta Öğreticilik Değerlendirilmesi

Halk Eğitim Usta Öğreticilik Değerlendirilmesi

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğreticilik Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır.
Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğreticilik Ve Ücretli Uzman Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alınmaktadır. Yıl İçerisinde Takvim Dışı Usta Öğretici Ve Ücretli Uzman Öğretici Alımı Yapan Halk Eğitim Merkezleri Bulunmaktadır.

E-Yaygın Usta Öğretici Başvuru Tarihleri İçin Tıklayın.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular, Doğrudan Kurum Müdürlüklerine Veya E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Alımları Ek-2 Değerlendirme Formundaki Puanlamaya Göre Yapılır.

Ek-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formundaki Alanında Eğitim Bölümünde Doktora Mezunları 65 Puan, Tezli Yüksek Lisans Mezunları 55 Puan, Eğitim Fakültesi Lisans 47 Puan,

Lisans Mezunları 40 Puan, Ön Lisans Mezunları 25, Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/, 4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi Sahipleri 10 Puan Alır.

Alanında Hizmet Bölümünde Her İş Yılı (180 İş Günü) İçin 1 Puan, En Fazla 10 Puan Alınır.

Ek Puan Bölümünde Tezli Yüksek Lisans 7 Puan, Pedegojik Formasyon 6 Puan, Telsiz Yüksek Lisans 5 Puan, Lisans Mezunu 4 Puan, Ön Lisans Mezunu 2 Puan, Usta Öğreticilik Belgesi İle 1 Puan Alınır.
Başvuranlar Arasında En Yüksek Puana Sahip Olanlar Kurs Açabilir.

Usta Öğretici Değerlendirme Formu (EK-2) 3 Kısımdan Oluşmaktadır.
Kurs Alanında Eğitim
Alanında Hizmet / İş Deneyimi
Ek Puan
Alanında Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Durumundaki Puanları Alırlar. Bu Bölümdeki Puanlardan Sadece Biri Geçerlidir. En Fazla 65 Puan (Alanında Doktora) Alınabilir. Lisans Mezunu Olanlar 40 Puan Alır. Bilgisayar Alanında Lisans Mezunu Bilişim Teknolojisi Alanında Kurs Açmak İsterse 40 Puan Alacaktır.
Alanında Hizmet / İş Deneyimi Kısmanda Toplam Eğitici Olarak Çalışılan Gün Sayısına Göre Sistem Otomatik Puan Vermektedir. Bu Kısımdan Alınabilecek En Fazla Puan 10’dur.
Ek Puan Kısmı Alan Dışı Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Kısmından Puan Alamamaktadır. Alan Dışı Kurs Açanlar Mezuniyet Durumlarına Göre Belirtilen Puanı Almaktadır. Ayrıca Usta Öğretici Belgesi Bir Puan Almaktadır.

Usta Öğretici EK-2 Başvuru Değerlendirme Formu

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Alanında hizmet / iş deneyimi yıl için 1 puan
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Hem Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Şartları
Ders ücreti karşılığı görevlendirme

MADDE 26 – (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

b) Emekli öğretmenler.

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

(8) Başvuruda bulunacaklardan;

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,

b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,

istenir.

(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

(10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

(11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.

(12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

(13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Görevlendirilmesi Nasıl Yapılır? Okumak İçin Buraya Tıklayın.

Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar
a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları Eylül ayında ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.
c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.
d) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.
e) Denetimlerde kursu kapatılan usta öğreticiye bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

Usta Öğretici Başvurularını Alan Kurum Başvuruları Değerlendirdikten Sonra Görevlendirilen Usta Öğreticilerin İsimlerini İlan Eder. Göreve Başlayanlara Halk Eğitim Merkezi Tarafından 60 Saatlik Hizmet İçin Eğitim Verilir.
Ustalık Belgesi Nasıl Alınır? Ustalık Belgesi Alma Koşulları Yazımızı Okumak İçin Buraya Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
 1. Emine dedi ki:

  Merhaba.
  Tezli Yüksek lisans mezunuyum. Halk eğitim bünyesinde usta öğretici olarak çalışıyorum. Formasyon belgem de mevcut. Fakat bu seneki başvurularda formasyon belgem yüksek lisans mezunu olduğum için sayılmamış. Böyle bir durum var mı? Aynı zamanda tezsiz yüksek lisans yapanların formasyon belgeleri sayılmış. bu durumu hiç anlamadım.
  Bilgilendirirseniz sevinirim.
  Saygılarımla.

  1. bildiğim kadarıyla Eğitim Fakültesi mezunlarının pedogojik formasyon belgesi puan alamıyor.

 2. SÜMEYYA ÖZDEMİR dedi ki:

  puanımızın toplamı hesaplanırken nasıl yapılıyor?
  matematik lisans mezunuyum 40 puan
  540 gün MEB de yatırılmış sigortam var
  {aslında daha olmalıydı malum sigortamız yarım bile yatırılmıyor) buradan1.5 puan
  pedagojik formasyonum var buradan da 6 puan
  toplam 47.5 puan BEKLERKEN puanım 43.5 yazıyor .
  Acaba puanlamayı ben yanlış mı anlıyorum .Puanım eksik değil mi?

  1. halk eğitim merkezi ile görüşün, yanlış hesaplanmış olabilir yada belgelerizde sorun olabilir.

 3. gnr dedi ki:

  puanların ücretlendirmeyle ilgisi varmıdır? Teşekkürler.

  1. puanlama ile sıralama oluşturulur. kurs açacak usta öğreticiler puanlarına göre sıralanır.

 4. esy dedi ki:

  merhabalar,
  grafik tasarım mezunuyum ve formasyonum var. alanımda 2 yıl özel şirkette deneyimim var ama bu deneyim yukarda belirtilen puanlamada sayılamıyor değil mi?
  bir sorum daha var. yukarda belirttiğim eğitimler usta öğretici belgesi alındığı taktirde kurs açabilmem için yeterli mi?

  1. Eskiden alanında hizmete puan veriliyordu, artık sadece eğitici olarak yapılan hizmete puan veriliyor. Usta öğretici belgesi zorunlu değil, belge sahipleri ek puan alabilir.

 5. Fatma dedi ki:

  Başvuru yaptığım halk eğitim merkezi usta öğretici ön bilgilendirme toplantısı katılımlarınızı rica ederiz diye mesaj attı .Usta öğretici olarak işe başlayacak mıyım yoksa başka adayların olduğu mülakat gibi mi olacak ilk defa başvuru yaptığım için bilmiyorum 🙂

  1. Sıralama önceliği dikkate alınarak başvuru yapanlar çağırılır. Başvuru yaptığınız kurs için yeterli sayıda kursiyer başvuru yapar ise görev alabilirsiniz.

 6. a.a dedi ki:

  Merhaba. Ben Resim Bölümü Lisans 3. Sınıftayım. Öğrenciyim ama ders verilmesi için daha önce halk eğitim merkezinden teklif almıştım bu yıl bunu değerlendirmek için usta öğretici başvurusunda bulundum. Kurs açma şansım var mıdır?

  1. Aldığınız puana göre eylül 15’den sonra sıralamalar belirlenecek. Puan Sıralamasına göre kurs açıldıkça sıradaki başvuru çağrılır.

  2. Kemal dedi ki:

   Usta öğreticinin şahıs şirketi olsa kursu 10 saat mi açabiliyor

   1. Resmi Görevi Bulunanlara Haftada 10 Saat Olarak Belirtilmiş. Bağ-Kur İçin Bir Bilgi Yok. Halk Eğitim Merkezinden Bilgi Almayı Deneyin.
    1) Resmî Görevi Bulunanlara Haftada 10 Saate,
    2) Resmî Görevi Bulunmayanlara Haftada 40 Saate,
    Kadar Okul Öncesi, Meslekî Ve Teknik Orta Öğretim, Özel Eğitim Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Ek Ders Görevi Verilebilir.

   2. Adiş dedi ki:

    Merhabalar başvurumu yaptım puan veriliyormuş sanırım seçtiğim kursların yanında puanlar var 28.07 gibi bu puanların tavan puanı kaç acaba en fazla kaç oluyor çünkü bu puan lara göre cagirilicakmis sanırım

   3. Puanlar kurs alanında eğitim en fazla 65 puan
    Alanında hizmet iş deneyimi en fazla 10 puan
    Ek puan en fazla 25 puan olarak verilir.
    Linkteki yazıdaki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu EK-2 puan detayları görülebilir.
    https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 7. Gülcan dedi ki:

  gıyım uretım teknolojısı bolumum usta ogretıcı belgesı alıcam puan sıstemı nasıl olucak kac soru yapmam gerek yardımcı olursanız sevınırım.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Usta Öğreticilik E-Sınavı İse İş Pedagojisi Kurs Programında Yer Alan Öğrenme Kazanımlarından Çoktan Seçmeli Olarak Hazırlanacak Toplam 50 Soru Üzerinden Tek Oturumda Yapılır.
   Usta Öğreticilik Sınavında 50 Ve Üzeri Puan Alanlar Başarılı Sayılır.

   1. Sema dedi ki:

    İş güvenliği sertifikamın 2 yıl süresi olduğu süresinin dolduğu söylendi ve ben eski iş sağlığı ve güvenliği belgem le e-devlet ten müracaat ettim geçerli midir acaba

   2. iş güvenliği sertifikası kurs açılması esnasında isteniyor.

 8. Muazzez dedi ki:

  Merhaba Usta öğretici sınavından 42 puan aldım belge için yeterli mi her hangi bir şekilde ek puan alabilir miyim? Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğreticilik sınavında 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

   1. Derya dedi ki:

    Merhaba ustaögretici sınavından 56 puan aldım belgeyi kazanmış oluyormuyum birde kazanmış isem kaç günde belgem elime ulaşır teşekkürler

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Kalfalık ve ustalık sınavlarında; e-sınava girmek ve beceri sınavından en az 50 almak şartıyla, esınavın %40’ı ile beceri sınavının %60’ının toplamı 50 ve üzeri olanlar başarılı sayılır.
    Ustaöğreticilik sınavında ise 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

 9. Merve Nur dedi ki:

  Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Halk eğitim merkezine usta öğretici olarak Ana Dilde İletişim kursuna başvurdum. Hem kurum tarafından hem de komisyon tarafından onaylandı. Şu an 5 puanla 1. sırada görünüyorum. Ama foetten bakınca kursu Türkçe öğretmenliği mezunu açabilir yazıyor. Bu durumda kursu açamaz mıyım? Nasıl bir yol izlemem gerekir?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Komisyon tarafından onaylandı ise kurs için yeterli talep oluşursa açabilirsiniz.

 10. Müzeyyen dedi ki:

  Usta öğretici halı dokuma ustasıyım başvurumu yaptım bana göre kurs açılırmı acaba teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvuru Yaptığınız Halk Eğitim Merkezlerinde Oluşan Taleplere, Sizin Başvuru Sıralamanıza Göre Görev Alıp Alamayacağınız Belli Olur. Birinci Sırada Olanlar Başvurduğu Kurs Açılmayabilir, 10 Sırada Olanlar İçin Çok Sayıda Grup Açılabilir Ve Görev Alınabilir.

 11. Meliha dedi ki:

  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum.Halkeğitim merkezinde kurs açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Açılabilir, ancak başvurular 31 ağustos 2021 tarihine kadar e-yaygın sisteminden alındı. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular 31 ağustos tarihine kadar yapılan başvuruların değerlendirilmesinden sonra değerlendirmeye alınır.

 12. Naz dedi ki:

  Puan sistemi gecen sneeye gore degisti mi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   değişti, Usta Öğretici EK-2 Başvuru Değerlendirme Formundaki puanlamaya göre yapılır.

 13. Selma dedi ki:

  Geleneksel el sanatları önlisans okumak istiyorum sonucunda eğitim verebilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Güncel eğitici koşullarına göre kurs açmak için başvuru yapılabilir.

 14. hülya dedi ki:

  F Klavye sertifikam mevcut. lisans mezunuyum, halk eğitimde ders verebilir miyim, teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı Kursunu Büro Yönetimi, Muhasebe Ve Finansman, Pazarlama Ve Perakende, Adalet Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar, Öğretmen Olmaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
   Büro Yönetimi, Muhasebe Ve Finansman, Pazarlama Ve Perakende, Adalet Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğretim Fakülte Mezunları.
   Adalet Meslek Yüksek Okulu Mezunları
   Adalet, Büro Yönetimi, Muhasebe Ve Finansman, Pazarlama Ve Perakende Alanlarında Asgari 4. Seviye Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıl Mesleki Deneyimi Olanlar.

 15. Meryem dedi ki:

  Merhabalar bende biçki dikiş kursu usta öğreticiliği.yaptim evlendikten sonra çalışmadım şimdi çocuklar büyüdü tekrar çalışmak istiyorum Keçiören Etlik teşekkürler oturuyorum hangi semtteki H.E.M.’ne müracaat etmeliyim teşekkürler ler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuru tarihi geçmemiş olan istediğiniz halk eğitim merkezi için başvuruda bulunabilirsiniz.

 16. canan dedi ki:

  merhaba ben 2007 mobilya ve dekorasyon öğretmenliği mezunuyum. formasyonumda var. halk eğitim merkezlerinde ne kursu açabilirim. şimdiden teşekkürler

  1. Gönül Yardibi dedi ki:

   Aşçılık üzerine usta öğretici belgemle ve ortaogretim kpss 60 puanimla halkegitimde kurs açmak için başvuru nasıl yapabilirim?

   1. ücretli usta öğretici başvurularında Kpss şartı aranmıyor, ustalık belgesi ile de başvuru yapılabilir. başvurluar e-yaygın sisteminden alınır.

 17. Esra dedi ki:

  Merhaba . Ben tarih bölümü mezunuyum formasyonum da var . Halk Eğitim merkezlerin de tarih dersi verebiliyor muyum eğer verebiliyorsam bunun için ne yapmam gerekiyor . Şimdiden teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   destekleme ve yetiştirme kursları için başvurulabilir. yaz dönemi öğretmen başvuruları 12-17 Haziran 2018 tarihleri arasında https://e-kurs.eba.gov.tr/ adresinden yapılır. halk eğitim merkezlerinde tarih lisans mezunu olan formasyonu olanlar osmanlı türkçesi kursları açabilir.

 18. Hilesel dedi ki:

  Gerçekten çok bilgilendirici, yol gösterici bir yazı olmuş. Arkadaşların işine yarayacaktır.

 19. esrefyasa dedi ki:

  halk eğitime girmek isteyen ustalar için güzel bir paylaşım olmuş teşekkürler 🙂

Yorum Yaz